Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0308(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0193/2017

Texte depuse :

A8-0193/2017

Dezbateri :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Voturi :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Explicaţii privind voturile
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Texte adoptate
PDF 384kWORD 55k
Joi, 1 iunie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 1 iunie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Având în vedere eforturile de reformă economică depuse de Ucraina și pentru a sprijini dezvoltarea unor relații economice mai strânse cu Uniunea Europeană, este adecvat să se sporească fluxurile comerciale aferente importului anumitor produse agricole și să acorde concesii sub forma unor măsuri comerciale autonome în cazul anumitor produse industriale în conformitate cu accelerarea eliminării taxelor vamale în cadrul comerțului dintre Uniunea Europeană și Ucraina.
(2)  În vederea consolidării eforturilor de reformă economică și politică depuse de Ucraina și pentru a sprijini și a accelera dezvoltarea unor relații economice mai strânse cu Uniunea, este adecvat și necesar să se intensifice fluxurile comerciale aferente importului anumitor produse agricole și să acorde concesii sub forma unor măsuri comerciale autonome în cazul anumitor produse industriale în conformitate cu accelerarea eliminării taxelor vamale în cadrul comerțului dintre Uniune și Ucraina.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Măsurile comerciale autonome ar fi acordate sub formă de cote tarifare zero pentru produsele incluse în anexele I și II, în plus față de contingentele tarifare preferențiale prevăzute în acord, precum și sub forma eliminării parțiale sau integrale a taxelor la import pentru produsele industriale incluse în anexa III;
(3)  După publicarea de către Comisie a analizei sale privind impactul potențial al prezentului regulament, care ar trebui să ia în considerare potențialii beneficiari finali ai măsurilor comerciale autonome prevăzute în prezentul regulament și să se concentreze în special asupra producătorilor mici și mijlocii din Ucraina, măsurile comerciale autonome ar fi acordate pentru produsele care au fost evaluate ca fiind benefice având în vedere această analiză. Aceste măsuri comerciale autonome ar trebui să ia forma unor cote tarifare zero pentru produsele incluse în anexele I și II, în plus față de contingentele tarifare preferențiale prevăzute în Acordul de asociere, precum și sub forma eliminării parțiale sau integrale a taxelor la import pentru produsele industriale incluse în anexa III.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  În scopul prevenirii oricărui risc de fraudă, dreptul de a beneficia de cote tarifare zero suplimentare ar trebui să fie condiționat de respectarea de către Ucraina a regulilor de origine a produselor relevante și a procedurilor aferente, precum și de implicarea în cooperarea administrativă strânsă cu Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în acord;
(4)  În scopul prevenirii oricărui risc de fraudă, dreptul de a beneficia de cote tarifare zero suplimentare pentru produsele prevăzute în anexele I și II și eliminarea parțială sau totală a taxelor vamale de import pentru produsele industriale prevăzute în anexa III ar trebui să fie condiționate de respectarea de către Ucraina a tuturor condițiilor relevante pentru obținerea de avantaje ce decurg din Acordul de asociere, inclusiv a regulilor de origine a produselor în cauză și a procedurilor aferente, precum și de implicarea în cooperarea administrativă strânsă cu Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în acest acord;
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Articolul 2 din Acordul de asociere prevede că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept constituie elemente esențiale ale acordului respectiv. Este adecvat să se introducă posibilitatea de a suspenda temporar preferințele în cazul nerespectării principiilor fundamentale ale drepturilor omului, ale democrației și ale statului de drept de către Ucraina.
(9)  Articolele 2 și 3 din Acordul de asociere prevăd că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept, precum și eforturile de combatere a corupției și a criminalității organizate și măsurile de promovare a dezvoltării durabile și a unui multilateralism eficient constituie elemente esențiale ale relațiilor cu Ucraina, care sunt reglementate de acest acord. Este adecvat să se introducă posibilitatea de a suspenda temporar preferințele în cazul nerespectării de către Ucraina a principiilor generale ale Acordului de asociere, astfel cum s-a procedat și în alte acorduri de asociere semnate de Uniune.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător ar trebui să includă o evaluare detaliată a punerii în aplicare temporară a măsurilor comerciale autonome prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Aplicarea contingentelor tarifare introduse prin articolul 1 este condiționată de:
Aplicarea contingentelor tarifare și a taxelor vamale preferențiale la import introduse prin articolul 1 este condiționată de:
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  respectarea regulilor de origine pentru produse și a procedurilor aferente, astfel cum se prevede în Acordul de asociere, și, în special, în Protocolul I privind definiția conceptului de „produse originare” și a metodelor de cooperare administrativă, precum și în Protocolul II privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal;
(a)  respectarea regulilor de origine pentru produse și a procedurilor aferente, astfel cum se prevede în Acordul de asociere, și, în special, în Protocolul I privind definiția conceptului de „produse originare” și a metodelor de cooperare administrativă, precum și în Protocolul II privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal; în ceea ce privește produsele fabricate sau expediate de pe un teritoriu care nu se află sub controlul efectiv al guvernului Ucrainei, prezentarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, menționat la articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Protocolul I al acordului de asociere, care se eliberează de către autoritățile vamale ale guvernului Ucrainei, după verificarea conturilor exportatorului la sediul acestuia și orice alte verificări pe care le consideră adecvate, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) și articolul 33 din protocolul respectiv, inclusiv atunci când evaluează dacă există motive întemeiate de a suspecta că operatorii economici care beneficiază de măsuri comerciale autonome temporare subminează lupta împotriva corupției sau desfășoară activități economice ilegale;
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  abținerea Ucrainei de la introducerea unor noi taxe vamale sau a unor taxe cu efect echivalent și a unor noi restricții cantitative sau a unor măsuri cu efect echivalent asupra importurilor originare din Uniune sau de la creșterea nivelurilor taxelor vamale sau ale altor taxe actuale sau de la introducerea oricăror alte restricții începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament;
(b)  abținerea Ucrainei de la introducerea unor noi taxe vamale sau a unor taxe cu efect echivalent și a unor noi restricții cantitative sau a unor măsuri cu efect echivalent asupra importurilor originare din Uniune sau de la creșterea nivelurilor actuale ale taxelor vamale sau ale altor taxe sau de la introducerea oricăror alte restricții, inclusiv a unor măsuri administrative interne discriminatorii , începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept prevăzute la articolul 2 din Acordul de asociere.
(c)  respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și respectarea principiilor statului de drept, precum și eforturile continue și susținute în ceea ce privește lupta împotriva corupției și a activităților ilegale prevăzute la articolele 2, 3 și 22 din Acordul de asociere.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)   respectarea în continuare a obligațiilor de cooperare în chestiunile legate de ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse în conformitate cu titlul IV capitolul 13 (Comerț și dezvoltare durabilă) și cu titlul V capitolul 21 (Cooperarea privind ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse) din Acordul de asociere și a obiectivelor prevăzute la articolul 420 din acesta.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1
În situația în care Comisia constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea condițiilor stabilite la articolul 2, ea poate suspenda, integral sau parțial, regimurile preferențiale prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).
În situația în care Comisia constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea condițiilor stabilite la articolul 2 din prezentul regulament, ea poate suspenda, integral sau parțial, regimurile preferențiale prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)
În situația în care un stat membru solicită Comisiei să suspende unul dintre regimurile preferențiale din cauza nerespectării condițiilor stabilite la articolul 2 litera (b), Comisia furnizează un aviz motivat în termen de două luni de la depunerea cererii, în care indică dacă afirmația privind pretinsa nerespectare a acestor condiții se confirmă. Dacă Comisia concluzionează că afirmația respectivă se confirmă, inițiază procedura prevăzută la primul paragraf al prezentului articol.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Dacă un produs originar din Ucraina este importat în condiții care cauzează sau pot cauza dificultăți grave unui producător comunitar de produse similare sau aflate în concurență directă, taxele din Tariful Vamal Comun aferente unui astfel de produs pot fi reintroduse oricând de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată în baza unei propuneri a Comisiei.
1.  Dacă un produs originar din Ucraina este importat în condiții care cauzează sau pot cauza dificultăți grave unui producător din Uniune de produse similare sau aflate în concurență directă, taxele din Tariful Vamal Comun aferente unui astfel de produs pot fi reintroduse oricând.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Comisia monitorizează îndeaproape impactul prezentului regulament asupra producătorilor din Uniune în ceea ce privește produsele enumerate în anexele I și II, inclusiv în ceea ce privește prețurile pe piața Uniunii și ținând seama de informațiile pertinente disponibile cu privire la producătorii din Uniune, cum ar fi cota de piață, producția, stocurile, capacitățile de producție și nivelul de utilizare a capacității.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  La cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, aceasta ia o decizie oficială de deschidere a unei anchete, într-un termen rezonabil. În cazul în care Comisia decide deschiderea unei anchete, ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță această anchetă. Acest aviz conține un rezumat al informațiilor primite și prevede că orice informație relevantă se trimite Comisiei. El precizează termenul, care nu depășește patru luni de la data publicării avizului, în care părțile interesate își pot prezenta în scris punctele de vedere.
2.  La cererea unui stat membru sau la primirea unei cereri introduse de orice persoană juridică sau de orice asociație fără personalitate juridică care acționează în numele industriei din Uniune, adică a tuturor producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente sau a unei părți semnificative a acestora, sau la inițiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există suficiente dovezi prima facie, Comisia ia o decizie oficială de deschidere a unei anchete, într-un termen rezonabil. În sensul prezentului articol, „parte semnificativă” înseamnă producătorii din Uniune a căror producție totală constituie mai mult de 50% din producția totală a Uniunii de produse similare sau aflate în concurență directă realizată de către acea parte a industriei din Uniune care își exprimă susținerea sau opoziția față de cerere și nu mai puțin de 25% din totalul producției de produse similare sau aflate în concurență directă realizată de industria din Uniune. În cazul în care Comisia decide deschiderea unei anchete, ea publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță această anchetă. Acest aviz conține un rezumat al informațiilor primite și prevede că orice informație relevantă se trimite Comisiei. El precizează termenul, care nu depășește patru luni de la data publicării avizului, în care părțile interesate își pot prezenta în scris punctele de vedere.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6
6.  Comisia ia o decizie în termen de trei luni, în conformitate cu procedura menționată la articolul 5. O astfel de decizie intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării sale.
6.  Comisia ia o decizie în termen de trei luni, în conformitate cu procedura menționată la articolul 5. O astfel de decizie intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării sale. Taxele vamale din Tariful vamal comun se reintroduc pentru atâta timp cât este necesar pentru a contracara deteriorarea situației economice și/sau financiare a producătorilor din Uniune sau pentru atâta timp cât persistă riscul unor asemenea deteriorări. Perioada de reintroducere nu depășește trei ani, cu excepția cazului în care este prelungită în cazuri justificate în mod corespunzător. În cazul în care, din constatarea definitivă a faptelor, reiese că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru încetarea anchetei și acționează în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 5 alineatul (2).
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)
Articolul 5a
Evaluarea punerii în aplicare a măsurilor comerciale autonome
Raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător include o evaluare detaliată a punerii în aplicare temporară a măsurilor comerciale autonome prevăzute în prezentul regulament și include, în măsura în care este necesar, o evaluare a impactului social al acestor măsuri în Ucraina și în Uniune. Informațiile privind utilizarea contingentelor tarifare aferente agriculturii sunt puse la dispoziție pe site-urile web ale Comisiei.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Anexa I –tabel – rândul 4

Textul propus de Comisie

09,6752

2002

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic

 

5 000

Amendamentul

eliminat

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Anexa II –tabel– rândul 2

Textul propus de Comisie

Grâu comun, alac și meslin, făină, crupe, griș și pelete

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 de tone/an

Amendamentul

eliminat

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Anexa II – tabel – rândul 3

Textul propus de Comisie

Porumb, altul decât cel pentru sămânță, făină, crupe, griș, pelete și boabe

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 de tone/an

Amendamentul

Porumb, altul decât cel pentru sămânță, făină, crupe, griș, pelete și boabe

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 de kilograme/an

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Anexa III –tabel – rândul 3

Textul propus de Comisie

3102 10 10

Uree, chiar în soluție apoasă, cu un conținut de azot mai mare de 45 % din greutatea produsului anhidru în stare uscată (exclusiv produsele sub formă de pelete sau forme similare sau în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg)

3%

Amendamentul

eliminat

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0193/2017).

Notă juridică - Politica de confidențialitate