Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0308(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2017

Předložené texty :

A8-0193/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hlasování :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Vysvětlení hlasování
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Přijaté texty
PDF 525kWORD 54k
Čtvrtek, 1. června 2017 - Brusel
Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 1. června 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady na zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  S ohledem na úsilí o hospodářské reformy, které Ukrajina vyvinula, a s cílem podpořit rozvoj bližších hospodářských vztahů s Evropskou unií je vhodné zvýšit obchodní toky týkající se dovozu určitých zemědělských produktů a udělit koncese u vybraných průmyslových výrobků ve formě autonomních obchodních opatření v souladu se zrychleným odstraňováním cel uplatňovaných na obchod mezi Evropskou unií a Ukrajinou.
(2)  S ohledem na posílení úsilí o hospodářské a politické reformy vyvíjeného Ukrajinou a s cílem podpořit a urychlit rozvoj bližších hospodářských vztahů s Unií je vhodné a nezbytné zvýšit obchodní toky týkající se dovozu určitých zemědělských produktů a udělit koncese u vybraných průmyslových výrobků ve formě autonomních obchodních opatření v souladu se zrychleným odstraňováním cel uplatňovaných na obchod mezi Unií a Ukrajinou.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Autonomní obchodní opatření by byla poskytnuta formou bezcelních kvót na produkty uvedené v přílohách I a II vedle preferenčních celních kvót stanovených v dohodě a formou částečného nebo úplného odstranění dovozních cel na průmyslové výrobky uvedené v příloze III.
(3)  Poté, co Komise zveřejní svou analýzu případného dopadu tohoto nařízení, která by měla zohlednit potenciální konečné příjemce autonomních obchodních opatření stanovených tímto nařízením a soustředit se zejména na malé a střední výrobce na Ukrajině, by měla být autonomní obchodní opatření poskytnuta u produktů, jež budou na základě výsledků této analýzy vyhodnoceny jako přínosné. Tato autonomní obchodní opatření by měla mít formu bezcelních kvót na produkty uvedené v přílohách I a II vedle preferenčních celních kvót stanovených v dohodě o přidružení a formu částečného nebo úplného odstranění dovozních cel na průmyslové výrobky uvedené v příloze III.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Aby se předešlo rizikům podvodu, nárok na výhody plynoucí z dodatečných bezcelních kvót by měl být podmíněn tím, že Ukrajina bude dodržovat příslušná pravidla původu dotčených produktů a související postupy a že naváže těsnou administrativní spolupráci s Evropskou unií podle této dohody.
(4)  Aby se předešlo rizikům podvodu, nárok na výhody plynoucí z dodatečných bezcelních kvót na produkty uvedené v přílohách I a II a z částečného nebo úplného odstranění dovozních cel na průmyslové výrobky uvedené v příloze III by měl být podmíněn tím, že Ukrajina bude dodržovat veškeré příslušné podmínky pro získání výhod plynoucích z dohody o přidružení, včetně pravidel původu dotčených produktů a souvisejících postupů, a že naváže těsnou administrativní spolupráci s Unií podle této dohody.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Článek 2 dohody o přidružení stanoví, že dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod a dodržování zásady právního státu představují základní prvky této dohody. Je vhodné zavést možnost dočasného pozastavení preferencí v případě porušování základních zásad lidských práv, demokracie a právního státu ze strany Ukrajiny.
(9)  Články 2 a 3 dohody o přidružení stanoví, že dodržování demokratických zásad, lidských práv, základních svobod a zásady právního státu i boj proti korupci a organizovanému zločinu, jakož i opatření na podporu udržitelného rozvoje a účinného multilateralismu představují základní prvky vztahů s Ukrajinou, které tato dohoda upravuje. V případě porušování obecných zásad dohody o přidružení ze strany Ukrajiny je vhodné zavést možnost dočasného pozastavení preferencí, jako je tomu i v případě jiných dohod o přidružení podepsaných Unií.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Výroční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu by měla zahrnovat podrobné hodnocení týkající se provádění dočasných autonomních obchodních opatření stanovených v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
Nárok na výhody plynoucí z celních kvót zavedených článkem 1 je podmíněn:
Nárok na výhody plynoucí z celních kvót a preferenčních celních sazeb na dovoz zavedených článkem 1 je podmíněn:
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
a)  dodržováním pravidel původu produktů a souvisejících postupů stanovených v dohodě o přidružení, zejména protokolu I, který se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce, a protokolu II o vzájemné správní pomoci v celních otázkách;
a)  dodržováním pravidel původu produktů a souvisejících postupů stanovených v dohodě o přidružení, zejména protokolu I, který se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce, a protokolu II o vzájemné správní pomoci v celních otázkách; pokud jde o výrobky vyrobené na území, které není pod faktickou kontrolou ukrajinské vlády, nebo z takového území dovezené, předložením průvodního osvědčení EUR.1 uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. a) protokolu 1 dohody o přidružení, které vydají celní orgány ukrajinské vlády poté, co v souladu s čl. 17 odst. 5 a článkem 33 tohoto protokolu provedou kontrolu účtů vývozce v jeho prostorách a jakékoli další kontroly, jež uznají za vhodné, včetně posouzení toho, zda existují oprávněné důvody pro podezření, že hospodářské subjekty využívající dočasná autonomní obchodní opatření oslabují boj proti korupci nebo jsou zapojeny do nelegální hospodářské činnosti;
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
b)  tím, že Ukrajina nezavede nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících z Unie, nezvýší úroveň platných cel nebo poplatků a nezavede žádné jiné omezení ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
b)  tím, že Ukrajina nezavede nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících z Unie, nezvýší úroveň platných cel nebo poplatků a nezavede žádné jiné omezení, včetně diskriminačních vnitřních správních opatření, ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c
c)  dodržováním demokratických zásad, lidských práv a základních svobod a dodržováním zásad právního státu, jak stanoví článek 2 dohody o přidružení.
c)  dodržováním demokratických zásad, lidských práv a základních svobod a dodržováním zásad právního státu i pokračujícím a setrvalým úsilím v oblasti boje proti korupci a protiprávní činnosti, jak stanovují články 2, 3 a 22 dohody o přidružení.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)   pokračujícím dodržováním závazků spolupracovat v otázkách týkajících se zaměstnanosti, sociální politiky a rovných příležitostí v souladu s hlavou IV kapitolou 13 (obchod a udržitelný rozvoj) a hlavou V kapitolou 21 (spolupráce v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a rovných příležitostí) dohody o přidružení a dodržováním cílů stanovených v článku 420 této dohody.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2, může přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 úplně nebo částečně pozastavit preferenční režim upravený tímto nařízením.
Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2 tohoto nařízení, může přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 úplně nebo částečně pozastavit preferenční režim upravený tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
Požádá-li členský stát Komisi, aby z důvodu nedodržování podmínek stanovených v čl. 2 písm. b) pozastavila některý z preferenčních režimů, Komise do dvou měsíců od této žádosti předloží odůvodněné stanovisko ohledně toho, zda je tvrzení o nedodržování podmínek opodstatněné. Dospěje-li Komise k závěru, že tvrzení je opodstatněné, zahájí postup uvedený v prvním odstavci tohoto článku.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Pokud je produkt pocházející z Ukrajiny dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů ze Společenství, mohou být Radou kvalifikovanou většinou na návrh Komise kdykoli na tento produkt znovu zavedena cla společného celního sazebníku.
1.  Pokud je produkt pocházející z Ukrajiny dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů z Unie, mohou být na tento produkt znovu kdykoli zavedena cla společného celního sazebníku.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise pozorně sleduje dopad tohoto nařízení na výrobce v Unii s ohledem na výrobky uvedené v příloze I a II, i pokud jde o ceny na unijním trhu, a přihlíží k příslušným dostupným informacím týkajícím se unijních výrobců, jako je podíl na trhu, výroba, zásoby, výrobní kapacity a míra jejich využívání.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijme Komise v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí o zahájení šetření. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.
2.  Na žádost členského státu, kterékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, které jedná jménem průmyslu Unie, tj. jménem všech výrobců obdobných nebo přímo konkurujících produktů z Unie či jejich značné části, nebo z vlastního podnětu přijme Komise v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí o zahájení šetření, pokud považuje za zřejmé, že o dané záležitosti existují jasné důkazy. Pro účely tohoto článku se „značnou částí“ rozumějí výrobci Unie, jejichž souhrnná výroba tvoří více než 50 % celkové výroby obdobných nebo přímo konkurujících produktů vyráběných touto částí průmyslových podniků Unie, jež podnět podporují nebo jej odmítly, a alespoň 25 % celkové výroby obdobných nebo přímo konkurujících produktů vyráběných průmyslovými podniky z Unie. Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení musí obsahovat souhrn obdržených informací a uvádět, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6
6.  Komise přijme rozhodnutí do tří měsíců postupem podle článku 5. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho měsíce od zveřejnění.
6.  Komise přijme rozhodnutí do tří měsíců postupem podle článku 5. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho měsíce od zveřejnění. Cla společného celního sazebníku se znovu zavedou na nezbytně dlouhou dobu, aby se zabránilo zhoršování hospodářské nebo finanční situace výrobců z Unie, nebo na tak dlouho, dokud bude existovat riziko jejího zhoršení. Doba platnosti těchto cel však nepřesáhne jeden rok, pokud není v odůvodněných případech prodloužena. Je-li na základě zjištěných skutečností zřejmé, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nejsou splněny, přijme Komise prováděcí akt, kterým šetření a řízení prováděné v souladu s přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 ukončí.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Posuzování uplatňování autonomních obchodních opatření
Výroční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu zahrnuje podrobné hodnocení týkající se uplatňování dočasných autonomních obchodních opatření stanovených v tomto nařízení a v případě nutnosti i posouzení sociálního dopadu těchto opatření na Ukrajině a v Unii. Informace o využívání celních kvót v oblasti zemědělství musí být k dispozici na internetových stránkách Komise.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 4

Znění navržené Komisí

09.6752

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

 

5 000

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Příloha II – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Obyčejná pšenice, pšenice špalda a sourež, mouka, krupice, krupička a pelety

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tun/rok

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Příloha II – tabulka – řádek 3

Znění navržené Komisí

Kukuřice, jiná než semena, krupice, krupička, pelety a zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tun/rok

Pozměňovací návrh

Kukuřice, jiná než semena, mouka, krupice, krupička, pelety a zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kg/rok

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 3

Znění navržené Komisí

3102 10 10

Močovina, též ve vodném roztoku, obsahující více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině (jiná než v peletách nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)

3 %

Pozměňovací návrh

vypouští se

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0193/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí