Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2305(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0184/2017

Predkladané texty :

A8-0184/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.3
CRE 01/06/2017 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0234

Prijaté texty
PDF 390kWORD 57k
Štvrtok, 1. júna 2017 - Brusel
Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G
P8_TA(2017)0234A8-0184/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. júna 2017 o pripojení na internet pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (2016/2305(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti (COM(2016)0587) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0300),

–   so zreteľom na článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom 5G pre Európu: akčný plán (COM(2016)0588) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0306),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (COM(2016)0590),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (COM(2016)0589),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (COM(2016)0591),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2015)0100),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (COM(2014)0442),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Digitalizácia európskeho priemyslu – využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere (COM(2016)0180),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra(1),

–  so zreteľom na prílohu k oznámeniu Komisie z 2. októbra 2013 s názvom Regulačná vhodnosť a efektívnosť (REFIT): Výsledky a ďalšie kroky (COM(2013)0685),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Priority v oblasti normalizácie IKT pre jednotný digitálny trh (COM(2016)0176),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o iniciatíve s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu(2),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 2. februára 2016 na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (COM(2016)0043),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2016 (EUCO 26/16),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. septembra 2013 s názvom Otváranie systémov vzdelávania: nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje ako prostriedky inovačného vyučovania a vzdelávania pre všetkých (COM(2013)0654),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. októbra 2016 s názvom Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (COM(2016)0705),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES(3),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k oznámeniu Komisie s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0184/2017),

A.  keďže siete 5G budú kľúčovým stavebným kameňom gigabitovej spoločnosti a budú predstavovať normu pre budúce mobilné komunikačné technológie a hnaciu silu inovácie, prinesú zásadné hospodárske zmeny, ako aj nové možnosti použitia, veľmi kvalitné služby a výrobky, zdroje príjmov a modely a príležitosti podnikania, a keďže sa predpokladá, že zvýšia konkurencieschopnosť priemyselných odvetví a zabezpečia spokojnosť spotrebiteľov;

B.  keďže vedúce postavenie Európy v oblasti technológií 5G má zásadný význam pre hospodársky rast a pre udržanie globálnej konkurencieschopnosti, čo si vyžaduje koordináciu a plánovanie na úrovni Únie, a keďže zaostávanie znamená riskovanie straty pracovných príležitostí, inovácií a znalostí;

C.  keďže 5G a aplikácie 5G prinesú obchodné modely, pretože poskytnú vysokorýchlostné pripojenie, ktoré spustí inovácie vo všetkých odvetviach, v neposlednom rade v odvetviach dopravy, energetiky, financií a zdravotníctva; keďže v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Európa si nemôže dovoliť zaostávať, keďže 5G bude motorom budúceho rastu a inovácií;

D.  keďže štruktúra sietí 5G sa bude podstatne líšiť od štruktúry predchádzajúcich generácií, aby uspokojila očakávané obchodné a výkonnostné požiadavky na siete s veľmi veľkou kapacitou (siete VHC), najmä pokiaľ ide o oneskorenie, pokrytie a spoľahlivosť;

E.  keďže štruktúra sietí 5G bude viesť k väčšiemu zbližovaniu mobilných a pevných sietí; keďže zavedenie pevných sietí VHC tak prispeje k potrebnému medziuzlovému spoju hustej bezdrôtovej siete 5G čo najbližšie ku koncovému používateľovi;

F.  keďže budúcnosť európskej spoločnosti a európskeho hospodárstva bude vo veľkej miere závisieť od infraštruktúry 5G, pretože jej vplyv značne presiahne rámec existujúcich bezdrôtových prístupových sietí a cieľom jej využitia bude poskytovanie veľmi kvalitných a rýchlejších komunikačných služieb, ktoré sú cenovo prístupné všetkým a dostupné kdekoľvek a kedykoľvek;

G.  keďže digitalizácia sa veľmi rýchlo rozvíja a presadzuje sa na celosvetovej úrovni, čo si vyžaduje investície do veľmi kvalitných komunikačných sietí s univerzálnym pokrytím; keďže v tejto súvislosti je nutná včasná dostupnosť rádiového frekvenčného spektra, ktoré by bolo schopné splniť tieto požiadavky;

H.  keďže mobilné a bezdrôtové pripojenie pre každého občana sa stáva čoraz dôležitejším vzhľadom na to, že inovatívne služby a aplikácie sa používajú na cestách, a keďže digitálna politika orientovaná na budúcnosť to musí zohľadniť;

I.  keďže siete 5G sa budú zavádzať najmä prostredníctvom súkromných investícií, čo si vyžiada, aby európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií vytvoril regulačné prostredie, ktoré podporuje istotu, hospodársku súťaž a investície; keďže toto si vyžiada zjednodušenie administratívnych podmienok, napríklad pri zavádzaní malých buniek s cieľom presnej a včasnej harmonizácie frekvenčného spektra a rozvoja sietí VHC, ako sa to v súčasnosti navrhuje v európskom kódexe v oblasti elektronických komunikácií;

J.  keďže verejné iniciatívy, ako je iniciatíva Komisie z roku 2013 o verejno-súkromných partnerstvách, na ktoré je z verejných finančných prostriedkov vyčlenených 700 miliónov EUR na zavedenie 5G v Európe do roku 2020, musia byť doplnené konkurencieschopným trhom s nadčasovou reguláciou prístupu a koordináciou frekvenčného spektra, čo podnieti inovácie a potrebné súkromné investície do infraštruktúry;

K.  keďže zavádzanie 5G sa musí vykonávať tak, aby dopĺňalo ostatné projekty, ktorých cieľom je posilniť pripojiteľnosť vidieckych a najvzdialenejších európskych oblastí, a nie na úkor týchto projektov;

L.  keďže zavádzanie sietí 5G a gigabitovej spoločnosti si vyžaduje jednoznačný harmonogram, prístup založený na dopyte, nadčasový a technologicky neutrálny prístup založený na hodnoteniach podľa regiónu a odvetvia, a ďalej si vyžaduje koordináciu členských štátov, spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami a primerané investície, aby sa splnili všetky podmienky v požadovanom časovom rámci a aby sa siete 5G a gigabitová spoločnosť stali realitou pre všetkých občanov EÚ;

I.Vízia 5G – požiadavky na generačnú výmenu

1.  víta návrh Komisie vypracovať akčný plán pre 5G, vďaka ktorému by sa EÚ stala svetovým lídrom pri zavádzaní štandardizovaných sietí 5G v rokoch 2020 až 2025, ako súčasť širšej rozvinutej stratégie pre technologicky konkurencieschopnejšiu a inkluzívnejšiu európsku gigabitovú spoločnosť; zastáva názor, že na to, aby sa dosiahol tento cieľ, je veľmi dôležitá primeraná koordinácia medzi členskými štátmi, aby sa predišlo rovnakému oneskoreniu zavádzania 5G, k akému došlo v prípade 4G, ktoré malo za následok, že pokrytie 4G dnes dosahuje 86 % a len 36 % vo vidieckych oblastiach;

2.  zdôrazňuje, že podľa Komisie má akčný plán na zavedenie sietí 5G v celej EÚ „potenciál vytvoriť dva milióny pracovných miest“, čo by mohlo podporiť rast európskeho hospodárstva a znížiť vysokú mieru nezamestnanosti, predovšetkým u mladých ľudí;

3.  zdôrazňuje, že verejno-súkromné partnerstvo v oblasti sietí 5G je jednou z najpokročilejších iniciatív na svete v oblasti 5G a nových využití, ktoré z toho vyplývajú; domnieva sa, že je potrebné podporovať synergie v oblasti výskumu a vývoja a priemyselného rozvoja, ale domnieva sa, že vzhľadom na spoločenský vplyv zavádzania 5G by bolo vhodné, aby bolo pristúpenie k tomuto verejno-súkromnému partnerstvu otvorené aj spotrebiteľom a občianskej spoločnosti;

4.  zdôrazňuje, že ak má byť Európa lídrom pri vývoji technológie 5G, je mimoriadne dôležité, aby sa vypracoval ambiciózny a na budúcnosť orientovaný časový plán prideľovania frekvenčného spektra v rámci Únie; v tejto súvislosti víta opatrenia, ktoré Komisia navrhuje v oznámení s názvom 5G pre Európu: akčný plán a považuje tieto opatrenia za minimálne požiadavky pre úspešné zavedenie 5G v Únii;

5.  zdôrazňuje, že súkromné investície by mali byť podporované politikou a regulačným prostredím zameranými na infraštruktúru a vytvorenými tak, aby zohľadňovali predvídateľnosť a istotu a aby sa zameriavali na podporu hospodárskej súťaže v prospech koncových používateľov, a nemali by ich brzdiť príliš ambiciózne verejné systémy, ktoré môžu brániť zavedeniu sietí 5G;

6.  zdôrazňuje význam spolupráce medzi vysokými školami, výskumnými inštitúciami, súkromným sektorom a verejným sektorom v oblasti výskumu a vývoja v oblasti 5G mobilných komunikácií; poukazuje na verejno-súkromné partnerstvá v oblasti 5G ako na pozitívny príklad v tejto súvislosti a nabáda Európsku komisiu, aby pokračovala v zapájaní všetkých príslušných odvetví do procesu;

7.  domnieva sa, že Európa bude mať úžitok z ďalšej transformácie smerom k digitálnej ekonomike, pokiaľ ide o širšie pokrytie, prepojiteľnosť a rýchlejšie pripojenie, a že príspevok digitálnej ekonomiky k celkovému rastu HDP bude 40 % do roku 2020, pričom jej miera rastu bude trinásťkrát rýchlejšia než miera rastu celkového HDP;

8.  víta a podporuje strednodobé ciele gigabitovej spoločnosti dosiahnuť rýchlosť siete najmenej 100 Mb/s pre všetkých európskych spotrebiteľov s možnosťou zvýšiť túto prenosovú rýchlosť na 1 Gb/s, a v dlhodobom horizonte na 100 Gb/s pre hlavné hnacie sily spoločnosti a hospodárstva, ako sú poskytovatelia verejných služieb, veľmi digitalizované podniky, hlavné dopravné uzly, finančné inštitúcie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie; požaduje, aby sa prioritne zavádzala infraštruktúra optických medziuzlových spojov a aby sa uprednostňovala hospodárska súťaž ako hnacia sila investícií a veľmi kvalitné skúsenosti koncového používateľa; pripomína, že Únia zaostáva, pokiaľ ide o napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu 2020 v oblasti pripojenia, pričom osobitne znepokojujúce je zaostávanie vidieckych a vzdialených regiónov;

9.  zdôrazňuje, že je nutné zabezpečiť, aby čo najviac občanov EÚ vrátane tých, ktorí žijú vo vzdialených regiónoch, mohlo mať prospech z pripojiteľnosti v rámci gigabitovej spoločnosti;

10.  rozhodne podporuje snahy zabezpečiť do roku 2025 prístup k sieti 5G v rámci intermodálnych trás na základe sietí verejnej dopravy v spojení s Nástrojom na prepájanie Európy (NPE) a transeurópskymi sieťami (TEN-T) a očakáva, že bude nasledovať úplný prístup v celej EÚ, a to i v mestských a vidieckych oblastiach a v hlavných centrách cestovného ruchu a turistických atrakciách;

11.  konštatuje, že ďalšie zlepšenie pokrytia štvrtej generácie mobilných sietí/LTE je stále potrebné, lebo Európska únia zaostáva za USA, Južnou Kóreou a Japonskom, a že akčný plán 5G by mal byť príležitosťou poučiť sa z chýb pri zavádzaní 4G;

12.  poukazuje na to, že rádiový prístup 5G bude musieť byť schopný fungovať vo veľmi širokom frekvenčnom pásme od menej ako 1 GHz až po 100 GHz a vrátane medziuzlových spojov do 300 GHz; konštatuje, že na frekvenciách v rozmedzí 3 – 6 GHz a nad 6 GHz by sa v husto obývaných oblastiach mali dať zabezpečiť mimoriadne vysoké rýchlosti prenosu dát a mimoriadne veľké kapacity; uznáva, že systémy 5G vo vysokých frekvenčných pásmach si vyžadujú veľmi hustú sieťovú infraštruktúru založenú na prístupe prostredníctvom malých buniek, takže bude treba rozhodnúť, aké pásma frekvenčného spektra sa majú použiť, alebo poskytnúť možnosť spoločného využívania pásem frekvenčného spektra;

13.  zdôrazňuje, že rýchlosť sťahovania sama osebe nebude stačiť na uspokojenie budúceho dopytu gigabitovej spoločnosti po pripojiteľnosti, čo si vyžiada cieľ v oblasti infraštruktúry zameraný na siete VHC, keďže tieto siete spĺňajú najvyššie normy, pokiaľ ide o rýchlosť nahrávania, ako aj rýchlosť sťahovania, oneskorenie a odolnosť;

14.  zdôrazňuje nevyhnutnosť jednotnej európskej stratégie frekvenčného spektra zahŕňajúcej koordinované národné plány a harmonogramy s cieľom vyriešiť neľahké úlohy spojené s 5G v oblasti komunikácie medzi ľuďmi, medzi strojmi a v rámci internetu vecí na rôznych úrovniach: rýchlosť pripojenia, mobilita, oneskorenie, plošné pokrytie, pracovný cyklus, spoľahlivosť, prístupnosť atď., a zabezpečiť bezproblémové prechodné obdobie vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o zavádzanie 5G;

15.  poukazuje na to, že zavádzanie bezdrôtových sietí 5G si vyžaduje medziuzlové spoje VHC a pružné a efektívne využívanie všetkých dostupných nespojitých častí frekvenčného spektra vrátane pásma 700 MHz pre jednotlivé značne rozličné scenáre zavádzania siete, čo si vyžiada rozvoj inovatívnych modelov udeľovania licencií na frekvenčné spektrá a jasný dôraz na harmonizáciu dostupných pásiem frekvenčného spektra na regionálnej úrovni;

16.  uznáva význam licencovaných pásiem frekvenčného spektra pre zabezpečenie dlhodobých investícií do sietí a zaistenie lepšej kvality služieb tým, že sa umožní stabilný a spoľahlivý prístup k frekvenčnému spektru, a zároveň zdôrazňuje potrebu lepšej právnej ochrany pre nelicencované pásma frekvenčného spektra a rôzne spôsoby zdieľania pásiem frekvenčného spektra;

17.  poukazuje na to, že nedostatok koordinácie predstavuje značné riziko z hľadiska zavádzania 5G, keďže dosiahnutie kritickej masy má zásadný význam pre pritiahnutie investícií, a tým aj pre využitie všetkých výhod technológie 5G;

18.  berie na vedomie, že všetci aktéri odvetvia by mali mať rovnaké predvídateľné podmienky, ktoré podporujú hospodársku súťaž, a mali by mať flexibilnú možnosť navrhnúť si vlastné siete, vybrať si investičné modely a kombináciu technológií, ktorá by mala zabezpečovať úplnú funkčnosť z hľadiska cieľov týkajúcich sa zavedenia 5G, ako napr. FTTH, káblové pripojenie, satelit, Wi-Fi, WiGig, G.fast, 2G, Massive MIMO, alebo akékoľvek iné rýchlo sa rozvíjajúce technológie, za predpokladu, že umožnia pripojenie všetkých Európanov do sietí VHC podľa ich skutočných potrieb; konštatuje, že zavádzanie 5G si bude vyžadovať oveľa viac optických vlákien v hustejšej bezdrôtovej sieti;

19.  berie na vedomie oznámenie Komisie s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh a jej akčný plán 5G pre Európu, ktoré predstavujú výbornú príležitosť pre členské štáty, aby svojim kultúrnym a tvorivým inovátorom, najmä MSP, umožnili viac súťažiť na celosvetovej scéne a prezentovať svoje podnikateľské a inovačné talenty;

II.Umožniť výhody gigabitovej spoločnosti

20.  domnieva sa, že 5G predstavuje viac než len vývoj mobilného širokopásmového pripojenia a že bude kľúčovým prvkom budúceho digitálneho sveta ako ďalšia generácia všadeprítomnej vysokorýchlostnej širokopásmovej infraštruktúry, ktorá umožní transformáciu procesov vo všetkých hospodárskych odvetviach (verejný sektor, vzdelávanie, poskytovanie konvergovaného mediálneho obsahu, zdravotná starostlivosť, výskum, energetika, verejnoprospešné služby, výroba, doprava, automobilový priemysel, audiovizuálny sektor, virtuálna realita (VR), online hazardné hry atď.) a poskytne cenovo dostupné, pohotové, pružné, interaktívne, spoľahlivé a vysoko personalizované služby, ktoré by mali zlepšiť život každého občana;

21.  konštatuje, že roztrieštenosť Európy pri zavádzaní 4G, ktorá – ako to ukázal index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2015 – je stále viditeľná na výrazných rozdieloch medzi členskými štátmi, vedie k nedostatočnej digitálnej konkurencieschopnosti vo vzťahu k USA, Číne, Japonsku, Južnej Kóree a ku krajinám s rozvíjajúcou sa ekonomikou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zatiaľ čo Európa napreduje, pokiaľ ide o digitálny rozvoj, tempo rozvoja sa spomaľuje, čo predstavuje dlhodobé riziko z hľadiska potrebných investícií a príťažlivosti európskeho podnikateľského prostredia;

22.  pripomína, že najväčší prospech zo zavedenia 5G by mali mať koncoví používatelia a že každé rozhodnutie súvisiace so zavádzaním technológií 5G by malo byť vždy zamerané na splnenie tohto konečného cieľa ponúkať cenovo dostupné, dôveryhodné a veľmi kvalitné služby;

23.  konštatuje, že investície do verejného a súkromného sektora prinášajú multiplikačný účinok v rámci celého hospodárstva a že toto môže priamo a nepriamo viesť k vytvoreniu až 2,3 milióna pracovných miest v 28 členských štátoch, keď bude technológia 5G plne zavedená;

24.  konštatuje, že zavádzanie technológií 5G v Európe by malo priniesť výhody, ktoré ďaleko presiahnu odvetvie mobilných telekomunikácií, a reťazové účinky, ktoré by mali predstavovať 141,8 miliardy EUR ročne do roku 2025;

25.  zdôrazňuje, že úspech rýchleho zavádzania 5G v celej EÚ závisí od vývoja nových obchodných modelov riadiacich sa dopytom; zdôrazňuje, že existuje množstvo iniciatív, ktoré prispievajú k objasneniu požiadaviek pre 5G, čo vertikálnym odvetviam sťažuje možnosť prispieť k procesu; zdôrazňuje preto, že je potrebné účinným spôsobom aktívne zapojiť vertikálne odvetvia do procesu požiadaviek;

26.  zdôrazňuje, že spravodlivá hospodárska súťaž a rovnaké podmienky pre účastníkov trhu sú kľúčovými podmienkami pre zavádzanie gigabitovej spoločnosti účastníkmi trhu; domnieva sa, že v tejto súvislosti by sa mala uplatňovať zásada „rovnaké služby, rovnaké riziko, rovnaké pravidlá“;

27.  domnieva sa, že Komisia a členské štáty spoločne so všetkými zainteresovanými stranami by mali zvážiť opatrenia týkajúce sa spôsobu stimulácie pokročilých skúšok a testovacích zariadení s cieľom urýchliť inovácie v oblasti aplikácií 5G;

28.  konštatuje, že gigabitová spoločnosť by mala riešiť problém digitálnej priepasti a zlepšiť využívanie internetu; konštatuje, že vo vidieckych a vzdialených regiónoch je nutné sústavne investovať do existujúcich a budúcich technológií vrátane družicových technológií; zdôrazňuje, že je nutné rozumne kombinovať verejné a súkromné investície na riešenie problému digitálnej priepasti vo vidieckych a vzdialených regiónoch; zdôrazňuje, že skúsenosti získané v minulosti by sa mali využívať na riešenie problému rozdielov medzi členskými štátmi, regiónmi a husto obývanými či vzdialenými oblasťami a mali by podporovať vyvážený geografický rozvoj;

29.  poukazuje na skutočnosť, že zatiaľ čo digitálna priepasť existuje medzi mestami a vidieckymi oblasťami, je veľmi prítomná aj medzi členskými štátmi; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť konkurencieschopného legislatívneho rámca a iniciatív, ktoré podporujú investície do infraštruktúry, zvyšujú rozmanitosť hráčov a posilňujú európsku koordináciu;

30.  poukazuje na to, že 5G bude základným kameňom realizácie vízie spoločnosti prepojenej sieťami a zvýši možnosti žiť, študovať a pracovať v Európskej únii, čo je predpokladom pre ľudí a spoločnosti, aby mohli plne ťažiť z digitálnej revolúcie;

31.  domnieva sa, že uľahčenie zavádzania malých buniek 5G v súlade s nariadením WiFi4EU prispeje k zníženiu digitálnej a technologickej priepasti a zvýši dostupnosť služby 5G pre všetkých občanov;

32.  zdôrazňuje, že Európa musí držať krok s technologickým vývojom a príležitosťami, ktoré poskytujú účinnejšie informačné a komunikačné technológie na podporu sociálno-hospodárskeho rozvoja v súčasných menej rozvinutých regiónoch;

33.  zdôrazňuje, že hustá optická sieť je nevyhnutnou infraštruktúrou medziuzlových spojov potrebnou na to, aby bolo možné využiť plný potenciál služieb technologického mobilného štandardu 5G;

34.  víta iniciatívu WiFi4EU zameranú na podporu voľného a univerzálneho prístupu na internet v miestnych spoločenstvách prostredníctvom programu, ktorý je financovaný EÚ a vykonávaný členskými štátmi; konštatuje, že iniciatíva WiFi4EU sa zameriava na podporu digitálnej inklúzie v regiónoch prideľovaním finančných prostriedkov geograficky vyváženým spôsobom, pričom pozornosť venuje aj kvalite skúseností užívateľov služieb; poznamenáva, že prístupové rýchlosti sa zvyšujú a že s rastúcim využívaním rôznorodých bezdrôtových zariadení bude musieť aj WLAN zodpovedať požiadavkám prepojiteľnosti koncových bodov; domnieva sa, že politický rámec s konkrétnymi prioritami je nutný na prekonanie prekážok, ktoré samotný trh nemôže vyriešiť;

35.  vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci jej akčného plánu pre 5G venovala osobitnú pozornosť vnútornému pokrytiu, keďže mnoho aplikácií 5G sa bude používať v domácnostiach a kanceláriách; pripomína slabý dosah sietí s vyššími frekvenciami vnútri budov; odporúča posúdenie ďalších technológií na zabezpečenie dobrého pokrytia vnútri budov, ako sú Massive MIMO, vnútorné opakovače a vysokorýchlostné Wi-Fi aplikácie WiGig;

36.  zdôrazňuje, že rozvoj technológií 5G je základom pre transformáciu infraštruktúry siete IKT smerom ku komplexnej inteligentnej pripojiteľnosti: inteligentné autá, inteligentné siete, inteligentné mestá, inteligentné továrne, inteligentná verejná správa a mnohé ďalšie; domnieva sa, že prvky ultrarýchleho širokopásmového pripojenia a inteligentnej, výkonnej siete, ktoré umožňujú takmer okamžitú prepojiteľnosť medzi ľuďmi, medzi človekom a strojom a medzi strojmi, nanovo zadefinujú koncept pripojiteľnosti koncového používateľa, čo bude možné vďaka modelom siete, ako sú mrežové siete, hybridné siete, dynamické segmentovanie siete (network slicing) a technológie založené na softverizácii;

37.  zdôrazňuje, že vysoká energetická výkonnosť zameraná na zníženú spotrebu sieťovej energie je zásadnou požiadavkou 5G; zdôrazňuje, že tento prvok má zásadný význam na zníženie prevádzkových nákladov s cieľom uľahčiť sieťovú pripojiteľnosť vo vidieckych a vzdialených oblastiach a poskytnúť prístup k sieti udržateľným spôsobom pri efektívnom využívaní zdrojov;

38.  zdôrazňuje, že zavádzanie 5G vyžaduje značnú modernizáciu pevných sietí a zhustenie mobilných sietí v súlade s cieľmi gigabitovej spoločnosti, najmä pokiaľ ide o riešenia pre elektronické zdravotníctvo;

39.  zdôrazňuje, že audiovizuálne odvetvie je jedným z kľúčových motorov úspechu technológie 5G v Európe, pretože prináša pracovné príležitosti a hospodársky rast, a že rozvoj tohto odvetvia môže výrazne a pozitívne prispieť k hodnotovému reťazcu audiovizuálnych médií vrátane tvorby obsahu, inovácie, distribúcie a používateľského prostredia; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili potreby a osobitosti tohto odvetvia, a to najmä tie, ktoré súvisia s vysielaním;

40.  poznamenáva, že len čo budú vozidlá prepojené v sieti, stanú sa bezpečnejšie (menej nehôd), ekologickejšie (menej emisií) a prispejú k väčšej predvídateľnosti modelov cestovania; preto podporuje myšlienku zavedenia cieľa pre celú EÚ, aby boli všetky vozidlá, ktoré sú dostupné na trhu EÚ, uspôsobené na pripojenie k sieti 5G a aby ich štandardnou súčasťou bolo vybavenie IDS; rozhodne podporuje zámer zabezpečiť možnosť pripojenia sanitiek a iných pohotovostných vozidiel (policajných, požiarnych) k základovým staniciam podporujúcim 5G, aby sa umožnilo nepretržité pokrytie v priebehu celého zásahu;

41.  poukazuje na prínosy spoľahlivého a nepretržitého pokrytia 5G pre bezpečnosť na cestách, pretože v prípade ťažkých nákladných vozidiel umožní pripojené a digitálne prostriedky kontroly, ako sú inteligentné tachografy a elektronické dokumenty;

42.  domnieva sa, že siete 5G by mali umožniť vznik nových cenovo dostupných a kvalitných služieb, pripojenie nových priemyselných odvetví a v konečnom dôsledku zlepšiť napĺňanie spotrebiteľských túžob čoraz rozhľadenejších a náročnejších digitálnych používateľov; zdôrazňuje, že 5G môže ponúknuť riešenie dôležitých spoločenských výziev prostredníctvom svojej schopnosti významne znížiť spotrebu energie mobilných zariadení a prostredníctvom svojho potenciálu transformovať odvetvia, ako sú zdravotníctvo a doprava;

43.  víta zriadenie investičného fondu pre širokopásmové pripojenie v rámci NPE, ktorý predstavuje fond pre širokopásmové pripojenie, do ktorého sa môžu zapojiť národné podporné banky a inštitúcie a súkromní investori a ktorý bude ďalším krokom k tomu, ako dostať investície v oblasti infraštruktúry do menej obývaných a vidieckych a vzdialených oblastí s nedostatočným pokrytím;

44.  domnieva sa, že je zásadné rozvíjať a zlepšovať digitálne zručnosti, a to prostredníctvom rozsiahlych investícií do vzdelávania – vrátane odbornej prípravy, podnikateľskej a ďalšej prípravy, ako aj rekvalifikácie – a prostredníctvom komplexnej účasti všetkých príslušných zúčastnených strán vrátane sociálnych partnerov, pričom by sa mali sledovať tri hlavné ciele: zachovávať a vytvárať technologické pracovné miesta prostredníctvom odbornej prípravy vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, podporovať občanov pri kontrole ich digitálnej existencie poskytnutím potrebných nástrojov a skoncovať s digitálnou negramotnosťou, ktorá je príčinou digitálnej priepasti a vylúčenia;

45.  domnieva sa, že Únia by mala určiť a sprístupniť učebné osnovy rozvoja zručností 5G v spolupráci s EIT Digital, s dôrazom na začínajúce podniky a MSP, aby mohli využívať výhody plynúce zo zavedenia technológie 5G;

46.  zdôrazňuje, že rozvoj sietí 5G podporí rýchle technologické zmeny, ktoré umožnia plný rozvoj digitálneho priemyslu, inteligentnej technológie, internetu vecí a moderných výrobných systémov;

47.  zdôrazňuje význam 5G na umožnenie celosvetového vedúceho postavenia Únie v oblasti poskytovania špičkovej výskumnej infraštruktúry, čo môže urobiť z Európy centrum špičkového výskumu;

III.Prístup v rámci politiky

48.  víta iniciatívu Komisie posilniť Investičný plán pre Európu v rámci nástrojov financovania (EFSI, NPE) vyčlenených na financovanie strategických cieľov gigabitového pripojenia do roku 2025;

49.  zdôrazňuje, že všetky rozhodnutia týkajúce sa digitálneho jednotného trhu vrátane prideľovania frekvenčného spektra, cieľov v oblasti pripojiteľnosti a zavádzania 5G sa musia formulovať na základe budúcich potrieb a očakávaného vývoja trhu počas nasledujúcich 10 – 15 rokov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že úspešné zavádzanie 5G bude kľúčom k hospodárskej konkurencieschopnosti, čo možno dosiahnuť iba prostredníctvom prezieravých právnych predpisov a koordinácie politík na úrovni Únie;

50.  zdôrazňuje, že politiky v oblasti gigabitovej spoločnosti a 5G by mali byť primerané, mali by sa často revidovať a mali by byť v súlade so zásadou inovácií, aby prípadné účinky na inovácie boli súčasťou posúdenia vplyvu;

51.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, zachovala a rozvíjala dlhodobé financovanie akčného plánu pre 5G a modernizáciu sietí na primeranej úrovni v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca na roky 2020 – 2027, a to najmä budúceho rámca pre výskum, technológie, vývoj a inovácie; zdôrazňuje význam spolupráce medzi vysokými školami, výskumnými inštitúciami, súkromným sektorom a verejným sektorom v oblasti výskumu a vývoja v oblasti 5G mobilných komunikácií; poukazuje v tejto súvislosti na verejno-súkromné partnerstvá v oblasti 5G ako na pozitívny príklad; pripomína, že podľa Európskej komisie si splnenie cieľov pripojenia vyžaduje investície vo výške 500 miliárd EUR počas nasledujúcich 10 rokov, pričom odhaduje, že existuje investičný deficit vo výške 155 000 miliárd EUR; preto sa domnieva, že treba maximálne uprednostniť zabezpečenie dostatočných investícií, ktoré prinesie hospodárska súťaž, do zavedenia digitálnej infraštruktúry, keďže toto zavedenie je nevyhnutnou podmienkou toho, aby občania i podniky mali prínosy z rozvoja technológie 5G;

52.  naliehavo žiada všetky členské štáty, aby urýchlene vykonávali ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii(4) s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti pri dosahovaní efektívnosti a udržateľnosti tohto plánu;

53.  domnieva sa, že najlepšou cestou k dosiahnutiu gigabitovej spoločnosti je technologicky neutrálny prístup odolný voči výzvam budúcnosti, zameraný na hospodársku súťaž podporovaný širokou škálou investičných modelov, ako sú verejno-súkromné investície alebo spoluinvestovanie; konštatuje, že spoluinvestovanie a iné formy spolupráce pri investovaní a dlhodobé opatrenia pre obchodný prístup k sieťam s veľmi veľkou kapacitou môžu pomôcť združiť zdroje, umožniť vznik rôznych pružných rámcov a znížiť náklady na zavedenie;

54.  vyzýva členské štáty, aby riadne vykonávali akčný plán pre 5G, a to prostredníctvom premyslených inkluzívnych a včasných krokov v regiónoch a mestách s cieľom podporiť a podnietiť medziodvetvové inovácie a posilniť spoluprácu v rámci celého hospodárstva;

55.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prevzali vedúcu úlohu pri podporovaní medziodvetvovej, viacjazyčnej 5G a cezhraničnej interoperability a spoľahlivých a bezpečných služieb chrániacich súkromie, keďže priemysel a spoločnosť ako celok sa stávajú čoraz závislejšími od digitálnej infraštruktúry potrebnej na ich podnikanie a služby, a aby považovali hospodárske a geografické pomery jednotlivých krajín za neoddeliteľnú súčasť spoločnej stratégie;

56.  požaduje zintenzívnenie úsilia v oblasti normalizácie s cieľom zaručiť európske vodcovstvo pri vymedzovaní technologických noriem, ktoré by umožnili zavádzanie sietí a služieb s technológiou 5G; domnieva sa, že európske normalizačné orgány by mali zohrávať osobitnú úlohu v tomto procese; poznamenáva, že každé odvetvie by malo vypracovať vlastný plán normalizácie vychádzajúci z postupov uplatňovaných v danom odvetví, no zároveň vyvinúť veľkú snahu o dosiahnutie spoločných noriem, ktoré majú potenciál stať sa celosvetovými normami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stimulovali investície do výskumu a vývoja a európskej normalizácie;

57.  zdôrazňuje, že 5G má potenciál zásadne zmeniť prístup k obsahu a jeho šíreniu a podstatne zlepšiť zážitok používateľa, pričom zároveň umožňuje rozvoj nových foriem kultúrneho a tvorivého obsahu; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu účinných opatrení na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a nutnosť komplexného prístupu s cieľom zlepšiť presadzovanie práv duševného vlastníctva, aby sa pre spotrebiteľov zabezpečil jednoduchý prístup k legálnemu obsahu;

58.  dôrazne odporúča väčšie experimentovanie s technológiami 5G; podporuje rozvoj integrovaných riešení a testov, ktoré sú následne odskúšané v rámci rozsiahlych medziodvetvových pilotných projektov a sú reakciou na dopyt po službách v gigabitovej spoločnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatočné nelicencované frekvenčné pásma na podporu experimentov vykonávaných priemyselnými odvetviami; žiada Komisiu, aby zvážila stanovenie konkrétneho a výrazného cieľa, ako rámec na experimentovanie súkromného sektora s technológiami a produktmi 5G;

59.  zdôrazňuje potrebu zohľadniť usmernenia Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP), ktoré formálne uznala WHO, s cieľom zabrániť nesúdržnosti a fragmentácii a zabezpečiť dôsledné podmienky zavádzania bezdrôtovej siete na európskom digitálnom jednotnom trhu;

60.  zdôrazňuje, že rozvoj gigabitovej spoločnosti si vyžaduje jasné spoločné pravidlá EÚ, ktoré sú orientované na budúcnosť a na podporu hospodárskej súťaže, s cieľom podporovať investície, inovácie a zachovať cenovú dostupnosť a možnosť voľby koncových používateľov; zdôrazňuje, že hospodárska súťaž založená na infraštruktúre môže so sebou priniesť efektívnu reguláciu a umožniť značnú dlhodobú návratnosť investícií; nabáda členské štáty, aby zjednodušili administratívne postupy na prístup k fyzickej infraštruktúre;

61.  zdôrazňuje potrebu vytvoriť priaznivé prostredie pre inovácie v oblasti digitálnych služieb, a to najmä v oblasti veľkých dát (big data) a internetu vecí, čím sa rozšíri možnosť voľby pre spotrebiteľov a zároveň sa zvýši dôvera a podporí sa zavádzanie digitálnych služieb, a to prostredníctvom účinných a zjednodušených pravidiel so zameraním na potreby používateľov a vlastnosti služieb, bez ohľadu na druh poskytovateľa;

62.  zdôrazňuje, že národné plány v oblasti širokopásmového pripojenia treba preskúmať a v prípade potreby dôkladne zrevidovať, zamerať na všetky oblasti 5G, zachovať v nich konkurencieschopný prístup počítajúci s viacerými technológiami, podporiť nimi regulačnú istotu a maximalizovať ich rozsah inovácie a pôsobnosti, pričom jedným z cieľov je prekonať digitálnu priepasť;

63.  vyzýva Komisiu, aby posúdila národné plány v oblasti širokopásmového pripojenia s cieľom identifikovať nedostatky a vypracovať pre jednotlivé krajiny odporúčania pre ďalšie kroky;

64.  víta iniciatívu Komisie vytvoriť participatívnu platformu pre širokopásmové pripojenie na zabezpečenie vysokej úrovne zapojenia verejných a súkromných subjektov, ako aj miestnych a regionálnych orgánov;

65.  zdôrazňuje, že zabezpečenie prístupu k internetu a vysokorýchlostného, spoľahlivého internetového pripojenia s malým oneskorením a nízkym časovým chvením je zásadným faktorom pre digitalizáciu procesov a hodnotového reťazca v odvetví cestovného ruchu, ako aj pre rozvoj a zavádzanie dopravných technológií, ako sú kooperatívne inteligentné dopravné systémy, riečne informačné služby (RIS) a Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS);

66.  pripomína, že MSP by mali veľký prospech z konkurencieschopného prístupu k riešeniam 5G; vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie rozpracovala svoje akčné plány s cieľom uľahčiť účasť MSP a začínajúcich podnikov na experimentovaní s technológiami 5G a zabezpečiť ich prístup k participatívnej platforme 5G pre širokopásmové pripojenie;

67.  podporuje iniciatívy na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť väčšiu koordináciu frekvenčného spektra medzi členskými štátmi a dlhodobejšiu platnosť licencií, čo by zvýšilo stabilitu a istotu pri investovaní; poznamenáva, že rozhodnutia o týchto otázkach by sa mali prijímať súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa prijali záväzné usmernenia týkajúce sa niektorých podmienok procesu prideľovania frekvenčného spektra, ako sú lehoty na pridelenie frekvenčného spektra, spoločné využívanie frekvenčného spektra a spoločne organizované aukcie, s cieľom podporovať transeurópske siete; poukazuje na to, že konkurencieschopný charakter mobilných telekomunikačných trhov v Európskej únii je kľúčový pre generačný prechod na 5G;

68.  vyzýva EÚ, aby koordinovala úsilie v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) s cieľom zabezpečiť súdržnú politiku EÚ; zdôrazňuje, že potreby európskej harmonizácie frekvenčného spektra týkajúce sa 5G po roku 2020 by sa mali vyriešiť pred Svetovou rádiokomunikačnou konferenciou (WRC-19), ktorá sa uskutoční v roku 2019, a to riadne chrániac existujúce služby, ktoré sú v súčasnosti považované za spoľahlivé, a v súlade s rozhodnutiami prijatými na konferencii WRC-15;

69.  zdôrazňuje, že vymedzenie sietí VHC stanovené v európskom kódexe v oblasti elektronických komunikácií by malo byť v súlade so zásadou technologickej neutrality, pokiaľ tieto technológie spĺňajú požiadavky na kvalitu sieťových služieb, ktorú budú priemyselné a spotrebiteľské aplikácie vyžadovať v budúcnosti;

70.  žiada Komisiu, aby zaviedla výročné hodnotenie dosiahnutého pokroku a vypracovala odporúčania pre akčný plán pre 5G a informovala Európsky parlament o výsledkoch;

o
o   o

71.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0009.
(3) Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia