Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0308(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2017

Внесени текстове :

A8-0193/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Обяснение на вота
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Приети текстове
PDF 603kWORD 56k
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел
Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 1 юни 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 2
(2)  С оглед на усилията за икономическа реформа, предприети от Украйна, и с цел подпомагане на развитието на по-тесни икономически връзки с Европейския съюз, уместно е да бъдат увеличени търговските потоци по отношение на вноса на някои селскостопански продукти и да бъдат предоставени отстъпки под формата на автономни търговски мерки за избрани промишлени продукти в съответствие с ускоряването на премахването на митата върху търговията между Европейския съюз и Украйна.
(2)  С цел засилване на усилията за икономическа и политическа реформа, предприети от Украйна, и с цел подпомагане и ускоряване на развитието на по-тесни икономически връзки със Съюза, уместно и необходимо е да бъдат увеличени търговските потоци по отношение на вноса на някои селскостопански продукти и да бъдат предоставени отстъпки под формата на автономни търговски мерки за избрани промишлени продукти в съответствие с ускоряването на премахването на митата върху търговията между Съюза и Украйна.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Автономните търговски мерки ще бъдат предоставени под формата на квоти с нулеви мита за продуктите, изброени в приложения I и II, в допълнение към преференциалните тарифни квоти, предвидени в Споразумението, и частичното или пълното премахване на вносните мита върху промишлените продукти, изброени в приложение III.
(3)  След като Комисията публикува своя анализ на потенциалното въздействие на настоящия регламент, който следва да вземе предвид потенциалните крайни бенефициери на автономните търговски мерки, включени в настоящия регламент, и да насочи вниманието по-специално към малките и средните производители в Украйна, автономните търговски мерки следва да бъдат предоставени за продукти, които са счетени за благоприятни в светлината на този анализ. Тези автономни търговски мерки следва да бъдат под формата на квоти с нулеви мита за продуктите, изброени в приложения I и II, в допълнение към преференциалните тарифни квоти, предвидени в Споразумението за асоцииране, и частичното или пълното премахване на вносните мита върху промишлените продукти, изброени в приложение III.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С цел да се избегне опасността от измами, правото да се ползват допълнителните квоти с нулеви мита следва да се предостави в зависимост от спазването от Украйна на съответните правила за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и от участието ѝ в тясно административно сътрудничество със Съюза, както е предвидено в Споразумението.
(4)  С цел да се избегне опасността от измами, правото да се ползват допълнителните квоти с нулеви мита за продуктите, посочени в приложения I и II, и частичното или пълно премахване на вносните мита за промишлените продукти, посочени в приложение III, следва да се предостави в зависимост от спазването от Украйна на всички съответни условия за извличане на ползи от Споразумението за асоцииране, включително правилата за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и от участието ѝ в тясно административно сътрудничество със Съюза, както е предвидено в това споразумение.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  В член 2 от Споразумението за асоцииране се предвижда, че зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитането на принципа на върховенството на закона представляват основни елементи от това споразумение. Целесъобразно е да се въведе възможността за временно спиране на преференциите в случай на неспазване на основните принципи за правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в Украйна.
(9)  В членове 2 и 3 от Споразумението за асоцииране се предвижда, че зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитането на принципа на върховенството на закона, както и усилията за борба с корупцията и организираната престъпност и мерките за насърчаване на устойчивото развитие и ефективното многостранно сътрудничество, представляват основни елементи на отношенията с Украйна, които са уредени с това споразумение. Целесъобразно е да се въведе възможността за временно спиране на преференциите в случай на неспазване от страна на Украйна на общите принципи на Споразумението за асоцииране, както беше направено в други споразумения за асоцииране, подписани от Съюза.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9a)  Годишният доклад на Комисията относно прилагането на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия следва да включва подробна оценка на прилагането на временните автономни търговски мерки, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част
Правото на ползване на тарифните квоти, въведени с член 1, зависи от:
Правото на ползване на тарифните квоти и преференциалните мита при внос, въведени с член 1, зависи от:
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а
a)  спазването на правилата относно произхода на продуктите и свързаните с това процедури, както е предвидено в Споразумението за асоцииране, и по-специално в протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, и в протокол II относно административната взаимопомощ по митнически въпроси;
a)  спазването на правилата относно произхода на продуктите и свързаните с това процедури, както е предвидено в Споразумението за асоцииране, и по-специално в протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, и в протокол II относно административната взаимопомощ по митнически въпроси; що се отнася до продуктите, произведени в или транспортирани от територия, която не е под ефективния контрол на правителството на Украйна, представянето на сертификат EUR.1, както е посочено в член 16, параграф 1, буква а) от протокол I към Споразумението за асоцииране, който се издава от митническите органи на правителството на Украйна след извършването на проверка на сметките на износителя в помещенията на износителя и всякакви други проверки, които са считани за целесъобразни, в съответствие с член 17, параграф 5, и член 33 от посочения протокол, включително оценка дали са налице разумни основания да се подозира, че икономическите оператори, които се ползват от временните автономни търговски мерки, подкопават борбата с корупцията или участват в незаконни икономически дейности;
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
б)  въздържането от страна на Украйна от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект и нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса с произход от Съюза, или от повишаване на съществуващите нива на мита или такси, или от въвеждане на други ограничения от деня на влизане в сила на настоящия регламент;
б)  въздържането от страна на Украйна от въвеждане на нови мита или такси с равностоен ефект и нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса с произход от Съюза, или от повишаване на съществуващите нива на мита или такси, или от въвеждане на други ограничения, включително вътрешни дискриминационни разпоредби, от деня на влизане в сила на настоящия регламент;
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в
в)  зачитане на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитане на принципа на върховенството на закона, предвидени в член 2 от Споразумението за асоцииране.
в)  зачитане на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи и зачитане на принципа на върховенството на закона, както и постоянни и непрекъснати усилия по отношение на борбата с корупцията и незаконните дейности, предвидени в членове 2, 3 и 22 от Споразумението за асоцииране.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)   постоянно спазване на задълженията за сътрудничество по въпроси, свързани с трудовата заетост, социалната политика и равните възможности в съответствие с глава 13 от дял IV (Търговия и устойчиво развитие) и глава 21 от дял V (Сътрудничество в областта на трудовата заетост, социалната политика и равните възможности) на Споразумението за асоцииране и целите, посочени в член 420 от него.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
Когато Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване на условията, определени в член 2, тя може да преустанови изцяло или частично прилагането на преференциалния режим, предвиден в настоящия регламент, в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5, параграф 2.
Когато Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване на условията, определени в член 2 от настоящия регламент, тя може да преустанови изцяло или частично прилагането на преференциалния режим, предвиден в настоящия регламент, в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5, параграф 2.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (нов)
Когато държава членка поиска от Комисията да прекрати преференциален режим поради неспазване на условията, посочени в член 2, буква б), Комисията предоставя мотивирано становище в двумесечен срок от внасяне на искането относно обосноваността на твърдението за неспазване. Ако Комисията заключи, че случаят е такъв, тя стартира процедурата, посочена в параграф 1 от настоящия член.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Когато продукт с произход от Украйна е внесен при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производител от Общността на подобни или пряко конкурентни продукти, по всяко време Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията може да въведе повторно митата от Общата митническа тарифа за такъв продукт.
1.  Когато продукт с произход от Украйна е внесен при условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производител от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, по всяко време може повторно да се въведат митата от Общата митническа тарифа за такъв продукт.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1а (нов)
1a.  Комисията следи отблизо въздействието на настоящия регламент върху производителите от Съюза по отношение на продуктите, изброени в приложения I и II, включително по отношение на цените на пазара на Съюза и като се взема предвид съответната налична информация относно производителите от Съюза, като например пазарен дял, производство, запаси, производствени мощности и степен на използване на капацитета.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  По искане на държава членка или по инициатива на Комисията, Комисията взема официално решение да започне разследване в рамките на разумен период от време. Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, обявявайки разследването. Известието съдържа резюме на получената информация и гласи, че всяка съответна информация трябва да се изпраща на Комисията. В него се посочва срокът — не повече от четири месеца от датата на публикуване на известието — в който заинтересованите страни могат да представят писмено становищата си.
2.  По искане на държава членка, юридическо лице или сдружение без правосубектност, действащо от името на промишлеността на Съюза, т.е. всички или голяма част от производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, или по собствена инициатива на Комисията, ако според нея е видно, че са налице достатъчно prima facie доказателства, Комисията взема официално решение да започне разследване в рамките на разумен период от време. За целите на настоящия член „голяма част“ означава производителите от Съюза, чието съвкупно производство представлява повече от 50% от общото производство на Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти, произведени от тази част от промишлеността на Съюза, която или подкрепя, или се противопоставя на искането, и не по-малко от 25% от общото производство на подобни или пряко конкурентни продукти, произведени от промишлеността на Съюза. Когато Комисията реши да започне разследване, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, обявявайки разследването. Известието съдържа резюме на получената информация и гласи, че всяка съответна информация трябва да се изпраща на Комисията. В него се посочва срокът — не повече от четири месеца от датата на публикуване на известието — в който заинтересованите страни могат да представят писмено становищата си.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6
6.  Комисията взема решение в рамките на три месеца в съответствие с процедурата, посочена в член 5. Посоченото решение влиза в сила в рамките на един месец след публикуването му.
6.  Комисията взема решение в рамките на три месеца в съответствие с процедурата, посочена в член 5. Посоченото решение влиза в сила в рамките на един месец след публикуването му. Митата по Общата митническа тарифа се въвеждат повторно дотогава, докато е необходимо да се противодейства на влошаването на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза или докато продължава да съществува заплахата от такова влошаване. Срокът на повторно въвеждане не надвишава една година, освен ако не бъде продължен при надлежно обосновани обстоятелства. Когато окончателно установените факти сочат, че не са изпълнени условията, определени в член 4, параграф 1, Комисията приема акт за изпълнение за прекратяване на разследването и процедурата в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
Член 5a
Оценка на прилагането на автономните търговски мерки
Годишният доклад на Комисията относно прилагането на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия включва подробна оценка на прилагането на временните автономни търговски мерки, предвидени в настоящия регламент, и доколкото е целесъобразно, оценка на социалното въздействие на тези мерки в Украйна и Съюза. Чрез уебсайтовете на Комисията ще бъде предоставена информация относно използването на тарифните квоти за селскостопански продукти.
Изменение 18
Предложение за регламент
Приложение І – таблица – ред 4

Текст, предложен от Комисията

09.6752

2002

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

 

5 000

Изменение

заличава се

Изменение 19
Предложение за регламент
Приложение ІІ – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 тона/година

Изменение

заличава се

Изменение 20
Предложение за регламент
Приложение II – таблица – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Царевица, различна от тази за посев, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и зърна

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 тона/година

Изменение

Царевица, различна от тази за посев, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и зърна

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 тона/година

Изменение 21
Предложение за регламент
Приложение III – таблица – ред 3

Текст, предложен от Комисията

3102 10 10

Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот, превишаващо 45% спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти, представени под формата на гранули или в други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg).

3%

Изменение

заличава се

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея (A8-0193/2017).

Правна информация - Политика за поверителност