Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2305(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0184/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0184/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.3
CRE 01/06/2017 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0234

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 541kWORD 68k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G
P8_TA(2017)0234A8-0184/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G (2016/2305(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο ««Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (COM(2016)0591),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(1),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα» (COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (COM(2016)0043),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (COM(2013)0654),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2016)0705),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0184/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει κομβικό δομικό στοιχείο της κοινωνίας των gigabit, αντιπροσωπεύοντας το πρότυπο για το μέλλον στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών και κινητήριο μοχλό καινοτομίας, προκαλώντας αποδιοργανωτικές οικονομικές αλλαγές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες χρήσης, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, ροές εσόδων και επιχειρηματικά μοντέλα και ευκαιρίες, και αναμένεται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κλάδων και θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή υπεροχή στην τεχνολογία 5G είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση και για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, η οποία με τη σειρά της απαιτεί ευρωπαϊκό συντονισμό και σχεδιασμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η υστέρηση διακυβεύει τις θέσεις εργασίας, την καινοτομία και τη γνώση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G και οι εφαρμογές 5G θα αναδιαμορφώσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα παρέχοντας συνδεσιμότητα πολύ υψηλής ταχύτητας, η οποία θα αποδεσμεύσει την καινοτομία σε όλους τους τομείς, αν μη τι άλλο στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα οικονομικά και στην υγεία· ότι, εν προκειμένω, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω, καθώς το 5G θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης και καινοτομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική των δικτύων 5G θα διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκώμενες απαιτήσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο επιδόσεων για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), ιδίως όσον αφορά τους χρόνους αναμονής, την κάλυψη και την αξιοπιστία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική 5G θα οδηγήσει σε αύξηση της σύγκλισης μεταξύ κινητών και σταθερών δικτύων· ότι, κατά συνέπεια, η ανάπτυξη σταθερών δικτύων ΠΥΧ θα συμβάλει στις ανάγκες οπισθόζευξης ενός πυκνού ασύρματου δικτύου 5G όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τελικό χρήστη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποδομή 5G, η εμβέλεια της οποίας θα υπερβαίνει κατά πολύ τα υφιστάμενα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης, με στόχο την παροχή ταχύτερων υπηρεσιών επικοινωνίας υψηλής ποιότητας που θα είναι οικονομικά προσιτές για όλους και διαθέσιμες παντού και ανά πάσα στιγμή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση επιταχύνεται με μεγάλη ταχύτητα και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτώντας επενδύσεις σε δίκτυα επικοινωνίας υψηλής ποιότητας με καθολική κάλυψη· ότι, στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη να καταστεί εγκαίρως διαθέσιμο ραδιοφάσμα ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητή και ασύρματη συνδεσιμότητα για κάθε πολίτη καθίσταται ολοένα σημαντικότερη ενόσω χρησιμοποιούνται καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές εν κινήσει, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελλοντοστρεφής ψηφιακή πολιτική πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του δικτύου 5G θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών επενδύσεων και θα απαιτήσει να δημιουργηθεί από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κανονιστικό περιβάλλον που να προωθεί τη βεβαιότητα, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί εξορθολογισμός των διοικητικών όρων, για παράδειγμα για την υλοποίηση μικρών κυψελών με στόχο την αυστηρή και έγκαιρη εναρμόνιση του φάσματος και για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), όπως προτείνεται σήμερα στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία της Επιτροπής του 2013 για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που έλαβε δημόσια χρηματοδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων EUR για τη δημιουργία 5G στην Ευρώπη μέχρι το 2020, πρέπει να συμπληρώνονται από μια ανταγωνιστική αγορά με βιώσιμη ρύθμιση της πρόσβασης και συντονισμό του φάσματος, που θα προωθήσουν την καινοτομία και τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με άλλα έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας στο πλαίσιο των πιο αγροτικών και απομονωμένων ευρωπαϊκών εδαφών και όχι σε βάρος τους

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του 5G και της κοινωνίας των gigabit προϋποθέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, μια καθοδηγούμενη από τη ζήτηση, ανθεκτική προς το μέλλον και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση βασιζόμενη σε εκτιμήσεις ανά περιοχή και τομέα, συντονισμό των κρατών μελών, συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και επαρκείς επενδύσεις με στόχο την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου και την πραγματοποίησή τους για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

Ι.Το όραμα της τεχνολογίας 5G - απαιτήσεις για μετάβαση σε μια άλλη γενιά

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την τεχνολογία 5G με στόχο να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην υλοποίηση τυποποιημένων δικτύων 5G μεταξύ 2020-2025 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικότερης από τεχνολογική άποψη και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκής κοινωνίας των gigabit· θεωρεί ότι ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έτσι ώστε να αποφευχθούν, κατά την υλοποίηση της τεχνολογίας 5G, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν με την 4G, εξαιτίας των οποίων το επίπεδο κάλυψης της 4G σήμερα να είναι 86 % και μόλις 36 % στις αγροτικές περιοχές·

2.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ έχει «το δυναμικό να δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας» και θα μπορούσε να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων·

3.  τονίζει ότι η ΣΔΙΤ 5G αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον προηγμένες πρωτοβουλίες στον κόσμο για τα δίκτυα 5G και τις νέες εφαρμογές που θα προκύψουν· θεωρεί ότι είναι θετική για την προώθηση των συνεργιών στον τομέα της Ε&Α και των βιομηχανικών εξελίξεων, αλλά εκτιμά ότι θα ήταν θεμιτό, δεδομένων των κοινωνικών επιπτώσεων της ανάπτυξης των δικτύων 5G, η προσχώρηση στην εν λόγω ΣΔΙΤ να είναι εξίσου ανοικτή στους εκπροσώπους των καταναλωτών και στην κοινωνία των πολιτών.

4.  τονίζει ότι ένα φιλόδοξο και μακρόπνοο χρονοδιάγραμμα για την κατανομή του φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική δύναμη όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G χαιρετίζει, εν προκειμένω, τις δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης», και θεωρεί τις δράσεις αυτές ελάχιστη προϋπόθεση για την επιτυχή εισαγωγή της τεχνολογίας 5G στην Ένωση·

5.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζονται από περιβάλλον προσανατολισμένης στις υποδομές πολιτικής και ρυθμίσεων προσαρμοσμένο στην προβλεψιμότητα και τη βεβαιότητα, που αποσκοπεί στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των τελικών χρηστών, και ότι δεν πρέπει να καθυστερούν λόγω υπερβολικά φιλόδοξων δημόσιων προγραμμάτων τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προσκόμματα στην εφαρμογή του 5G·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού τομέα, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τις κινητές επικοινωνίες 5G· επισημαίνει την πρωτοβουλία 5G PPP ως θετικό παράδειγμα εν προκειμένω και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εμπλέκει όλους τους αρμόδιους τομείς στη διαδικασία·

7.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα ωφεληθεί από τον περαιτέρω μετασχηματισμό προς μια ψηφιακή οικονομία υπό την έννοια της ευρύτερης κάλυψης, συνδεσιμότητας και μεγαλύτερων ταχυτήτων και ότι η συμβολή της ψηφιακής οικονομίας θα ανέλθει στο 40% της συνολικής αύξησης του ΑΕΠ μέχρι το 2020, με ποσοστό αύξησης 13 φορές ταχύτερο από το συνολικό ΑΕΠ·

8.  επιδοκιμάζει και υποστηρίζει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας των gigabit για επίτευξη ταχυτήτων δικτύου της τάξης των 100 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, με δυνατότητα αναβάθμισης στο 1 Gbps, και με αύξηση, μακροπρόθεσμα, στα 100 Gbps, για τους βασικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις ψηφιακής έντασης, οι μείζονες συγκοινωνιακοί κόμβοι, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η εκπαίδευση και η έρευνα· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη υποδομών οπισθόζευξης οπτικών ινών, στον ανταγωνισμό ως κινητήρια δύναμη των επενδύσεων και στις υψηλής ποιότητας εμπειρίες των χρηστών· υπενθυμίζει ότι η Ένωση υστερεί ως προς τους στόχους συνδεσιμότητας του ψηφιακού θεματολογίου 2020 και ότι ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η καθυστέρηση στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι από τη συνδεσιμότητα της κοινωνίας των gigabit μπορούν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές·

10.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες για εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα 5G καθ’ όλο το μήκος των διατροπικών διαδρομών επί τη βάσει των δημόσιων δικτύων μεταφορών που συνδέονται με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T), έως το 2025, και αναμένει ότι θα ακολουθήσει η πλήρης πρόσβαση σε όλη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές και σε σημαντικά τουριστικά κέντρα και πόλους έλξης·

11.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς/LTE καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, εν προκειμένω, και ότι το σχέδιο δράσης για το 5G θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία άντλησης διδαγμάτων από τα λάθη της ανάπτυξης του 4G·

12.  επισημαίνει ότι η ραδιοπρόσβαση 5G θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε μια πολύ ευρεία περιοχή συχνοτήτων, ξεκινώντας κάτω από το 1GHz και φτάνοντας έως τα 100 GHz, συμπεριλαμβανομένης οπισθόζευξης έως τα 300 GHz· επισημαίνει ότι οι συχνότητες 3-6 GHz και πάνω από 6 GHz πρέπει να παρέχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και πολύ μεγάλες χωρητικότητες στις πυκνοκατοικημένες περιοχές· αναγνωρίζει ότι τα συστήματα 5G σε ζώνες υψηλής συχνότητας απαιτούν πολύ πυκνές υποδομές δικτύου βασισμένες σε πρόσβαση μικρών κυψελών σε τοποθεσίες, κάτι που θα απαιτήσει να γίνουν επιλογές σχετικά με τη χρήση αυτών των ζωνών συχνοτήτων ή τη δυνατότητα κοινής χρήσης ζωνών συχνοτήτων,

13.  τονίζει ότι οι ταχύτητες καταφόρτωσης από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση συνδεσιμότητας της κοινωνίας των gigabit, κάτι το οποίο θα απαιτήσει έναν στόχο υποδομών σχετικά με τα δίκτυα ΠΥΧ, δεδομένου ότι τα δίκτυα αυτά πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα από άποψη ταχυτήτων αναφόρτωσης αλλά και καταφόρτωσης, λανθάνοντα χρόνου και προσαρμοστικότητας·

14.  υπογραμμίζει ότι για να ανταποκριθεί η Ένωση στις προκλήσεις του 5G, απαιτείται μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική για το φάσμα, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων εθνικών οδικών χαρτών και χρονοδιαγραμμάτων, η οποία θα καλύπτει τις επικοινωνίες μεταξύ ανθρώπων, τις επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή (Μ2Μ) και τις επικοινωνίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) σε διάφορα επίπεδα: ταχύτητα σύνδεσης, κινητικότητα, χρόνοι αναμονής, πανταχού παρουσία, κύκλος λειτουργίας, αξιοπιστία, προσβασιμότητα κ.λ.π. και θα διασφαλίζει περίοδο ομαλής μετάβασης στην τεχνολογία 5G σε όλα τα κράτη μέλη·

15.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ασύρματων δικτύων 5G απαιτεί οπισθόζευξη ΠΥΧ και ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων μη συνεχών τμημάτων του φάσματος, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης των 700Mhz, για πολύ διαφορετικά σενάρια υλοποίησης δικτύων, πράγμα που θα απαιτήσει ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων αδειοδότησης για το φάσμα και σαφή έμφαση στην εναρμόνιση των διαθέσιμων ζωνών φάσματος σε περιφερειακή βάση·

16.  αναγνωρίζει τη σημασία των αδειοδοτημένων ζωνών συχνοτήτων για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων επενδύσεων δικτύου και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, καθιστώντας δυνατή τη σταθερή και αξιόπιστη πρόσβαση στο φάσμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται βελτίωση της νομικής προστασίας για τις μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων και ποικίλες μέθοδοι κοινής χρήσης ζωνών συχνοτήτων·

17.  επισημαίνει ότι η έλλειψη συντονισμού συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την ανάπτυξη του 5G, καθώς η απόκτηση κρίσιμης μάζας είναι καίριας σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων και, άρα, την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G·

18.  σημειώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι στους διαφόρους κλάδους πρέπει να επωφελούνται από προβλέψιμους ισότιμους όρους που να προωθούν τον ανταγωνισμό και πρέπει να απολαμβάνουν την ευελιξία να σχεδιάζουν τα δικά τους δίκτυα, επιλέγοντας τα επενδυτικά μοντέλα και τον συνδυασμό τεχνολογιών που πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη λειτουργικότητα για τους στόχους ανάπτυξης του 5G, συμπεριλαμβανομένων των FTTH, της καλωδιακής και δορυφορικής τεχνολογίας, των WiFi, WiGig, G.fast, 2G, Massive MIMO και κάθε άλλης τεχνολογίας ταχείας ανάπτυξης, υπό τον όρο ότι θα συμβάλει στη σύνδεση όλων των Ευρωπαίων με δίκτυα ΠΥΧ σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους· σημειώνει ότι η ανάπτυξη του 5G θα απαιτήσει πολύ περισσότερες οπτικές ίνες σε ένα πυκνότερο ασύρματο δίκτυο·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά» και το σχέδιο δράσης της «η τεχνολογία 5G για την Ευρώπη», το οποίο συνιστά μια συναρπαστική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους πολιτισμικούς και δημιουργικούς φορείς καινοτομίας τους, ιδίως τις ΜΜΕ, να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα και να αναδείξουν το επιχειρηματικό και καινοτόμο ταλέντο τους·

ΙΙ.Ενεργοποίηση των οφελών της κοινωνίας των gigabit

20.  πιστεύει ότι η τεχνολογία 5G είναι κάτι περισσότερο από μια εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικότητας και ότι θα αποτελέσει βασικό υποκινητή του μελλοντικού ψηφιακού κόσμου ως η επόμενη γενιά της ευρύτατα διαδεδομένης ευρυζωνικής υποδομής υπερυψηλής ταχύτητας η οποία θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των διαδικασιών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (δημόσιος τομέας, εκπαίδευση, διαβίβαση περιεχομένου σε συγκλίνοντα μέσα, υγεία, έρευνα, ενέργεια, εταιρείες κοινής ωφέλειας, βιομηχανική παραγωγή, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, οπτικοακουστικός τομέας, εικονική πραγματικότητα, διαδικτυακό παιχνίδι, κ.ο.κ.) και θα παρέχει προσιτές, ευέλικτες, ελαστικές, διαδραστικές, αξιόπιστες και εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα πρέπει να βελτιώνουν τη ζωή κάθε πολίτη·

21.  σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός κατακερματισμός της ανάπτυξης του 4G, που εξακολουθεί να είναι ορατός στις μείζονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όπως φαίνεται στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2015, οδήγησε σε έλλειψη ψηφιακής ανταγωνιστικότητας έναντι των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και των αναδυόμενων οικονομιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι ενώ η Ευρώπη προχωρά από άποψη ψηφιακής ανάπτυξης, ο ρυθμός επιβραδύνεται, διακυβεύοντας μακροπρόθεσμα τις απαραίτητες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

22.  υπενθυμίζει ότι οι τελικοί ωφελημένοι από την εισαγωγή του 5G θα πρέπει να είναι οι τελικοί χρήστες και ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατά την εφαρμογή τεχνολογιών 5G θα πρέπει να προσανατολίζεται σε κάθε περίπτωση σε αυτόν τον απώτερο σκοπό προσφέροντας οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες·

23.  σημειώνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις φέρνουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία και ότι είναι πιθανόν να δημιουργήσουν έως και 2,3 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στα 28 κράτη μέλη, όταν θα εισαχθεί πλήρως το 5G·

24.  σημειώνει ότι η εισαγωγή τεχνολογιών 5G στην Ευρώπη αναμένεται να επιφέρει οφέλη που υπερβαίνουν κατά πολύ τον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, καθώς και φαινόμενο «αλυσιδωτών αντιδράσεων» που αντιστοιχεί σε 141,8 δισεκατομμύρια EUR ετησίως μέχρι το 2025·

25.  τονίζει ότι η επιτυχής έκβαση της ταχείας εισαγωγής της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την ΕΕ εξαρτάται από την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων με γνώμονα τη ζήτηση· επισημαίνει ότι υπάρχει πληθώρα πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των απαιτήσεων για το 5G, πράγμα που δυσχεραίνει τη συμβολή των κάθετων κλάδων στη διαδικασία· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι κάθετοι κλάδοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία απαιτήσεων·

26.  τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit από τους συμμετέχοντες στην αγορά· πιστεύει ότι θα πρέπει να ισχύει εν προκειμένω η αρχή των «ίδιων υπηρεσιών, ίδιων κινδύνων, ίδιων κανόνων»·

27.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με όλους τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα παροχής κινήτρων για προηγμένες δοκιμές και πεδία δοκιμών προκειμένου να επιταχυνθεί η καινοτομία στις εφαρμογές 5G·

28.  επισημαίνει ότι μια κοινωνία των gigabit πρέπει να αντιμετωπίζει το ψηφιακό χάσμα και τη βελτίωση της αποδοχής του διαδικτύου· σημειώνει ότι εξακολουθούν να χρειάζονται συνεχείς επενδύσεις για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και των μελλοντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι ένας ευφυής συνδυασμός ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων είναι απαραίτητος για να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· υπογραμμίζει ότι τα διδάγματα του παρελθόντος πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών και πυκνοκατοικημένων και απομακρυσμένων περιοχών, με στήριξη της ισορροπημένης γεωγραφικής ανάπτυξης·

29.  επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πόλεων και των αγροτικών περιοχών, ψηφιακό χάσμα παρατηρείται επίσης σε μεγάλο βαθμό και μεταξύ κρατών μελών· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία ενός ανταγωνιστικού νομοθετικού πλαισίου και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές, αυξάνουν την ποικιλομορφία των παραγόντων και ενισχύουν τον ευρωπαϊκό συντονισμό·

30.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του οράματος της δικτυωμένης κοινωνίας και θα αυξήσει τις δυνατότητες διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή επανάσταση τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις·

31.  θεωρεί ότι η διευκόλυνση της ανάπτυξης μικρών κυψελών 5G σύμφωνα με τον κανονισμό WiFi4EU θα συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού και τεχνολογικού χάσματος και στην αύξηση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας 5G σε όλους τους πολίτες·

32.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και ευκαιρίες που παρέχονται από αποδοτικότερες τεχνολογίες ΤΠΕ για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις υπανάπτυκτες περιοχές σήμερα·

33.  υπογραμμίζει ότι, για να υπάρξουν οφέλη από το πλήρες δυναμικό εξυπηρέτησης του τεχνολογικού προτύπου κινητών επικοινωνιών 5G, απαραίτητη υποδομή οπισθόζευξης αποτελεί ένα πυκνό δίκτυο οπτικών ινών·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία WiFi4EU η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της ελεύθερης και οικουμενικής διαδικτυακής πρόσβασης στις τοπικές κοινότητες μέσω προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει στόχο να προωθήσει την ψηφιακή ένταξη μεταξύ των περιφερειών διαθέτοντας κεφάλαια κατά γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, δίνοντας επίσης προσοχή στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των χρηστών· επισημαίνει ότι οι ταχύτητες πρόσβασης βελτιώνονται, και ότι όσο αυξάνεται η χρήση μέσω πολλαπλών ασύρματων συσκευών, το ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) θα πρέπει να μπορεί να αντεπεξέλθει στη ζήτηση για πλήρη συνδεσιμότητα· πιστεύει ότι απαιτείται ένα πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένες προτεραιότητες για την υπέρβαση των εμποδίων, τα οποία η αγορά μόνη της δεν μπορεί να καλύψει·

35.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο δράσης για το 5G στην κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός εφαρμογών 5G θα χρησιμοποιούνται σε σπίτια και γραφεία· υπενθυμίζει τη μη ικανοποιητική διείσδυση των δικτύων υψηλότερης συχνότητας στα κτίρια· συνιστά αξιολόγηση των πρόσθετων τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί καλή κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους, όπως Massive MIMO, επαναλήπτες εσωτερικού χώρου και WiGig εφαρμογές Wi-Fi υψηλής ταχύτητας·

36.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη μετάβαση της υποδομής δικτύων ΤΠΕ σε μια σφαιρική ευφυή συνδεσιμότητα: ευφυή αυτοκίνητα, ευφυή ενεργειακά δίκτυα, ευφυείς πόλεις, ευφυή εργοστάσια, ευφυείς κυβερνήσεις κ.λπ.· πιστεύει ότι η υπερταχεία ευρυζωνικότητα και τα ευφυή, αποτελεσματικά χαρακτηριστικά δικτύου που είναι ικανά να επιτύχουν σχεδόν στιγμιαία συνδεσιμότητα μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών και συνδεδεμένων μηχανών, θα επαναπροσδιορίσουν τη συνδεσιμότητα του τελικού χρήστη – κάτι το οποίο θα επιτευχθεί μέσω υποδειγμάτων δικτύων όπως τα δίκτυα βρόχου, τα υβριδικά δίκτυα, οι τεχνολογίες δυναμικού τεμαχισμού δικτύου και λογισμικοποίησης·

37.  υπογραμμίζει ότι η υψηλή ενεργειακή απόδοση με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δικτύων αποτελεί καθοριστικής σημασίας απαίτηση για το 5G· τονίζει ότι αυτό το στοιχείο είναι καίριο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, για τη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας δικτύου σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και για την παροχή πρόσβασης δικτύου με βιώσιμο και αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο·

38.  τονίζει ότι η ανάπτυξη του 5G απαιτεί σημαντική αναβάθμιση των σταθερών δικτύων και πύκνωση των κινητών δικτύων σύμφωνα με τους στόχους της κοινωνίας των gigabit, ιδίως σε λύσεις για την ηλεκτρονική υγεία·

39.  τονίζει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της τεχνολογίας 5G στην Ευρώπη, που θα προσφέρει θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη, και ότι η ανάπτυξή του μπορεί να συμβάλει δυναμικά και με θετικό αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας των οπτικοακουστικών μέσων, στην οποία περιλαμβάνεται η παραγωγή περιεχομένου, η καινοτομία, η διανομή και το περιβάλλον του χρήστη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή·

40.  σημειώνει ότι, εφόσον συνδεθούν σε δίκτυο, τα οχήματα καθίστανται σταθερά ασφαλέστερα (λιγότερα ατυχήματα), φιλικότερα προς το περιβάλλον (λιγότερες εκπομπές) και συμβάλλουν σε πιο προβλέψιμες ταξιδιωτικές πρακτικές· στηρίζει, ως εκ τούτου, την ιδέα της καθιέρωσης ενός στόχου σε επίπεδο ΕΕ, βάσει του οποίου, όλα τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία 5G και να διαθέτουν εξοπλισμό ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο να εξοπλιστούν τα ασθενοφόρα και τα λοιπά οχήματα έκτακτης ανάγκης (οχήματα της Αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα) με εξοπλισμό που υποστηρίζει την τεχνολογία 5G και να συνδεθούν σε δίκτυο με τον σταθμό βάσης ώστε να διαθέτουν συνεχή και αδιάλειπτη κάλυψη κατά τη διάρκεια επεμβάσεων·

41.  επισημαίνει τα οφέλη της αξιόπιστης και αδιάλειπτης κάλυψης με δίκτυα 5G στην οδική ασφάλεια δεδομένου ότι καθίσταται δυνατή η ύπαρξη συνδεδεμένων και ψηφιακών μέσων ελέγχου, όπως ευφυών ταχογράφων και ηλεκτρονικών εγγράφων (e-documents), για τα βαρέα φορτηγά οχήματα·

42.  πιστεύει ότι το 5G πρέπει να παράσχει δυνατότητες για οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και για σύνδεση νέων κλάδων και ότι θα βελτιώσει εν τέλει την εμπειρία πελάτη για όλο και πιο εξελιγμένους και απαιτητικούς ψηφιακούς χρήστες· επισημαίνει ότι το 5G μπορεί να προσφέρει λύσεις για σημαντικές κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της ικανότητάς του να μειώνει σημαντικά τη χρήση ενέργειας των κινητών συσκευών και μέσω του δυναμικού του να μετασχηματίσει κλάδους όπως η υγεία και οι μεταφορές·

43.  επικροτεί τη σύσταση του ταμείου Connecting Europe Broadband Fund, το οποίο αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι εθνικές και αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές· αυτό το ταμείο θα είναι ένα ακόμη βήμα για την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές σε υποεξυπηρετούμενες αραιοκατοικημένες, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

44.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι κεφαλαιώδης και πρέπει να επιτευχθεί μέσω σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση –συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής, επιχειρηματικής και της περαιτέρω κατάρτισης καθώς και της επανεκπαίδευσης– και μέσω της εκτενούς συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων κύκλων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, με δύο βασικούς στόχους: τη συγκράτηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας με την εκπαίδευση εξαιρετικά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την παροχή στήριξης στους πολίτες με την παροχή των απαραίτητων εργαλείων ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο της ψηφιακής ύπαρξής τους, και την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού, που συμβάλλει στο ψηφιακό χάσμα και τον αποκλεισμό·

45.  θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να εκπονήσει και να διαθέσει διδακτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνολογία 5G σε συνεργασία με το EIT Digital, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ προκειμένου αυτές να δρέψουν τα οφέλη της ανάπτυξης του 5G·

46.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των δικτύων 5G θα προωθήσει ταχείες τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη του ψηφιακού κλάδου, του κλάδου των ευφυών συστημάτων, του διαδικτύου των πραγμάτων, καθώς και προηγμένων συστημάτων παραγωγής·

47.  τονίζει τη σημασία του 5G για να καταστεί δυνατή η ευρωπαϊκή υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την παροχή ερευνητικών υποδομών αιχμής, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν την Ευρώπη κέντρο αριστείας στον τομέα της έρευνας·

ΙΙΙ.Προσέγγιση πολιτικής

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενισχύσει το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων (ΕΤΣΕ, ΔΣΕ) ειδικού σκοπού για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών στόχων για τη συνδεσιμότητα σε gigabit με ορίζοντα το 2025·

49.  τονίζει ότι όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής φάσματος, τους στόχους συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη του 5G πρέπει να διαμορφώνονται βάσει των μελλοντικών αναγκών και του πώς αναμένεται να αναπτυχθεί η αγορά τα επόμενα 10-15 χρόνια· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η επιτυχής ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G θα είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανταγωνιστικότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μακρόπνοης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συντονισμού πολιτικής·

50.  τονίζει ότι οι πολιτικές για την κοινωνία των gigabit και το 5G θα πρέπει να είναι αναλογικές, να αναθεωρούνται συχνά και να συνάδουν με την «αρχή της καινοτομίας», ούτως ώστε οι δυνητικές επιπτώσεις στην καινοτομία να αποτελέσουν μέρος της αξιολόγησης αντικτύπου·

51.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, να διατηρήσει και να αναπτύξει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για το σχέδιο δράσης για το 5G και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων στο κατάλληλο επίπεδο με ορίζοντα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027 και ιδίως το επόμενο πλαίσιο Ε&ΤΑ&Κ· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με τις κινητές επικοινωνίες 5G· επισημαίνει τη ΣΔΙΤ 5G ως θετικό παράδειγμα εν προκειμένω· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, για την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας απαιτούνται επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων EUR κατά την επόμενη δεκαετία, ωστόσο εκτιμά ότι υπάρχει επενδυτικό έλλειμμα ύψους 155 δισεκατομμυρίων EUR· θεωρεί, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί μέγιστη προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκών επενδύσεων, που θα κινητοποιούνται από τον ανταγωνισμό, για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G·

52.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να θέσουν γρήγορα σε εφαρμογή τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου των συστημάτων ασφαλείας δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(4), με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας ώστε να καταστεί το σχέδιο αυτό αποτελεσματικό και βιώσιμο·

53.  πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για τη μετάβαση στην κοινωνία των gigabit είναι μια ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις, φιλική προς τον ανταγωνισμό και τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση που θα υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα επενδυτικών μοντέλων όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή οι συνεπενδύσεις· επισημαίνει ότι οι συνεπενδύσεις και άλλες μορφές συνεργατικών επενδύσεων και μακροπρόθεσμων εμπορικών ρυθμίσεων πρόσβασης για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας μπορούν να συμβάλουν στη συγκέντρωση πόρων, στην επίτευξη διαφορετικών ευέλικτων πλαισίων και στο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο δράσης για το 5G μέσω συνεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς και επίκαιρων δράσεων σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων με σκοπό να ενθαρρύνουν και να παρέχουν κίνητρα για διακλαδική καινοτομία και θα προωθούν ένα οικονομικό συνεργατικό πλαίσιο για όλο τον κλάδο·

55.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διατομεακής, διαγλωσσικής και διασυνοριακής διαλειτουργικότητας 5G και στην υποστήριξη αξιόπιστων, ασφαλών υπηρεσιών που προστατεύουν το απόρρητο καθώς η βιομηχανία και η κοινωνία γενικότερα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές υποδομές για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και υπηρεσίες, και να λάβει υπόψη τις επιμέρους οικονομικές και γεωγραφικές εθνικές συνθήκες ως αναπόσπαστο μέρος μιας κοινής στρατηγικής·

56.  ζητεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες στον τομέα της τυποποίησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ηγετική θέση της Ευρώπης στον καθορισμό τεχνολογικών προτύπων που θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη των δικτύων και υπηρεσιών 5G· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης θα πρέπει να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία· επισημαίνει ότι κάθε τομέας πρέπει να επεξεργαστεί τον δικό του οδικό χάρτη για την τυποποίηση, μέσω εσωτερικών διαδικασιών, και επιδεικνύοντας ισχυρή βούληση για τη θέσπιση κοινών προτύπων που έχουν τη δυνατότητα να αναχθούν σε παγκόσμια πρότυπα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ε&Α και στην ευρωπαϊκή τυποποίηση·

57.  τονίζει ότι η τεχνολογία 5G έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την πρόσβαση σε περιεχόμενο και τη διάδοσή του και να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό να βελτιωθεί η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να εξασφαλιστούν εύκολοι τρόποι πρόσβασης των καταναλωτών σε νόμιμο περιεχόμενο·

58.  ενθαρρύνει ένθερμα την αύξηση του πειραματισμού στις τεχνολογίες 5G· υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και δοκιμασιών που θα συνοδεύονται από διακλαδικές δοκιμές πιλοτικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας ως απάντηση στο αίτημα για υπηρεσίες στην κοινωνία των gigabit· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων για την τόνωση των πειραματισμών που πραγματοποιούνται στον κλάδο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός συγκεκριμένου και ελκυστικού στόχου ως πλαισίου για τον πειραματισμό του ιδιωτικού τομέα με τεχνολογίες και προϊόντα 5G·

59.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP) που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την ΠΟΥ, προκειμένου να αποφευχθεί η ασυνέπεια και ο κατακερματισμός και να διασφαλιστούν συνεπείς όροι για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά·

60.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των gigabit προϋποθέτει σαφείς, κοινούς ενωσιακούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον και να ευνοούν τον ανταγωνισμό ούτως ώστε να τονώνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία, και να διατηρούν την οικονομική προσιτότητα και την επιλογή των καταναλωτών· τονίζει ότι ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υποδομές παρέχει δυνατότητες για αποτελεσματικές ρυθμίσεις και αφήνει περιθώρια για μια θεμιτή μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες για την πρόσβαση σε φυσικές υποδομές·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα των μαζικών δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών, αυξάνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και προωθώντας την υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω αποτελεσματικών και απλουστευμένων κανόνων, εστιάζοντας στις ανάγκες των χρηστών και στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του είδους παρόχου.

62.  υπογραμμίζει ότι τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα πρέπει να επανεξεταστούν και, όπου αρμόζει, να αναθεωρηθούν με προσοχή, να εστιάζονται σε όλους τους τομείς του 5G, να υιοθετήσουν μια ανταγωνιστική προσέγγιση πολλαπλών τεχνολογιών, να στηρίξουν την κανονιστική ασφάλεια και να μεγιστοποιήσουν την εμβέλεια της καινοτομίας και της κάλυψης, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των στόχων τους την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος·

63.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια για την ευρυζωνικότητα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κενά, και να διατυπώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για περαιτέρω δράση·

64.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

65.  τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και να υπάρχει εγγύηση παροχής υψηλής ταχύτητας, η αξιόπιστη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, καθώς και ο χαμηλός λανθάνων χρόνος και η χαμηλή διακύμανση του χρόνου επιστροφής είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξίας στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, όπως είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)·

66.  υπενθυμίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ανταγωνιστική πρόσβαση σε λύσεις 5G· καλεί την Επιτροπή να εκθέσει αναλυτικά τα σχέδια δράσης της για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στον πειραματισμό με τεχνολογίες 5G και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στη συμμετοχική ευρυζωνική πλατφόρμα για το 5G·

67.  στηρίζει τις ενωσιακού επιπέδου πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση μεγαλύτερου συντονισμού του φάσματος μεταξύ των κρατών μελών και μακροχρόνιες διάρκειες άδειας χρήσης, κάτι που αναμένεται ότι θα ενισχύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια των επενδύσεων· επισημαίνει ότι οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη εν όψει της θέσπισης δεσμευτικών κατευθύνσεων σε σχέση με ορισμένους όρους της διαδικασίας ανάθεσης όπως οι προθεσμίες για την κατανομή του φάσματος την κοινή χρήση του φάσματος και τη συνδιοργάνωση πλειστηριασμών, με τη φιλοδοξία της προώθησης διευρωπαϊκών δικτύων· επισημαίνει ότι κατά τη μετάβαση στη γενιά 5G είναι καίρια η ανταγωνιστική φύση των αγορών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

68.  καλεί την ΕΕ να συντονίσει τις προσπάθειες στους κόλπους της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) με στόχο τη διασφάλιση μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες εναρμόνισης του ευρωπαϊκού φάσματος για το 5G μετά το 2020 πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν από την παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 2019 (ΠΔΡ/WRC-19), προστατεύοντας δεόντως τις υφιστάμενες υπηρεσίες από τις οποίες υπάρχει εξάρτηση σήμερα και σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην ΠΔΡ-15·

69.  τονίζει ότι ο ορισμός των δικτύων ΠΥΧ που προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, υπό τον όρο ότι οι τεχνολογίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες ποιότητας των υπηρεσιών δικτύου που θα απαιτήσουν στο μέλλον οι βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές·

70.  ζητεί να καθιερώσει η Επιτροπή την υποβολή ετήσιας αξιολόγησης προόδου και την κατάρτιση συστάσεων για το σχέδιο δράσης για το 5G, καθώς και την ενημέρωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα αποτελέσματα·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(3) ΕΕ L 179 της 29.6.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου