Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0308(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0193/2017

Predkladané texty :

A8-0193/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Prijaté texty
PDF 463kWORD 54k
Štvrtok, 1. júna 2017 - Brusel
Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 1. júna 2017 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Vzhľadom na úsilie o reformu hospodárstva, ktoré Ukrajina vyvinula, a s cieľom podporiť rozvinutie užších hospodárskych vzťahov s Európskou úniou je vhodné zvýšiť obchodné toky týkajúce sa dovozu určitých poľnohospodárskych výrobkov a poskytnúť koncesie vo forme dodatočných autonómnych obchodných opatrení pre vybrané priemyselné výrobky v súlade s politikou rýchlejšieho odstraňovania ciel na obchod medzi Európskou úniou a Ukrajinou.
(2)  Vzhľadom na zvýšenie úsilia o reformu hospodárstva a politiky, ktoré Ukrajina vyvinula, a s cieľom podporiť a urýchliť rozvinutie užších hospodárskych vzťahov s Úniou je vhodné a potrebné zvýšiť obchodné toky týkajúce sa dovozu určitých poľnohospodárskych výrobkov a poskytnúť koncesie vo forme autonómnych obchodných opatrení pre vybrané priemyselné výrobky v súlade s politikou rýchlejšieho odstraňovania ciel na obchod medzi Úniou a Ukrajinou.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Autonómne obchodné opatrenia by sa poskytovali vo forme nulových colných kvót na určité výrobky uvedené v prílohe I a II nad rámec preferenčných colných kvót stanovených v dohode a vo forme čiastočného alebo úplného odstránenia dovozných ciel na priemyselné výrobky uvedené v prílohe III.
(3)  Po tom, ako Komisia zverejní svoju analýzu potenciálneho vplyvu tohto nariadenia, ktoré by malo zohľadniť možných konečných príjemcov autonómnych obchodných opatrení obsiahnutých v tomto nariadení a zamerať sa najmä na malých a stredných výrobcov na Ukrajine, by sa mali povoliť autonómne obchodné opatrenia pre výrobky, ktoré sú hodnotené ako užitočné z hľadiska tejto analýzy. Uvedené autonómne obchodné opatrenia by sa mali poskytovať vo forme nulových colných kvót na výrobky uvedené v prílohách I a II nad rámec preferenčných colných kvót stanovených v dohode o pridružení a vo forme čiastočného alebo úplného odstránenia dovozných ciel na priemyselné výrobky uvedené v prílohe III.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  S cieľom predchádzať rizikám podvodov by mal byť nárok na získanie výhod plynúcich z dodatočných nulových colných kvót podmienený dodržiavaním príslušných pravidiel pôvodu dotknutých výrobkov a súvisiacich postupov zo strany Ukrajiny, ako aj jej zapojením sa do úzkej administratívnej spolupráce s Európskou úniou podľa ustanovení dohody.
(4)  S cieľom predchádzať rizikám podvodov by mal byť nárok na získanie výhod plynúcich z dodatočných nulových colných kvót na výrobky uvedené v prílohách I a II a čiastočné alebo úplné odstránenie dovozných ciel na priemyselné výrobky uvedené v prílohe III podmienený dodržiavaním všetkých príslušných podmienok na získanie výhod podľa dohody o pridružení vrátane pravidiel pôvodu dotknutých výrobkov a súvisiacich postupov zo strany Ukrajiny, ako aj jej zapojením sa do úzkej administratívnej spolupráce s Úniou podľa uvedenej dohody.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V článku 2 dohody o pridružení sa stanovuje, že dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd a zásady právneho štátu predstavuje základný prvok uvedenej dohody. Je vhodné zaviesť možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie preferencií v prípade, že Ukrajina nebude dodržiavať základné zásady ľudských práv, demokracie a právneho štátu.
(9)  V článkoch 2 a 3 dohody o pridružení sa stanovuje, že dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv, základných slobôd a zásady právneho štátu, ako aj úsilie o boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a opatrenia na podporu udržateľného rozvoja a účinného multilateralizmu tvoria základné prvky vzťahov s Ukrajinou, ktoré upravuje uvedená dohoda. Je vhodné zaviesť možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie preferencií v prípade, že Ukrajina nebude dodržiavať všeobecné zásady dohody o pridružení, ako tomu bolo v iných dohodách o pridružení, ktoré Únia podpísala.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Výročná správa Komisie o vykonaní prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode by mala zahŕňať podrobné hodnotenie vykonávania dočasných autonómnych obchodných opatrení stanovených v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť
Nárok na získanie výhod plynúcich z colných kvót podľa článku 1 je podmienený:
Nárok na získanie výhod plynúcich z colných kvót a preferenčných dovozných ciel podľa článku 1 je podmienený:
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
a)  dodržiavaním príslušných pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov, ako sa stanovujú v dohode o pridružení, a najmä v protokole I týkajúcom sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce a v protokole II o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach;
a)  dodržiavaním príslušných pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov, ako sa stanovujú v dohode o pridružení, a najmä v protokole I týkajúcom sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce a v protokole II o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach; pokiaľ ide o výrobky, ktoré sú vyrobené na územiach alebo sú dovážané z území, ktoré nie sú vládou Ukrajiny účinne kontrolované, po predložení sprievodného osvedčenia EUR.1, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1 písm. a) protokolu I k dohode o pridružení, ktorý vydávajú colné orgány ukrajinskej vlády po vykonaní kontroly účtovníctva vývozcu v priestoroch vývozcu a všetkých ostatných kontrol, ktoré sa považujú za vhodné, v súlade s článkom 17 ods. 5 a článkom 33 uvedeného protokolu vrátane posúdenia, či existujú opodstatnené dôvody na podozrenie, že hospodárske subjekty, ktoré využívajú dočasné autonómne obchodné opatrenia, oslabujú boj proti korupcii alebo sú zapojené do nezákonnej hospodárskej činnosti;
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
b)  tým, že sa Ukrajina zdrží zavedenia nových ciel alebo poplatkov s rovnocenným účinkom alebo nových množstvových obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom na dovoz s pôvodom v Únii, alebo zvýšenia existujúcich ciel alebo poplatkov alebo zavedenia akýchkoľvek iných obmedzení odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;
b)  tým, že sa Ukrajina zdrží zavedenia nových ciel alebo poplatkov s rovnocenným účinkom alebo nových množstvových obmedzení alebo opatrení s rovnocenným účinkom na dovoz s pôvodom v Únii, alebo zvýšenia existujúcich ciel alebo poplatkov alebo zavedenia akýchkoľvek iných obmedzení vrátane diskriminačných interných správnych opatrení odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c
c)  dodržiavaním demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd a dodržiavaním zásady právneho štátu stanovených v článku 2 dohody o pridružení.
c)  dodržiavaním demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd a dodržiavaním zásady právneho štátu, ako aj pokračujúcim a nepretržitým úsilím, pokiaľ ide o boj proti korupcii a nelegálnym činnostiam, ako sa stanovuje v článkoch 2, 3 a 22 dohody o pridružení.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)   pokračujúcim dodržiavaním povinností spolupracovať v otázkach, ktoré sa týkajú zamestnanosti, sociálnej politiky a rovnakých príležitostí v súlade s kapitolou 13 hlavy IV (Obchod a trvalo udržateľný rozvoj) a kapitolou 21 hlavy V (Spolupráca v oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky a rovnakých príležitostí) dohody o pridružení a cieľov stanovených v článku 420 uvedenej dohody.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
Ak Komisia zistí, že existujú dostatočné dôkazy o nedodržaní podmienok stanovených v článku 2, môže úplne alebo čiastočné pozastaviť preferenčné opatrenia stanovené v tomto nariadení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2.
Ak Komisia zistí, že existujú dostatočné dôkazy o nedodržaní podmienok stanovených v článku 2 tohto nariadenia, môže úplne alebo čiastočné pozastaviť preferenčné opatrenia stanovené v tomto nariadení v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
Ak členský štát požiada, aby Komisia na základe nedodržania podmienok stanovených v článku 2 písm. b) pozastavila niektoré z preferenčných opatrení, Komisia do dvoch mesiacov od podania takejto žiadosti poskytne odôvodnené stanovisko k tomu, či je námietka týkajúca sa nedodržania týchto podmienok odôvodnená. Ak Komisia dôjde k záveru, že námietka je odôvodnená, začne postup podľa prvého odseku tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Ak sa výrobok pochádzajúci z Ukrajiny dováža za podmienok, ktoré spôsobujú, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážne ťažkosti výrobcovi zo Spoločenstva, ktorý vyrába podobné alebo priamo konkurujúce výrobky, môže Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie kedykoľvek opätovne uvaliť na takýto výrobok clá podľa Spoločného colného sadzobníka.
1.  Ak sa výrobok pochádzajúci z Ukrajiny dováža za podmienok, ktoré spôsobujú, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia závažné ťažkosti výrobcovi z Únie, ktorý vyrába podobné alebo priamo konkurujúce výrobky, môže byť na daný výrobok kedykoľvek opätovne uvalené clo podľa Spoločného colného sadzobníka.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia pozorne monitoruje vplyv tohto nariadenia na výrobcov z Únie, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohách I a II, a to aj so zreteľom na ceny na trhu Únie a berúc do úvahy relevantné dostupné informácie týkajúce sa výrobcov z Únie, medzi ktoré patrí podiel na trhu, výroba, zásoby, výrobné kapacity a miery využitia kapacity.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy prijme Komisia v primeranej lehote formálne rozhodnutie o začatí prešetrovania. Ak sa Komisia rozhodne začať prešetrovanie, uverejní oznámenie o prešetrovaní v Úradnom vestníku Európskej únie. V oznámení sa uvedie súhrn získaných informácií a výzva, aby sa všetky relevantné informácie zaslali Komisii. Uvedie sa v ňom aj lehota, ktorá nesmie byť dlhšia ako štyri mesiace od dátumu uverejnenia oznámenia, v rámci ktorej sa môžu zainteresované strany písomne vyjadriť.
2.  Komisia prijme formálne rozhodne o začatí vyšetrovania v primeranej lehote na žiadosť členského štátu, akejkoľvek právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity, ktoré koná v mene priemyselného odvetvia Únie, teda všetci alebo veľká časť výrobcov z Únie vyrábajúcich podobné alebo priamo konkurujúce výrobky, alebo z vlastného podnetu Komisie, ak je Komisii zrejmé, že existuje dostatok dôkazov prima facie. Na účely tohto článku sú „veľká časť“ tí výrobcovia z Únie, ktorých spoločná výroba predstavuje viac ako 50 % celkovej výroby podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov v Únii, ktoré sú vyrábané v tej časti priemyselného odvetvia Únie, ktoré vyjadruje buď podporu alebo námietky voči žiadosti, a nie menej ako 25 % celkovej výroby podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov, ktoré sú vyrábané v priemyselnom odvetví Únie. Ak sa Komisia rozhodne začať vyšetrovanie, uverejní oznámenie o vyšetrovaní v Úradnom vestníku Európskej únie. V oznámení sa uvedie súhrn získaných informácií a výzva, aby sa všetky relevantné informácie zaslali Komisii. Uvedie sa v ňom aj lehota, ktorá nesmie byť dlhšia ako štyri mesiace od dátumu uverejnenia oznámenia, v rámci ktorej sa môžu zainteresované strany písomne vyjadriť.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6
6.  Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov v súlade s postupom uvedeným v článku 5. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť do jedného mesiaca po jeho uverejnení.
6.  Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov v súlade s postupom uvedeným v článku 5. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť do jedného mesiaca po jeho uverejnení. Clá podľa Spoločného colného sadzobníka sa znova zavedú na obdobie potrebné na zvládnutie zhoršenia hospodárskej a/alebo finančnej situácie výrobcov z Únie, alebo pokiaľ trvá hrozba takéhoto zhoršenia. Obdobie opakovaného zavedenia nesmie byť dlhšie ako jeden rok, pokiaľ sa nepredĺži za riadne opodstatnených okolností. Ak konečné zistené skutočnosti ukážu, že neboli splnené podmienky stanovené v článku 4 ods. 1, Komisia prijme vykonávací akt o ukončení vyšetrovania a konania v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)
Článok 5a
Hodnotenie vykonávania autonómnych obchodných opatrení
Výročná správa Komisie o vykonaní prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode zahŕňa podrobné hodnotenie vykonávania dočasných autonómnych obchodných opatrení stanovených v tomto nariadení a podľa potreby hodnotenie sociálneho vplyvu týchto opatrení na Ukrajine a v Únii. Informácie o využívaní colných kvót v oblasti poľnohospodárstva sa sprístupnia na webovom sídle Komisie.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 4

Text predložený Komisiou

09.6752

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

 

5 000

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Obyčajná pšenica, špalda a súraž, múka, krúpy, krupica a pelety

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/rok

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka – riadok 3

Text predložený Komisiou

Kukurica, iná ako semená, múka, krúpy, krupica, pelety a zrná

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 ton/rok

Pozmeňujúci návrh

Kukurica, iná ako semená, múka, krúpy, krupica, pelety a zrná

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogramov/rok

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Príloha III – tabuľka – riadok 3

Text predložený Komisiou

3102 10 10

Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom dusíka viac ako 45 hmotnostných % v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v peletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg).

3%

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0193/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia