Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0308(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0193/2017

Indgivne tekster :

A8-0193/2017

Forhandlinger :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Stemmeforklaringer
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Vedtagne tekster
PDF 192kWORD 53k
Torsdag den 1. juni 2017 - Bruxelles
Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 1. juni 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  I betragtning af de økonomiske reformer i Ukraine og for at støtte udviklingen af tættere økonomiske forbindelser med Den Europæiske Union bør handelsstrømmene vedrørende import af visse landbrugsprodukter øges, og der bør gives indrømmelser i form af autonome handelsforanstaltninger til udvalgte industriprodukter i overensstemmelse med en fremskyndet afskaffelse af told på handel mellem Den Europæiske Union og Ukraine.
(2)  Med henblik på at styrke de økonomiske og politiske reformer i Ukraine og for at støtte og fremskynde udviklingen af tættere økonomiske forbindelser med Unionen bør og skal handelsstrømmene vedrørende import af visse landbrugsprodukter øges, og der bør gives indrømmelser i form af autonome handelsforanstaltninger til udvalgte industriprodukter i overensstemmelse med en fremskyndet afskaffelse af told på handel mellem Unionen og Ukraine.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  De autonome handelsforanstaltninger vil blive ydet i form af nultoldskontingenter for varerne i bilag I og II ud over de præferentielle toldkontingenter, som er fastsat i aftalen, og hel eller delvis fjernelse af toldsatserne for industrivarerne i bilag III.
(3)  Efter at Kommissionen har offentliggjort sin undersøgelse af konsekvenserne af denne forordning, i hvilken der bør tages hensyn til de potentielle endelige støttemodtagere af de autonome handelsforanstaltninger, der er indeholdt i denne forordning, og fokuseres på især små og mellemstore producenter i Ukraine, bør de autonome handelsforanstaltninger bevilges for varer, der er vurderet til at være fordelagtige på baggrund af denne undersøgelse. Disse autonome handelsforanstaltninger bør have form af nultoldskontingenter for varerne i bilag I og II ud over de præferentielle toldkontingenter, som er fastsat i associeringsaftalen, og hel eller delvis fjernelse af toldsatserne for industrivarerne i bilag III.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Med henblik på at forebygge enhver risiko for svig bør retten til at drage fordel af yderligere nultoldskontingenter være betinget af, at Ukraine overholder de relevante oprindelsesregler for de pågældende varer og de dertil knyttede procedurer og indgår i et tæt administrativt samarbejde med Den Europæiske Union som fastsat i aftalen.
(4)  Med henblik på at forebygge enhver risiko for svig bør retten til at drage fordel af yderligere nultoldskontingenter for varer, der er opført i bilag I og II, og hel eller delvis fjernelse af importafgifter på industriprodukter, der er opført i bilag III, være betinget af, at Ukraine overholder alle de relevante betingelser for at drage fordel af associeringsaftalen, herunder oprindelsesreglerne for de pågældende varer og de dertil knyttede procedurer, og indgår i et tæt administrativt samarbejde med Den Europæiske Union som fastsat i denne aftale.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  I artikel 2 i associeringsaftalen fastsættes det, at overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og af retsstatsprincippet udgør væsentlige elementer i aftalen. Det er hensigtsmæssigt at indføre mulighed for midlertidigt at suspendere præferencer, i tilfælde af manglende overholdelse af de grundlæggende principper for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Ukraine.
(9)  I artikel 2 og 3 i associeringsaftalen fastsættes det, at overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og af retsstatsprincippet, samt bestræbelser på at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet og foranstaltninger til at fremme bæredygtig udvikling og effektiv multilateralisme, udgør væsentlige elementer i relationerne med Ukraine, som er reguleret af denne aftale. Det er hensigtsmæssigt at indføre mulighed for midlertidigt at suspendere præferencer, hvis Ukraine ikke overholder de generelle principper i associeringsaftalen, således som det også er gjort i andre associeringsaftaler, som Unionen har undertegnet.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Kommissionens årlige rapport om gennemførelse af den vidtgående og brede frihandelsaftale bør indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af de midlertidige autonome handelsforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning.
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning
Retten til at gøre brug af de præferenceordninger, der indføres ved artikel 1, er betinget af:
Retten til at gøre brug af de toldkontingenter og præferentielle toldsatser på import, der indføres ved artikel 1, er betinget af:
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a
a)  overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer, som er fastsat i associeringsaftalen, og navnlig i protokol I vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, og i protokol II om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål
a)  overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer, som er fastsat i associeringsaftalen, og navnlig i protokol I vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, og i protokol II om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål. For så vidt angår varer, der er fremstillet i eller afsendes fra områder, der ikke reelt kontrolleres af Ukraines regering, kræves et varecertifikat EUR.1, jf. artikel 16, stk. 1, litra a), i protokol I til associeringsaftalen, der udstedes af de ukrainske toldmyndigheder efter en inspektion af eksportørens regnskaber i eksportørens lokaler og eventuelle andre relevante kontroller i henhold til artikel 17, stk. 5, og artikel 33 i denne protokol, herunder en vurdering af, om der er rimelig grund til at antage, at de erhvervsdrivende, der nyder godt af midlertidige autonome handelsforanstaltninger, undergraver bekæmpelsen af korruption eller er involveret i ulovlige økonomiske aktiviteter;
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
b)  at Ukraine afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import af varer med oprindelse i Unionen, og afstår fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller indføre andre restriktioner fra nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato
b)  at Ukraine afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import af varer med oprindelse i Unionen, og afstår fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller indføre andre restriktioner, herunder interne administrative diskriminerende bestemmelser, fra nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c
c)  overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt af retsstatsprincippet som fastsat i artikel 2 i associeringsaftalen.
c)  overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt af retsstatsprincippet og fortsatte og vedvarende bestræbelser i bekæmpelsen af korruption og ulovlige økonomiske aktiviteter som fastsat i artikel 2, 3 og 22 i associeringsaftalen.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)   vedvarende opfyldelse af forpligtelserne til samarbejde inden for spørgsmål med relation til beskæftigelse, socialpolitik og lige muligheder i henhold til associeringsaftalens kapitel 13 i afsnit IV (handel og bæredygtig udvikling) og i kapitel 21 i afsnit V (samarbejde inden for beskæftigelse, socialpolitik og lige muligheder) og målene fastsat i artikel 420 heri.
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.
Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2 i denne forordning, kan den træffe foranstaltninger til hel eller delvis suspension af de i denne forordning fastsatte præferenceordninger i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
Hvis en medlemsstat anmoder Kommissionen om at suspendere en eller flere præferenceordninger på grundlag af manglende overholdelse af de i artikel 2, litra b), fastsatte betingelser, afgiver Kommissionen inden for to måneder efter at have modtaget en sådan anmodning en begrundet udtalelse om, hvorvidt påstanden om manglende overholdelse er underbygget. Hvis Kommissionen konkluderer, at påstanden er underbygget, indleder den proceduren, der er omhandlet i denne artikels første stykke.
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Såfremt en vare med oprindelse i Ukraine indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for producenter i Fællesskabet af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan Rådet med kvalificeret flertal til enhver tid på forslag fra Kommissionen genindføre toldsatserne i den fælles toldtarif for den pågældende vare.
1.  Såfremt en vare med oprindelse i Ukraine indføres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for producenter i Unionen af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan toldsatserne i den fælles toldtarif for den pågældende vare til enhver tid genindføres.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen overvåger nøje konsekvenserne af denne forordning for EU-producenter i forbindelse med varer, der er opført i bilag I og II, herunder med hensyn til priserne på EU-markedet og under hensyntagen til relevante tilgængelige oplysninger om EU-producenterne såsom markedsandel, produktion, lagre, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Kommissionen træffer efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ inden for en rimelig frist formel afgørelse om at indlede en undersøgelse. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke er på over fire måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.
2.  Kommissionen træffer efter anmodning fra en medlemsstat, enhver juridisk person eller enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som handler vegne af EU-erhvervsgrenen, dvs. alle eller en væsentlig del af EU-producenterne af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der er tilstrækkelige umiddelbare beviser, formel afgørelse om at indlede en undersøgelse. I denne artikel forstås ved "væsentlig del": EU-producenter, hvis samlede produktion udgør mere end 50 % af den samlede produktion i Unionen af lignende eller direkte konkurrerende varer produceret af den del af den pågældende EU-erhvervsgren, som enten giver udtryk for tilslutning til eller modstand imod anmodningen og ikke mindre end 25 % af den samlede produktion af samme eller direkte konkurrerende varer produceret af EU-erhvervsgrenen. Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke er på over fire måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6
6.  Kommissionen træffer senest efter tre måneder afgørelse efter proceduren i artikel 5. En sådan afgørelse træder i kraft senest en måned efter offentliggørelsen.
6.  Kommissionen træffer senest efter tre måneder afgørelse efter proceduren i artikel 5. En sådan afgørelse træder i kraft senest en måned efter offentliggørelsen. Toldsatserne i den fælles toldtarif genindføres, så længe det er nødvendigt for at modvirke EU-producenternes forringede økonomiske og/eller finansielle situation, eller så længe truslen om sådanne forringelser varer ved. Genindførelsesperioden må højst være på ét år, medmindre den forlænges i behørigt begrundede tilfælde. Når de endeligt oplyste faktiske forhold viser, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, ikke er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om at indstille undersøgelsen og proceduren efter den i artikel 5, stk. 2, omhandlede undersøgelsesprocedure.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
Vurdering af gennemførelsen af de autonome handelsforanstaltninger
Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af den vidtgående og brede frihandelsaftale skal indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af midlertidige autonome handelsforanstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, og skal omfatte, hvor det er relevant, en vurdering af de sociale virkninger af foranstaltningerne i Ukraine og i Unionen. Oplysninger om udnyttelsen af toldkontingenterne i tilknytning til landbrugssektoren gøres tilgængelige via Kommissionens websted.
Ændring 18
Forslag til forordning
Bilag I – tabel – række 4

Kommissionens forslag

09.6752

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

 

5 000

Ændring

udgår

Ændring 19
Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 1

Kommissionens forslag

Blød hvede, spelt og blandsæd, mel, gryn, groft mel og pellets

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/år

Ændring

udgår

Ændring 20
Forslag til forordning
Bilag II – tabel – række 3

Kommissionens forslag

Majs, undtagen til udsæd, mel, gryn, groft mel, pellets og korn

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 ton/år

Ændring

Majs, undtagen til udsæd, mel, gryn, groft mel, pellets og korn

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kg/år

Ændring 21
Forslag til forordning
Bilag III – tabel – række 3

Kommissionens forslag

3102 10 10

Urinstof med indhold af kvælstof på over 45 vægtprocent (beregnet på grundlag af tørsubstansen) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder)

3 %

Ændring

udgår

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i udvalget med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0193/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik