Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0308(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2017

Ingivna texter :

A8-0193/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Röstförklaringar
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Antagna texter
PDF 377kWORD 49k
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 1 juni 2017 av om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till beslut
Skäl 2
(2)  Med tanke på Ukrainas ekonomiska reformarbete och för att främja en utveckling mot närmare ekonomiska förbindelser med Europeiska unionen bör man öka handelsflödena vad gäller import av vissa jordbruksprodukter och bevilja medgivanden i form av autonoma handelsåtgärder för vissa utvalda industriprodukter i enlighet med det påskyndade avskaffandet av tullar på handeln mellan Europeiska unionen och Ukraina.
(2)  I syfte att stärka Ukrainas ekonomiska och politiska reformarbete och för att främja och snabba på en utveckling mot närmare ekonomiska förbindelser med unionen bör och måste man öka handelsflödena vad gäller import av vissa jordbruksprodukter och bevilja medgivanden i form av autonoma handelsåtgärder för vissa utvalda industriprodukter i enlighet med det påskyndade avskaffandet av tullar på handeln mellan unionen och Ukraina.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)   De autonoma handelsåtgärderna bör beviljas i form av tullkvoter med nolltullsats för de produkter som förtecknas i bilagorna I och II, utöver de tullkvoter med förmånstullsatser som fastställs i avtalet, och ett helt eller delvis avskaffande av importtullarna för de industriprodukter som förtecknas i bilaga III.
(3)  Efter att kommissionen har offentliggjort sin analys av denna förordnings eventuella konsekvenser, i vilken man bör beakta de som eventuellt slutligen gynnas av de autonoma handelsåtgärderna i denna förordning och särskilt fokusera på små och medelstora producenter i Ukraina, bör de autonoma handelsåtgärderna beviljas för produkter som bedöms vara fördelaktiga mot bakgrund av analysen. Dessa autonoma handelsåtgärder bör utformas som tullkvoter med nolltullsats för produkter som förtecknas i bilagorna I och II, utöver de tullkvoter med förmånstullsatser som fastställs i associeringsavtalet, och ett helt eller delvis avskaffande av importtullarna för de industriprodukter som förtecknas i bilaga III.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  För att undanröja all risk för bedrägerier bör de nya tullkvoterna med nolltullsats endast kunna beviljas under förutsättning att Ukraina följer relevanta ursprungsregler för de berörda produkterna och de därmed sammanhängande förfarandena samt deltar i ett nära administrativt samarbete med Europeiska unionen i enlighet med avtalet.
(4)  För att undanröja all risk för bedrägerier bör de nya tullkvoterna med nolltullsats för de produkter som förtecknas i bilagorna I och II och ett helt eller delvis avskaffande av importtullarna för de industriprodukter som förtecknas i bilaga III endast kunna beviljas under förutsättning att Ukraina uppfyller samtliga relevanta villkor för att erhålla förmåner enligt associeringsavtalet, inklusive ursprungsreglerna för de berörda produkterna och de därmed sammanhängande förfarandena samt deltar i ett nära administrativt samarbete med Europeiska unionen i enlighet med avtalet.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  I artikel 2 i associeringsavtalet fastställs att respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen utgör grundläggande delar av avtalet. Det bör införas en möjlighet att tillfälligt upphäva tullförmånerna om Ukraina inte respekterar de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, demokrati och en rättsstat.
(9)  I artiklarna 2 och 3 i associeringsavtalet fastställs att respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen, såväl som ansträngningar för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet, och åtgärder för att främja en hållbar utveckling och effektiv multilateralism, är grundläggande faktorer i förbindelserna med Ukraina, som styrs av avtalet. Det bör införas en möjlighet att tillfälligt upphäva tullförmånerna om Ukraina inte respekterar de allmänna principerna i associeringsavtalet, på samma sätt som har gjorts i andra associeringsavtal som unionen har skrivit under.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Kommissionens årsrapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör omfatta en detaljerad utvärdering av genomförandet av de tillfälliga autonoma handelsåtgärder som föreskrivs i denna förordning.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen
Rätten att omfattas av de tullkvoter som införs genom artikel 1 ska vara beroende av uppfyllandet av följande villkor:
Rätten att omfattas av de tullkvoter och förmånstullar på importer som införs genom artikel 1 ska vara beroende av uppfyllandet av följande villkor:
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 2 – led a
a)  Efterlevnad av de ursprungsregler för produkterna och därmed sammanhängande förfaranden som fastställs i associeringsavtalet, särskilt protokoll I om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete och i protokoll II om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.
a)  Efterlevnad av de ursprungsregler för produkterna och därmed sammanhängande förfaranden som fastställs i associeringsavtalet, särskilt protokoll I om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete och i protokoll II om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. För produkter som är tillverkade i eller exporteras från territorium som inte kontrolleras av Ukrainas regering krävs ett varucertifikat EUR.1, enligt vad som avses i artikel 16.1 a i protokoll I till associeringsavtalet. Detta certifikat ska utfärdas av tullmyndigheterna i Ukraina efter en inspektion av exportörens räkenskaper i exportörens lokaler och eventuella andra lämpliga kontroller, i enlighet med artiklarna 17.5 och 33 i protokollet, inklusive en bedömning av huruvida det finns rimliga skäl att misstänka att ekonomiska aktörer som gynnas av de tillfälliga autonoma handelsåtgärderna undergräver korruptionsbekämpningen eller är inblandade i olaglig ekonomisk verksamhet.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
b)  Ukrainas avstående från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen samt från att höja gällande tullar eller avgifter eller införa nya begränsningar från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
b)  Ukrainas avstående från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen samt från att höja gällande tullar eller avgifter eller införa nya begränsningar, inbegripet diskriminerande bestämmelser innanför gränserna, från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – led c
c)  Respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt av rättsstatsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 2 i associeringsavtalet.
c)  Respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och för rättsstatsprincipen samt fortsatta och varaktiga insatser i kampen mot korruption och olaglig verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i artiklarna 2, 3 och 22 i associeringsavtalet.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – led ca (nytt)
ca)   Fortsatt respekt för skyldigheter att samarbeta i frågor om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter i enlighet med avdelning IV kapitel 13 (Handel och hållbar utveckling) och avdelning V kapitel 21 (Samarbete om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter) i associeringsavtalet, och med målen i artikel 420.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1
Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte uppfylls, får kommissionen vidta åtgärder för att, helt eller delvis, tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.
Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 i denna förordning inte uppfylls, får kommissionen vidta åtgärder för att, helt eller delvis, tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)
Om en medlemsstat begär att kommissionen ska upphäva någon av förmånsordningarna till följd av att villkoren i artikel 2 b inte uppfylls, ska kommissionen inom två månader efter att begäran har mottagits avge ett motiverat yttrande över huruvida anmärkningen om ouppfyllda villkor kan styrkas. Om kommissionen fastställer att anmärkningen kan styrkas ska den inleda det förfarande som avses i första stycket i denna artikel.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i unionen av en likadan eller en direkt konkurrerande produkt kan tullarna enligt den gemensamma tulltaxan när som helst återinföras för den produkten av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.
1.   Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i unionen av en likadan eller en direkt konkurrerande produkt kan tullarna enligt den gemensamma tulltaxan när som helst återinföras för den produkten.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska noggrant övervaka effekten av denna förordning på unionsproducenter med avseende på de produkter som förtecknas i bilagorna I och II, inklusive med avseende på priserna på unionsmarknaden och med beaktande av relevant tillgänglig information om unionsproducenter, såsom marknadsandel, produktion, lager, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska kommissionen fatta ett formellt beslut om att inleda en undersökning inom rimlig tid. Om kommissionen beslutar att inleda en undersökning ska den offentliggöra ett tillkännagivande om inledande av en undersökning i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av erhållna upplysningar och en uppgift om att relevanta upplysningar som är av betydelse i ärendet bör lämnas till kommissionen. Den tid inom vilken berörda parter får lämna skriftliga synpunkter, vilken inte får överstiga fyra månader från och med dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet, ska också anges.
2.  På begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, dvs. alla eller större delen av unionens producenter av likadana produkter eller direkt konkurrerande produkter, eller på kommissionens initiativ, om det är uppenbart för kommissionen att det finns tillräcklig prima facie-bevisning, ska kommissionen fatta ett formellt beslut om att inleda en undersökning inom rimlig tid. I denna förordning avses med ”större del” unionsproducenter vars sammanlagda produktion utgör mer än 50 % av unionens totala produktion av likadana eller direkt konkurrerande produkter som framställs av den del av unionsindustrin som uttrycker antingen stöd för eller motstånd mot begäran och inte mindre än 25 % av den totala produktionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter som framställs av unionsindustrin. Om kommissionen beslutar att inleda en undersökning ska den offentliggöra ett tillkännagivande om inledande av en undersökning i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av erhållna upplysningar och en uppgift om att relevanta upplysningar som är av betydelse i ärendet bör lämnas till kommissionen. Den tid inom vilken berörda parter får lämna skriftliga synpunkter, vilken inte får överstiga fyra månader från och med dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet, ska också anges.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6
6.  Kommissionen ska fatta ett beslut inom tre månader i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5. Beslutet ska träda i kraft inom en månad från det att det har offentliggjorts.
6.  Kommissionen ska fatta ett beslut inom tre månader i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5. Beslutet ska träda i kraft inom en månad från det att det har offentliggjorts. Tullar enligt den gemensamma tulltaxan ska återinföras under så lång tid som krävs för att unionsproducenternas försämrade ekonomiska och/eller finansiella situation ska kunna motverkas, eller under så lång tid som risken för en sådan försämring föreligger. Tullarna får återinföras för en period på högst ett år, som dock i vederbörligen motiverade fall kan förlängas. Om det med stöd av de fakta som framkommit kan fastställas att villkoren i artikel 4.1 inte är uppfyllda ska kommissionen anta en genomförandeakt om att avsluta undersökningen och förfaranden i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Utvärdering av genomförandet av de autonoma handelsåtgärderna
Kommissionens årsrapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet ska innehålla en detaljerad utvärdering av genomförandet av de tillfälliga autonoma handelsåtgärder som föreskrivs i denna förordning och ska, om så är lämpligt, innehålla en bedömning av den sociala effekten av dessa åtgärder i Ukraina och i unionen. Information om utnyttjandet av jordbruksrelaterade tullkvoter ska göras tillgängliga på webbplatser hos kommissionen.
Ändring 18
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell – rad 4

Kommissionens förslag

09.6752

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

 

5000

Ändring

utgår

Ändring 19
Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – rad 2

Kommissionens förslag

Vanligt vete, spält och blandsäd av vete och råg, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 ton/år

Ändring

utgår

Ändring 20
Förslag till förordning
Bilaga II – tabell – rad 3

Kommissionens förslag

Majs, annan än utsädesmajs, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn), pelletar och spannmål bearbetad på annat sätt

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 ton/år

Ändring

Majs, annan än utsädesmajs, finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn), pelletar och spannmål bearbetad på annat sätt

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilogram/år

Ändring 21
Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rad 3

Kommissionens förslag

3102 10 10

Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst än 10 kg).

3 %

Ändring

utgår

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0193/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy