Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0308(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0193/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0193/2017

Debates :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Balsojumi :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Pieņemtie teksti
PDF 530kWORD 56k
Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs - Brisele
Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 1. jūnijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Ņemot vērā Ukrainas uzsāktos ekonomikas reformu centienus, un lai atbalstītu ciešāku ekonomisko attiecību veidošanu ar Eiropas Savienību, ir lietderīgi palielināt tirdzniecības plūsmas saistībā ar konkrētu lauksaimniecības produktu importu un autonomo tirdzniecības pasākumu formā piešķirt koncesijas attiecībā uz konkrētiem rūpniecības ražojumiem atbilstīgi tirdzniecībai starp Eiropas Savienību un Ukrainu piemērojamo muitas nodokļu atcelšanas paātrināšanai.
(2)  Lai stiprinātu Ukrainas uzsāktos ekonomikas un politisko reformu centienus un lai atbalstītu un paātrinātu ciešāku ekonomisko attiecību veidošanu ar Savienību, ir lietderīgi un nepieciešami palielināt tirdzniecības plūsmas saistībā ar konkrētu lauksaimniecības produktu importu un autonomo tirdzniecības pasākumu formā piešķirt koncesijas attiecībā uz konkrētiem rūpniecības ražojumiem atbilstīgi tirdzniecībai starp Savienību un Ukrainu piemērojamo muitas nodokļu atcelšanas paātrināšanai.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Autonomie tirdzniecības pasākumi tiktu piešķirti kā nulles tarifa kvotas I un II pielikumā uzskaitītajiem produktiem papildus preferenciālajām tarifa kvotām, kas paredzētas Nolīgumā, un kā daļēja vai pilnīga importa nodokļu atcelšana III pielikumā uzskaitītajiem rūpniecības ražojumiem.
(3)  Pēc tam, kad Komisija būs publicējusi savu analīzi par šīs regulas iespējamo ietekmi, kurā būtu jāņem vērā šajā regulā paredzēto autonomo tirdzniecības pasākumu iespējamie gala saņēmēji un īpaši jāpievēršas mazajiem un vidējiem ražotājiem Ukrainā, autonomos tirdzniecības pasākumus būtu jāpiešķir attiecībā uz produktiem, kas, ņemot vērā minēto analīzi, ir novērtētilietderīgi. Minētajiem autonomajiem tirdzniecības pasākumiem vajadzētu būt nulles tarifa kvotām I un II pielikumā uzskaitītajiem produktiem papildus preferenciālajām tarifa kvotām, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā, un daļējai vai pilnīgai importa nodokļu atcelšanai III pielikumā uzskaitītajiem rūpniecības ražojumiem.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Lai novērstu jebkādu krāpšanas risku, tiesības izmantot papildu nulles tarifa kvotas būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Ukraina ievēro attiecīgo produktu izcelsmes piemērojamos noteikumus un ar tiem saistītās procedūras, kā arī iesaistās ciešā administratīvā sadarbībā ar Eiropas Savienību saskaņā ar Nolīgumu.
(4)  Lai novērstu jebkādu krāpšanas risku, tiesības izmantot papildu nulles tarifa kvotas I un II pielikumā uzskaitītajiem produktiem un daļēju vai pilnīgu importa nodokļu atcelšanu III pielikumā uzskaitītajiem rūpniecības ražojumiem būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Ukraina ievēro visus attiecīgos nosacījumus Asociācijas nolīgumā paredzēto ieguvumu saņemšanai, tostarp attiecīgo produktu izcelsmes piemērojamos noteikumus un ar tiem saistītās procedūras, kā arī iesaistās ciešā administratīvā sadarbībā ar Savienību saskaņā ar minēto nolīgumu.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Asociācijas nolīguma 2. pantā paredzēts, ka demokrātijas principu, cilvēktiesību un pamatbrīvību un tiesiskuma principa ievērošana ir minētā nolīguma būtiskas sastāvdaļas. Ir lietderīgi paredzēt iespēju uz laiku apturēt preferences gadījumā, ja Ukraina neievēro cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipus.
(9)  Asociācijas nolīguma 2. un 3. pantā paredzēts, ka demokrātijas principu, cilvēktiesību, pamatbrīvību un tiesiskuma principa ievērošana, kā arī cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību un pasākumi ilgtspējīgas attīstības un efektīvu daudzpusējo attiecību sekmēšanai ir būtiski elementi attiecībās ar Ukrainu, kuras regulē minētais nolīgums. Ir lietderīgi paredzēt iespēju uz laiku apturēt preferences gadījumā, ja Ukraina neievēro vispārējos Asociācijas nolīguma principus, kā tas ir darīts citu Savienības noslēgto asociācijas nolīgumu gadījumā.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
(9a)  Komisijas gada ziņojumā par padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu būtu jāiekļauj šajā regulā paredzēto pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu īstenošanas rūpīgs novērtējums.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa
Tiesības izmantot 1. pantā noteikto tarifa kvotu režīmu piešķir, ja izpildīti šādi nosacījumi:
Tiesības izmantot 1. pantā noteikto tarifa kvotu režīmu un preferenciālus muitas nodokļus importēšanai piešķir, ja izpildīti šādi nosacījumi:
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  atbilstība ražojumu izcelsmes noteikumiem un ar tiem saistītām procedūrām, kā paredzēts Asociācijas nolīgumā un jo īpaši I protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm un II protokolā par savstarpēju administratīvo atbalstu muitas jautājumos;
(a)  atbilstība ražojumu izcelsmes noteikumiem un ar tiem saistītām procedūrām, kā paredzēts Asociācijas nolīgumā un jo īpaši I protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm un II protokolā par savstarpēju administratīvo atbalstu muitas jautājumos; saistībā ar ražojumiem, kuri ir ražoti teritorijā, ko efektīvi nepārvalda Ukrainas valdība, vai ir pārvesti no tās, tiek iesniegts pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kas minēts Asociācijas nolīguma I protokola 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kuru izdod Ukrainas valdības muitas iestādes pēc tam, kad tās ir eksportētāja telpās veikušas eksportētāja pārskatu pārbaudi vai citas pārbaudes, kuras tās uzskata par vajadzīgām saskaņā ar minētā protokola 17. panta 5. punktu un 33. pantu, tostarp novērtējušas, vai pastāv pamatots iemesls aizdomām, ka uzņēmēji, kas gūst labumu no pagaidu autonomajiem tirdzniecības pasākumiem, apdraud cīņu pret korupciju vai ir iesaistīti nelikumīgās ekonomiskās darbībās;
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  Ukraina no šīs regulas spēkā stāšanās dienas neievieš jaunus nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu ietekmi un jaunus kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi importam, kura izcelsme ir Savienībā, kā arī nepalielina pašreizējos nodokļus vai maksājumus un neievieš nekādus citus ierobežojumus;
(b)  Ukraina no šīs regulas spēkā stāšanās dienas neievieš jaunus nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu ietekmi un jaunus kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi importam, kura izcelsme ir Savienībā, kā arī nepalielina pašreizējos nodokļus vai maksājumus un neievieš nekādus citus ierobežojumus, tostarp diskriminējošus iekšējus administratīvus pasākumus;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  tiek ievēroti demokrātijas principi, cilvēktiesības un pamatbrīvības, un tiesiskuma princips, kā paredzēts Asociācijas nolīguma 2. pantā.
(c)  tiek ievēroti demokrātijas principi, cilvēktiesības un pamatbrīvības, un tiesiskuma princips, kā arī īstenoti pastāvīgi un konsekventi korupcijas un nelikumīgas darbības apkarošanas centieni, kā paredzēts Asociācijas nolīguma 2., 3. un 22. pantā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca)   tiek konsekventi ievēroti pienākumi īstenot sadarbību nodarbinātības, sociālās politikas un iespēju vienlīdzības jautājumos saskaņā ar Asociācijas nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība) 13. nodaļu un V sadaļas (Sadarbība nodarbinātības, sociālās politikas un iespēju vienlīdzības jautājumos) 21. nodaļu, kā arī šā nolīguma 420. pantā paredzētajiem mērķiem;
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa
Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami pierādījumi par 2. pantā minēto nosacījumu neievērošanu, tā var pilnībā vai daļēji apturēt šajā regulā paredzēto preferenču režīmu saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami pierādījumi par šīs regulas 2. pantā minēto nosacījumu neievērošanu, tā var pilnībā vai daļēji apturēt šajā regulā paredzēto preferenču režīmu saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a daļa (jauna)
Ja dalībvalsts pieprasa, lai Komisija apturētu kādu no preferenču režīmiem, pamatojoties uz 2. panta b) apakšpunktā izklāstīto nosacījumu neievērošanu, Komisija divu mēnešu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas iesniedz pamatotu atzinumu par to, vai apgalvojums par nosacījumu neievērošanu ir pamatots. Ja Komisija secina, ka tas ir pamatots, tā uzsāk procedūru, kas minēta šā panta pirmajā daļā.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
1.  Ja Ukrainas izcelsmes produktu importē saskaņā ar noteikumiem, kas līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu ražotājam Kopienā rada vai var radīt ievērojamus sarežģījumus, Padome var pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu jebkurā laikā šādam produktam atkal piemērot kopējā muitas tarifa nodokļus.
1.  Ja Ukrainas izcelsmes produktu importē saskaņā ar noteikumiem, kas līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu ražotājam Savienībā rada vai var radīt ievērojamus sarežģījumus, jebkurā laikā šādam produktam atkal piemērot kopējā muitas tarifa nodokļus.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Komisija cieši uzrauga šīs regulas ietekmi uz Savienības ražotājiem attiecībā uz I un II pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem, tostarp attiecībā uz cenām Savienības tirgū un ņemot vērā būtisko pieejamo informāciju par Savienības ražotājiem, piemēram, tirgus daļu, ražošanu, krājumiem, ražošana jaudu un jaudas izmantojumu līmeni.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
2.  Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Komisija pieņem oficiālu lēmumu, lai pieņemamā laikposmā uzsāktu izmeklēšanu. Ja Komisija nolemj uzsākt izmeklēšanu, tā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, ar kuru izsludina izmeklēšanas uzsākšanu. Paziņojumā sniedz saņemtās informācijas kopsavilkumu un norāda, ka jebkāda svarīga informācija būtu jānosūta Komisijai. Turklāt tajā norāda termiņu, kas nepārsniedz četrus mēnešus no paziņojuma publicēšanas dienas, kurā ieinteresētās personas rakstiski var paziņot savu nostāju.
2.  Pēc dalībvalsts pieprasījuma, jebkura juridiska persona vai jebkura apvienība, kas nav juridiska persona, rīkojoties Savienības ražošanas nozares, proti, līdzīgu vai tieši konkurējošo ražojumu visu vai lielākās daļas ražotāju, vārdā vai pēc pašas Komisijas iniciatīvas, ja Komisijai ir skaidrs, ka pastāv pietiekami prima facie pierādījumi, Komisija pieņem oficiālu lēmumu, lai pieņemamā laikposmā uzsāktu izmeklēšanu. Šā panta nolūkiem „lielākā daļa“ nozīmē Savienības ražotājus, kuru kopīgais ieguldījums veido vairāk nekā 50 % no Savienības līdzīgu vai tieši konkurējošu ražojumu kopējās produkcijas, ko ražo minētā Savienības nozares daļa, paužot vai nu atbalstu vai nepiekrišanu šim pieprasījumam, un ne mazāk par 25 % no līdzīgu vai tieši konkurējošu ražojumu kopējās produkcijas, ko ražo Savienības nozare. Ja Komisija nolemj uzsākt izmeklēšanu, tā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, ar kuru izsludina izmeklēšanas uzsākšanu. Paziņojumā sniedz saņemtās informācijas kopsavilkumu un norāda, ka jebkāda svarīga informācija būtu jānosūta Komisijai. Turklāt tajā norāda termiņu, kas nepārsniedz četrus mēnešus no paziņojuma publicēšanas dienas, kurā ieinteresētās personas rakstiski var paziņot savu nostāju.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts
6.  Komisija saskaņā ar 5. pantā minēto procedūru pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā. Šāds lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas.
6.  Komisija saskaņā ar 5. pantā minēto procedūru pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā. Šāds lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas. Kopējā muitas tarifa nodokļus atjauno tikmēr, kamēr ir nepieciešams novērst Savienības ražotāju ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa pasliktināšanos, vai tikmēr, kamēr ir šādas pasliktināšanās risks. Kopējā muitas tarifa nodokļus atjauno ne ilgāk kā uz viena gada laikposmu, ja vien pienācīgi pamatotos apstākļos to nepagarina. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi nav ievēroti, Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko izbeidz izmeklēšanu un procedūru saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 5. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)
5.a pants
Autonomo tirdzniecības pasākumu īstenošanas novērtējums
Komisijas gada ziņojumā par padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu iekļauj šajā regulā paredzēto pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu īstenošanas rūpīgu novērtējumu un, ciktāl tas ir vajadzīgs, iekļauj novērtējumu par šo pasākumu sociālo ietekmi Ukrainā un Savienībā. Komisijas tīmekļa vietnēs dara pieejamu informāciju par tarifa kvotu izmantošanu saistībā ar lauksaimniecību.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
I pielikums – tabula – 4. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

09.6752

2002

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti

 

5 000

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Parasto kviešu, speltas kviešu un labības maisījuma milti, putraimi, rupja maluma milti un granulas

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tonnas gadā

Grozījums

svītrots

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Kukurūza, izņemot sēklu, kukurūzas milti, putraimi, rupja maluma milti, granulas un graudi

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tonnas gadā

Grozījums

Kukurūza, izņemot sēklu, kukurūzas milti, putraimi, rupja maluma milti, granulas un graudi

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogrami gadā

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3102 10 10

Urīnviela, ūdens šķīduma vai citā veidā, ja slāpeklis veido vairāk nekā 45 % no sausā bezūdens ražojuma kopējās masas (izņemot apaļas formas granulās vai tamlīdzīgos veidos, vai iepakojumos ar bruto svaru ne vairāk par 10 kg)

3%

Grozījums

svītrots

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0193/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika