Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0308(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0193/2017

Esitatud tekstid :

A8-0193/2017

Arutelud :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hääletused :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 372kWORD 55k
Neljapäev, 1. juuni 2017 - Brüssel
Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Euroopa Parlamendi 1. juunil 2017. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (COM(2016)0631 – C8‑0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2
(2)  Võttes arvesse Ukrainas majanduse reformimiseks tehtud jõupingutusi ning selleks, et toetada Ukraina tihedamaid majandussuhteid Euroopa Liiduga, on asjakohane suurendada teatavate põllumajandustoodete impordi vooge ja võimaldada ühepoolsete kaubandusmeetmetena teatavate tööstustoodete osas antavate kontsessioonidega kiirendada Euroopa Liidu ja Ukraina vahelises kaubanduses kohaldatavate tollimaksude kaotamist.
(2)  Selleks et tõhustada Ukrainas tehtavaid majanduse ja poliitika reformimise alaseid jõupingutusi ning selleks, et toetada ja kiirendada tihedamate majandussuhete arengut liiduga, on asjakohane ja vajalik suurendada teatavate põllumajandustoodete impordi vooge ja võimaldada ühepoolsete kaubandusmeetmetena teatavate tööstustoodete osas antavate kontsessioonidega kiirendada liidu ja Ukraina vahelises kaubanduses kohaldatavate tollimaksude kaotamist.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  Ühepoolseid kaubandusmeetmeid võetaks I ja II lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude nulltariifidena (lisaks lepingus sätestatud soodustariifidele) ning III lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude osalise või täieliku kaotamisena.
(3)  Pärast seda, kui komisjon on avaldanud oma analüüsi käesoleva määruse võimaliku mõju kohta, mis peaks arvesse võtma võimalikke käesolevas määruses sisalduvatest ühepoolsetest kaubandusmeetmetest lõplikke kasusaajaid ja keskenduma eelkõige Ukraina väikestele ja keskmise suurusega tootjatele, tuleks ühepoolseid kaubandusmeetmeid võtta toodete suhtes, mida selle analüüsi järgi kasulikuks hinnatakse. Neid ühepoolseid kaubandusmeetmeid tuleks võtta I ja II lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude nulltariifidena (lisaks assotsieerimislepingus sätestatud soodustariifidele) ning III lisas loetletud toodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude osalise või täieliku kaotamisena.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Selleks et vältida pettuseohtu, peaks Ukraina täiendavalt kohaldatavate nulltariifikvootide saamiseks järgima asjaomaste toodete päritolu eeskirju ja nendega seotud menetlusi ning tegema Euroopa Liiduga tõhusat halduskoostööd, nagu on sätestatud lepingus.
(4)  Selleks et vältida pettuseohtu, peaks Ukraina I ja II lisas loetletud toodete suhtes täiendavalt kohaldatavate nulltariifikvootide saamiseks ning III lisas loetletud tööstustoodete suhtes kohaldatavate imporditollimaksude osaliseks või täielikuks kaotamiseks järgima kõiki assotsieerimislepingu järgsete soodustuste saamise asjaomaseid tingimusi, sealhulgas asjaomaste toodete päritolu eeskirju ja nendega seotud menetlusi, ning tegema liiduga tõhusat halduskoostööd, nagu on sätestatud nimetatud lepingus.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Assotsieerimislepingu artiklis 2 on sätestatud, et nimetatud lepingu oluliseks osaks on demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriigi põhimõtte järgimine. On asjakohane näha ette võimalus soodustuste ajutiseks peatamiseks juhul, kui Ukraina ei suuda järgida inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid.
(9)  Assotsieerimislepingu artiklites 2 ja 3 on sätestatud, et nimetatud lepinguga reguleeritud liidu ja Ukraina vaheliste suhete oluliseks osaks on demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriigi põhimõtte järgimine, samuti võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu tehtavad jõupingutused ning säästva arengu ja tõhusa mitmepoolsuse edendamiseks kavandatud meetmed. On asjakohane näha ette võimalus soodustuste ajutiseks peatamiseks juhul, kui Ukraina ei suuda järgida assotsieerimislepingu üldiseid põhimõtteid, nagu seda on tehtud teiste liidu sõlmitud assotsieerimislepingute puhul.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)  Komisjoni iga‑aastane aruanne põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise kohta peaks sisaldama üksikasjalikku hinnangut käesolevas määruses sätestatud ajutiselt kehtestatud ühepoolsete kaubandusmeetmete rakendamisele.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
Artikliga 1 kehtestatud tariifikvootide saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
Artikliga 1 kehtestatud tariifikvootide ja impordile kohaldatavate soodustollimaksude saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a
a)  vastavus toodete päritolu eeskirjadele ja nendega seotud menetlustele, nagu on sätestatud assotsieerimislepingus ja eelkõige protokollis I, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid, ja protokollis II vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes;
a)  vastavus toodete päritolu eeskirjadele ja nendega seotud menetlustele, nagu on sätestatud assotsieerimislepingus ja eelkõige protokollis I, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid, ja protokollis II vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes; toodete puhul, mis on valmistatud territooriumil või tarnitud territooriumilt, mis ei ole Ukraina valitsuse tegeliku kontrolli all, esitatakse assotsieerimislepingu protokolli nr 1 artikli 16 lõike 1 punktis a viidatud liikumissertifikaat EUR.1, mille väljastavad Ukraina valitsuse tolliasutused pärast selle protokolli artikli 17 lõike 5 ja artikli 33 kohast eksportija raamatupidamisdokumentide kontrollimist eksportija valdustes ja mis tahes muud asjakohaseks peetavat kontrolli, sealhulgas hinnangu andmist sellele, kas on alust arvata, et ajutiselt kehtestatavatest ühepoolsetest kaubandusmeetmetest kasu saavad ettevõtjad takistavad võitlust korruptsiooniga või tegelevad ebaseadusliku majandustegevusega;
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b
b)  hoidutakse uute tollimaksude või muude samaväärsete maksude ja uute koguseliste piirangute või muude samaväärsete meetmete kehtestamisest liidust pärit impordi suhtes, samuti olemasolevate tollimaksumäärade või muude maksude suurendamisest või mis tahes muude piirangute kehtestamisest alates käesoleva määruse jõustumise päevast;
b)  hoidutakse uute tollimaksude või muude samaväärsete maksude ja uute koguseliste piirangute või muude samaväärsete meetmete kehtestamisest liidust pärit impordi suhtes, samuti olemasolevate tollimaksumäärade või muude maksude suurendamisest või mis tahes muude piirangute, sealhulgas diskrimineerivate haldusalaste sisemeetmete kehtestamisest alates käesoleva määruse jõustumise päevast;
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c
c)  austatakse demokraatia põhimõtteid, inimõigusi ja põhivabadusi ning järgitakse õigusriigi põhimõtet, nagu on sätestatud assotsieerimislepingu artiklis 2.
c)  austatakse demokraatia põhimõtteid, inimõigusi ja põhivabadusi, järgitakse õigusriigi põhimõtet ning tehakse jätkuvaid ja kestvaid jõupingutusi võitluses korruptsiooni ja ebaseadusliku tegevuse vastu, nagu on sätestatud assotsieerimislepingu artiklites 2, 3 ja 22.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)
ca)   täidetakse jätkuvalt kohustust teha koostööd tööhõive, sotsiaalpoliitika ja võrdsete võimaluste alal vastavalt assotsieerimislepingu IV jaotise 13. peatükile (Kaubandus ja säästev areng) ning V jaotise 21. peatükile (Tööhõive, sotsiaalpoliitika ja võrdsete võimaluste alane koostöö), ning järgitakse lepingu artiklis 420 kehtestatud eesmärke.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1
Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmise kohta, võib komisjon käesoleva määrusega ettenähtud sooduskorra täielikult või osaliselt peatada kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmise kohta, võib komisjon käesoleva määrusega ettenähtud sooduskorra täielikult või osaliselt peatada kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)
Kui liikmesriik taotleb, et komisjon peataks mis tahes sooduskorra selle alusel, et ei suudeta täita artikli 2 punktis b sätestatud tingimusi, esitab komisjon sellele taotlusele järgneva kahe kuu jooksul põhjendatud arvamuse selle kohta, kas väide tingimuste täitmata jätmise kohta on põhjendatud. Kui komisjon leiab, et väide on põhjendatud, algatab ta käesoleva artikli esimeses lõigus nimetatud menetluse.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Kui Ukrainast pärit toodet imporditakse tingimustel, mis põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid probleeme samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjale ühenduses, võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal igal ajal taaskehtestada kõnealuse toote suhtes ühise tollitariifistiku maksumäärad.
1.  Kui Ukrainast pärit toodet imporditakse tingimustel, mis põhjustavad või ähvardavad põhjustada tõsiseid probleeme samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjale liidus, võib igal ajal taaskehtestada kõnealuse toote suhtes ühise tollitariifistiku maksumäärad.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
1a.  Komisjon jälgib tähelepanelikult käesoleva määruse mõju liidu tootjatele seoses toodetega, mis on loetletud I ja II lisas, sealhulgas seoses hindadega liidu turul ning võttes arvesse liidu tootjate kohta kättesaadavat asjakohast teavet, näiteks turuosa, toodang, varud, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamise määrad.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Komisjon võtab liikmesriigi taotlusel või enda algatusel vastu ametliku otsuse uurimise algatamise kohta mõistliku aja jooksul. Kui komisjon otsustab algatada uurimise, avaldab ta Euroopa Liidu Teatajas selle kohta teate. Kõnealuses teates esitatakse saadud teabe kokkuvõte ja märgitakse, et mis tahes asjakohane teave tuleb saata komisjonile. Teates nimetatakse ajavahemik, mis ei ületa nelja kuud alates teate avaldamise kuupäevast ja mille jooksul huvitatud isikud võivad kirjalikult esitada oma arvamused.
2.  Komisjon võtab liikmesriigi taotlusel või mis tahes sellise juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta ühenduse esitatud taotlusel, kes tegutseb liidu tööstusharu nimel, mis tähendab kõiki või suuremat osa samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjaid liidus, või komisjoni enda algatusel, kui ta leiab, et on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, vastu ametliku otsuse uurimise algatamise kohta mõistliku aja jooksul. Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „suurem osa“ liidu tootjaid, kelle toodang moodustab ühtekokku enam kui 50 % samasuguste või otseselt konkureerivate toodete liidu kogutoodangust, mida toodab taotlusele kas toetust või vastuseisu väljendav osa liidu vastavast tootmisharust, ning vähemalt 25 % liidu selle tootmisharu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete kogutoodangust. Kui komisjon otsustab algatada uurimise, avaldab ta Euroopa Liidu Teatajas selle kohta teate. Kõnealuses teates esitatakse saadud teabe kokkuvõte ja märgitakse, et mis tahes asjakohane teave tuleb saata komisjonile. Teates nimetatakse ajavahemik, mis ei ületa nelja kuud alates teate avaldamise kuupäevast ja mille jooksul huvitatud isikud võivad kirjalikult esitada oma arvamused.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6
6.  Komisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul artiklis 5 sätestatud korras. Otsus jõustub ühe kuu jooksul pärast selle avaldamist.
6.  Komisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul artiklis 5 sätestatud korras. Otsus jõustub ühe kuu jooksul pärast selle avaldamist. Ühise tollitariifistiku kohased tollimaksud taaskehtestatakse ajavahemikuks, mis on vajalik liidu tootjate majandusliku ja/või finantsolukorra halvenemise heastamiseks või nii kauaks, kui sellise halvenemise oht püsib. Tollimaksud taaskehtestatakse kuni üheks aastaks, v.a juhul, kui seda nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel pikendatakse. Kui faktide põhjal on lõplikult kindlaks tehtud, et artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud, võtab komisjon artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse korras vastu rakendusakti, millega uurimine ja menetlus lõpetatakse.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5a
Ühepoolsete kaubandusmeetmete rakendamise hindamine
Komisjoni iga‑aastane aruanne põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise kohta sisaldab üksikasjalikku hinnangut käesolevas määruses sätestatud ajutiselt kehtestatud ühepoolsete kaubandusmeetmete rakendamisele ning, juhul kui see on asjakohane, hinnangut nende meetmete sotsiaalmõjule Ukrainas ja ELis. Põllumajandustoodetega seotud tariifikvootide kasutamise aruanded tehakse kättesaadavaks komisjoni veebisaitidel.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel – rida 4

Komisjoni ettepanek

09.6752

2002

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

 

5 000

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel – rida 2

Komisjoni ettepanek

Pehme nisu, speltanisu ja meslin, jahu, püülijahu, lihtjahu ja graanulid

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tonni aastas

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 3

Komisjoni ettepanek

Mais, v.a seemneks, jahu, tangud, pulber, graanulid või terad

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tonni aastas

Muudatusettepanek

Mais, v.a seemneks, jahu, tangud, pulber, graanulid või terad

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogrammi aastas

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 3

Komisjoni ettepanek

3102 10 10

Uurea, vesilahusena või mitte, lämmastikusisaldusega üle 45 % kuiva veevaba toote massist (v.a graanulitena vms kujul või pakendites brutomassiga kuni 10 kg).

3 %

Muudatusettepanek

välja jäetud

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A8‑0193/2017).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika