Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0374(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0189/2017

Pateikti tekstai :

A8-0189/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0233

Priimti tekstai
PDF 439kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 1 d. - Briuselis
Knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomi pridėtinės vertės mokesčio tarifai *
P8_TA(2017)0233A8-0189/2017

2017 m. birželio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0758),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0529/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0189/2017),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1)   2013 m. Sąjungoje skirtumas tarp tikėtinų PVM pajamų ir faktiškai surinkto PVM (vadinamosios PVM nepriemokos) buvo maždaug 170 mlrd. EUR, o dėl tarpvalstybinio sukčiavimo Sąjungoje kasmet prarandama maždaug 50 mlrd. EUR vertės PVM pajamų, todėl PVM yra svarbus klausimas, kuris turės būti sprendžiamas Sąjungos lygmeniu;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB7 nustatyta, kad valstybės narės gali taikyti lengvatinius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus bet kokio fizinio pavidalo leidiniams. Tačiau lengvatinio PVM tarifo negalima taikyti elektroniniams leidiniams, ir jie turi būti apmokestinami taikant standartinį PVM tarifą;
(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB7 nustatyta, kad valstybės narės gali taikyti lengvatinius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus bet kokio fizinio pavidalo leidiniams. Tačiau lengvatinio PVM tarifo negalima taikyti elektroniniams leidiniams – jie turi būti apmokestinami taikant standartinį PVM tarifą, o tai apsunkina elektroninių leidinių padėtį ir trukdo vystytis šiai rinkai. Toks lyginamasis trūkumas galėtų kliudyti vystytis skaitmeninei ekonomikai Sąjungoje;
____________
_____________

7 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
7 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  savo 2011 m. spalio 13 d. rezoliucijoje dėl PVM ateities7a Europos Parlamentas priminė, kad viena pagrindinių PVM ypatybių yra neutralumo principas, ir todėl pabrėžė, kad „visoms knygoms, laikraščiams ir žurnalams, nesvarbu, koks jų formatas, turėtų būti taikoma visiškai tokia pati tvarka“;
_________________
7a Priimti tekstai, P7_TA(2011)0436.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  atsižvelgiant į Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją8 ir siekiant neatsilikti nuo technologinės skaitmeninės ekonomikos pažangos, valstybėms narėms turėtų būti leista elektroniniams leidiniams taikomus PVM tarifus suvienodinti su mažesniais bet kokio fizinio pavidalo leidiniams taikomais PVM tarifais;
(2)  atsižvelgiant į Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją8 ir užmojus užtikrinti Europos konkurencingumą pasauliniu mastu ir Europos, kaip pasaulio lyderės, poziciją skaitmeninės ekonomikos srityje, valstybėms narėms turėtų būti leista elektroniniams leidiniams taikomus PVM tarifus suvienodinti su mažesniais bet kokio fizinio pavidalo leidiniams taikomais PVM tarifais, taip skatinant inovacijas, kūrybingumą, investicijas ir naujo turinio gamybą, palengvinant skaitmeninį mokymąsi, žinių perdavimą ir prieigą prie kultūros skaitmeninėje aplinkoje bei jos propagavimą;
____________
_____________
8 COM(2015) 0192 final.
8 COM(2015)0192 final.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  leidimas valstybėms narėms taikyti sumažintą, itin sumažintą arba nulinį tarifą spausdintiems ir elektroniniams leidiniams reikštų ekonominės naudos perdavimo vartotojams, savo ruožtu, skatinant skaityti, ir leidėjams, savo ruožtu, remiant investicijas į naują turinį, o laikraščių ir žurnalų atveju – sumažinant priklausomybę nuo reklamos, užtikrinimą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  PVM veiksmų plane9 Komisija nurodė, jog elektroniniams leidiniams turėtų būti taikomos tokios pačios taisyklės dėl lengvatinio PVM tarifo kaip ir bet kokio fizinio pavidalo leidiniams. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, reikia visoms valstybėms narėms numatyti galimybę knygų, laikraščių ir periodinių leidinių tiekimui taikyti lengvatinį PVM tarifą arba mažesnio dydžio lengvatinius PVM tarifus ir jų neapmokestinti, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM;
(3)  PVM veiksmų plane9 Komisija nurodė, jog elektroniniams leidiniams turėtų būti taikomos tokios pačios taisyklės dėl lengvatinio PVM tarifo kaip ir bet kokio fizinio pavidalo leidiniams. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, reikia visoms valstybėms narėms numatyti galimybę knygų, laikraščių ir periodinių leidinių tiekimui taikyti lengvatinį PVM tarifą arba mažesnio dydžio lengvatinius PVM tarifus ir jų neapmokestinti, suteikiant teisę atskaityti anksčiau sumokėtą PVM. Toks pasiūlymas atitinka tikslą suteikti valstybėms narėms daugiau laisvės nustatant savo PVM tarifus paskirties šalies principu grindžiamoje galutinėje PVM sistemoje;
_________________
_________________
9 COM(2016)0148 final.
9 COM(2016)0148 final.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   atsižvelgiant į veiksmų planą dėl PVM, šios direktyvos tikslas – paprastesnės, geriau apsaugotos nuo sukčiavimo ir palankesnės verslui PVM sistemos visose valstybėse narėse, be kita ko, prisitaikymas prie šių dienų skaitmeninės ir judriojo ryšio ekonomikos spartaus vystymosi;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  siekiant užkirsti kelią tam, kad garso ir vaizdo turiniui būtų pernelyg dažnai taikomi lengvatiniai PVM tarifai, valstybėms narėms turėtų būti leista lengvatinį tarifą knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikyti tik tuo atveju, jei visų šių fizinio ar elektroninio pavidalo leidinių ar didžiosios jų dalies nesudaro muzikos ar vaizdo turinys;
(5)  siekiant užkirsti kelią tam, kad garso ir vaizdo turiniui būtų pernelyg dažnai taikomi lengvatiniai PVM tarifai, valstybėms narėms turėtų būti leista lengvatinį tarifą knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikyti tik tuo atveju, jei visų šių fizinio ar elektroninio pavidalo leidinių ar didžiosios jų dalies nesudaro muzikos ar vaizdo turinys. Atsižvelgiant į tai, kad svarbu palengvinti prieigą prie knygų, laikraščių ir periodinių leidinių akliesiems, silpnaregiams arba skaityti spausdinto teksto dėl kitų priežasčių nepajėgiems asmenims, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje ...9a, laikytina, kad elektroninių knygų, laikraščių ir periodinių leidinių adaptuotosios ir garso versijos nėra išimtinai ar didžiąja dalimi sudaromos muzikos ar vaizdo turinio. Todėl mažesni PVM tarifai galėtų būti taikomi ir šių formatų leidiniams;
__________________
9a Europos Parlamento ir Tarybos direktyva ... dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (COM(2016)0596 galutinis, 2016/0278(COD)) (OL ..., p. ...).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   suteikiant valstybėms narėms laisvę taikyti sumažintus arba itin sumažintus PVM tarifus e. knygoms, e. laikraščiams ir e. periodiniams leidiniams, būtų sudaroma galimybė nustatyti naujus pelno dydžius leidėjams ir investuoti į naują turinį, palyginti su dabartiniu modeliu, kuris labai priklauso nuo reklamos. Sąjungos lygmeniu taip pat turėtų būti pradėta platesniu mastu svarstyti e. turinio finansavimo modelį;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  šiuo pasiūlymu valstybėms narėms suteikiamas lankstumas jokiu būdu nereiškia, kad sukuriama galutinė PVM sistema, kurią taikant bet koks lankstumo didinimas turės būti vykdomas atsižvelgiant į poveikį bendrosios rinkos veikimui, galimybes sukčiauti PVM, verslo išlaidų didėjimą ir nesąžiningos konkurencijos grėsmę;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  nors ši direktyva valstybėms narėms leidžia ištaisyti dėl nevienodo požiūrio taikymo susidariusią padėtį, ji nepanaikina poreikio sukurti labiau koordinuotą, veiksmingesnę ir paprastesnę lengvatinių PVM tarifų, kuriems taikoma mažiau išimčių, sistemą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2006/112/EB
III priedo 6 punktas
6)  knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, išskyrus visiškai ar iš esmės reklaminius leidinius, taip pat leidinius, kuriuos visus ar didžiąją jų dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys, tiekimas, įskaitant jų išdavimą panaudai bibliotekose;“
6)  knygų, laikraščių ir periodinių leidinių, išskyrus visiškai ar iš esmės reklaminius leidinius, taip pat leidinius, kuriuos visus ar didžiąją jų dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys, įskaitant brošiūras, skrajutes ir panašius spaudinius, vaikams skirtas iliustruotas, piešimo ar spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius ir hidrografines ar panašias schemas, tiekimas, įskaitant jų išdavimą panaudai bibliotekose;“
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis
Stebėsena
Europos Komisija iki ... [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos], pateikia ataskaitą, kurioje nurodomos valstybės narės, patvirtinusios panašius sumažintus ar itin sumažintus PVM mokesčius knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams ir jų elektroniniams atitikmenims, ir įvertina šių priemonių pasekmes poveikio biudžetui ir kultūros sektoriaus vystymosi atžvilgiu.
Teisinė informacija - Privatumo politika