Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0374(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0189/2017

Ingivna texter :

A8-0189/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0233

Antagna texter
PDF 487kWORD 47k
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
Mervärdesskattesatser på böcker, tidningar och tidskrifter *
P8_TA(2017)0233A8-0189/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 juni 2017 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0758),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0529/2016),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0189/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)
(-1)   Skillnaden mellan förväntade mervärdesskatteintäkter och den mervärdesskatt som faktiskt uppbärs (det så kallade mervärdesskattegapet) i unionen uppgick till ca 170 miljarder EUR 2013, och de gränsöverskridande bedrägerierna orsakar mervärdesskatteförluster i unionen för ca 50 miljarder EUR per år. Allt detta gör mervärdesskatten till en viktig fråga som måste behandlas på unionsnivå.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  I rådets direktiv 2006/112/EG7 föreskrivs att medlemsstaterna får tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på publikationer som tillhandahålls på någon form av fysisk bärare. En reducerad mervärdesskattesats får dock inte tillämpas på publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg, vilka måste beskattas enligt normalskattesatsen för mervärdesskatt.
(1)  I rådets direktiv 2006/112/EG7 föreskrivs att medlemsstaterna får tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på publikationer som tillhandahålls på någon form av fysisk bärare. En reducerad mervärdesskattesats får dock inte tillämpas på publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg, vilka måste beskattas enligt normalskattesatsen för mervärdesskatt. Detta missgynnar publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg och hämmar utvecklingen av denna marknad. Denna komparativa nackdel kan hindra utvecklingen av den digitala ekonomin i unionen.
____________
_____________

7 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
7 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  I sin resolution av den 13 oktober 2011 om mervärdesskattens framtid7a påminde Europaparlamentet om att ett av de viktigaste inslagen i mervärdesskatten är principen om neutralitet, och det argumenteras att ”alla böcker, tidningar och tidskrifter oavsett format bör behandlas på exakt samma sätt”.
_________________
7a Antagna texter, P7_TA(2011)0436.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  I linje med kommissionens strategi för den digitala inre marknaden8 bör medlemsstaterna, för att hålla sig à jour med de tekniska framstegen i den digitala ekonomin, ges möjlighet att anpassa mervärdesskattesatserna för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg till mervärdesskattesatser för publikationer på någon form av fysisk bärare.
(2)  I linje med kommissionens strategi för den digitala inre marknaden8 och dess ambition att säkra Europas globala konkurrenskraft och ställning som världsledande i den digitala ekonomin bör medlemsstaterna ges möjlighet att anpassa mervärdesskattesatserna för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg till mervärdesskattesatser för publikationer på någon form av fysisk bärare, för att på så vis stimulera innovation, skapande, investeringar och produktion av nytt innehåll och underlätta digitalt lärande, kunskapsöverföring samt tillgång till och främjande av kultur i den digitala miljön.
____________
_____________
8 COM(2015)0192 final
8 COM(2015)0192 final
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  När medlemsstaterna tillåts tillämpa reducerade skattesatser, kraftigt reducerade skattesatser eller nollskattesatser på tryckta publikationer och elektroniska publikationer bör det säkerställas att de ekonomiska fördelarna överförs till konsumenterna, så att läsandet främjas, och till förläggarna, så att investeringar i nytt innehåll uppmuntras och, i fråga om tidningar och tidskrifter, reklamberoendet minskas.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  I handlingsplanen för mervärdesskatt9 beskrev kommissionen att publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg bör kunna dra nytta av samma förmånliga mervärdesskattesats som publikationer på någon form av fysisk bärare. För att uppnå detta mål måste man inbegripa en möjlighet för alla medlemsstater att på tillhandahållande av böcker, tidningar och tidskrifter tillämpa antingen en reducerad mervärdesskattesats eller lägre reducerade mervärdesskattesatser, inbegripet möjligheten att bevilja undantag med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet.
(3)  I handlingsplanen för mervärdesskatt9 beskrev kommissionen att publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg bör kunna dra nytta av samma förmånliga mervärdesskattesats som publikationer på någon form av fysisk bärare. För att uppnå detta mål måste man inbegripa en möjlighet för alla medlemsstater att på tillhandahållande av böcker, tidningar och tidskrifter tillämpa antingen en reducerad mervärdesskattesats eller lägre reducerade mervärdesskattesatser, inbegripet möjligheten att bevilja undantag med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet. Det förslaget är i överensstämmelse med målet att ge medlemsstaterna större frihet att fastställa sina egna mervärdesskattesatser i ett slutgiltigt, destinationsbaserat mervärdesskattesystem.
_________________
_________________
9 COM(2016)048 final
9 COM(2016)0148 final
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3 a)   I överensstämmelse med handlingsplanen för mervärdesskatt syftar detta direktiv till att åstadkomma enklare, mer bedrägerisäkra och företagsvänliga mervärdesskattesystem i medlemsstaterna och till att hålla jämna steg med dagens digitala och mobila ekonomi.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  För att förhindra en utbredd användning av reducerade mervärdesskattesatser för audiovisuellt innehåll bör medlemsstaterna ges möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på böcker, tidningar och tidskrifter, men endast om dessa publikationer, både sådana som tillhandahålls på någon form av fysisk bärare eller som tillhandahålls på elektronisk väg, inte helt eller huvudsakligen består av musik- eller filminnehåll.
(5)  För att förhindra en utbredd användning av reducerade mervärdesskattesatser för audiovisuellt innehåll bör medlemsstaterna ges möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på böcker, tidningar och tidskrifter, men endast om dessa publikationer, både sådana som tillhandahålls på någon form av fysisk bärare eller som tillhandahålls på elektronisk väg, inte helt eller huvudsakligen består av musik- eller filminnehåll. Med tanke på vikten av att underlätta tillgången till böcker, tidningar och tidskrifter för personer som är blinda eller synsvaga eller har annat läshandikapp, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv ...9a, ska anpassade och ljudbaserade elektroniska böcker, tidningar och tidskrifter inte anses bestå helt eller huvudsakligen av musik- eller filminnehåll. Därför skulle reducerade mervärdesskattesatser kunna tillämpas även på dessa format.
__________________
9a Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) (EUT..., s. ...).
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5 a)   Att ge medlemsstaterna frihet att tillämpa reducerade eller kraftigt reducerade mervärdesskattesatser på e-böcker, e-tidningar och e-tidskrifter skulle kunna skapa nya vinstmarginaler för förläggare och möjliggöra investeringar i nytt innehåll, jämfört med den nuvarande modellen som är kraftigt reklamberoende. En mer allmän reflektion över finansieringsmodellen för e-innehåll bör även inledas på unionsnivå.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Den flexibilitet som beviljas medlemsstaterna i samband med det föreliggande förslaget föregriper inte på något sätt införandet av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet, där varje ökning av flexibiliteten kommer att behöva vägas mot inverkan på den inre marknadens funktion, utrymmet för momsbedrägerier, ökade kostnader för företagen och risken för illojal konkurrens.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)
(6b)  Även om detta direktiv ger medlemsstaterna möjlighet att åtgärda den ojämlika behandlingen undanröjer det inte behovet av ett mer samordnat, effektivare och enklare system för reducerade mervärdesskattesatser med färre undantag.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Direktiv 2006/112/EG
Bilaga III – led 6
”6. Tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker, tidningar och tidskrifter förutom sådana som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av musik- eller filminnehåll.”
”6. Tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker, tidningar och tidskrifter förutom sådana som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av musik- eller filminnehåll, inbegripet broschyrer, foldrar och liknande trycksaker, bilder-, tecknings- och målarböcker för barn, noter i tryck eller manuskript, kartor och hydrografiska eller liknande förteckningar.”
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Övervakning
Senast... [tre år efter det att detta direktiv trätt i kraft] ska Europeiska kommissionen utarbeta en rapport för att fastställa vilka medlemsstater som antagit liknande reducerade eller kraftigt reducerade mervärdesskattesatser på böcker, tidningar och tidskrifter och deras elektroniska motsvarigheter och utvärdera åtgärdernas effekter i fråga om budgetkonsekvenser och kultursektorns utveckling.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy