Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0134(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0028/2016

Ingivna texter :

A8-0028/2016

Debatter :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0237

Antagna texter
PDF 237kWORD 43k
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I
P8_TA(2017)0237A8-0028/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 juni 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0303),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0164/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 3 maj 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0028/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/... om ändring av rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar
P8_TC1-COD(2015)0134

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1370.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy