Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0390/2017

Внесени текстове :

B8-0390/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0241

Приети текстове
PDF 461kWORD 49k
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел
Нов Европейски консенсус за развитие — нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

Резолюция на Европейския парламент от 1 юни 2017 г. относно съвместното изявление на Парламента, Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета и на Комисията, относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ (2017/2586(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид споразумението, постигнато от Съвета по външни работи (развитие), Комисията и Парламента относно нов Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“(1),

—  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от декември 2005 г.(2),

—  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приета на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие на 25 септември 2015 г. в Ню Йорк,

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, публикувана през юни 2016 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Предложение за нов Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“, (COM(2016)0740),

—  като взе предвид своите предходни резолюции, включително резолюцията от 22 ноември 2016 г. относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие(3) и резолюцията от 14 февруари 2017 г. относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие(4),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  приветства предложението на Комисията за преразглеждане на Европейския консенсус за развитие от 2005 г., за да бъде отразен новият глобален контекст на развитие след приемането на Програмата до 2030 г. и Целите за устойчиво развитие (ЦУР), както и промените в правната и институционалната структура на ЕС след приемането на Договора от Лисабон;

2.  подчертава значението на новия Европейски консенсус за развитие като ключов стратегически документ за определяне на обща визия, ценности и принципи за ЕС и неговите държави членки във връзка с прилагането на Програмата до 2030 г. в техните политики за сътрудничество за развитие;

3.  приветства ясното признаване в новия консенсус на това, че основната цел на политиката за развитие на ЕС е намаляването и в дългосрочен план – изкореняването на бедността в съответствие с член 208 от ДФЕС; отново заявява, че това следва да се извършва в пълно съответствие с принципите за ефективно сътрудничество за развитие: поемане на отговорност за приоритетите за развитие от развиващите се страни, акцент върху резултатите, приобщаващи партньорства, прозрачност и отчетност;

4.  настоява на необходимостта от механизми за отчетност във връзка с мониторинга и изпълнението на ЦУР и целите за ОПР в размер на 0,7% от БНД (официална помощ за развитие/брутен национален доход); призовава ЕС и неговите държави членки да представят график за постепенното постигане на тези цели и задачи и да докладват ежегодно за постигнатия напредък пред Парламента;

5.  подкрепя съвместното изявление на Парламента, Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета на Комисията, относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на Европейската служба за външна дейност.

(1) Вж. документ 9459/2017 на Съвета.
(2) OВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0437.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0026.

Правна информация - Политика за поверителност