Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2305(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0184/2017

Внесени текстове :

A8-0184/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.3
CRE 01/06/2017 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0234

Приети текстове
PDF 609kWORD 67k
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел
Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)
P8_TA(2017)0234A8-0184/2017

Резолюция на Европейския парламент от 1 юни 2017 г. относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (2016/2305(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016)0587) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0300),

—  като взе предвид член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „5G за Европа: план за действие“ (COM(2016)0588) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0306),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (COM(2016)0590),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (COM(2016)0591),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2015)0100),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Цифровизиране на европейската промишленост — Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар“ (COM(2016)0180),

—  като взе предвид Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър(1),

—  като взе предвид приложението към съобщението на Комисията от 2 октомври 2013 г., озаглавено „Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): резултати и следващи стъпки“ (COM(2013)0685),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Приоритети за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар“ (COM(2016)0176),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за цифровия единен пазар“(2),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2 февруари 2016 г. за Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (COM(2016)0043),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2016 г. (EUCO 26/16),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 септември 2013 г., озаглавено „Отваряне на образованието: иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп“ (COM(2013)0654),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 октомври 2016 г., озаглавено „Космическа стратегия за Европа“ (COM(2016)0705),

—  като взе предвид Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО(3),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията, озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар – към европейско общество на гигабитов интернет“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, както и на комисията по култура и образование (A8-0184/2017),

A.  като има предвид, че 5G ще бъде основен градивен елемент на обществото на гигабитовия интернет и ще представлява стандартът в бъдеще при технологиите за мобилни съобщения, както и че 5G ще бъде двигател за иновациите, който ще доведе до революционни промени в икономиката и до нови употреби, висококачествени услуги и продукти, източници на приходи и стопански модели и възможности, и като има предвид, че той се очаква да стимулира конкурентоспособността на промишлените отрасли и да задоволи нуждите на потребителите;

Б.  като има предвид, че водещите позиции на Европа в 5G технологията са от основно значение за икономическия растеж и за запазването на конкурентоспособността в световен мащаб, което от своя страна изисква европейска координация и планиране, и като има предвид, че изоставането означава рискуване на работни места, иновации и знания;

В.  като има предвид, че 5G и 5G приложенията ще преоткрият стопанските модели чрез предоставянето на свързаност с много висока скорост, което ще отключи иновациите във всички сектори и предимно в транспорта, енергетиката, финансовата сфера и здравеопазването; като има предвид в тази връзка, че Европа не може да си позволи да изостава, тъй като 5G ще бъде двигател за бъдещия растеж и иновациите;

Г.  като има предвид, че архитектурата на 5G мрежите ще бъде съществено различна от тази на предходните поколения с цел да се посрещнат очакваните стопански изисквания и изискванията за работните характеристики за мрежи с много висок капацитет (МВК), особено по отношение на закъснението, покритието и надеждността;

Д.  като има предвид, че архитектурата на 5G ще доведе до по-голямо сближаване между мобилните и стационарните мрежи; като има предвид следователно, че разгръщането на стационарните мрежи с много висок капацитет ще допринесе за нуждите от пренос на една гъста безжична 5G мрежа възможно най-близо до крайния ползвател;

Е.  като има предвид, че в бъдеще европейското общество и европейската икономика силно ще разчитат на 5G инфраструктурата, чието въздействие далеч ще надхвърли съществуващите безжични мрежи за достъп, с цел да се предоставят висококачествени и по-бързи комуникационни услуги, които са достъпни за всички навсякъде и по всяко време;

Ж.  като има предвид, че цифровизацията се ускорява много бързо и в световен мащаб, което изисква инвестиции във висококачествени съобщителни мрежи с универсално покритие; като има предвид в тази връзка, че е необходима своевременната наличност на радиочестотен спектър, който да бъде в състояние да задоволи тези нужди;

З.  като има предвид, че мобилната и безжична свързаност става все по-важна за всеки гражданин, тъй като новаторските услуги и приложения се използват в движение, и като има предвид, че ориентираната към бъдещето политика в областта на цифровите технологии трябва да взема под внимание този факт;

И.  като има предвид, че разгръщането на 5G мрежата ще се извършва основно чрез частни инвестиции и ще изисква от Европейския кодекс за електронните комуникации да създаде регулаторна среда, която насърчава сигурността, конкуренцията и инвестициите; като има предвид, че това ще изисква рационализирането на административните условия, например за разгръщането на малки клетки за стриктно и своевременно хармонизирано използване на радиочестотния спектър и за развитие на мрежа с много висок капацитет, както понастоящем се предлага в Европейския кодекс за електронните съобщения;

Й.  като има предвид, че обществените инициативи, като например инициативата на Комисията за публично-частно партньорство от 2013 г., подкрепена от 700 милиона евро публично финансиране, за да се даде възможност за 5G в Европа до 2020 г., е необходимо да бъдат допълнени от един конкурентен пазар с насочено към бъдещето регулиране на достъпа и координиране на радиочестотния спектър, което ще насърчи иновациите и необходимите частни инфраструктурни инвестиции;

К.  като има предвид, че разгръщането на 5G мрежи трябва да се извършва съвместно с други проекти, които имат за цел подобряване на връзката в рамките на селските и на най-изолираните територии в Европа, а не за тяхна сметка;

Л.  като има предвид, че въвеждането на 5G и обществото в ерата на гигабитовия интернет изискват изричен график, ориентиран към търсенето, съобразен с бъдещето и технологично неутрален подход въз основа на оценките за всеки регион и сектор, координация между държавите членки, сътрудничество с всички заинтересовани страни и достатъчни инвестиции, за да бъдат изпълнени всички условия в рамките на необходимия срок и да се превърнат в реалност за всички граждани на ЕС;

I.Визия за 5G — искания за смяна на поколенията

1.  приветства предложението на Комисията да изготви план за действие за 5G, насочен към превръщането на ЕС в световен лидер в разгръщането на стандартизирани 5G мрежи от 2020 г. до 2025 г., като част от по-широка стратегия за европейско гигабитово общество, което е технологично по-конкурентоспособно и приобщаващо; счита, че за постигането на тази цел е изключително важна подходящата координация между държавите членки с цел избягване на забавяния при разгръщането на 5G мрежите, както се случи с 4G мрежите, което доведе до това, че на практика степента на покритие на тази технология достигна 86% и едва 36% в селските райони;

2.  подчертава, че според Комисията планът за действие за въвеждането на 5G в целия ЕС има „потенциал да създаде два милиона работни места“ и би могъл да стимулира европейската икономика и да противодейства на високата безработица, особено сред младите хора;

3.  подчертава, че в момента ПЧП за 5G е една от най-напредналите инициативи в света в областта на 5G и новите приложения, които ще произтекат от тези технологии; счита, че е добре да се насърчават взаимодействията в областта на научната и развойната дейност и промишлените разработки, но вярва, че би било справедливо, предвид социалното въздействие на разпространението на 5G, в ПЧП да могат да участват и представители на потребителите и на гражданското общество;

4.  подчертава, че амбициозният и ориентиран към бъдещето график за разпределение на радиочестотния спектър в рамките на Съюза е от първостепенно значение, ако Европа възнамерява да има водеща роля по отношение на развитието на 5G технологията; в тази връзка приветства действията, които Комисията предлага в съобщението, озаглавено „План за действие за 5G за Европа“, като счита, че тези действия са минимално изискване за успешното стартиране на 5G в Съюза;

5.  подчертава, че частните инвестиции следва да бъдат подкрепяни от ориентирана към инфраструктурата среда на политиките и от регулаторна среда, съобразени с предсказуемостта и сигурността и целящи насърчаване на конкуренцията в полза на крайните ползватели, и че те не следва да бъдат забавяни чрез прекалено амбициозни публични схеми, които могат да попречат на разгръщането на 5G мрежите;

6.  подчертава значението на сътрудничеството между академичните среди, научноизследователските институции, частния и публичния сектор по отношение на научноизследователската и развойната дейност в областта на 5G мобилните съобщения; отбелязва ПЧП в областта на 5G като положителен пример в това отношение и насърчава Комисията да продължи да включва всички съответни сектори в този процес;

7.  счита, че Европа ще се възползва от по-нататъшното преминаване към цифрова икономика под формата на по-широко покритие, свързаност и по-бързи скорости, както и че приносът на цифровата икономика към общия ръст на БВП ще достигне 40% до 2020 г., като темпът на растеж ще бъде 13 пъти по-бърз от този на общия БВП;

8.  приветства и одобрява средносрочните цели на обществото на гигабитовия интернет за постигането на мрежови скорости от поне 100 Mbps за всички европейски потребители, които да подлежат на надграждане до 1 Gbps, като в дългосрочен план нараснат до 100 Gbps за основните социално-икономически фактори, като например доставчиците на публични услуги, предприятията, използващи активно цифрови технологии, големите транспортни възли, финансовите институции, болниците, учебните заведения и научноизследователските центрове; призовава за отдаване на приоритет на разгръщането на оптична инфраструктура за пренос на данни, на конкуренцията като мотор за инвестициите и на висококачествените услуги за крайните потребители; припомня, че Съюзът изостава от своите цели относно свързаността в Програмата в областта на цифровите технологии до 2020 г., като изоставането на селските и отдалечените райони е особено тревожно;

9.  подчертава необходимостта да се гарантира, че максимален брой жители на ЕС могат да се възползват от свързаността в обществото на гигабитовия интернет, включително живеещите в отдалечени райони;

10.  решително подкрепя усилията за осигуряване на достъп до 5G мрежата, в съчетание с интермодални маршрути въз основа на мрежите за обществен транспорт, свързани с Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) от 2025 г., и очаква, че ще бъде създаден пълен достъп в целия ЕС, както в градските, така и в селските райони, и в големите туристически центрове и атракции;

11.  отбелязва, че все още е необходимо допълнително подобрение на покритието на мобилните мрежи от четвърто поколение/LTE, тъй като в това отношение Европейският съюз изостава от САЩ, Южна Корея и Япония, и че планът за действие относно 5G следва да бъде възможност за извличане на поуки от грешките при разгръщането на 4G мрежите;

12.  посочва, че радиочестотният достъп до 5G ще трябва да е в състояние да функционира при много широк честотен обхват: от по-малко от 1 GHz до 100 GHz, като се включва пренос до 300 GHz; отбелязва, че честотите от 3 – 6GHz и над 6 GHz следва да доставят екстремна скорост на пренос на данни и екстремен капацитет в гъсто населените райони; признава, че 5G системите във високочестотните ленти изискват много гъста мрежова инфраструктура въз основа на достъпа на малки клетки до обекти, което ще изисква да се направи избор по отношение на това кои честотни ленти да бъдат ползвани или по отношение възможността за споделяне на радиочестотни ленти;

13.  подчертава, че само скоростта на изтегляне няма да бъде достатъчна, за да задоволи бъдещата потребност от свързаност на обществото на гигабитовия интернет, за която ще се изисква инфраструктурна цел относно мрежите с много висок капацитет, тъй като тези мрежи отговарят на най-високите стандарти по отношение на скоростта на качване и изтегляне, закъснението и стабилността;

14.  подчертава, че една съгласувана европейска стратегия за радиочестотния спектър, включително координирани национални пътни карти и графици, е необходима за посрещане на предизвикателствата, свързани с 5G, като се действа върху комуникацията между хората, комуникацията между машини (M2M) и комуникацията при Интернет на предметите (ИН) на различни равнища: скорост на връзката, мобилност, закъснение, повсеместно разпространение, работен цикъл, надеждност, достъпност и др., и да се осигури период на плавен преход към 5G във всички държави членки;

15.  изтъква, че разгръщането на безжичните 5G мрежи изисква връзка с много висок капацитет и гъвкаво и ефикасно използване на всички налични несъседни части от радиочестотния спектър, включително радиочестотната лента 700 MHz, за много различни сценарии за разгръщане на мрежите, което ще изисква разработването на иновативни модели за лицензиране на радиочестотния спектър и ясен акцент върху хармонизирането на наличните радиочестотни ленти на регионален принцип;

16.  признава значението на лицензирани радиочестотни ленти за осигуряването на дългосрочни инвестиции в мрежите и за гарантирането на по-добро качество на услугите, като се дава възможност за стабилен и надежден достъп до радиочестотния спектър, като същевременно подчертава необходимостта от по-добра правна защита за нелицензираните радиочестотни ленти и различните методи за споделяне на радиочестотни ленти;

17.  насочва вниманието към факта, че липсата на координация представлява значителен риск по отношение на разгръщането на 5G, тъй като натрупването на критична маса е от съществено значение за привличането на инвестиции, а оттам и за оползотворяването в пълна степен на 5G технологията;

18.  отбелязва, че всички участници в сектора следва да се ползват от водещи до конкуренция предвидими и равнопоставени условия и от гъвкавост при разработването на собствените си мрежи, като избират собствен модел за инвестиции и комбинацията от технологии, които следва да гарантират пълна функционалност за целите на разгръщането на 5G, като например оптични линии до домашни абонати (FTTH), кабел, сателит, безжичен интернет (Wi-Fi), G.fast, 2G, Massive MIMO (широкомащабни антенни системи), или други бързоразвиващи се технологии, при условие, че ще помогнат за свързването на всички европейци в мрежите с много висок капацитет според действителните им потребности; отбелязва, че разгръщането на 5G ще изисква много повече оптични линии в една по-гъста безжична мрежа;

19.  отбелязва съобщението на Комисията „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар“ и нейния „План за действие за 5G за Европа“, които предоставят на държавите членки изключителна възможност да осигурят на техните иноватори в културната и творческата област, в частност на МСП, възможност да продължат да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб и да представят своя предприемачески и иновативен талант;

II.Ползване на предимствата на обществото в ерата на гигабитовия интернет

20.  счита, че 5G е повече от еволюция на мобилните широколентови услуги и че ще бъде ключов фактор, способстващ за развитието на бъдещия цифров свят, в качеството си на следващо поколение повсеместни свръхвисокоскоростни широколентови инфраструктури, които ще подкрепят превръщането на процесите във всички икономически сектори (публичния сектор, образованието, предоставянето на интегрирано медийно съдържание, здравеопазването, научните изследвания, енергетиката, комуналните услуги, производството, транспорта, автомобилостроенето, аудиовизуалните технологии, виртуалната реалност (VR), игрите онлайн и др.) и ще предоставят достъпни, гъвкави, интерактивни, надеждни и силно персонализирани услуги, които следва да подобрят живота на всеки гражданин;

21.  отбелязва, че европейската разпокъсаност при разгръщането на 4G, която все още се наблюдава при големите различия между държавите членки, както показва индексът за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2015 г., доведе до липса на конкурентоспособност в сферата на цифровите технологии по отношение на САЩ, Китай, Япония, Южна Корея и страните с бързо развиваща се икономика; в тази връзка подчертава, че макар Европа да отбелязва напредък по отношение на развитието на цифровите технологии, темпът се забавя, което представлява риск в дългосрочен план за необходимите инвестиции и за привлекателността на европейската бизнес среда;

22.  припомня, че бенефициенти от въвеждането на 5G в крайна сметка следва да бъдат крайните ползватели и че всяко решение, което се взема при разгръщането на 5G технологиите, следва винаги да бъде насочено към тази крайна цел за предлагане на достъпни, надеждни и висококачествени услуги;

23.  отбелязва, че инвестициите от публичния и частния сектор имат мултиплициращ ефект за цялата икономика и че това вероятно ще доведе до създаването на до 2,3 милиона работни места пряко и непряко в 28-те държави членки, когато 5G бъде разгърнат изцяло;

24.  отбелязва, че разгръщането на 5G технологиите в Европа се очаква да има ползи, които далеч ще надхвърлят сектора на мобилните технологии, както и мултиплициращи ефекти, които ще възлизат на 141,8 милиарда евро годишно до 2025 г.;

25.  подчертава, че успехът на бързото разгръщане на 5G в целия ЕС зависи от разработването на диктувани от търсенето нови стопански модели; подчертава, че съществуват огромен брой инициативи, които допринасят за поясняването на изискванията за 5G, което прави труден приносът на вертикалните отрасли за този процес; следователно подчертава, че е необходимо вертикалните отрасли да се ангажират активно по ефикасен начин в процеса на определяне на изискванията;

26.  подчертава, че лоялната конкуренция и равнопоставените условия на конкуренция за участниците на пазара са ключови необходими условия за внедряването на обществото на гигабитовия интернет от страна на участниците на пазара; счита, че в този контекст следва да се прилага принципът „едни и същи услуги, един и същи риск, едни и същи правила“;

27.  счита, че Комисията и държавите членки заедно с всички съответни заинтересовани страни следва да обмислят мерки относно начина за стимулиране на авангардни изпитвания и изпитателни платформи за ускоряване на иновациите в 5G приложения;

28.  отбелязва, че обществото на гигабитовия интернет следва да преодолее цифровото разделение и да подобрява навлизането на интернет; отбелязва, че все още са необходими непрекъснати инвестиции в разгръщането на съществуващите и бъдещите технологии, включително сателитни технологии, в селските и отдалечените райони; подчертава, че е необходима интелигентна комбинация от частни и публични инвестиции, за да се преодолее цифровото разделение в селските и отдалечените райони; подчертава, че поуките, извлечени в миналото, следва да се използват за преодоляване на различията между държавите членки, регионите и населението в гъсто населените и отдалечените райони, като се поддържа балансирано географско развитие;

29.  насочва вниманието към факта, че въпреки че между градовете и селските райони съществува цифрово разделение, то съществува в голяма степен и между държавите членки; във връзка с това подчертава значението на една конкурентна законодателна рамка и на инициативи, които да насърчават инвестициите в инфраструктура, да повишават разнообразието на участниците и да засилват европейската координация;

30.  отбелязва, че 5G ще бъдат основата за реализиране на визията за мрежовото общество и ще увеличат възможностите за живеене, учене и работа в Европейския съюз, което е предпоставка хората и дружествата пълноценно да се възползват от цифровата революция;

31.  счита, че улесняването на внедряването на 5G малки клетки в съответствие с регламента за WiFi4EU ще допринесе за намаляване на цифровото и технологичното разделение и ще увеличи наличието на 5G услугата за всички граждани;

32.  подчертава, че Европа не трябва да изостава от технологичните новости и възможностите, които предлагат ефикасните ИКТ технологии за подпомагане на социално-икономическото развитие в днешните слабо развити региони;

33.  подчертава, че за да бъдат извличани ползи от целия потенциал на услугата на технологичния мобилен стандарт от пето поколение (5G), гъстата оптична кабелна мрежа е задължителната преносна инфраструктура;

34.  приветства инициативата WiFi4EU за популяризиране на безплатния и всеобщ достъп до интернет в местните общности чрез финансирана от ЕС схема, прилагана от държавите членки; отбелязва, че инициативата WiFi4EU има за цел насърчаването на цифровото приобщаване във всички региони чрез разпределяне на средства равномерно в териториално отношение, като същевременно се отделя внимание на качеството на обслужването на ползвателите; отбелязва нарастването на скоростта на достъп, както и че поради нарастването на ползването чрез множество безжични устройства, местните безжични мрежи (WLAN) ще трябва да отговорят на заявките за връзка от край до край; счита, че е необходима рамка за политики с конкретни приоритети, за да се преодолеят пречките, които пазарът сам по себе си не може да обхване;

35.  призовава Европейската комисия в своя план за действие за 5G да обърне специално внимание на покритието в сгради, като има предвид, че голяма част от 5G приложенията ще се използват в домове и офиси; припомня слабото навлизане в сгради на високочестотни мрежи; препоръчва да бъде извършена оценка на допълнителни технологии, за да се осигури добро покритие в сгради, като например Massive MIMO (широкомащабни антенни системи), ретранслатори в сгради и WiGig високоскоростни Wi-Fi приложения;

36.  подчертава, че развитието на 5G технологии е крайъгълен камък за превръщането на инфраструктурата на ИКТ мрежата в интелигентна глобална свързаност: интелигентни автомобили, интелигентни енергийни мрежи, интелигентни градове, интелигентни заводи, интелигентно управление, така и др.; изразява убеждението, че наличието на свръхвисокоскоростни широколентови мрежи и на интелигентни и ефективни мрежови характеристики, които позволяват да се постигне почти мигновена свързаност между хора, между хора и машини и между свързани машини, ще доведе до предефиниране на свързаността на крайните ползватели, която ще стане възможна чрез мрежовите парадигми като решетъчни мрежи, хибридни мрежи, динамичното разделяне на мрежата и технологиите за софтуеризация;

37.  подчертава, че добрите енергийни характеристики, целящи намаляване на енергийното потребление на мрежата, са важно изискване на 5G; подчертава, че този елемент е от ключово значение за намаляване на оперативните разходи, за улесняване на мрежовата свързаност в селските и отдалечените райони и за осигуряване на мрежов достъп по устойчив и ресурсно ефективен начин;

38.  подчертава, че внедряването на 5G изисква значително обновяване на стационарните и уплътняване на мобилните мрежи в съответствие с целите за общество на гигабитов интернет, особено при решенията за електронно здравеопазване;

39.  подчертава, че аудиовизуалният сектор е една от ключовите движещи сили за успеха на технологиите от пето поколение (5G) в Европа, осигуряващ работни места и икономически растеж, и че техният напредък може да окаже силно и положително влияние върху веригата за създаване на стойност в сектора на аудиовизуалните медийни услуги, в т.ч. производството на съдържание, иновациите, разпространението и потребителската среда; поради това призовава Комисията и държавите членки да вземат под внимание потребностите и особеностите на този сектор, по-специално тези, свързани с радио- и телевизионното разпръскване;

40.  отбелязва, че след като веднъж са включени в мрежата, превозните средства са съответно по-безопасни (по-малко произшествия), по-екологични (по-малко емисии) и допринасят за по-предсказуеми модели на пътуване; поради това подкрепя идеята за въвеждане на обща за целия ЕС цел, съгласно която всички превозни средства на пазара на ЕС да могат да функционират в 5G мрежа и да използват бордово оборудване за интелигентни транспортни системи; категорично подкрепя целта за изграждане на мрежа за линейки и други превозни средства за спешни ситуации (полицейски автомобили, пожарни коли) с базова станция чрез 5G, позволяваща постоянно и непрекъснато покритие при извършване на дейности;

41.  отбелязва ползите от надеждно и непрекъснато 5G покритие за пътната безопасност, благодарение на което се осигуряват свързани и цифрови средства за контрол при тежкотоварните автомобили, като например интелигентни тахографи и електронни документи;

42.  счита, че технологиите от пето поколение следва да дават възможност за нови достъпни и висококачествени услуги, да свързват нови промишлени сектори и в крайна сметка да подобряват качеството на услугата, която получават все по-усъвършенстваните и взискателни ползватели на цифрови технологии; подчертава, че 5G могат да предлагат решения на значителни обществени предизвикателства чрез способността си за значително намаляване на използването на енергия от мобилните устройства и чрез преобразуващия им потенциал за сектори като здравеопазването и транспорта;

43.  приветства Фонда за широколентова връзка в Европа (Connecting Europe Broadband Fund) – фонд за широколентова инфраструктура, отворен за участие на национални насърчителни банки и институции и на частни инвеститори, което ще бъде следваща стъпка към привличане на инвестиции в инфраструктура към недостатъчно обслужвани по-слабо населени и селски и отдалечени райони;

44.  счита, че развитието и усъвършенстването на цифровите умения е от решаващо значение и следва да се осъществява чрез съществени инвестиции в образованието, включително професионалното, предприемаческото и допълнителното обучение, както и преквалификацията, — и чрез всеобхватното участие на всички съответни заинтересовани страни, включително социалните партньори, с три основни цели: запазване и създаване на работни места в сектора на технологиите чрез обучение на висококвалифицирана работна ръка, оказване на подкрепа на гражданите, когато те поемат контрола върху своето цифрово съществуване, като им се предоставят необходимите инструменти, и слагане на край на цифровата неграмотност, която е причина за цифровото разделение и изключване;

45.  счита, че Съюзът следва да разработва и да предоставя на разположение учебни програми за развитие на 5G умения, развитие на учебните програми в партньорство с EIT — Цифрови технологии, като се поставя акцент върху новосъздадените предприятия и МСП, за да могат те да извличат ползи от разгръщането на мрежи от пето поколение (5G);

46.  подчертава, че развитието на 5G мрежи ще спомогне за бързи технологични промени, които ще позволят пълното развитие на интелигентна цифрова промишленост, на Интернет на предметите и на усъвършенствани производствени системи;

47.  подчертава значението на 5G за създаването на възможност за европейска водеща роля в световен мащаб при осигуряване на висококачествени научноизследователски инфраструктури, които могат да превърнат Европа в център за върхови научни изследвания;

III.Подход на политиката

48.  приветства инициативата на Комисията за укрепване на инвестиционния план за Европа в рамките на инструментите за финансиране (ЕФСИ, МСЕ), предназначени за финансиране на стратегически цели за гигабитова свързаност до 2025 г.;

49.  подчертава, че всички свързани с цифровия единен пазар решения, включително разпределението на спектъра, целите за свързаност и внедряването на 5G, трябва да бъдат формулирани въз основа на бъдещите потребности и на очакванията за развитието на пазара през следващите 10 – 15 години; ето защо подчертава, че успешното внедряване на 5G ще бъде от ключово значение за икономическата конкурентоспособност, което може да бъде постигнато само чрез далновидно европейско законодателство и координиране на политиките;

50.  подчертава, че политиките за общество на гигабитов интернет и 5G следва да бъдат пропорционални, да бъдат често преразглеждани и да бъдат в съответствие с „принципа на иновации“, така че потенциалните въздействия върху иновациите да бъдат част от оценката на въздействието;

51.  призовава Комисията да осигурява, поддържа и разработва дългосрочно финансиране за плана за действие за 5G и за модернизацията на мрежите на подходящо ниво в перспективата на следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2020 – 2027 г. и по-специално рамката за НИТР и иновации; подчертава значението на сътрудничеството между академичните среди, научноизследователските институции, частния и публичния сектор по отношение на научноизследователската и развойната дейност в областта на 5G мобилните съобщения; отбелязва ПЧП в областта на 5G като положителен пример в това отношение; изтъква, че според Европейската комисия постигането на целите за свързаност ще изисква инвестиции от 500 милиарда евро през следващите десет години, въпреки че също така счита, че съществува недостиг на инвестиции в размер на 155 милиарда евро; ето защо счита, че трябва да се отдава приоритет на гарантирането, че са налице достатъчни инвестиции, които са резултат от конкуренцията за разгръщането на цифрова инфраструктура, тъй като това разгръщане е абсолютно необходимо за даването на възможност на гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на развитието на технологията 5G;

52.  настоятелно призовава всички държави членки да приложат бързо разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза(4), с цел да се гарантира адекватно ниво на сигурност, когато става въпрос за ефикасно и устойчиво разработване на този план;

53.  счита, че най-добрият път към обществото на гигабитов интернет се крие в подход, насочен към бъдещето, поощряващ конкуренцията и неутрален по отношение на технологиите, който бива подкрепян от широк спектър от инвестиционни модели, като например публично-частни или съвместни инвестиции; отбелязва, че съвместното инвестиране и другите форми на инвестиции на сътрудничество и дългосрочни търговски договорености за достъп за мрежи с много голям капацитет също могат да допринасят за обединяването на ресурси, за улесняване на появата на различни гъвкави рамки и за намаляване на разходите за внедряване на мрежите;

54.  призовава държавите членки да осъществяват в пълна степен плана за действие за 5G посредством последователни, приобщаващи и навременни действия в регионите и градовете, с цел да се насърчават и стимулират иновациите в различните сектори и да се улеснява съществуването на икономическа рамка за сътрудничество между всички отрасли;

55.  призовава Комисията и държавите членки да играят водеща роля в насърчаването на междусекторна и междуезикова 5G и трансгранична оперативна съвместимост и в поддържането на съобразени с неприкосновеността на личния живот, надеждни и сигурни услуги, тъй като промишлеността и обществото като цяло стават все по-зависими от цифровата инфраструктура за своята стопанска дейност и услуги, както и да разглежда националните икономически и географски дадености като неразделна част от една обща стратегия;

56.  призовава за удвояване на усилията за стандартизация, за да се гарантира европейската водеща позиция при определянето на технологичните стандарти, които следва да позволят разгръщане на мрежите и услугите от пето поколение; счита, че европейските органи по стандартизация следва да изпълняват специална роля в този процес; отбелязва, че всеки сектор трябва да изработи своя собствена пътна карта за стандартизация, основана на водени от промишлеността процеси, в съчетание със силно желание за постигане на общи стандарти, които биха могли да се превърнат в световни стандарти; призовава Комисията и държавите членки да стимулират инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и европейската стандартизация;

57.  подчертава, че технологиите от пето поколение (5G) имат потенциала да революционизират достъпа до съдържание и неговото разпространение и да увеличат значително удовлетвореността на ползвателите, като същевременно дават възможност за развитието на нови форми на културно и творческо съдържание; в този контекст изтъква необходимостта от ефективни мерки за борба с пиратството и всеобхватен подход за подобряване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост с оглед обезпечаването на лесни пътища към законно съдържание за потребителите;

58.  решително насърчава засиленото експериментиране с 5G технологиите; подкрепя разработването на интегрирани решения и тестове, последвани от междуотраслови широкомащабни пилотни инициативи в отговор на търсенето на услуги на обществото на гигабитов интернет; призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчно нелицензирани честотни ленти, за да стимулират опитите, провеждани от промишлеността; призовава Комисията да разгледа поставянето на конкретна и привлекателна цел като рамка за експериментиране от страна на частния сектор с 5G технологии и продукти;

59.  подчертава необходимостта от отчитане на официално признатите от СЗО насоки на Международната комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения (ICNIRP) с цел избягване на несъгласуваност и разпокъсаност и гарантиране на съгласувани условия за внедряване на безжични мрежи на европейския цифров единен пазар;

60.  подчертава, че развитието на обществото на гигабитов интернет изисква ясни и общи правила на ЕС, които следва да бъдат ориентирани към бъдещето и насърчаващи конкуренцията с цел стимулиране на инвестициите и иновациите и запазване на достъпността и избора на крайните ползватели; подчертава, че конкуренцията, основана на инфраструктура, предлага възможности за ефикасно регулиране и дава възможност за справедлива дългосрочна възвръщаемост на инвестициите; насърчава държавите членки да опростяват административната процедура за получаване на достъп до физическа инфраструктура;

61.  подчертава необходимостта от установяване на благоприятна за иновациите среда за цифровите услуги, особено в областта на големите информационни масиви и Интернет на предметите, като се разширява изборът на потребителите и същевременно се увеличава доверието и се насърчава използването на цифрови услуги чрез ефективни и рационализирани правила, съсредоточени върху потребностите на ползвателите и характеристиките на услугите, независимо от вида на доставчика;

62.  изтъква, че националните планове за широколентов достъп трябва да бъдат подложени на преглед и при необходимост да бъдат преразгледани внимателно, да бъдат насочени към всички области на 5G, да поддържат мултитехнологичен и поощряващ конкуренцията подход, да подпомагат регулаторната сигурност и да допринасят за максимално увеличаване на степента и обхвата на иновациите, като сред целите е и преодоляването цифровото разделение;

63.  призовава Комисията да оцени националните планове за широколентов достъп, за да установи пропуските, и да формулира специфични за държавите препоръки за по-нататъшни действия;

64.  приветства инициативата на Комисията за създаване на Платформата за участие по въпросите на широколентовия достъп с цел осигуряване на ангажимент на високо равнище на публични и частни субекти, както и на местни и регионални органи;

65.  подчертава, че осигуряването на достъп до интернет и гарантирането на високоскоростна, надеждна, с кратко време на закъснение и колебание свързаност с интернет са от съществено значение за цифровизирането на процесите и за веригата на стойността в сектора на туризма, както и за развитието и внедряването на транспортни технологии, като например Съвместните интелигенти транспортни системи (C-ITS), Речните информационни услуги (RIS) и Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS);

66.  припомня, че МСП ще извличат огромни ползи от конкурентния достъп до 5G решения; призовава Комисията да представи подробно своите планове за действие за улесняване на участието на МСП в експериментирането с 5G технологии и за гарантиране на достъпа на МСП до Платформата за участие по въпросите на широколентовия достъп до 5G мрежи;

67.  подкрепя инициативите на равнище ЕС за гарантиране на по-добра координация на радиочестотния спектър между държавите членки и по-дълги срокове на валидност на лицензиите, което допринася за повишаване на стабилността и сигурността на инвестициите; отбелязва, че решенията по тези въпроси следва да се правят по едно и също време във всички държави членки, така че да бъдат приемани задължителни указания относно някои условия на процедурите за възлагане, като например крайните срокове за разпределяне на радиочестотния спектър, за споделяне на радиочестотния спектър и съвместно организиране на търгове с цел насърчаване на трансевропейските мрежи; отбелязва, че конкурентният характер на пазарите на мобилни телекомуникационни услуги в Европейския съюз е от решаващо значение при смяната на поколенията към 5G;

68.  призовава ЕС да координира усилията в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), за да се гарантира последователна политика на ЕС; подчертава, че нуждите от европейско хармонизиране на радиочестотния спектър за 5G след 2020 г. следва да бъдат финализирани преди Световната конференция по радиосъобщения през 2019 г. (WRC-19) при надлежна защита на съществуващите услуги, на които се разчита в момента и които са в съответствие с решенията, взети по време на WRC-15;

69.  подчертава, че определението на мрежите с много висок капацитет, дадено в Европейския кодекс за електронни съобщения, следва да съответства на принципа на технологична неутралност, при условие че тези технологии отговарят на нуждите за качество на мрежовите услуги, което промишлените и потребителските приложения ще изискват в бъдеще;

70.  призовава Комисията да установи годишен преглед на напредъка, да изготвя препоръки относно плана за действие за 5G и да информира Парламента за резултатите;

o
o   o

71.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на държавите членки.

(1) OВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0009.
(3) ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност