Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0308(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0193/2017

Pateikti tekstai :

A8-0193/2017

Debatai :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Priimti tekstai
PDF 442kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 1 d. - Briuselis
Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

2017 m. birželio 1 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  atsižvelgiant į Ukrainos ekonominių reformų pastangas ir siekiant remti glaudesnių ekonominių santykių su Europos Sąjunga plėtojimą, tikslinga didinti prekybos srautus, susijusius su tam tikrų žemės ūkio produktų importu, ir suteikti nuolaidų autonominių prekybos priemonių forma atrinktiems pramonės produktams, kartu spartinant Europos Sąjungos ir Ukrainos prekybos muitų panaikinimą;
(2)  atsižvelgiant į didinamas Ukrainos ekonominių ir politinių reformų pastangas ir siekiant remti ir paspartinti glaudesnių ekonominių santykių su Sąjunga plėtojimą, tikslinga ir būtina didinti prekybos srautus, susijusius su tam tikrų žemės ūkio produktų importu, ir suteikti nuolaidų autonominių prekybos priemonių forma atrinktiems pramonės produktams, kartu spartinant Sąjungos ir Ukrainos prekybos muitų panaikinimą;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  autonominės prekybos priemonės turėtų būti suteikiamos tarifinių kvotų I ir II prieduose išvardytiems produktams (papildomai prie susitarime nustatytų lengvatinių tarifinių kvotų) ir dalinio arba visiško importo muitų III priede išvardytiems pramonės produktams panaikinimo forma;
(3)  Komisijai paskelbus savo analizę apie galimą šio reglamento poveikį, kurią atliekant turėtų būti atsižvelgta į galimą šiame reglamente išvardytų autonominių prekybos priemonių poveikį galimiems galutiniams naudos gavėjams ir ypač didelis dėmesys skiriamas mažosioms ir vidutinėms gamybos įmonėms Ukrainoje, autonominės prekybos priemonės turėtų būti suteikiamos produktams, kurie, atsižvelgiant į tą analizę, įvertinti kaip naudingi. Tos autonominės prekybos priemonės turėtų būti suteikiamos nulinių tarifinių kvotų I ir II prieduose (papildomai prie Asociacijos susitarime nustatytų lengvatinių tarifinių kvotų) ir dalinio arba visiško importo muitų III priede išvardytiems pramonės produktams panaikinimo forma;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  siekiant užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui, teisė naudotis papildomomis nulinėmis tarifinėmis kvotomis turėtų priklausyti nuo to, ar Ukraina laikosi atitinkamų produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, taip pat nuo glaudaus administracinio bendradarbiavimo su Europos Sąjunga, kaip numatyta Susitarime;
(4)  siekiant užkirsti kelią bet kokiam sukčiavimui, teisė naudotis papildomomis nulinėmis tarifinėmis kvotomis, taikomomis I ir II priede išvardytiems produktams, ir dalinis ar visiškas importo muitų III priede išvardytiems pramonės produktams panaikinimas turėtų priklausyti nuo to, ar Ukraina laikosi visų atitinkamų pagal Asociacijos susitarimą numatytų naudojimosi lengvatomis sąlygų, įskaitant atitinkamas produktų kilmės taisykles ir su jomis susijusias procedūras, taip pat nuo to, ar administracija glaudžiai bendradarbiauja su Sąjunga, kaip numatyta tame Susitarime;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Asociacijos susitarimo 2 straipsnyje numatyta, kad pagarba demokratijos principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principas sudaro esminius Susitarimo elementus. Tikslinga numatyti galimybę laikinai sustabdyti lengvatų taikymą tais atvejais, kai Ukraina nesilaiko pagrindinių žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų;
(9)  Asociacijos susitarimo 2 ir 3 straipsniuose numatyta, kad pagarba demokratijos principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principas, taip pat kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu bei kova dėl darnaus vystymosi ir veiksmingo daugiašališkumo sudaro pagrindinius tuo Susitarimu reglamentuojamų ryšių su Ukraina elementus. Tikslinga numatyti galimybę laikinai sustabdyti lengvatų taikymą tais atvejais, kai Ukraina nesilaiko pagrindinių Asociacijos susitarimo principų, kaip kad yra kitų Sąjungos pasirašytų asociacijos susitarimų atveju;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  Komisijos metinė ataskaita dėl išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo turėtų apimti išsamų šiame reglamente numatytų laikinų autonominių prekybos priemonių įgyvendinimo vertinimą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Teisė naudotis 1 straipsnyje nustatytomis tarifinėmis kvotomis įgyjama, jei:
Teisė naudotis 1 straipsnyje nustatytomis tarifinėmis kvotomis ir lengvatiniais importo muitais įgyjama, jei:
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  laikomasi produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, kaip numatyta Asociacijos susitarime ir visų pirma I protokole „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“, ir II protokolo „Dėl savitarpio administracinės pagalbos muitinės reikalų srityje“;
a)  laikomasi produktų kilmės taisyklių ir su jomis susijusių procedūrų, kaip numatyta Asociacijos susitarime ir visų pirma I protokole „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“, ir II protokolo „Dėl savitarpio administracinės pagalbos muitinės reikalų srityje“; dėl Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamose teritorijose pagamintų arba iš jų eksportuotų produktų, kaip nurodyta Asociacijos susitarimo I protokolo 16 straipsnio 1 dalies a punkte, pateikiamas EUR.1 judėjimo sertifikatas, kurį išduoda Ukrainos vyriausybės muitinės, atlikusios eksporto sąskaitų patikrinimą eksportuotojo patalpose ir bet kokį kitą patikrinimą, kurį mano esant tinkamą pagal to protokolo 17 straipsnio 5 dalį ir 33 straipsnį, įskaitant įvertinimą, ar yra pagrįstų priežasčių manyti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, besinaudojantys laikinosiomis autonominėmis prekybos priemonėmis, kenkia kovai su korupcija ar vykdo neteisėtą ekonominę veiklą;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  Ukraina nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos nenustato naujų muitų arba jiems lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų ir naujų kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių, taikomų Sąjungos kilmės importui, arba nepadidina galiojančių muitų arba mokesčių, arba nenustato jokių kitų apribojimų;
b)  Ukraina nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos nenustato naujų muitų arba jiems lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų ir naujų kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių, taikomų Sąjungos kilmės importui, arba nepadidina galiojančių muitų arba mokesčių, arba nenustato jokių kitų apribojimų, įskaitant diskriminuojančias vidaus administracines priemones;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  laikomasi demokratijos principų, pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principo, nurodytų Asociacijos susitarimo 2 straipsnyje.
c)  laikomasi demokratijos principų, pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principo, taip pat dedamos nuolatinės ir ilgalaikės pastangos kovojant su korupcija ir neteisėta veikla, kaip nurodyta Asociacijos susitarimo 2, 3 ir 22 straipsniuose.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)   toliau paisoma įsipareigojimo bendradarbiauti klausimais, susijusiais su užimtumu, socialine politika ir lygiomis galimybėmis, pagal Asociacijos susitarimo 13 skirsnio IV antraštinę dalį („Prekyba ir darnus vystymasis“) ir 21 skirsnio V antraštinę dalį („Bendradarbiavimas užimtumo, socialinės politikos ir lygių galimybių srityse“) ir laikantis jo 420 straipsnyje nustatytų tikslų.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
Jei Komisija nustato, kad yra užtektinai įrodymų, jog nesilaikoma 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą ji gali visiškai ar iš dalies sustabdyti šiame reglamente numatytų lengvatinių priemonių taikymą.
Jei Komisija nustato, kad yra užtektinai įrodymų, jog nesilaikoma šio reglamento 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą ji gali visiškai ar iš dalies sustabdyti šiame reglamente numatytų lengvatinių priemonių taikymą.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Kai valstybė narė prašo Komisijos sustabdyti bet kokių lengvatinių priemonių taikymą remdamasi tuo, kad nesilaikoma 2 straipsnio b dalyje nustatytų sąlygų, Komisija per du mėnesius nuo tokio prašymo gavimo pateikia pagrįstą nuomonę dėl prašymo, kuriame teigiama, kad nesilaikoma sąlygų, pagrįstumo. Jei Komisija padaro išvadą, kad prašymas pagrįstas, ji pradeda šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Jei Ukrainos kilmės produktas importuojamas tokiomis sąlygomis, kurios kelia arba gali kelti didelių sunkumų panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems Bendrijos gamintojams, šiam produktui bet kuriuo metu Komisijos pasiūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali pradėti iš naujo taikyti Bendrojo muitų tarifo muitus.
1.  Jei Ukrainos kilmės produktas importuojamas tokiomis sąlygomis, kurios kelia arba gali kelti didelių sunkumų panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems Sąjungos gamintojams, šiam produktui bet kuriuo metu gali būti pradedama iš naujo taikyti Bendrojo muitų tarifo muitus.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija atidžiai stebi šio reglamento poveikį Sąjungos gamintojams dėl I ir II prieduose išvardytų produktų, taip pat dėl kainų Sąjungos rinkoje ir atsižvelgiant į svarbią turimą informaciją apie Sąjungos gamintojus, kaip antai rinkos dalis, gamyba, atsargos, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimo koeficientas.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva Komisija per pagrįstą laikotarpį priima oficialų sprendimą pradėti tyrimą. Jei Komisija nusprendžia pradėti tyrimą, ji paskelbia pranešimą apie tai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pranešime pateikiama gautos informacijos santrauka ir nurodoma, kad visa susijusi informacija turėtų būti siunčiama Komisijai. Jame nurodomas laikotarpis, ne ilgesnis kaip keturi mėnesiai nuo pranešimo paskelbimo dienos, per kurį suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti savo nuomonę.
2.  Valstybės narės, bet kokio juridinio asmens ar bet kokios juridinio asmens statuso neturinčios asociacijos prašymu, veikdama Sąjungos pramonės vardu, turint omenyje visus panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminančius Sąjungos gamintojus ar jų didelę dalį, arba savo pačios iniciatyva, Komisija, jeigu jai akivaizdu, kad yra pakankamų prima facie įrodymų, per pagrįstą laikotarpį priima oficialų sprendimą pradėti tyrimą. Taikant šį straipsnį, „didelė dalis“ – tai Sąjungos gamintojai, kurių kolektyvinė produkcija sudaro daugiau kaip 50 % visos Sąjungos panašių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų, pagamintų tos Sąjungos pramonės dalies, produkcijos, kuri reiškia palaikymą ar pasipriešinimą prašymui, ir ne mažiau kaip 25 % visos panašių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų, pagamintų Sąjungos pramonės, produkcijos. Jei Komisija nusprendžia pradėti tyrimą, ji paskelbia pranešimą apie tai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pranešime pateikiama gautos informacijos santrauka ir nurodoma, kad visa susijusi informacija turėtų būti siunčiama Komisijai. Jame nurodomas laikotarpis, ne ilgesnis kaip keturi mėnesiai nuo pranešimo paskelbimo dienos, per kurį suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti savo nuomonę.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija sprendimą priima per tris mėnesius 5 straipsnyje nurodyta tvarka. Toks sprendimas įsigalioja per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.
6.  Komisija sprendimą priima per tris mėnesius 5 straipsnyje nurodyta tvarka. Toks sprendimas įsigalioja per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos. Bendrojo muitų tarifo muitai vėl nustatomi tokiam laikotarpiui, kuris būtinas pablogėjusiai Sąjungos gamintojų ekonominei ir (arba) finansinei padėčiai pagerinti, arba kol esama tokio pablogėjimo grėsmės. Muitai negali būti vėl nustatyti ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai šis laikotarpis pratęsiamas dėl tinkamai pagrįstų aplinkybių. Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, Komisija, laikydamasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo baigiamas tyrimas ir procedūra.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Autonominių prekybos priemonių įgyvendinimo vertinimas
Komisijos metinė ataskaita dėl išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo turėtų apimti išsamų šiame reglamente numatytų laikinų autonominių prekybos priemonių įgyvendinimo vertinimą ir prireikus apima tų priemonių socialinio poveikio Ukrainoje ir Sąjungoje vertinimą. Informacija apie tarifinių kvotų, susijusių su žemės ūkio produktais, panaudojimą pateikiama tam skirtose Komisijos interneto svetainėse.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

09.6752

2002

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

 

5 000

Pakeitimas

Išbraukta.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelės 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastieji kviečiai, kviečiai spelta ir meslinas, miltai, kruopos, rupiniai ir granulės

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tonų per metus

Pakeitimas

Išbraukta.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelės 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Kukurūzai, išskyrus sėklą, miltus, kruopas, rupinius, granules ir grūdus

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tonų per metus

Pakeitimas

Kukurūzai, išskyrus sėklą, miltus, kruopas, rupinius, granules ir grūdus

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tonų per metus

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 3 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

3102 10 10

Karbamidas, turintis vandeninio tirpalo pavidalą arba jo neturintis, kurio sudėtyje esantis azotas sudaro daugiau kaip 45 % sauso bevandenio produkto masės (išskyrus turintį granulių arba panašių formų pavidalą arba supakuotą į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg)

3%

Pakeitimas

Išbraukta.

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0193/2017).

Teisinė informacija - Privatumo politika