Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0374(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0189/2017

Indgivne tekster :

A8-0189/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0233

Vedtagne tekster
PDF 278kWORD 53k
Torsdag den 1. juni 2017 - Bruxelles
Momssatser på bøger, aviser og tidsskrifter *
P8_TA(2017)0233A8-0189/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. juni 2017 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0758),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0529/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0189/2017),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)
(-1)   Forskellen mellem de forventede momsindtægter og den moms, der rent faktisk blev opkrævet (det såkaldte "momsgab") i Unionen, var på ca. 170 mia. EUR i 2013, og den grænseoverskridende svig medfører et tab af momsindtægter i Unionen på ca. 50 mia. EUR om året, hvilket alt sammen gør moms til et vigtigt spørgsmål, som skal håndteres på EU-plan.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  I henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF7 kan medlemsstaterne anvende nedsatte momssatser i forbindelse med publikationer på alle fysiske medier. Det er dog ikke muligt at anvende nedsatte momssatser på elektronisk leverede publikationer, der belægges med den normale momssats.
(1)  I henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF7 kan medlemsstaterne anvende nedsatte momssatser i forbindelse med publikationer på alle fysiske medier. Det er dog ikke muligt at anvende nedsatte momssatser på elektronisk leverede publikationer, der belægges med den normale momssats, hvilket stiller elektronisk leverede publikationer i en ugunstig position og bremser udviklingen af dette marked. Denne komparative ulempe kunne hæmme udviklingen af den digitale økonomi i Unionen.
____________
_____________

7 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
7 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  I sin beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid7a mindede Europa-Parlamentet om, at et af de vigtigste elementer i momssystemet er princippet om neutralitet, hvorfor det fremførte, at "alle bøger, dagblade, ugeblade og tidsskrifter uanset format, bør behandles fuldstændig ens".
_________________
7a Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0436.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  I overensstemmelse med Kommissionens strategi for et digitalt indre marked8 og for at tage højde for de teknologiske fremskridt i en digital økonomi bør medlemsstaterne gives mulighed for at tilpasse momssatserne for elektronisk leverede publikationer til de lavere momssatser, der anvendes på publikationer på alle fysiske medier.
(2)  I overensstemmelse med Kommissionens strategi for et digitalt indre marked8 og dens ambition om at sikre Europas globale konkurrenceevne og førende position i verden inden for digital økonomi bør medlemsstaterne gives mulighed for at tilpasse momssatserne for elektronisk leverede publikationer til de lavere momssatser, der anvendes på publikationer på alle fysiske medier, idet man derved stimulerer innovation, nyskabelse, investeringer og produktion af nyt indhold og fremmer digital læring, videnoverførsel, adgang til og fremme af kulturen i det digitale miljø.
____________
_____________
8 COM(2015)0192 final
8 COM(2015)0192 final
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Det, at medlemsstaterne får mulighed for at anvende nedsatte satser, stærkt nedsatte satser eller nulsatser for trykte og elektroniske publikationer, bør sikre overførsel af økonomiske fordele til forbrugerne, og dermed fremme læsning, og til forlag, og dermed fremme investeringer i nyt indhold og, hvad aviser og dagblade angår, mindske afhængigheden af reklame.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  I handlingsplanen for moms9 fremhæver Kommissionen, at elektronisk leverede publikationer med hensyn til momssatser bør gives samme præferencebehandling som publikationer på alle fysiske medier. For at nå dette mål bør det ved leveringen af bøger, aviser og tidsskrifter være muligt for alle medlemsstaterne at anvende en nedsat momssats eller en lavere nedsat momssats, bl.a. muligt at indrømme fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.
(3)  I handlingsplanen for moms9 fremhæver Kommissionen, at elektronisk leverede publikationer med hensyn til momssatser bør gives samme præferencebehandling som publikationer på alle fysiske medier. For at nå dette mål bør det ved leveringen af bøger, aviser og tidsskrifter være muligt for alle medlemsstaterne at anvende en nedsat momssats eller en lavere nedsat momssats, bl.a. muligt at indrømme fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms. Dette forslag er i overensstemmelse med målsætningen om at give medlemsstaterne større frihed til at fastsætte deres egne momssatser inden for en definitiv momsordning, der er baseret på bestemmelsessted.
_________________
_________________
9 COM(2016)0148 final
9 COM(2016)0148 final.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)   I overensstemmelse med handlingsplanen for moms tager dette direktiv sigte på en enklere, mere erhvervsvenlig momsordning, der er bedre sikret mod svig, og som holder trit med vore dages digitale og mobile økonomi.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  For at forhindre en udbredt brug af nedsatte momssatser for audiovisuelt indhold bør medlemsstaterne kun have mulighed for at anvende en nedsat sats på bøger, aviser og tidsskrifter, hvis disse publikationer, hvad enten de leveres på fysiske midler af enhver art eller elektronisk, ikke udelukkende eller hovedsagelig består af musik- eller videoindhold.
(5)  For at forhindre en udbredt brug af nedsatte momssatser for audiovisuelt indhold bør medlemsstaterne kun have mulighed for at anvende en nedsat sats på bøger, aviser og tidsskrifter, hvis disse publikationer, hvad enten de leveres på fysiske midler af enhver art eller elektronisk, ikke udelukkende eller hovedsagelig består af musik- eller videoindhold. Under hensyntagen til vigtigheden af at lette adgangen til bøger, aviser og tidsskrifter for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv9a, skal tilpassede bøger og lyd- og e-bøger, aviser og tidsskrifter betragtes som ikke udelukkende eller hovedsageligt bestående af musik- eller videoindhold. Nedsatte momssatser kan derfor også anvendes på disse formater.
__________________
9a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ... om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) (EUT ..., s. ...).
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Hvis der gives medlemsstaterne frihed til at anvende nedsatte eller stærkt nedsatte momssatser for e-bøger, elektroniske aviser og elektroniske tidsskrifter, kunne det give mulighed for nye fortjenstmargener for forlag og mulighed for investering i nyt indhold i sammenligning med den nuværende model, som er stærkt afhængig af reklame. Der bør også indledes mere generelle overvejelser om finansieringsmodellen for e-indhold på EU-plan.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Den fleksibilitet, som medlemsstaterne gives i forbindelse med det nuværende forslag, foregriber på ingen måde den endelige momsordning, der skal indføres, i hvis forbindelse en eventuelt øget fleksibilitet skal afvejes i forhold til dens indvirkning på det indre markeds funktion, muligheden for momssvig, stigningen i virksomhedernes omkostninger og risikoen for illoyal konkurrence.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Selv om det nuværende forslag giver medlemsstaterne mulighed for at rette op på en situation med forskelsbehandling, fjerner det ikke behovet for en mere samordnet, effektiv og enklere ordning med nedsatte momssatser og med færre undtagelser.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2006/112/EF
Bilag III – nr. 6
6)  Levering, herunder udlån på biblioteker, af bøger, aviser og tidsskrifter, bortset fra publikationer, der udelukkende eller hovedsagelig er reklame, og bortset fra publikationer, der udelukkende eller hovedsagelig består af musik- eller videoindhold"
6)  Levering, herunder udlån på biblioteker, af bøger, aviser og tidsskrifter, bortset fra publikationer, der udelukkende eller hovedsagelig er reklame, og bortset fra publikationer, der udelukkende eller hovedsagelig består af musik- eller videoindhold", herunder brochurer, foldere og lignende tryksager, billed-, tegne- eller malebøger til børn, trykt eller håndskreven musik, geografiske og hydrografiske kort eller tilsvarende.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2 a
Overvågning
Kommissionen udarbejder senest ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] en rapport med angivelse af de medlemsstater, der har indført nedsatte eller stærkt nedsatte momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter og de dertil svarende elektroniske udgaver, og evaluerer virkningen af disse foranstaltninger, for så vidt angår budgettet og udvikling af kultursektoren.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik