Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2271(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0183/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0183/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 20
CRE 31/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0240

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 559kWORD 77k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
P8_TA(2017)0240A8-0183/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (2016/2271(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αφορά τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 11 και 16 ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Quantum technologies» (Κβαντικές τεχνολογίες) (SWD(2016)0107),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Advancing the Internet of Things in Europe» (Προώθηση του διαδικτύου των αντικειμένων στην Ευρώπη) (SWD(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την ΕΕ 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης – Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, με τίτλο «Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής – Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2007)0374),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192), το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100) και τις ακόλουθες νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 26ης Μαρτίου 2013 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 7ης Φεβρουαρίου 2013 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια κυβερνασφάλεια(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016,σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Ένα νέο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με το διαδίκτυο των πραγμάτων(11),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Βιομηχανία 4.0 και ψηφιακές μεταλλαγές: τα επόμενα βήματα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0183/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν ενεργητικές προσπάθειες με συγκεκριμένες πολιτικές, μέτρα και κίνητρα για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των κρατών μελών της με στόχο να συνδυαστούν η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η απουσία αποκλεισμών· υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο το 20 % του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στη βιομηχανία έως το 2020, στόχος που πρέπει απαραίτητα να λάβει υπόψη τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό του βιομηχανικού τομέα λόγω της ψηφιακής διαταραχής και της εμφάνισης νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί τη βάση της οικονομίας και του πλούτου της Ευρώπης, και ότι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που πηγάζουν από τις τάσεις ταχύτερης παγκοσμιοποίησης και καινοτομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας συμβάλλει στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενεργειακή απόδοση και αποδοτική χρήση των πόρων, βιωσιμότητα της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, μετασχηματίζοντας έτσι τα επιχειρηματικά μοντέλα, τη μεταποίηση, τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τη δημιουργία αξίας, και έχοντας θεμελιώδη αντίκτυπο στην ισορροπία ευκαιριών και προκλήσεων για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους ευρωπαίους εργαζομένους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, λαμβανομένων υπόψη της βιομηχανικής κληρονομιάς της, του δικτύου βιομηχανικών τομέων και αλυσίδων αξίας που διαθέτει, των καινοτόμων πλεονεκτημάτων της, των στρατηγικών δημόσιων επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη (E&A), της διαθεσιμότητας ιδιωτικών επενδύσεων, της αποτελεσματική διοίκησης, του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της και του συνδυασμού της βιομηχανικής ανάπτυξης με την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, διαθέτει ισχυρή βάση που της επιτρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευκαιρία για ενίσχυση της βιομηχανίας της ΕΕ εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε πλήρως ενοποιημένες αλυσίδες αξίας για ψηφιακά εμπλουτισμένα βιομηχανικά προϊόντα και τη συνδυαστική παροχή προϊόντων-υπηρεσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα 5G θα μετασχηματίσουν θεμελιωδώς τις οικονομίες μας, θέτοντας την ψηφιοποίηση στο κέντρο της βιομηχανικής ανάπτυξης και των κοινωνικών υπηρεσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής εξαρτάται υποχρεωτικά από τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση με κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλά σχεδιασμένη, τεχνολογικά ουδέτερη στρατηγική για την ψηφιοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία συνδέει ολοένα και περισσότερο ανθρώπους και μηχανήματα καθώς και υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο στο πλαίσιο της συνολικής παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για την αύξηση της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για αύξηση της αποδοτικής χρήση των πόρων, της ενέργειας και του κεφαλαίου, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο σε μια πιο ενοποιημένη κυκλική οικονομία, χαμηλότερη ένταση χρήσης υλικών και μεγαλύτερη βιομηχανική συμβίωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να τονώσει την τουριστική βιομηχανία προς όφελος των ταξιδιωτών και της κινητικότητάς τους, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και την παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη ανάπτυξη των γλωσσικών τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο να υπερβεί τα γλωσσικά εμπόδια που αποτελούν φραγμό στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τομέα των μεταφορών για τους κατασκευαστές, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους επενδυτές, τους εργαζομένους και τους επιβάτες και αποτελεί προϋπόθεση ώστε ο κλάδος των μεταφορών να παραμείνει ανταγωνιστικός και λειτουργικός και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, οι δε υπηρεσίες μεταφορών να γίνουν πιο βιώσιμες και να έχουν καλύτερες επιδόσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας και μεγαλύτερης ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και στην εξατομίκευση και αποκέντρωση της παραγωγής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και την κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ, με έντονες αρνητικές συνέπειες για την ισότητα στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η εξατομίκευση και αποκέντρωση της παραγωγής θα οδηγήσουν σε μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας και θα έχουν ένα φάσμα κοινωνικών επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων πρέπει να παραμείνουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες αναδεικνύουν το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση στη βιομηχανική παραγωγή θα επιφέρει αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς εργασίας και την απασχόληση στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στους υφιστάμενους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τη συμμετοχή των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές αυτές μέσω της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού σε νέες δεξιότητες ΤΠΕ και την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων της κοινωνίας στο σύνολό της·

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιοποίησης της βιομηχανίας (IDS) για την ΕΕ

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

2.  πιστεύει ακράδαντα ότι μια IDS μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των πιεστικότερων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης, με :

   α) ενίσχυση της οικονομικής δυναμικής, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της ανθεκτικότητας έναντι των τεχνολογικών μετασχηματισμών και διαταραχών, με τον εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των βιομηχανιών και των αλυσίδων οικονομικής αξίας της Ευρώπης, την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και την παροχή επενδυτικών ευκαιριών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου εκσυγχρονισμού·
   β) προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών επανεγκατάστασης, βελτίωση των προτύπων εργασίας και της ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, συμβολή στην παροχή περισσότερων ευκαιριών και πληροφοριών στους καταναλωτές, επιδίωξη ενός κοινωνικά ευαίσθητου μετασχηματισμού και μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων εργασίας και ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας, καθώς επίσης καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη ενοποίηση της απασχόλησης και της διά βίου μάθησης·
   γ) αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και μείωση της έντασης χρήσης υλικών από τον μεταποιητικό τομέα χάρη σε μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία, υπενθυμίζοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο για τις υλικές συνθήκες ενός ευρωπαϊκού τομέα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και για την ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή και τα προϊόντα της·
   δ) ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής μέσω μιας αξιόπιστης και φιλόδοξης ευρωπαϊκής επενδυτικής πολιτικής (δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υποδομών ) χρησιμοποιώντας ποικίλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, των περιφερειακών ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων, καθώς και διασφαλίζοντας μια συντονισμένη, τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ πλήθους φορέων, στην καινοτομία και στον βιώσιμο εκσυγχρονισμό, και σε καινοτομίες όσον αφορά το τεχνολογικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό μοντέλο που θα δίνουν ώθηση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στην ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό όλης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·
   ε) ενίσχυση των ευρωπαϊκών στόχων της πολιτικής για το κλίμα με αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των πόρων και μεγαλύτερη κυκλικότητα στο πλαίσιο της βιομηχανικής παραγωγής, μείωση των εκπομπών, και σύνδεση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας·
   στ) ενίσχυση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας με την εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των δημόσιων και των ιδιωτικών δεδομένων και πληροφοριών, με παράλληλη διαρκή προστασία των ευαίσθητων δεδομένων στις ανταλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών, πράγμα που θα επιτρέπει την καλύτερη ενοποίηση των οικονομικών τομέων όλων των μορφών και τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της δημιουργίας και του πολιτισμού·
   ζ) βελτίωση των μέσων βιοπορισμού των πολιτών σε αστικές και μη αστικές περιοχές, καθώς και της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων τους να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης·
   η) τόνωση της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας στην έρευνα της ΕΕ μέσω μιας πολιτικής για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας με σαφή εστίαση και όραμα·
   θ) βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω μιας ψηφιοποιημένης, πιο ευέλικτης και αποδοτικής βιομηχανικής παραγωγής που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας·
   ι) συμπράξεις με άλλες μακροπεριφέρειες στον κόσμο, για την ανάπτυξη καινοτόμων και δίκαιων ψηφιακών ανοιχτών αγορών·
   ια) επίγνωση της ανάγκης θέσπισης μιας δικαιότερης και αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής, διευκρινίζοντας ζητήματα όπως η φορολογική βάση σε μια εποχή παγκοσμίως συνδεδεμένων ψηφιακών αγορών και ψηφιοποιημένης παραγωγής·
   ιβ) προσέλκυση επενδύσεων και κορυφαίων ερευνητών και εμπειρογνωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·
   ιγ) ενίσχυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων που καθοδηγούνται από την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική ανάπτυξη·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, να προωθηθεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που αποφεύγει τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να αναπτυχθεί προηγμένη ευρωπαϊκή ψηφιακή υποδομή, και να συγκροτηθεί μια ενωσιακή δομή συντονισμού για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, που διευκολύνει τον συντονισμό των πρωτοβουλιών και πλατφορμών σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου του 20 % όσον αφορά το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έως το 2020· τονίζει ότι προκειμένου η ΕΕ να αναλάβει ηγετική θέση στην παγκόσμια βιομηχανία, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας θα πρέπει να συνδεθεί με μια ευρύτερη βιομηχανική στρατηγική για την ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής της ψηφιοποίησης, ιδίως στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση και στους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από το ψηφιακό χάσμα· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση για μια στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου και ένα ευρωπαϊκό φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων και αναμένει ότι, πέραν των ηγετικών φορέων του βιομηχανικού κλάδου και των κοινωνικών εταίρων, ο ακαδημαϊκός χώρος, οι οργανισμοί τυποποίησης, οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και η κοινωνία των πολιτών θα κληθούν επίσης να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει το σημαντικό έργο της και να εξετάζει τις τάσεις στον τομέα της μεταποίησης και της ψηφιοποίησης, καθώς και τις τάσεις σε μη τεχνικούς κλάδους (όπως το δίκαιο, η πολιτική, η διοίκηση, οι επικοινωνίες κ.λπ.), να μελετά τις σχετικές εξελίξεις σε άλλες περιοχές, να εντοπίζει νέες βασικές τεχνολογίες και να διασφαλίζει ότι η Ευρώπη διατηρεί την ηγετική της θέση σε αυτούς τους τομείς και ότι οι νέες τάσεις ενσωματώνονται σε πολιτικές και δράσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις έννοιες της ασφάλειας εκ σχεδιασμού και της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, και να εξετάσει κατά πόσο το έργο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός ειδικού δικτύου βιομηχανικών προοπτικών που θα περιλαμβάνει εθνικούς οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας·

5.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, δεδομένου ότι η προσοχή στον τομέα μεταφορών περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη οδήγηση, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς όλες τις υφιστάμενες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι, αν και τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο συναρπαστικές επικείμενες μεταβολές στον ψηφιακό τομέα, υπάρχουν δυνατότητες, αφενός, για ψηφιοποίηση σε όλους τους τρόπους μεταφορών, τόσο στις επιχειρησιακές όσο και στις διοικητικές διαδικασίες και σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, από τους κατασκευαστές μέχρι τους επιβάτες και τα εμπορεύματα και, αφετέρου, για τον συντονισμό με όλες τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα, όπως τα ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo, από τα οποία αναμένονται αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με τις μεταφορές και τον τουρισμό·

6.  επισημαίνει ότι η διαδικασία ψηφιοποίησης δεν υπήρξε στον ίδιο βαθμό ευεργετική σε όλον τον τομέα των μεταφορών, γεγονός που έχει προκαλέσει επιζήμιο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, τόσο μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς όσο και εντός του ιδίου τρόπου μεταφοράς· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές και ολοένα αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών, οι οποίες αποτυπώνονται επίσης μεταξύ περιφερειών, εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης στρατηγικής ψηφιοποίησης της βιομηχανίας (IDS) για την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του εν λόγω κατακερματισμού και των ανισοτήτων, και να προσελκύσει επενδύσεις σε ψηφιακά έργα· τονίζει ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι απλώς η δημιουργία ενός ακόμη εγγράφου πολιτικής, αλλά η ανάπτυξη μιας πραγματικής στρατηγικής που να αντικατοπτρίζει τις τάσεις καινοτομίας και το δυναμικό της αγοράς, η υλοποίηση της οποίας θα υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση·

7.  θεωρεί ότι η IDS θα συμβάλει στην επίλυση μερικών από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την ψηφιοποίηση προκειμένου:

   α) να βελτιωθούν οι συνολικές επιδόσεις ασφαλείας, ποιότητας και οι φιλοπεριβαλλοντικότητας του τομέα των μεταφορών·
   β) να βελτιωθεί η απρόσκοπτη προσβασιμότητα για όλους, ιδίως των ηλικιωμένων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας, παρέχοντας στους επιβάτες περισσότερες επιλογές, πιο εύχρηστα και εξατομικευμένα προϊόντα και μεγαλύτερη ενημέρωση σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο στις αστικές όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
   γ) να μειωθούν τα έξοδα μεταφοράς καθώς και τα έξοδα συντήρησης, και να χρησιμοποιείται η δυναμικότητα των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς με αποδοτικότερο τρόπο (για παράδειγμα, φάλαγγες οχημάτων, συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφοράς (C-ITS), Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) και υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS))·
   δ) να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα με την προώθηση της ανάδειξης νέων παραγόντων, ιδίως ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων, προκειμένου να χτυπηθούν τα υφιστάμενα μονοπώλια·
   ε) να διευκολυνθεί η ορθή και εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, ευφυών συστημάτων μεταφορών, ψηφιακών ταχογράφων, συστημάτων τηλεδιοδίων, κλπ., και να δημιουργηθούν ρυθμιστικά πλαίσια κατάλληλα για πραγματικές νέες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών·
   στ) να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταφορών καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για παράδειγμα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την παροχή δυνατότητας παρακολούθησης και εντοπισμού του φορτίου, και τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων δρομολογίων και των κυκλοφοριακών ροών·
   ζ) να εξακολουθήσουν να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων, και στα πολυτροπικά ταξίδια·
   η) να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασυμμετρία πληροφόρησης στην αγορά μεταφορών·
   θ) να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, η οποία συντελεί στη δημιουργία περίπου του 10 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και των δημιουργικών κλάδων σε αστικές, αγροτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, για παράδειγμα μέσω της καλύτερης ενοποίηση των υπηρεσιών κινητικότητας και τουρισμού, μεταξύ άλλων σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς·

8.  επισημαίνει ότι η αδιάλειπτη και υψηλών επιδόσεων συνδεσιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για ταχείες, ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις για όλους τους τρόπους μεταφοράς και για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο κατακερματισμό της ψηφιακής κάλυψης εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και η δίκαιη κατανομή του ραδιοφάσματος είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υπάρξει διατομεακή θεώρηση, που θα καλύπτει, για παράδειγμα, τον τομέα της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την παροχή συνδεσιμότητας αυτής της μορφής για βασικές διαδρομές και κόμβους μεταφορών το αργότερο μέχρι το 2025 και να ξεκινήσουν την πλήρη κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή ψηφιοποίηση της βιομηχανίας: υποδομή, επενδύσεις, καινοτομία και δεξιότητες

9.  υπογραμμίζει ότι μια IDS παρέχει την ευκαιρία για προαγωγή της καινοτομίας, της αποδοτικότητας και των βιώσιμων τεχνολογιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και εκσυγχρονίζουν τη βιομηχανική βάση της ΕΕ, ενώ παράλληλα αίρουν εμπόδια στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση της βιομηχανίας πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρές ευνοϊκές συνθήκες, από πρώτης τάξεως διαχρονικές ψηφιακές υποδομές, E&A και ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις μέχρι ένα κατάλληλο, επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο που ωθεί την καινοτομία, μια εμβαθυμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας, και ενισχυμένο κοινωνικό διάλογο·

10.  τονίζει την ανάγκη προώθησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε υψίρρυθμη συνδεσιμότητα για παράδειγμα, μέσω της τεχνολογίας 5G, οπτικών ινών, υποδομών για πλοήγηση και δορυφορικές επικοινωνίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ισχυρός ψηφιακός κορμός στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εναρμονιστεί η κατανομή του φάσματος με σκοπό την αύξηση της ζήτησης για συνδεσιμότητα και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας του επενδυτικού περιβάλλοντος σε δίκτυα· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ανάληψη ηγετικού ρόλου στις αλυσίδες ψηφιακής βιομηχανικής αξίας και σε βασικές τεχνολογίες, όπως η 5G, οι κβαντικές τεχνολογίες, η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η ανάλυση μαζικών δεδομένων, το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΔτΑ), η ρομποτική, η αυτοματοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης με υψηλό βαθμό αυτοματισμού) και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού· στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύουν την ανακοίνωσή της·

11.  αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας· σημειώνει τις θετικές επιπτώσεις που έχει η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, δεδομένου ότι αυξάνει τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να διαφοροποιήσουν τις επιλογές μέσω της κινητής τηλεργασίας και να επιτρέψουν στους κατοίκους αγροτικών και απομονωμένων περιοχών να εντάσσονται στην αγορά εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική ανάπτυξη· ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι η καθοδηγούμενη από την ψηφιοποίηση τάση για μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη σταθερής και επισφαλούς απασχόλησης· τονίζει ότι οι νέες μορφές εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της υφιστάμενης εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών· επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες και επιχειρήσεις πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην οικονομία πλατφορμών·

12.  επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, ιδίως η ανάπτυξη κατά παραγγελία και συνεργατικών οικονομιών, συμβάλλει σε σημαντική αναμόρφωση της συμπεριφοράς των επιβατών και των καταναλωτών όσον αφορά την κινητικότητα και τον τουρισμό καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί η υποδομή· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στον τομέα των μεταφορικών και τουριστικών υπηρεσιών και στην κινητικότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριφορά και τις επιλογές, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες, και να προβεί σε περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών των κοινωνικών μεταβολών·

13.  σημειώνει ότι η αναπτυσσόμενη ψηφιοποίηση στη διανομή ταξιδιωτικών εισιτηρίων σημαίνει για τους καταναλωτές περισσότερες άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες μέσω του διαδικτύου των οποίων όμως η αυξανόμενη ροή καθιστά για αυτούς δύσκολη τη σύγκριση των προσφορών· θεωρεί συνεπώς ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διασφαλίσεις διαφάνειας και ουδετερότητας στη διανομή, ιδίως όσον αφορά τη διανομή μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, όσον αφορά όχι μόνον τις τιμές αλλά και άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και των παρεπόμενων προσφορών· πιστεύει ότι η διαφάνεια αυτή θα προωθήσει τον ανταγωνισμό και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών·

14.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση θα πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, πιο εύχρηστα και προσαρμοσμένα προϊόντα, και καλύτερη ενημέρωση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών·

15.  επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των γλωσσικών εμποδίων στη βιομηχανία και την ψηφιοποίησή της δεν έχει εξεταστεί ούτε αξιολογηθεί δεόντως στα έγγραφα που αφορούν την ψηφιακή αγορά· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών που θα μειώσουν, παράλληλα με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς·

16.  τονίζει ότι η ειδική στήριξη της «αναλογικής» πολυγλωσσίας στην Ευρώπη είναι επωφελής τόσο για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και για τη διδασκαλία ολοκληρωμένων ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί σημαντικά μεγαλύτερη προσοχή στη βασική έρευνα για στατιστικό, έξυπνο και αυτοματοποιημένο λογισμικό μετάφρασης και μάθησης·

17.  υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει να εστιάσουν στα παραγωγικά δυνατά τους σημεία και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, των έξυπνων αλυσίδων και των συνεργατικών σχηματισμών· πιστεύει ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι συνεργίες μεταξύ ΜΜΕ, βιομηχανικών και κοινωνικών παραγόντων, του τομέα της βιοτεχνίας, των νεοφυών επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού χώρου, των ερευνητικών κέντρων, των οργανώσεων καταναλωτών, των δημιουργικών κλάδων, του χρηματοοικονομικού τομέα και άλλων ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να αποτελέσουν επιτυχή μοντέλα για την προώθηση της ψηφιακής μεταποίησης και της καινοτομίας· ενθαρρύνει την έρευνα, την καινοτομία και τη διαρθρωτική συνοχή στην ΕΕ· τονίζει ότι τα προγράμματα επιτάχυνσης και το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι σημαντικά για να διευκολυνθεί η επέκταση των νεοφυών επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό, η ψηφιοποίηση να χρησιμοποιείται για την προαγωγή καινοτομιών σε επίπεδο επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα συστήματα πληρωμής ανάλογα με την απόδοση και η μαζική προσαρμογή·

18.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπου τα σχετικά οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας ενέργειας, πόρων και παραγωγής ως αποτέλεσμα των προσπαθειών ψηφιοποίησης θα ήταν υψηλότερα· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των ενώσεων ΜΜΕ και της εμβέλειας τους μέσω προγραμμάτων ψηφιοποίησης, την ανάπτυξη κέντρων εφαρμοσμένης επιστήμης με έμφαση στην ψηφιοποίηση, καθώς και της συγχρηματοδότησης για την εσωτερική Ε&Α των ΜΜΕ· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην κυριότητα των δεδομένων και την πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την ψηφιακή μαθητεία·

19.  επικροτεί τη δημιουργία της Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης για τον Βιομηχανικό Εκσυγχρονισμό και ιδίως την πρόταση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, για τη δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων Ικανοτήτων (ΚΙ) και Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΚΨΚ) με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης και της ψηφιακής καινοτομίας για τις ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να παραγκωνιστεί ο τομέας της βιοτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ιδίως τη δημιουργία ΚΨΚ και κέντρων ψηφιακής ικανότητας σε λιγότερο ψηφιοποιημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τους ΚΨΚ μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών πόρων («Ορίζων 2020», διαρθρωτικά ταμεία, κ.λπ.), να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών και τις στρατηγικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών ΚΨΚ, και να εξετάσει το ενδεχόμενο πειραματισμού με μία προσέγγιση «απομόνωσης», βάσει της οποίας τα διατομεακά πειράματα σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν θα εμποδίζονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των οικείων ΚΨΚ· πιστεύει ότι καθορισμένοι ΚΨΚ θα πρέπει να εξειδικεύονται σε βιομηχανικές ψηφιακές καινοτομίες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της Ευρώπης· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» για τους ΚΨΚ θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα για τις κοινωνικές προκλήσεις· επισημαίνει την επιλογή των δελτίων καινοτομίας ΤΠΕ για τις ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε συμβουλές, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την τεχνογνωσία των ΚΨΚ·

20.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των πόλεων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην παροχή ψηφιακών υποδομών και στήριξης στις ΜΜΕ, και σε άλλους παράγοντες της βιομηχανίας, καθώς και τις τεράστιες ευκαιρίες που επιφυλάσσει η ψηφιακή-βιομηχανική καινοτομία για τις πόλεις, για παράδειγμα μέσω της τοπικής μεταποιητικής βιομηχανίας με μηδενικά απόβλητα, μιας μεγαλύτερης ενσωμάτωσης της βιομηχανικής παραγωγής στην εφοδιαστική και τις μεταφορές σε τοπικό και αστικό επίπεδο, καθώς και αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας, την κατανάλωση, την μεταποίηση και την τρισδιάστατη εκτύπωση· θεωρεί ότι θα πρέπει να μπορούν και οι πόλεις να έχουν πρόσβαση στους ΚΨΚ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσει την ανταλλαγή τους· επικροτεί τη δημοσίευση ενός Ευρωπαϊκού Δείκτη Ψηφιακών Πόλεων και τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων· σημειώνει ότι η πρωτοβουλία «Έξυπνες Πόλεις» έχει τον ρόλο της σε αυτό το πλαίσιο· τονίζει τη θετική πείρα από τα περιφερειακά συμβουλευτικά φόρουμ·

21.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες συμβάσεις και οι νομικές απαιτήσεις για καταχώριση των επιχειρήσεων και υποβολή ή γνωστοποίηση στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην προώθηση νέων βιομηχανικών ψηφιακών τεχνολογιών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμός έλξης της καινοτομίας· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν ψηφιακό έλεγχο στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί είναι προσαρμοσμένοι στο ψηφιακό περιβάλλον, και για να διευκολύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών σχετικά με τη χρήση των κριτηρίων καινοτομίας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων· συνιστά να επιταχυνθεί η προσαρμογή του νομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα, με τη μετάβαση στο IPv6, σε ό,τι χρειάζεται για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και την ώθηση του διαδικτύου των αντικειμένων·

22.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποδεσμευτεί επαρκής δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· πιστεύει ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, το ίδιο και οι δημόσιες επενδύσεις στην ψηφιακή υποδομή· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της χρηματοδότησης από ιδιωτικές και συνεργατικές πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει στρογγυλή τράπεζα για τη χρηματοδότηση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης, η οποία θα μελετήσει το ζήτημα και θα καταρτίσει καινοτόμες προτάσεις χρηματοδότησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πόροι που διατίθενται σε ψηφιακές πολιτικές στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι τόσο πενιχροί που δεν έχουν πραγματικό αντίκτυπο· αναγνωρίζει την ανάγκη τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων· θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτού του στόχου· θεωρεί ότι ο συνδυασμός αυτών των ταμείων θα πρέπει να συνάδει με τους εθνικούς πόρους και τους κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις· αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι κοινές επιχειρήσεις·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα ψηφιακής και έξυπνης παραγωγής προκειμένου να στηρίξουν μια αποδοτική ψηφιοποίηση της βιομηχανίας·

Διασφάλιση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής υπεροχής και της ασφάλειας στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας: συγχωνεύσεις και εξαγορές, κυβερνασφάλεια, ροές δεδομένων, τυποποίηση

24.  αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά εγχειρήματα Ε&Α και να ενισχύσει τα δίκτυα καινοτομίας και τη συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, καθιερωμένων εταιρικών παραγόντων, ΜΜΕ, πανεπιστημίων, κ.λπ., στο πλαίσιο ενός ψηφιακού οικοσυστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η μεταφορά στην αγορά των αποτελεσμάτων της έρευνας του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της αξιοποίησής τους από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει το ποσοστό των ερευνητικών έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» για τα οποία προκύπτουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να υποβάλει σχετική έκθεση·

25.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διαφυλάσσονται οι ευαίσθητες τεχνολογίες και η πραγματογνωσία της Ευρώπης που αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική ισχύ της βιομηχανίας και την οικονομική ανθεκτικότητα· τονίζει τους πιθανούς κινδύνους σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) που καθοδηγούνται από τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική κρατική πολιτική, ιδίως από κρατικές επιχειρήσεις μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&E)· σε σχέση με τις ΑΞΕ, επισημαίνει το γεγονός ότι ορισμένοι εξωτερικοί επενδυτές ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την απόκτηση ευαίσθητων ευρωπαϊκών τεχνολογιών μέσω Σ&E· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να μελετήσει την πείρα της CFIUS (Επιτροπή για τις ξένες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες)· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επιβληθεί ίση πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων με τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων·

26.  τονίζει ότι οι εξελίξεις όσον αφορά την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή, καθώς και η εις βάθος ενσωμάτωση τεχνικών στοιχείων διαφορετικής προέλευσης εγείρουν νέα ζητήματα όσον αφορά την ευθύνη για προϊόντα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει το ταχύτερο δυνατό τους κανόνες ασφαλείας και τους κανόνες περί ευθύνης για συστήματα τα οποία λειτουργούν αυτόνομα, συμπεριλαμβανομένων των όρων για την πραγματοποίηση δοκιμών·

27.  αναγνωρίζει ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η συνδεσιμότητα επηρεάζουν επίσης πιθανώς την ευπάθεια στις κυβερνεπιθέσεις, τη δολιοφθορά, την παραποίηση δεδομένων ή τη βιομηχανική κατασκοπεία και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την κυβερνασφάλεια· αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενίσχυση της κυβερνασφάλειας· θεωρεί ότι η κυβερνανθεκτικότητα συνιστά καίρια ευθύνη για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας· πιστεύει ότι οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια και τα πρότυπα κυβερνασφάλειας αποτελούν βασικές παραμέτρους σχεδιασμού σε όλες τις ψηφιακές καινοτομίες ανάλογα με τη διαθέσιμη προηγμένη τεχνολογία και τις αρχές της «ασφάλειας βάσει σχεδιασμού» και της «ασφάλειας εξ ορισμού», αλλά ότι, βάσει ορισμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από αυτήν την ευθύνη· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις κυβερνασφάλειας για το ΔτΑ και τα πρότυπα ασφαλείας ΤΠ, για παράδειγμα με βάση την αρχιτεκτονική αναφοράς RAMI4.0 και ICS, θα ενίσχυαν την ευρωπαϊκή κυβερνανθεκτικότητα· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτόν τον τομέα και δεν θα πρέπει να παραμεριστούν· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει διαφορετικά μοντέλα για την προαγωγή της κυβερνασφάλειας για το ΔτΑ· ωστόσο, καλεί τα δημόσια θεσμικά όργανα να καταστήσουν υποχρεωτικές τις απαιτήσεις κυβερνασφάλειας στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων για εξοπλισμό ΤΠ και προϊόντα του ΔτΑ· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται έλεγχοι σχετικά με την κυβερνασφάλεια και συμβουλές στις ΜΜΕ για τα ψηφιοποιημένα βιομηχανικά προϊόντα τους· πιστεύει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ θα μπορούσε να διευκολύνει την κυβερνανθεκτικότητα στην Ευρώπη εν προκειμένω·

28.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κοινά κριτήρια για τις κρίσιμες υποδομές και την ψηφιακή ασφάλειά τους, και ότι η οδηγία της ΕΕ για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS) συνιστά το πρώτο βήμα για την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να πιέσει για τη συνεπή και έγκαιρη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος των διοικητικών οργάνων που αναφέρονται στην οδηγία NIS στην εδραίωση της εμπιστοσύνης σε μελλοντικές τεχνολογίες· επισημαίνει ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης κυβερναπειλών και η διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως σημαντικά στοιχεία για την ασφάλεια του ψηφιακού κλάδου της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

29.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που αφορούν τη συγκέντρωση βιομηχανικών ή σχετικών με την παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτά· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της κυριαρχίας των δεδομένων, της ανοικτής και τυποποιημένης πρόσβασης και της διαθεσιμότητας των δεδομένων, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, στις νέες υπηρεσίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, και στη δυνατότητα ελέγχου της ασφάλειας, με παράλληλη προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι νέες μορφές ρύθμισης όσον αφορά την κυριότητα των δεδομένων και την πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά και μπορούν να θεσπιστούν μόνο κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· πιστεύει ότι πρέπει να προστατεύονται και να διασφαλίζονται τόσο η καινοτομία όσο και η ιδιωτικότητα των εργαζομένων και των καταναλωτών σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων· τονίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να προωθείται η γνωστοποίηση πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτές για το δημόσιο συμφέρον και για επιστημονικούς σκοπούς· σημειώνει, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής για μια οικονομία δεδομένων, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς δεδομένων· θεωρεί ότι, στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το καθεστώς για τα δεδομένα, πρέπει να επισημανθούν δύο βασικές πτυχές με στόχο να προαχθεί η ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την αξιόπιστη ταυτοποίηση και ανταλλαγή δεδομένων, ήτοι, αφενός, προκαθορισμένοι συμβατικοί κανόνες, και, αφετέρου, η θέσπιση ενός ελέγχου αθέμιτων πρακτικών στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)·

30.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος, μαζί με τη νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων, οι οποίες αποσκοπούν στην κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών σχετικά με τη θέση των δεδομένων, μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω κίνητρα για τη διαδικασία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως των MMΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και να συμβάλουν στην αποφυγή του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την έγκριση και τη συνεκτική υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δίκαιη, ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη ανταλλαγή και χρήση των δεδομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ, με στόχο να εξαλειφθούν ή να αποτραπούν οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις εντοπισμού στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

31.  πιστεύει ακράδαντα ότι, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, τα ανοικτά δεδομένα, τα μαζικά δεδομένα και η ανάλυση δεδομένων εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ροής των δεδομένων παραμένουν κατακερματισμένες · τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ιδίως όσον αφορά την κυριότητα και την ευθύνη, στη βάση του πλήρους σεβασμού της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων·

32.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας για τον σκοπό της ανάκτησης τομεακών ψηφιακών δεδομένων και της διακυβέρνησης από δημόσιες και ημιδημόσιες αρχές και φορείς της αγοράς·

33.  υπογραμμίζει τον ρόλο της ενσωμάτωσης της ανοικτής αρχιτεκτονικής ως αρχής σχεδιασμού ψηφιακών στοιχείων·

34.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται οι τεχνικές γνώσεις σε σχέση με την ανταλλαγή και τη διασύνδεση βιομηχανικών-ψηφιακών στοιχείων, και παράλληλα να επιτρέπονται και να προωθούνται η διαλειτουργικότητα και η ολοκληρωμένη διασυνδεσιμότητα·

35.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή υπεροχή στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας απαιτεί ισχυρή στρατηγική τυποποίησης σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στην οποία θα περιλαμβάνεται η διαλειτουργικότητα στον ψηφιακό τομέα· τονίζει τη σημαντική και μοναδική σύνθεση των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης, που ακολουθούν συναινετική προσέγγισή χωρίς αποκλεισμούς και περιλαμβάνουν παράγοντες της κοινωνίας, και, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων, και επιδοκιμάζει την πρόθεσή της να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους (FRAND) και την αποδοτική χορήγηση αδειών χρήσης των εν λόγω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και αναγνωρίζει ότι αυτό είναι σημαντικό για την προώθηση της καινοτομίας και της Ε&Α στην ΕΕ· πιστεύει ότι η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κινητήριο μοχλό για μια συνεκτική τυποποίηση των ροών επικοινωνίας κατά μήκος των αλυσίδων βιομηχανικής αξίας· ζητεί την ανάπτυξη συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI), σε σχέση με τα διεθνή φόρουμ και κοινοπραξίες· πιστεύει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η θέσπιση παγκόσμιων και καθολικών προτύπων, αλλά υπογραμμίζει επίσης ότι υπάρχει προθυμία να προχωρήσει η θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εποικοδομητική διεθνής συνεργασία στα φόρουμ τυποποίησης· θεωρεί απαραίτητη τη διαλειτουργικότητα, ιδίως στον τομέα του IoT, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα πρέπει να δεσμεύονται στο περιβάλλον ενός μικρού αριθμού συγκεκριμένων παρόχων·

36.  τονίζει ότι τα εμπόδια στο εμπόριο στον τομέα της ψηφιοποίησης εμποδίζουν τη διεθνή δραστηριότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ζημιώνουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι οι δίκαιες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη θέσπιση κοινών διεθνών κανόνων στον τομέα της προστασίας δεδομένων, των ροών δεδομένων και της χρήσης δεδομένων, και της τυποποίησης·

Η κοινωνική διάσταση: δεξιότητες, εκπαίδευση και κοινωνική καινοτομία

37.  πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες σε σχέση με την εκπαίδευση, τη φορολογία και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να ενσωματωθούν οι μετασχηματιστικές συνέπειες στο ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο μας· επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, που εκτείνεται από την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την ηλεκτρονική υγεία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αλλαγής, είναι αναγκαίο να επιδιώκεται η ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επαρκώς και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας και, κατά περίπτωση, να προτείνει περαιτέρω μέτρα για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

38.  υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει την έννοια του «εργαζόμενου» βάσει μιας σχέσης εργασίας που χαρακτηρίζεται από ορισμένα κριτήρια, όπως η εξάρτηση, η αμοιβή και η φύση της εργασίας(12)· ζητεί ασφάλεια δικαίου σχετικά με το τι συνιστά «απασχόληση» στην ψηφιακή αγορά εργασίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την εργατική και κοινωνική νομοθεσία· δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικονομία των πλατφορμών είναι είτε μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι με βάση τα πραγματικά περιστατικά, και πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης·

39.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια ψηφιακή κοινωνία· τονίζει ότι, εν προκειμένω, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ψηφιακό χάσμα· ζητεί να υλοποιηθεί μια εγγύηση δεξιοτήτων, κατόπιν διαβούλευσης και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και καλεί τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους κάλυψης των αναγκών των πολιτών για συνεχή (επανα)κατάρτιση, μετεκπαίδευση και διά βίου μάθηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην έξυπνη οικονομία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προώθηση και η αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της νέας τάσης για απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων· πιστεύει ότι οι εργοδότες θα πρέπει να αξιοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτήν την κατάρτιση και για την προώθηση μιας ψηφιακής δέσμης εργαλείων για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τους κοινωνικούς εταίρους· επικροτεί την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και τομεακών προγραμμάτων σπουδών· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει επιλογές σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης για προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες·

40.  υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να ενσωματωθούν στα εθνικά προγράμματα σπουδών· σημειώνει ότι παραδείγματα πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), όπως ο ευρωπαϊκός μήνας για την κυβερνασφάλεια και η πρόκληση της ευρωπαϊκής κυβερνασφάλειας, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για την επιδίωξη του στόχου αυτού· επισημαίνει τη σημασία της εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για τις ψηφιακές δεξιότητες και ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία διαθέτουν Wi-fi και σύγχρονο υλικό ΤΠ· σημειώνει ότι ο προγραμματισμός παίζει επίσης σημαντικό ρόλο· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών ώστε η εκμάθηση να πραγματοποιείται μέσω καθιερωμένων πρακτικών, όπως είναι το πρόγραμμα Fit4Coding, οι πρωτοβουλίες της ψηφιακής ακαδημίας, τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκμάθησης ή οι σχολές προγραμματισμού όπως η Webforce3· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ενσωμάτωση του ελέγχου των ψηφιακών δεξιοτήτων στις μελέτες IGCU/Pisa, ώστε να είναι δυνατά ο ανταγωνισμός και η σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να καταρτίσουν διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών που να συνδυάζουν διάφορες ικανότητες, για παράδειγμα ΤΠ και διοίκηση επιχειρήσεων ή μηχανική και επιστήμες των δεδομένων· τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες που να περιλαμβάνουν στόχους, όπως έχουν κληθεί να πράξουν από την Επιτροπή· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών· σημειώνει ότι μέχρις στιγμής μόνο το ήμισυ των κρατών μελών της ΕΕ έχει δημιουργήσει εθνικούς συνασπισμούς για ψηφιακές θέσεις εργασίας· τονίζει ότι μια ειδική γραμμή προϋπολογισμού για τη στήριξη δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας» θα ενίσχυε τη διάδοση πληροφοριών και την υλοποίηση περαιτέρω δράσεων·

41.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και του τομέα της βιοτεχνίας· επισημαίνει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει επίσης να συνδυάζονται με δεξιότητες μηχανικού και με την προώθηση της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (μαθήματα STEM), καθώς και την προώθηση μη τεχνικών δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, ο συντονισμός ομάδας και ο διατομεακός τρόπος σκέψης·

42.  ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο τρέχων ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποτελέσει επίσης κινητήριο μοχλό για την ισότητα των φύλων· επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης του μεγάλου χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ, δεδομένου ότι αυτό είναι ουσιώδες για τη μακρόπνοη ανάπτυξη και ευημερία της Ευρώπης·

43.  επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση όσον αφορά την προσβασιμότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας· τονίζει, ειδικότερα, τη σημασία της τηλεργασίας σε αυτό το πλαίσιο·

44.  επισημαίνει ότι, όπως αποδεικνύει η πρωτοβουλία Europeana, η ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών έργων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της διανομής και της προώθησής τους, και ότι η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να δώσει ώθηση για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εκτίθενται τα πολιτισμικά αγαθά και πραγματοποιείται η πρόσβαση σε αυτά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί ιδίως η χρήση τρισδιάστατων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων και την ανάπλαση κατεστραμμένων πολιτιστικών αγαθών και κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση, τη διαφύλαξη και την επιγραμμική διαθεσιμότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

45.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ιστορικοί και πολιτιστικοί τόποι συχνά δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι για τα άτομα με αναπηρία, και επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ισχυρότερη ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα για τη βελτίωση της συμμετοχής και την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών εμπειριών, τόπων και τεχνουργημάτων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας·

46.  ενθαρρύνει την έρευνα σχετικά με υποστηρικτικές τεχνολογίες και την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να αποτελέσουν νέα βιομηχανικά προϊόντα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

47.  διάκειται ευνοϊκά στην καθιέρωση τακτικής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εξαμηνιαίας επισκόπησης προόδου και διατύπωσης συστάσεων σχετικά με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 131.
(3) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 57.
(4) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 41.
(5) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 89.
(6) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 19.
(7) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 120.
(8) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 22.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0486.
(10) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 45.
(11) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 24.
(12) Βλέπε απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-596/12, παράγραφος 17, και στην υπόθεση C-232/09, παράγραφος 39.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου