Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0374(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0189/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0189/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 01/06/2017 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0233

Elfogadott szövegek
PDF 372kWORD 48k
2017. június 1., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
A könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottérték-adó mértéke *
P8_TA(2017)0233A8-0189/2017

Az Európai Parlament 2017. június 1-jei jogalkotási állásfoglalása a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0758),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0529/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0189/2017),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)
(-1)   A várt héabevétel és a ténylegesen beszedett héa közötti különbség (az úgynevezett „héabevétel-kiesés”) az Unióban 2013-ban körülbelül 170 milliárd EUR-t tett ki, a határokon átnyúló csalás pedig az Unión belül megközelítőleg 50 milliárd EUR héabevétel-kiesést okoz, ami azt jelenti, hogy a hozzáadottérték-adó fontos kérdésével uniós szinten kell foglalkozni.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv7 előírja, hogy a tagállamok a fizikai adathordozótól függetlenül alkalmazhatnak a kiadványokra vonatkozóan csökkentett mértékű hozzáadottérték-adót (héát). Az elektronikus kiadványokra azonban nem alkalmazható csökkentett mértékű héa, e kiadványokat az általános mértékű héa szerint kell adóztatni.
(1)  A 2006/112/EK tanácsi irányelv7 előírja, hogy a tagállamok a fizikai adathordozótól függetlenül alkalmazhatnak a kiadványokra vonatkozóan csökkentett mértékű hozzáadottérték-adót (héát). Az elektronikus kiadványokra azonban nem alkalmazható csökkentett mértékű héa, e kiadványokat az általános mértékű héa szerint kell adóztatni, ami az elektronikus formátumban értékesített kiadványok számára hátrányt jelent, és visszafogja e piac fejlődését. Ez a komparatív hátrány lassíthatja az Unió digitális gazdaságának fejlődését.
____________
_____________

7 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).
7 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Európai Parlament a héa jövőjéről szóló, 2011. október 13-i állásfoglalásában7a emlékeztetett arra, hogy a héa legfontosabb jellemzőinek egyike a semlegesség elve, és ennélfogva érvelése szerint „a formátumától függetlenül minden könyvet, újságot és magazint pontosan ugyanúgy kell kezelni”.
_________________
7a Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0436.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A Bizottság digitális egységes piaci stratégiájával8 összhangban, valamint hogy lépést tarthassanak a digitális gazdaság terén megmutatkozó technológiai fejlődéssel, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az elektronikus kiadványok esetében alkalmazott héakulcsot a bármilyen fizikai adathordozón megjelenő kiadványokra alkalmazott, alacsonyabb mértékű héához igazítsák.
(2)  A Bizottság digitális egységes piaci stratégiájával8, valamint azon törekvésével összhangban, hogy világszinten biztosítsa Európa versenyképességét és vezető szerepét a digitális gazdaság terén, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az elektronikus kiadványok esetében alkalmazott héakulcsot a bármilyen fizikai adathordozón megjelenő kiadványokra alkalmazott, alacsonyabb mértékű héához igazítsák, és ezáltal ösztönözzék az innovációt, az alkotókedvet, a beruházást és az új tartalmak előállítását, továbbá elősegítsék a digitális tanulást, a tudástranszfert és a kultúrához való hozzáférést és a kultúra előmozdítását a digitális környezetben.
____________
_____________
8 COM(2015) 0192 végleges
8 COM(2015)0192 végleges
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A tagállamok azon lehetőségének, hogy a nyomtatott és elektronikus formátumú kiadványokra kedvezményes, rendkívül kedvezményes vagy nulla százalékos kulcsot alkalmazzanak, biztosítania kell a gazdasági előnyök eljuttatását a fogyasztókhoz, ezáltal népszerűsítve az olvasást, valamint a kiadókhoz, ami az új tartalmakba való beruházást, illetve újságok és magazinok esetében a hirdetéstől való függés mérséklését ösztönzi.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A héára vonatkozó cselekvési tervben9 a Bizottság közölte, hogy az elektronikus kiadványokra vonatkozóan is lehetővé kell tenni, hogy ugyanaz a kedvezményes héamérték vonatkozzon rájuk, mint a bármilyen fizikai adathordozón megjelenő kiadványokra. E cél elérése érdekében minden tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy vagy csökkentett mértékű héát alkalmazzanak a könyvek, újságok és folyóiratok értékesítésére, vagy pedig alacsonyabb kedvezményes héamértéket annak lehetőségével együtt, hogy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket biztosíthassanak.
(3)  A héára vonatkozó cselekvési tervben9 a Bizottság közölte, hogy az elektronikus kiadványokra vonatkozóan is lehetővé kell tenni, hogy ugyanaz a kedvezményes héamérték vonatkozzon rájuk, mint a bármilyen fizikai adathordozón megjelenő kiadványokra. E cél elérése érdekében minden tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy vagy csökkentett mértékű héát alkalmazzanak a könyvek, újságok és folyóiratok értékesítésére, vagy pedig alacsonyabb kedvezményes héamértéket annak lehetőségével együtt, hogy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket biztosíthassanak. Az említett javaslat összhangban áll azzal a célkitűzéssel, amely szerint a tagállamoknak nagyobb szabadságot kell biztosítani arra, hogy saját héakulcsukat egy, a végleges rendeltetési hely elvén alapuló héarendszeren belül határozzák meg.
_________________
_________________
9 COM(2016)0148 végleges
9 COM(2016)0148 végleges
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)   A héára vonatkozó cselekvési tervvel összhangban ezen irányelv célja, hogy a tagállamokban egyszerűbb, csalásbiztosabb és vállalkozásbarátabb héarendszerek alakuljanak ki, valamint hogy lépést lehessen tartani a mai digitális és mobil gazdasággal.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A kedvezményes héakulcs audiovizuális tartalomra történő széles körű alkalmazásának elkerülése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy kedvezményes héamértéket alkalmazhassanak a könyvekre, újságokra és folyóiratokra, de csak akkor, ha ezek a kiadványok – mind a bármilyen fizikai adathordozón megjelenő, mind pedig az elektronikus kiadványok – nem állnak teljes egészében vagy nagyrészt zenei vagy videotartalomból.
(5)  A kedvezményes héakulcs audiovizuális tartalomra történő széles körű alkalmazásának elkerülése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy kedvezményes héamértéket alkalmazhassanak a könyvekre, újságokra és folyóiratokra, de csak akkor, ha ezek a kiadványok – mind a bármilyen fizikai adathordozón megjelenő, mind pedig az elektronikus kiadványok – nem állnak teljes egészében vagy nagyrészt zenei vagy videotartalomból. Figyelembe véve a könyvekhez, újságokhoz és folyóiratokhoz való hozzáférés megkönnyítésének jelentőségét a … európai parlamenti és tanácsi irányelv9a értelmében a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek szempontjából, úgy kell tekinteni, hogy az adaptált e-könyvek, hangoskönyvek, újságok és folyóiratok nagyrészt vagy teljes egészében nem zenei vagy videotartalomból állnak. A kedvezményes héakulcsok ezért e formátumokra is alkalmazhatók.
__________________
9a Az Európai Parlamenti és a Tanács … irányelve (...) a szerzői jog és a szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról (COM(2016)0596 végleges, 2016/0278(COD)) (HL ..., … o.).
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   Az elektronikus könyvekre, újságokra és folyóiratokra vonatkozó kedvezményes vagy rendkívül kedvezményes héakulcs alkalmazása tekintetében a tagállamoknak biztosított szabadság lehetőséget nyújthatna arra, hogy növekedjen a kiadók haszonkulcsa, valamint új tartalmakba lehessen beruházni, szemben a jelenlegi modellel, amely erőteljesen a hirdetésekre támaszkodik. Ezenkívül uniós szinten el kell kezdeni az elektronikus tartalmak finanszírozási modelljeinek átgondolását.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A jelenlegi javaslattal összefüggésben a tagállamok számára biztosított rugalmasság semmilyen módon nem befolyásolja a bevezetendő végleges héarendszert, amelynek keretében a rugalmasság bármely növelését az egységes piac működésére gyakorolt hatással, a héacsalás terjedelmével, az üzleti költségek növekedésével és a tisztességtelen verseny kockázatával együttesen kell mérlegelni.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)  Noha ez az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy orvosolják az eltérő bánásmóddal járó helyzetet, nem teszi szükségtelenné a csökkentett héakulcsok összehangoltabb, hatékonyabb, egyszerűbb és kevesebb kivételt alkalmazó rendszerének bevezetését.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2006/112/EK irányelv
III melléklet – 6 pont
(6)  könyvek, újságok és folyóiratok értékesítése, beleértve a könyvtári kölcsönzést is, kivéve a nagyrészt vagy teljes egészében reklámcélú kiadványokat, valamint a nagyrészt vagy teljes egészében zenei vagy videotartalomból álló kiadványokat,
(6)  könyvek, újságok és folyóiratok értékesítése, beleértve a könyvtári kölcsönzést is, kivéve a nagyrészt vagy teljes egészében reklámcélú kiadványokat, valamint a nagyrészt vagy teljes egészében zenei vagy videotartalomból álló kiadványokat, ideértve a brosúrákat, szórólapokat és hasonló nyomtatott anyagokat, gyermekeknek szóló képes-, rajzoló- vagy kifestőkönyveket, a nyomtatott vagy kéziratos kottákat, térképeket, valamint vízrajzi vagy hasonló ábrákat.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2a. cikk
Ellenőrzés
Az Európai Bizottság ...-ig [ezen irányelv hatálybalépése után három évvel] jelentést készít, melyben meghatározza azokat a tagállamokat, amelyek hasonló kedvezményes vagy rendkívül kedvezményes héakulcsokat alkalmaznak a könyvek, újságok és folyóiratok, illetve ezek elektronikus megfelelői tekintetében, és értékeli ezen intézkedéseknek a költségvetés alakulására, valamint a kulturális ágazat fejlődésére gyakorolt hatásait.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat