Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2688(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0349/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0231

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 53k
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland
P8_TA(2017)0231RC-B8-0349/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2017 om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien (2017/2688(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de tilhørende protokoller,

–  der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, især kapitel 2 om rettigheder og friheder for mennesker og borgere,

–  der henviser til Rådets retningslinjer af 24. juni 2013 for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer),

–  der henviser til Rådets konklusioner om LGBTI-personers ligestilling af 16. juni 2016,

–  der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere samt om tortur og mishandling,

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet(1),

–  der henviser til erklæringen af 13. april 2017 fra FN's menneskerettighedseksperter om mishandling og tilbageholdelse af homoseksuelle mænd i Tjetjenien,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019,

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2016 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området(2),

–  der henviser til redegørelse af 6. april 2017 fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om krænkelse af homoseksuelle mænds menneskerettigheder i Tjetjenien,

–  der henviser til den lokale EU-erklæring af 19. april 2017 om krænkelser af homoseksuelle mænds menneskerettigheder i Tjetjenien,

–  der henviser til EU's erklæring af 27. april 2017 i OSCE's Permanente Råd om fortsatte beretninger om den tjetjenske regerings anholdelser af og drab på homoseksuelle mænd,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden for det amerikanske udenrigsministerium den 7. april 2017,

–  der henviser til erklæringen af 13. april 2017 fra direktøren for Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR),

–  der henviser til den fælles pressekonference med næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, i Moskva den 24. april 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at der den 1. april 2017 i det uafhængige russiske dagblad Novaja Gazeta blev offentliggjort en artikel, hvor det berettedes, at mere end 100 mænd, der var homoseksuelle eller mentes eller formodedes at være det, var blevet bortført og tilbageholdt i Den Autonome Republik Tjetjenien i Den Russiske Føderation som led i en koordineret kampagne, der angiveligt var organiseret af republikkens myndigheder og sikkerhedsstyrker efter direkte ordre fra Tjetjeniens præsident, Ramzan Kadyrov;

B.  der henviser til, at Novaja Gazeta rapporterede, at de bortførte ofre var blevet mishandlet, tortureret og tvunget til at afsløre andre LGBTI-personers identitet; der henviser til, at dagbladet også rapporterede, at mindst tre mænd var blevet dræbt, to som følge af behandlingen i fangenskab og en af sin familie i et såkaldt æresdrab;

C.  der henviser til, at de første beretninger er blevet bekræftet separat af Human Rights Watch og Den Internationale Krisegruppe, som begge citerer kilder på stedet, som bekræfter, at mænd, der formodes at være homoseksuelle, er blevet forfulgt og tilbageholdt af politiet og sikkerhedsstyrker;

D.  der henviser til, at myndighederne i Tjetjenien angiveligt afviste disse påstande og var uvillige til at efterforske og retsforfølge dem;

E.  der henviser til, at ofrene stort set afholder sig fra at gå til domstolene, eftersom de frygter repressalier fra de lokale myndigheders side; der henviser til, at bøsser og lesbiske og de, der formodes at være bøsser eller lesbiske, er særlig sårbare på grund af homofobien i samfundet og det, at de risikerer at blive ofre for æresdrab begået af deres slægtninge;

F.  der henviser til, at der efter flere år med trusler og undertrykkelse og en drastisk forværring af menneskerettighedssituationen i Nordkaukasus næsten ikke er nogen uafhængige journalister eller menneskerettighedsaktivister, der er i stand til at arbejde i regionen; der henviser til, at journalister, der arbejder for dagbladet Novaja Gazeta, som afslørede overgrebene, angiveligt har modtaget dødstrusler på grund af deres arbejde; der henviser til, at de tjetjenske myndigheder har afvist alle beskyldninger og har krævet, at journalisterne opgiver navnene på de interviewede ofre;

G.  der henviser til, at politiet i St. Petersburg og Moskva tilbageholdt LGBTI-aktivister, der forsøgte at skabe øget bevidsthed om og kræve en undersøgelse af forfølgelsen af homoseksuelle mænd i Tjetjenien;

H.  der henviser til, at Den Russiske Føderation har undertegnet adskillige internationale menneskerettighedstraktater og – som medlem af Europarådet – også er part i den europæiske menneskerettighedskonvention og således er forpligtet til at garantere sikkerheden for alle personer, der måtte være i fare, herunder på grund af deres seksuelle orientering; der henviser til, at Rusland er forpligtet til og besidder midler til at efterforske de forbrydelser, der begås af de tjetjenske myndigheder; der henviser til, at homoseksualitet blev afkriminaliseret i Den Russiske Føderation i 1993;

I.  der henviser til, at præsident Putin har pålagt den russiske menneskerettighedsombudsperson, Tatjana Moskalkova, opgaven med at danne en arbejdsgruppe, der skal undersøge påstandene;

J.  der henviser til, at LGBTI-personer er beskyttet under den eksisterende internationale menneskerettighedslovgivning og under den russiske nationale lovgivning; der henviser til, at det dog ofte kræver en særlig indsats at sikre, at LGBTI-personer fuldt ud kan gøre brug af deres menneskerettigheder, eftersom seksuel orientering og kønsidentitet kan medføre endnu større risiko for diskrimination, mobning og forfølgelse i skoler, på arbejdspladser og i det bredere samfund og også inden for familier; der henviser til, at det er politiets, retsvæsenets og myndighedernes opgave og ansvar at bekæmpe disse former for diskrimination og modarbejde negative sociale holdninger;

K.  der henviser til, at Rådets LGBTI-retningslinjer foreskriver en proaktiv holdning fra EU-delegationernes og medlemsstaternes ambassaders side med hensyn til at fremme LGBTI-personers rettigheder; der henviser til, at det i retningslinjerne understreges, at bekæmpelse af LGBTI-fjendtlig vold og understøttelse af LGBTI-personers menneskerettigheder er prioriterede områder;

L.  der henviser til, at Rusland den 7. marts 2017 vedtog lovgivning, der afkriminaliserede vold i hjemmet, idet "vold i familien" blev ændret fra at være en forbrydelse til at være en administrativ lovovertrædelse, der medfører svagere sanktioner for overtrædere; der henviser til, at Europa-Parlamentet drøftede dette emne under mødeperioden i Strasbourg den 13.-16. marts 2017;

1.  udtrykker sine dybe bekymring over beretningerne om vilkårlig tilbageholdelse og tortur af formodede homoseksuelle mænd i Republikken Tjetjenien i Den Russiske Føderation; opfordrer myndighederne til at bringe denne forfølgelseskampagne til afslutning, til omgående at løslade dem, der stadig tilbageholdes illegalt, sikre juridisk og fysisk beskyttelse for ofre og menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der har arbejdet for denne sag, og til at tillade internationale menneskerettighedsorganisationer at foretage en pålidelig efterforskning af de påståede forbrydelser;

2.  fordømmer alle udtalelser fra de tjetjenske myndigheder, der tolererer og opfordrer til vold mod LGBTI-personer, herunder den tjetjenske regerings talspersons erklæring, der benægtede eksistensen af homoseksuelle mennesker i Tjetjenien og fordømte beretningerne som "løgne og absolut misinformation"; beklager, at lokale myndigheder ikke er villige til at efterforske og retsforfølge alvorlige krænkelser, der er specifikt rettet mod enkeltpersoner på grund af deres seksuelle orientering, og minder myndighederne om, at retten til forsamlings-, forenings- og ytringsfrihed er universel og gælder for alle; kræver øjeblikkelig løsladelse af dem, der stadig tilbageholdes ulovligt; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at yde juridisk og fysisk beskyttelse såvel til ofrene som til menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der har arbejdet med denne sag;

3.  bemærker, at præsident Putin har pålagt det russiske indenrigsministerium og den offentlige anklager at efterforske hændelserne i Tjetjenien, og opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og Europarådet til at tilbyde de russiske myndigheder materiel og rådgivningsmæssig støtte i denne efterforskning;

4.  opfordrer de tjetjenske myndigheder og Den Russiske Føderations myndigheder til at overholde den nationale lovgivning og deres internationale forpligtelser, opretholde retsstatsprincippet og de universelle menneskerettighedsstandarder samt fremme ligestilling og ikke-diskrimination, herunder for LGBTI-personer, understøttet af foranstaltninger såsom bevidstgørelseskampagner for at fremme af en kultur præget af tolerance og inklusion baseret på ligestilling og ikke-diskrimination; opfordrer til, at der straks træffes foranstaltninger til at beskytte sårbare personer, der kunne blive ofre, og til at sikre alle torturofre fuld rehabilitering;

5.  beklager de udbredte menneskerettighedskrænkelser i regionen og det klima af straffrihed, der gør det muligt, at disse handlinger kan finde sted, og slår til lyd for udvikling af retlige og andre foranstaltninger til at forhindre disse voldshandlinger og effektivt retsforfølge gerningsmændene i samarbejde med civilsamfundet; understreger, at Rusland og dets regering har det ultimative ansvar for at efterforske disse handlinger, retsforfølge gerningsmændene og beskytte alle russiske borgere imod ulovlig mishandling;

6.  opfordrer til, at der som et hasteanliggende øjeblikkeligt iværksættes en uafhængig, objektiv og grundig efterforskning af fængslingerne, torturhandlingerne og mordene for at bringe deres bagmænd og gerningsmænd for en domstol og sætte en stopper for straffriheden; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af en arbejdsgruppe under ledelse af den russiske menneskerettighedsombudsperson, der er ved at efterforske sagen; opfordrer de russiske myndigheder til at pålægge anklagemyndigheden at sikre ægte anonymitet og anden beskyttelse for ofre for og vidner til den tjetjenske hets mod bøsser, samt deres familier, så de kan deltage i efterforskningen; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader og konsulater i Rusland til aktivt at overvåge efterforskningen og til yderligere at øge bestræbelserne på at gøre en indsats for ofre, LGBTI-personer, journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der i øjeblikket er i fare;

7.  opfordrer Kommissionen til at gå sammen med internationale menneskerettighedsorganisationer og det russiske civilsamfund om at bistå dem, der er flygtet fra Tjetjenien, og om at bringe denne mishandlingskampagne frem i offentligheden; opfordrer desuden medlemsstaterne til at lette asylansøgningsprocedurer for disse ofre, journalister og menneskerettighedsforkæmpere i overensstemmelse med europæisk og national lovgivning;

8.  glæder sig over og anerkender den indsats, der er gjort af mange ledere af EU-delegationer og deres medarbejdere og medlemsstaters ambassadører og deres medarbejdere for at støtte LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere og slå til lyd for ikke-diskrimination og lige rettigheder; opfordrer EU-delegationschefer og andet personale i EU-Udenrigstjenesten til at rådføre sig med Parlamentet og de relevante MEP'er, når de har spørgsmål eller vil forsyne Parlamentet med oplysninger, bl.a. under den årlige ambassadørkonference i september; understreger vigtigheden af viden om og implementering af LGBTI-retningslinjerne fra EU-delegationernes og medlemsstaternes repræsentationers side; opfordrer i denne forbindelse EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at presse på for en mere strategisk og systematisk gennemførelse af disse retningslinjer, herunder gennem bevidstgørelse og uddannelse af EU-personale i tredjelande, for effektivt at rejse spørgsmålet om LGBTI-personers rettigheder i politiske dialoger og menneskerettighedsdialoger med tredjelande og i multilaterale fora og til at støtte bestræbelser fra civilsamfundets side;

9.  understreger kraftigt vigtigheden af en løbende vurdering af gennemførelsen af retningslinjerne ved hjælp af klare benchmarks; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre og offentliggøre en grundig evaluering af den måde, hvorpå EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer i alle tredjelande har gennemført retningslinjerne, for at afsløre eventuelle uoverensstemmelser og huller i gennemførelsen og afhjælpe dem;

10.  beklager dybt, at Den Russiske Føderation i juni 2016 i FN's Menneskerettighedsråd stemte imod resolutionen om beskyttelse mod vold og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet;

11.  minder de russiske og tjetjenske myndigheder om, at regionale, kulturelle og religiøse værdisystemer ikke bør anvendes som et påskud til at tolerere eller udøve diskrimination, vold, tortur og/eller tilbageholdelse af personer eller grupper, herunder på grund af seksualitet eller kønsidentitet;

12.  bemærker med bekymring og som et tilbageskridt Ruslands vedtagelse af ny lovgivning om vold i hjemmet, herunder vold imod børn; understreger, at lovgivning, der tolererer vold inden for familien, risikerer at få alvorlige følger, både for ofrene og for samfundet som helhed; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte deres indsats for at udrydde alle former for kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet, for at beskytte de udsatte og støtte ofrene, både i og uden for Europa;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Europarådets generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, regeringen og parlamentet i Den Russiske Føderation og de tjetjenske myndigheder.

(1) EUT C 93 af 24.3.2017, s. 21.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0502.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik