Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0308(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 523kWORD 62k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Λαμβανομένων υπόψη των προσπαθειών οικονομικής μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Ουκρανία, και προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σκόπιμο να γίνει αύξηση των εμπορικών ροών όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων και παροχή παραχωρήσεων με τη μορφή αυτόνομων εμπορικών μέτρων σε επιλεγμένα βιομηχανικά προϊόντα παράλληλα με την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών στο εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.
(2)  Με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Ουκρανία, και προκειμένου να υποστηριχθεί και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στενότερων οικονομικών σχέσεων με την Ένωση, είναι σκόπιμο και απαραίτητο να γίνει αύξηση των εμπορικών ροών όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων και παροχή παραχωρήσεων με τη μορφή αυτόνομων εμπορικών μέτρων σε επιλεγμένα βιομηχανικά προϊόντα παράλληλα με την επιτάχυνση της κατάργησης των δασμών στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και της Ουκρανίας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα χορηγηθούν με τη μορφή ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για προϊόντα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εκτός από τις προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία, και με μερική ή πλήρη εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.
(3)  Κατόπιν της δημοσίευσης, από την Επιτροπή, της ανάλυσής της σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο αυτού του κανονισμού, η οποία θα πρέπει να εξετάζει τους πιθανούς τελικούς δικαιούχους των αυτόνομων εμπορικών μέτρων που περιέχει ο κανονισμός και να εστιάζει ιδίως στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς στην Ουκρανία, τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα πρέπει να χορηγηθούν για τα προϊόντα που αξιολογούνται ως επωφελή βάσει της ανάλυσης αυτής. Τα αυτόνομα αυτά εμπορικά μέτρα θα πρέπει να λάβουν τη μορφή ποσοστώσεων μηδενικού δασμού για προϊόντα που περιλαμβάνονται σε καταλόγους στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εκτός από τις προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης, και μερικής ή πλήρους εξάλειψης των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης, το δικαίωμα σε ευεργέτημα από την πρόσθετη ποσόστωση μηδενικού δασμού θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής των σχετικών προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες και της ανάπτυξης στενής διοικητικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία.
(4)  Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης, το δικαίωμα σε ευεργέτημα από την πρόσθετη ποσόστωση μηδενικού δασμού για προϊόντα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και τη μερική ή πλήρη εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ θα πρέπει να τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ουκρανίας με όλους τους σχετικούς όρους για τη λήψη ευεργετημάτων σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καταγωγής των σχετικών προϊόντων και τις συναφείς διαδικασίες και της ανάπτυξης στενής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση, όπως προβλέπεται από την εν λόγω συμφωνία.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από την Ουκρανία.
(9)  Τα άρθρα 2 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπουν ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και τα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής πολυμέρειας, συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία των σχέσεων με την Ουκρανία, οι οποίες διέπονται από την εν λόγω συμφωνία. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων στην περίπτωση αδυναμίας τήρησης, από την Ουκρανία, των γενικών αρχών της συμφωνίας σύνδεσης, όπως έχει γίνει με άλλες συμφωνίες σύνδεσης που έχουν υπογραφεί από την Ένωση.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και διεξοδικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων που εισάγεται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:
Το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων και των προτιμησιακών εισαγωγικών δασμών που εισάγεται με το άρθρο 1 υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, και κυρίως στο πρωτόκολλο Ι σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθώς και στο πρωτόκολλο ΙΙ για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα·
α)  συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης, και κυρίως στο πρωτόκολλο Ι σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθώς και στο πρωτόκολλο ΙΙ για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα· σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα εδάφη που εκφεύγουν του ελέγχου της ουκρανικής κυβέρνησης ή εξάγονται από τα εδάφη αυτά, υποβολή πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου I της συμφωνίας σύνδεσης, το οποίο εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της κυβέρνησης της Ουκρανίας, οι οποίες διενεργούν προηγουμένως έλεγχο των λογαριασμών του εξαγωγέα στις εγκαταστάσεις του, ή οιουσδήποτε άλλους ελέγχους που κρίνουν σκόπιμους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 και το άρθρο 33 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εκτιμώντας μεταξύ άλλων εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι φορείς οικονομικής εκμετάλλευσης που επωφελούνται από τα προσωρινά αυτόνομα εμπορικά μέτρα υπονομεύουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς ή επιδίδονται σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες·
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  μη επιβολή, εκ μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή μη αύξηση των σημερινών δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη εισαγωγή άλλων περιορισμών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·
β)  μη επιβολή, εκ μέρους της Ουκρανίας, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή μη αύξηση των σημερινών δασμών ή επιβαρύνσεων ή μη εισαγωγή άλλων περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών διοικητικών μέτρων που γεννούν διακρίσεις, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης.
γ)  σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου, καθώς και συνεχείς και διαρκείς προσπάθειες όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 22 της συμφωνίας σύνδεσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γ α)   συνεχής σεβασμός των υποχρεώσεων για συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και τις ίσες ευκαιρίες σύμφωνα με το κεφάλαιο 13 του τίτλου IV (Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη) και το κεφάλαιο 21 του τίτλου V (Συνεργασία στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και των ίσων ευκαιριών) της συμφωνίας σύνδεσης, και τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 420 της συμφωνίας σύνδεσης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1
Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2 μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού μπορεί να λάβει μέτρα για την αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε από τις προτιμησιακές ρυθμίσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β), η Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης σχετικά με το αν ο ισχυρισμός της μη συμμόρφωσης είναι τεκμηριωμένος. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ισχυρισμός είναι τεκμηριωμένος, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε κοινοτικούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, να επαναφέρει τους δασμούς του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν.
1.  Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε ενωσιακούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό να επανέλθουν οι δασμοί του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στους παραγωγούς της Ένωσης σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τιμές στην ενωσιακή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν για τους ενωσιακούς παραγωγούς, όπως το μερίδιο αγοράς, η παραγωγή, τα αποθέματα, οι ικανότητες παραγωγής και οι συντελεστές χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.
2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους κράτους, οιουδήποτε νομικού προσώπου ή οιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί για λογαριασμό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ήτοι του συνόλου ή σημαντικού μέρους των ενωσιακών παραγωγών παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, αν αυτή θεωρεί ότι υπάρχουν prima facie επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σημαντικό μέρος» νοούνται οι παραγωγοί της Ένωσης των οποίων η συνδυασμένη παραγωγή αντιπροσωπεύει πάνω από το 50 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας της Ένωσης το οποίο έχει εκφράσει την υποστήριξή του ή την αντίθεσή του στο αίτημα και τουλάχιστον το 25 % της συνολικής παραγωγής παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανία της Ένωσης. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της.
6.  Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της. Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου επαναφέρονται στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να αντισταθμιστεί η επιδείνωση της οικονομικής και/ή οικονομικής κατάστασης των παραγωγών της Ένωσης, ή ενόσω παραμένει ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιδείνωσης. Η περίοδος επαναφοράς δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εκτός εάν παραταθεί σε δεόντως δικαιολογημένες συνθήκες. Εάν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την παύση της έρευνας και των διαδικασιών, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)
Άρθρο 5α
Αξιολόγηση της εφαρμογής των αυτόνομων εμπορικών μέτρων
Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σφαιρικής και διεξοδικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής των προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον είναι σκόπιμο, αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των μέτρων αυτών στην Ουκρανία και την Ένωση. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της γεωργίας διατίθενται μέσω δικτυακών τόπων της Επιτροπής.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

09.6752

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

 

5 000

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – πίνακας – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μαλακό σιτάρι, όλυρα (σπέλτα) και σμιγάδι, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 τόνοι/έτος

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – πίνακας – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 τόνοι/έτος

Τροπολογία

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά, αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 κιλά/έτος

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας – σειρά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3102 10 10

Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα, με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυτή που παρουσιάζεται είτε σε πελέτες ή παρόμοια σχήματα είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg)

3%

Τροπολογία

διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0193/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου