Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0384/2017

Ingivna texter :

B8-0384/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0239

Antagna texter
PDF 244kWORD 43k
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (Resolution)
P8_TA(2017)0239B8-0384/2017

Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2017 om det fleråriga ramprogrammet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (14423/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0528/2016),

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0177/2017), i enlighet med artikel 99.1 och 99.4 i parlamentets arbetsordning,

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 december 2012 om förslaget till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013–2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2016 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015(2),

–  med beaktande av uttalandet av kommissionen och rådet av den 31 maj 2017 om det fleråriga ramprogrammet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har förbundit sig att garantera de rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.  Utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022, som förelagts parlamentet för godkännande, omfattar följande åtta temaområden: brottsoffer och tillgång till rättslig prövning; jämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller på grund av nationalitet; informationssamhället, särskilt respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter; rättsligt samarbete, utom i brottmål; migration, gränser, asyl och integration av flyktingar och migranter; rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans; barnets rättigheter; integration och social inkludering av romer, med tonvikt på antiziganism.

C.  Att ta med polisiärt samarbete och straffrättsligt samarbete i det fleråriga ramprogrammet skulle inte bara avspegla behoven på plats, utan också göra det möjligt för byrån att på eget initiativ ge en övergripande analys på områden som är av uppenbar betydelse för de grundläggande rättigheterna, särskilt med tanke på den nyligen genomförda och pågående utvecklingen av lagstiftningen på EU-nivå inom detta område.

D.  Polissamarbete och straffrättsligt samarbete har sedan Lissabonfördraget trädde i kraft blivit en del av unionsrätten och ingår därför i byråns verksamhet, liksom alla områden inom ramen för unionens behörighet, i enlighet med artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 168/2007.

E.  Även om polissamarbete och straffrättsligt samarbete inte ingår i rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram kommer byrån att kunna fortsätta att utföra sina uppgifter inom dessa områden på begäran av parlamentet, rådet eller kommissionen, i enlighet med artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 168/2007.

F.  Inrättandet av byråns fleråriga ramprogram för 2018–2022 är nödvändigt för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, och om ett nytt flerårigt ramprogram inte har tagits i bruk före början av 2018 skulle detta innebära att byrån endast kan arbeta på specifik begäran av en institution och inte på eget initiativ.

1.  Europaparlamentet beklagar den bristande enigheten i rådet beträffande införlivandet av de föreslagna nya temaområdena polissamarbete och rättsligt samarbete i brottmål i det nya fleråriga ramprogrammet.

2.  Europaparlamentet upprepar vikten av det arbete som utförs av byrån och dess centrala roll för att främja grundläggande rättigheter i hela EU.

3.  Europaparlamentet anser att ett av de grundläggande inslagen i byråns arbete är att även i fortsättningen bistå med rådgivning på unionsrättens område om respekten för de grundläggande rättigheterna, och att detta kräver att byråns verksamhet fortsätter utan avbrott.

4.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens och rådets uttalanden, och insisterar på behovet att förbättra arbetsmetoderna för ledningen och driften av byrån och att klargöra att byråns behörighet även omfattar frågor inom den före detta tredje pelaren, dvs. polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

5.  Europaparlamentet noterar kommissionens och rådets avvikande åsikter om tolkningen av byråns inrättandeförordning, och uppmanar båda institutionerna att nå en överenskommelse så snart som möjligt.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter den externa utvärderingen av byrån under 2017 lägga fram ett förslag till de ändringar av förordning (EG) nr 168/2007 som den anser vara nödvändiga för att förbättra förfarandena för styrningen och driften av byrån och för att anpassa förordningen till Lissabonfördraget, enligt vad som anges i artikel 31.2 i förordningen.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter .

(1) EUT C 434, 23.12.2015, s. 262.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0485.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy