Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0308(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0193/2017

Predložena besedila :

A8-0193/2017

Razprave :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Obrazložitev glasovanja
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Sprejeta besedila
PDF 379kWORD 55k
Četrtek, 1. junij 2017 - Bruselj
Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 1. junija 2017, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Glede na prizadevanja za gospodarsko reformo Ukrajine ter v podporo razvoja tesnejših gospodarskih odnosov z Evropsko unijo je primerno povečati trgovinske tokove, ki zadevajo uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov, in podeliti koncesije v obliki avtonomnih trgovinskih ukrepov za izbrane industrijske izdelke v skladu s pospešitvijo odprave carin na trgovino med Evropsko unijo in Ukrajino.
(2)  Z namenom okrepitve prizadevanj za gospodarsko in politično reformo Ukrajine ter v podporo in pospešitev razvoja tesnejših gospodarskih odnosov z Unijo je primerno in nujno povečati trgovinske tokove, ki zadevajo uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov, in podeliti koncesije v obliki avtonomnih trgovinskih ukrepov za izbrane industrijske izdelke v skladu s pospešitvijo odprave carin na trgovino med Unijo in Ukrajino.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Avtonomni trgovinski ukrepi bi bili podeljeni v obliki ničnih tarifnih kvot za proizvode v prilogah I in II poleg preferencialnih tarifnih kvot, določenih v Sporazumu, ter delne ali popolne odprave uvoznih dajatev za industrijske izdelke v Prilogi III.
(3)  Potem ko bi Komisija objavila svojo analizo morebitnega učinka te uredbe, v kateri bi morala upoštevati možne končne upravičence do avtonomnih trgovinskih ukrepov iz te uredbe in se osredotočiti zlasti na male in srednje velike proizvajalce v Ukrajini, bi bilo treba avtonomne trgovinske ukrepe podeliti za proizvode, ki bi bili ob upoštevanju te analize ocenjeni kot koristni. Ti avtonomni trgovinski ukrepi bi morali imeti obliko ničnih tarifnih kvot za proizvode v prilogah I in II poleg preferencialnih tarifnih kvot, določenih v Sporazumu o pridružitvi, ter delne ali popolne odprave uvoznih dajatev za industrijske izdelke v Prilogi III.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Da bi se preprečilo kakršno koli tveganje za goljufije, bi upravičenost do ugodnosti iz dodatnih ničnih tarifnih kvot morala biti odvisna od tega, ali Ukrajina upošteva ustrezna pravila o poreklu zadevnih izdelkov in z njimi povezanih postopkov ter je vključena v tesno administrativno sodelovanje z Evropsko unijo, kot je določeno v Sporazumu.
(4)  Da bi se preprečilo kakršno koli tveganje za goljufije, bi upravičenost do ugodnosti iz dodatnih ničnih tarifnih kvot za izdelke iz prilog I in II ter delne ali popolne odprave uvoznih dajatev za industrijske izdelke iz Priloge III morala biti odvisna od tega, ali Ukrajina upošteva vse ustrezne pogoje za koriščenje ugodnosti na podlagi Sporazuma o pridružitvi, vključno s pravili o poreklu zadevnih izdelkov in z njimi povezanimi postopki, ter je vključena v tesno administrativno sodelovanje z Unijo, kot je določeno v tem sporazumu.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Člen 2 Sporazuma o pridružitvi določa, da so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države bistveni elementi navedenega sporazuma. Primerno je uvesti možnost začasne opustitve preferencialov v primeru neupoštevanja temeljnih načel človekovih pravic, demokracije in pravne države v Ukrajini.
(9)  Člena 2 in 3 Sporazuma o pridružitvi določata, da so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, pa tudi prizadevanja za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter ukrepi za spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitih večstranskih odnosov bistveni elementi odnosov z Ukrajino, ki jih ureja navedeni sporazum. Primerno je uvesti možnost začasne opustitve preferencialov v primeru, da Ukrajina ne bo upoštevala splošnih načel Sporazuma o pridružitvi, kot je bilo to uvedeno v drugih pridružitvenih sporazumih, ki jih je podpisala Unija.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Letno poročilo Komisije o izvajanju poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini bi moralo vsebovati podrobno oceno izvajanja začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov iz te uredbe.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del
Za upravičenost do koriščenja tarifnih kvot iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:
Za upravičenost do koriščenja tarifnih kvot in preferencialnih carinskih dajatev za uvoz iz člena 1 veljajo naslednji pogoji:
Sprememba 7
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a
(a)  skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz Sporazuma o pridružitvi in zlasti iz Protokola I o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja ter Protokola II o vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah;
(a)  skladnost s pravili o poreklu izdelkov in z njimi povezanimi postopki iz Sporazuma o pridružitvi in zlasti iz Protokola I o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja ter Protokola II o vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah; kar zadeva izdelke, proizvedene na ozemlju, ki ni pod dejanskim nadzorom ukrajinske vlade, ali dobavljene z njega, predložitev potrdila o gibanju blaga EUR.1, kot je navedeno v členu 16(1)(a) Protokola I k Sporazumu o pridružitvi, ki ga izdajo carinski organi ukrajinske vlade, potem ko opravijo pregled poslovnih knjig izvoznika v njegovih prostorih in vse druge preglede, ki se jim zdijo ustrezni, v skladu s členoma 17(5) in 33 tega protokola, vključno z oceno, ali obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da gospodarski subjekti, ki so jim začasni avtonomni trgovinski ukrepi namenjeni, ogrožajo boj proti korupciji ali so vpleteni v nezakonite gospodarske dejavnosti;
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b
(b)  Ukrajina se od dneva začetka veljavnosti te uredbe vzdrži uvajanja novih carin ali dajatev z enakim učinkom in novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije ali zviševanja obstoječih ravni carin ali dajatev ali uvajanja drugih omejitev;
(b)  Ukrajina se od dneva začetka veljavnosti te uredbe vzdrži uvajanja novih carin ali dajatev z enakim učinkom in novih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu izdelkov s poreklom iz Unije ali zviševanja obstoječih ravni carin ali dajatev ali uvajanja drugih omejitev, vključno z diskriminatornimi internimi upravnimi ukrepi;
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c
(c)  spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, kot določa člen 2 Sporazuma o pridružitvi.
(c)  spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, pa tudi nenehno in vztrajno prizadevanje v boju proti korupciji in nezakonitim dejavnostim, kot določajo členi 2, 3 in 22 Sporazuma o pridružitvi.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)   stalno spoštovanje obveznosti glede sodelovanja v zadevah, povezanih z zaposlovanjem, socialno politiko in enakimi možnostmi v skladu s Poglavjem 13 Naslova IV (Trgovina in trajnostni razvoj) in Poglavjem 21 Naslova V (Sodelovanje na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti) Sporazuma o pridružitvi in cilji iz člena 420 tega sporazuma.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2, lahko v celoti ali deloma ukine preferencialne ureditve iz te uredbe v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2).
Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2 te uredbe, lahko v celoti ali deloma ukine preferencialne ureditve iz te uredbe v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2).
Sprememba 12
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)
Kadar država članica zahteva, da Komisija začasno ukine katero od preferencialnih ureditev zaradi neizpolnjevanja pogojev iz člena 2(b), Komisija v dveh mesecih po prejemu take zahteve pripravi obrazloženo mnenje, v katerem pojasni, ali je trditev o neizpolnjevanju utemeljena. Če ugotovi, da je zahteva utemeljena, sproži postopek iz prvega odstavka tega člena.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.  Če se izdelki s poreklom iz Ukrajine uvažajo po pogojih, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka v Skupnosti, lahko Svet s kvalificirano večino za ta izdelek na pobudo Komisije kadar koli znova uvede običajne dajatve skupne carinske tarife.
1.  Če se izdelki s poreklom iz Ukrajine uvažajo po pogojih, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka v Uniji, se lahko za take izdelke kadar koli znova uvedejo običajne dajatve skupne carinske tarife.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Komisija tesno spremlja učinek te uredbe na proizvajalce Unije v zvezi z izdelki iz prilog I in II, tudi v zvezi s cenami na trgu Unije in ob upoštevanju ustreznih razpoložljivih informacij o proizvajalcih Unije, kot so tržni delež, proizvodnja, zaloge, proizvodne zmogljivosti in stopnje uporabe zmogljivosti.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Komisija na zahtevo države članice ali lastno pobudo sprejme uraden sklep o začetku preiskave v razumnem roku. Če Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o preiskavi. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba kakršne koli zadevne informacije poslati Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.
2.  Komisija na zahtevo države članice, katere koli pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba, v imenu industrije Unije, kar pomeni vse proizvajalce Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov ali večji delež teh proizvajalcev, ali na lastno pobudo, če se ji zdi očitno, da obstajajo zadostni prima facie dokazi, sprejme uraden sklep o začetku preiskave v razumnem roku. Za namene tega člena „večji delež“ pomeni proizvajalce Unije, katerih skupna proizvodnja znaša več kot 50 % skupne proizvodnje Unije podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov, ki jih proizvaja ta delež industrije Unije, ki izraža podporo ali nasprotovanje zahtevi, in ne manj kot 25 % skupne proizvodnje podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov, ki jih proizvaja industrija Unije. Če Komisija sklene, da bo začela preiskavo, objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o preiskavi. Obvestilo vsebuje povzetek prejetih informacij in navaja, da je treba kakršne koli zadevne informacije poslati Komisiji. V obvestilu je določen tudi rok, ki ne sme biti daljši od štirih mesecev od datuma objave obvestila, v katerem lahko zainteresirane strani pisno sporočijo svoje stališče.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6
6.  Komisija odloči v roku enega meseca v skladu s postopkom iz člena 5. Ta sklep začne veljati en mesec po objavi.
6.  Komisija odloči v roku enega meseca v skladu s postopkom iz člena 5. Ta sklep začne veljati en mesec po objavi. Dajatve skupne carinske tarife se ponovno uvedejo za toliko časa, kolikor je to potrebno za preprečitev poslabšanja gospodarskega in/ali finančnega položaja proizvajalcev Unije ali dokler obstaja nevarnost za tako poslabšanje. Obdobje ponovne uvedbe ni daljše od enega leta, razen če se podaljša v ustrezno utemeljenih okoliščinah. Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 4(1) niso izpolnjeni, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2) sprejme izvedbeni akt, s katerim konča preiskavo in postopke.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)
Člen 5a
Ocena izvajanja avtonomnih trgovinskih ukrepov
Letno poročilo Komisije o izvajanju poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini vsebuje podrobno oceno izvajanja začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov iz te uredbe ter vsebuje, če je to ustrezno, oceno družbenega učinka teh ukrepov v Ukrajini in v Uniji. Informacije o uporabi tarifnih kvot za kmetijske proizvode se objavijo na spletnih mestih Komisije.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Priloga I – preglednica – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

09,6752

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot v kisu ali ocetni kislini

 

5 000

Sprememba

črtano

Sprememba 19
Predlog uredbe
Priloga II – preglednica – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Navadna pšenica, pirjevica in soržica, moka, drobljenci, zdrob in peleti

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/leto,

Sprememba

črtano

Sprememba 20
Predlog uredbe
Priloga II – preglednica – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koruza, razen semena, moke, drobljenca, zdroba, peletov in zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 ton/leto

Sprememba

Koruza, razen semena, moke, drobljenca, zdroba, peletov in zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogramov/leto

Sprememba 21
Predlog uredbe
Priloga III – preglednica – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3102 10 10

Sečnina, vključno s sečnino v vodni raztopini, ki vsebuje več kot 45 mas. % dušika v suhem brezvodnem proizvodu (razen v peletih ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

3 %

Sprememba

črtano

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0193/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov