Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2266(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0203/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0203/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0232

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 52k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács
P8_TA(2017)0232A8-0203/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Béla Kovács (2016/2266(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Béla Kovács, που διαβίβασε ο Δρ Péter Polt, Γενικός Εισαγγελέα της Ουγγαρίας, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 σε συνάρτηση με την ποινική διαδικασία που κινήθηκε εναντίον του από το Κεντρικό Ανακριτικό Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας, και η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 3 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας καλέσει τον κ. Kovács σε ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου 2017, στις 30 Ιανουαρίου 2017 και στις 22 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου LVII του 2004 σχετικά με το νομικό καθεστώς των ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το άρθρο 74 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου XXXVI του 2012 σχετικά με την Εθνοσυνέλευση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0203/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουγγαρίας ζήτησε την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Béla Kovács, έτσι ώστε να διενεργηθούν έρευνες για να αποφασιστεί κατά πόσο θα του απαγγελθεί κατηγορία για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα σημαντική οικονομική απώλεια, σύμφωνα με το άρθρο 396 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ουγγρικού ποινικού κώδικα, καθώς και το αδίκημα της πολλαπλής χρήσης πλαστών ιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 345 του ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, όποιος χρησιμοποιεί παραποιημένο ή πλαστό ιδιωτικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με ανακριβές περιεχόμενο ως αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη, τη μεταβολή ή τη λήξη δικαιώματος ή υποχρέωσης, διαπράττει πλημμέλημα τιμωρούμενο με στερητική της ελευθερίας ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα έτος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν ασυλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του νόμου LVII του 2004 σχετικά με το καθεστώς των ούγγρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των ίδιων ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του ουγγρικού Κοινοβουλίου και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η απόφαση περί άρσης της ασυλίας βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου XXXVI του 2012 σχετικά με την Εθνοσυνέλευση, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση της Εθνοσυνέλευσης προκειμένου να κινηθεί εναντίον βουλευτή ποινική διαδικασία ή, σε περίπτωση κατά την οποία η ασυλία δεν αίρεται οικειοθελώς, διαδικασία για παράβαση πταισματικής φύσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 3 του ίδιου νόμου, έως την απαγγελία της κατηγορίας, η αίτηση για άρση της ασυλίας υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), οι βουλευτές δικαιούνται υποστήριξης από προσωπικούς συνεργάτες, τους οποίους μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν, και το Κοινοβούλιο καταβάλλει τις πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν από την απασχόλησή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Μαΐου και της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα έξοδα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας σύμβασης ασκουμένου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Προεδρείο, μπορούν επίσης να καλυφθούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης του Προεδρείου, της 19ης Απριλίου 2010, με θέμα τους κανόνες που αφορούν ασκούμενους των βουλευτών, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν, με σκοπό να συμβάλλουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη, καθώς και στη βελτίωση της κατανόησης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρέχουν σε ασκούμενους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο κατά τις συνόδους της Ολομελείας ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ως βουλευτών στη χώρα στην οποία εξελέγησαν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2 των κανόνων που αφορούν τους ασκούμενους, ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την άσκηση μπορούν να περιλαμβάνονται σε έγγραφη σύμβαση άσκησης, την οποία υπογράφουν τόσο ο βουλευτής όσο και ο ασκούμενος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα που ορίζει ρητώς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4, οι δαπάνες που αφορούν τις περιόδους πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών καθώς και του κόστους ασφαλιστικής κάλυψης, εφόσον καταβληθούν από τον βουλευτή, καλύπτονται από την αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας, όπως αναφέρει το άρθρο 33 παράγραφος 4 των μέτρων εφαρμογής και εντός των ορίων της αποζημίωσης αυτής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του άρθρου 1 παράγραφος 1 των κανόνων που αφορούν τους ασκούμενους, η υποτροφία που παρέχεται σε ασκούμενο απαγορεύεται να συνιστά στην πραγματικότητα συγκεκαλυμμένη μορφή αμοιβής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, οι ασκούμενοι βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης υπό την αποκλειστική ευθύνη του βουλευτή, στο πλευρό του οποίου πραγματοποιούν την άσκηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αρκούντως σοβαρή και αποχρώσα υπόνοια ότι η αίτηση για άρση της ασυλίας συνδέεται με δίωξη που ασκήθηκε με σκοπό να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του τέως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιβάλει ποινή επίπληξης εις βάρος του κ. Kovács εξ αιτίας της παραβίασης του άρθρου 1 στοιχείο α) του κώδικα δεοντολογίας(3) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που παράγει δεδικασμένο το οποίο καλύπτει τα ζητήματα για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη από το Κεντρικό Ανακριτικό Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής ne bis in idem· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η ποινή που επέβαλε ο τέως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας δεν συνιστά κώλυμα για την κίνηση ή τη συνέχιση ποινικής δίωξης στην Ουγγαρία, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο θα απαγγελθεί κατηγορία·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Béla Kovács·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ουγγαρίας και στον Béla Kovács.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1.
(3) Βλέπε το παράρτημα Ι του Κανονισμού σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου