Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0374(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0189/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0189/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 01/06/2017 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0233

Pieņemtie teksti
PDF 507kWORD 53k
Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs - Brisele
Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem *
P8_TA(2017)0233A8-0189/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 1. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0758),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0529/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A8-0189/2017),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
-1.apsvērums (jauns)
(-1)   Starpība starp plānotajiem PVN ieņēmumiem un faktiski iekasēto PVN (tā saucamais “PVN iztrūkums”) Savienībā 2013. gadā bija aptuveni EUR 170 miljardi un pārrobežu krāpšana Savienībā gadā rada PVN ieņēmumu zaudējumu aptuveni EUR 50 miljardu apmērā — tas viss padara PVN par būtisku jautājumu, kas būtu jārisina Savienības līmenī.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Padomes Direktīvā 2006/112/EK1 ir paredzēts, ka dalībvalstis var piemērot samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Tomēr samazinātu PVN likmi nevar piemērot elektroniski sniegtām publikācijām, kas ir jāapliek ar PVN pamatlikmi.
(1)  Padomes Direktīvā 2006/112/EK1 ir paredzēts, ka dalībvalstis var piemērot samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Tomēr samazinātu PVN likmi nevar piemērot elektroniski sniegtām publikācijām, kas ir jāapliek ar PVN pamatlikmi, tādējādi radot nelabvēlīgus apstākļus elektroniski sniegtām publikācijām un kavējot šī tirgus attīstību. Šie salīdzinoši nelabvēlīgākie apstākļi varētu kavēt digitālās ekonomikas attīstību Savienībā.
____________
_____________

1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1.a)  Eiropas Parlaments 2011. gada 13. oktobra rezolūcijā par VAT nākotni1a atgādināja, ka viens no nozīmīgākajiem PVN elementiem ir neitralitātes princips, un šī iemesla dēļ norādīja, ka “visām grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem neatkarīgi no to formāta būtu jāpiemēro vienāda pieeja”.
_________________
1a Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0436.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Saskaņā ar Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju1 un lai sekotu līdzi tehnoloģiskajai attīstībai digitālajā ekonomikā, dalībvalstīm būtu jādod iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām publikācijām ar zemākām PVN likmēm publikācijām jebkurā fiziskā formātā.
(2)  Saskaņā ar Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju1 un tās mērķi nodrošināt Eiropas globālo konkurētspēju un vadošo pozīciju pasaulē digitālajā ekonomikā dalībvalstīm būtu jādod iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām publikācijām ar zemākām PVN likmēm publikācijām jebkurā fiziskā formātā, tādējādi stimulējot inovāciju, jaunradi, investīcijas un jauna satura radīšanu, veicinot digitālo mācīšanos, zināšanu nodošanu un piekļuvi tām un atbalstot kultūru digitālajā vidē.
____________
_____________
1 COM(2015)0192 final.
1 COM(2015)0192 final.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2.a)  Ļaujot dalībvalstīm piemērot samazinātas, īpaši samazinātas vai nulles likmes drukātām publikācijām un elektroniskām publikācijām, būtu jāsniedz ekonomisks labums patērētājiem, tādējādi veicinot lasīšanu, un izdevējiem, tādējādi veicinot investīcijas jaunā saturā un attiecībā uz laikrakstiem un žurnāliem samazinot atkarību no reklāmas.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Rīcības plānā PVN9 jomā Komisija norādīja, ka elektroniski sniegtām publikācijām vajadzētu būt iespējai izmantot tādu pašu preferenciālu PVN likmju režīmu kā publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Lai sasniegtu šo mērķi, tajā ir jāietver iespēja, ka visas dalībvalstis grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegādei piemēro vai nu samazinātu PVN likmi vai zemākas samazinātas PVN likmes, tostarp iespēja piešķirt atbrīvojumus ar tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN.
(3)  Rīcības plānā PVN9 jomā Komisija norādīja, ka elektroniski sniegtām publikācijām vajadzētu būt iespējai izmantot tādu pašu preferenciālu PVN likmju režīmu kā publikācijām jebkurā fiziskā formātā. Lai sasniegtu šo mērķi, tajā ir jāietver iespēja, ka visas dalībvalstis grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegādei piemēro vai nu samazinātu PVN likmi vai zemākas samazinātas PVN likmes, tostarp iespēja piešķirt atbrīvojumus ar tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN. Šis priekšlikums atbilst mērķim piešķirt dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību noteikt savas PVN likmes uz galīgo galamērķi balstītā PVN sistēmā.
_________________
_________________
9 COM(2016)0148 final
9 COM(2016)0148 final
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3.a)   Ievērojot rīcības plānu PVN jomā, šīs direktīvas mērķis ir veidot vienkāršākas, drošākas pret krāpšanu un uzņēmumiem labvēlīgākas PVN sistēmas visās dalībvalstīs, kā arī neatpalikt no mūsdienu digitālās un mobilās ekonomikas attīstības.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Lai novērstu samazinātu PVN likmju plašu izmantošanu audiovizuālam saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja piemērot samazinātu likmi grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura.
(5)  Lai novērstu samazinātu PVN likmju plašu izmantošanu audiovizuālam saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja piemērot samazinātu likmi grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura. Ņemot vērā to, cik svarīgi ir veicināt grāmatu, laikrakstu un periodisko izdevumu pieejamību personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas ...1a izpratnē, pielāgotas un audio elektroniskās grāmatas, laikraksti un periodiskie izdevumi ir jāsaprot kā tādi, kas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura. Tāpēc samazinātās PVN likmes varētu piemērot arī šiem formātiem.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva... par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) (OV ..., ... lpp.).
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5.a)   Piešķirot dalībvalstīm brīvību piemērot pazeminātas vai ļoti pazeminātas PVN likmes e-grāmatām, e-laikrakstiem un e-periodikai, varētu radīt iespēju izdevējiem izmantot jaunu peļņas normu un iespēju veikt investīcijas jaunā saturā — salīdzinājumā ar pašreizējo modeli, kas lielā mērā ir atkarīgs no reklāmas. Savienības līmenī būtu jāuzsāk arī vispārīgāka apspriešana par e-satura finansēšanas modeli.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6.a)  Dalībvalstīm piešķirtā elastība pašreizējā priekšlikuma kontekstā nekādā veidā neskar galīgo PVN režīmu, kurš būs jāievieš un kura kontekstā jebkāds elastības palielinājums būs jālīdzsvaro, ņemot vērā ietekmi uz vienotā tirgus darbību, PVN krāpšanas iespēju, uzņēmējdarbības izmaksu pieaugumu un negodīgas konkurences risku.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
(6.b)  Lai gan šī direktīva ļauj dalībvalstīm labot nevienlīdzīgas attieksmes situāciju, tā neatceļ vajadzību nodrošināt saskaņotāku, efektīvāku un vienkāršāku sistēmu PVN likmju samazināšanai un mazāk izņēmumu.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2006/112/EK
III pielikums – 6. punkts
(6)  grāmatu, tostarp bibliotēku izsniegtu grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegāde, izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt veltītas reklāmai, un izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no mūzikas vai video satura;
(6)  grāmatu, tostarp bibliotēku izsniegtu grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu piegāde, izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt veltītas reklāmai, un izņemot publikācijas, kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no mūzikas vai video satura; tostarp brošūras, bukleti un tamlīdzīgi iespieddarbi, bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai krāsošanas grāmatas, iespiestas notis vai nošu rokraksti, kartes un hidrogrāfiskas vai tamlīdzīgas shēmas.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
2.a pants
Uzraudzība
Eiropas Komisija līdz ... [trīs gadi šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] sagatavo ziņojumu, kurā norāda dalībvalstis, kas ir pieņēmušas līdzīgas pazeminātas vai īpaši pazeminātas PVN likmes grāmatām, laikrakstiem un periodikai un to elektroniskiem ekvivalentiem, un novērtē šo pasākumu ietekmi uz budžetu un kultūras nozares attīstību.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika