Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0374(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0189/2017

Esitatud tekstid :

A8-0189/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/06/2017 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0233

Vastuvõetud tekstid
PDF 360kWORD 52k
Neljapäev, 1. juuni 2017 - Brüssel
Raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavad käibemaksumäärad *
P8_TA(2017)0233A8-0189/2017

Euroopa Parlamendi 1. juuni 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega (COM(2016)0758 – C8‑0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0758),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0529/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8‑0189/2017),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)
(-1)   Erinevus eeldatava käibemaksutulu ja tegelikult laekunud käibemaksu vahel (nn käibemaksulõhe) oli Euroopa Liidus 2013. aastal umbes 170 miljardit eurot ning piiriüleste pettuste tõttu jääb liidus aastas laekumata umbes 50 miljardi euro ulatuses käibemaksutulu, seega on käibemaks oluline teema, mida tuleb liidu tasandil käsitleda.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ7 on ette nähtud, et liikmesriigid võivad füüsilisel kandjal väljaannete suhtes kohaldada vähendatud käibemaksumäärasid. Vähendatud käibemaksumäära ei saa aga kohaldada e-väljaannete suhtes, mis tuleb maksustada hariliku käibemaksumääraga.
(1)  Nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ7 on ette nähtud, et liikmesriigid võivad füüsilisel kandjal väljaannete suhtes kohaldada vähendatud käibemaksumäärasid. Vähendatud käibemaksumäära ei saa aga kohaldada e‑väljaannete suhtes, mis tuleb maksustada hariliku käibemaksumääraga. Seeläbi tekitatakse e‑väljaannete jaoks ebasoodsam olukord ja takistatakse asjaomase turu arengut. Niisugune ebasoodsam olukord võib takistada digitaalmajanduse arengut liidus.
____________
_____________

7 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
7 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Euroopa Parlament tuletas oma 13. oktoobri 2011. aasta resolutsioonis käibemaksu tuleviku kohta7a meelde, et käibemaksu üks olulisemaid omadusi on neutraalsuse põhimõte, ning leidis seetõttu, et „olenemata formaadist tuleks /…/ kõiki raamatuid, ajalehti ja ajakirju käsitleda ühtemoodi“.
_________________
7a Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0436.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Kooskõlas komisjoni digitaalse ühtse turu strateegiaga8 ja et pidada sammu tehnoloogia arenguga digitaalmajanduses, peaks liikmesriikidel olema võimalik ühtlustada e-väljaannete käibemaksumäärad ja füüsilisel kandjal väljaannete madalamad käibemaksumäärad.
(2)  Kooskõlas komisjoni digitaalse ühtse turu strateegiaga8 ja arvestades, et komisjon soovib tagada Euroopale digitaalmajanduses konkurentsivõime ja juhtpositsiooni maailmas, peaks liikmesriikidel olema võimalik ühtlustada e‑väljaannete käibemaksumäärad ja füüsilisel kandjal väljaannete madalamad käibemaksumäärad, ergutades sellega innovatsiooni, loomingut, investeeringuid ja uue sisu loomist ning lihtsustades digitaalõpet, teadmussiiret, ligipääsu kultuurile digitaalkeskonnas ja selle edendamist;
____________
_____________
8 COM(2015)0192 final
8 COM(2015)0192 final.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)  Liikmesriikide võimalus kohaldada trükistele ja elektroonilistele väljaannetele vähendatud, oluliselt vähendatud või nullmaksumäära peaks tagama majandusliku kasu ülekandumise tarbijatele, edendades seeläbi lugemist, ja ka kirjastajatele, soodustades seeläbi investeeringuid uue sisu tootmisse ning vähendades ajalehtede ja ajakirjade puhul tuginemist reklaamile.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Käibemaksu tegevuskavas9 tõi komisjon välja, et e-väljaannete suhtes peaks olema võimalik kohaldada sama soodsaid käibemaksumäärasid kui füüsilisel kandjal väljaannete suhtes. Selle eesmärgi saavutamiseks peab see hõlmama kõigi liikmesriikide puhul võimalust kohaldada raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete tarnimise suhtes kas vähendatud käibemaksumäära või vähendatud käibemaksumäärasid vähendada, sealhulgas võimalust kohaldada maksuvabastusi koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega.
(3)  Käibemaksu tegevuskavas9 tõi komisjon välja, et e-väljaannete suhtes peaks olema võimalik kohaldada sama soodsaid käibemaksumäärasid kui füüsilisel kandjal väljaannete suhtes. Selle eesmärgi saavutamiseks peab see hõlmama kõigi liikmesriikide puhul võimalust kohaldada raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete tarnimise suhtes kas vähendatud käibemaksumäära või vähendatud käibemaksumäärasid vähendada, sealhulgas võimalust kohaldada maksuvabastusi koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega. See ettepanek on kooskõlas eesmärgiga anda liikmesriikidele sihtliikmesriigi-põhises käibemaksusüsteemis oma käbemaksumäärade kehtestamisel suurem vabadus.
_________________
_________________
9 COM(2016)0148 final
9 COM(2016)0148 final.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)   Kooskõlas käibemaksu tegevuskavaga seatakse käesolevas direktiivis eesmärgiks lihtsamate, pettusekindlamate ja ettevõtjasõbralikemate käibemaksusüsteemide kasutamine liikmesriikides, samuti sammu pidamine tänapäeva digitaalse ja mobiilse majandusega.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Selleks et vältida vähendatud käibemaksumäärade laialdast kohaldamist audiovisuaalsisu suhtes, peaks liikmesriikidel olema võimalus kohaldada vähendatud käibemaksumäära raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes ainult siis, kui kõnealused väljaanded, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliselt edastatuna, ei koosne täielikult või peamiselt muusika- või videosisust.
(5)  Selleks et vältida vähendatud käibemaksumäärade laialdast kohaldamist audiovisuaalsisu suhtes, peaks liikmesriikidel olema võimalus kohaldada vähendatud käibemaksumäära raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes ainult siis, kui kõnealused väljaanded, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliselt edastatuna, ei koosne täielikult või peamiselt muusika- või videosisust. Arvestades, kui oluline on hõlbustada juurdepääsu raamatutele, ajalehtedele ja perioodikaväljaannetele pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi …9a tähenduses, ei tohiks kohandatud ja audio e-raamatuid, e-ajalehti ning e-ajakirju käsitleda täielikult või peamiselt muusika- või videosisust koosnevatena. Seega saab vähendatud käibemaksumäärasid kohaldada ka nendele formaatidele.
__________________
9a Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv …, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) (ELT …, lk …).
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Kui anda liikmesriikidele vabadus kohaldada e-raamatutele, e‑ajalehtedele ja e‑ajakirjadele vähendatud või oluliselt vähendatud käibemaksumäärasid, võib see anda kirjastajatele võimaluse saada uusi kasumimarginaale ja investeerida uude sisusse võrreldes praeguse mudeliga, mis sõltub tugevasti reklaamist. Liidu tasandil tuleks algatada ka üldisem arutelu e‑sisu rahastamismudeli üle.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)
(6a)  Käesoleva ettepaneku kontekstis liikmesriikidele antav paindlikkus ei mõjuta mingil määral kasutuselevõetavat lõplikku käibemaksusüsteemi, mille raames tuleb igasugune paindlikkuse suurendamine viia tasakaalu ühtse turu toimimisele avaldatava mõju, käibemaksupettuste võimaluste ulatuse, ettevõtluskulude kasvu ja kõlvatu konkurentsi riskiga.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)
(6b)  Kuigi käesoleva direktiiviga võimaldatakse liikmesriikidel parandada ebavõrdse kohtlemise olukorda, ei kaota see vajadust vähendatud käibemaksumäärade koordineerituma, tõhusama ja lihtsama süsteemi järele, mis sisaldaks vähem erandeid.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2006/112/EÜ
III lisa – punkt 6
6)  raamatute, ajalehtede ja muude perioodikaväljaannete, välja arvatud täielikult või peamiselt reklaamiks mõeldud trükiste ning täielikult või peamiselt muusika- või videosisust koosnevate väljaannete tarne, sealhulgas raamatukogudest laenuks andmine;
6)  raamatute, ajalehtede ja muude perioodikaväljaannete, välja arvatud täielikult või peamiselt reklaamiks mõeldud trükiste ning täielikult või peamiselt muusika- või videosisust koosnevate väljaannete tarne, sealhulgas raamatukogudest laenuks andmine, kaasa arvatud väiketrükised, teabevoldikud ja muud samalaadsed trükised, lastele mõeldud pildi-, joonistus- ja värvimisraamatud, trükitud või käsikirjalised noodid, maa- ja merekaardid ja muud samalaadsed kaardid.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2a
Järelevalve
Euroopa Komisjon esitab … [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] aruande, milles näitab, missugused liikmesriigid on kohaldanud samasuguseid vähendatud või oluliselt vähendatud käibemaksumäärasid raamatutele, ajalehtedele ja ajakirjadele ja nende elektroonilistele väljaannetele, ning hindab nende meetmete mõju eelarvele ja kultuurisektori arengule.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika