Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0390/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0390/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0241

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 400kWORD 50k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, και της Επιτροπής όσον αφορά τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (2017/2586(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Ανάπτυξη), την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας(1),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, του Δεκεμβρίου του 2005(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τίτλο «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής του OHΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας» (COM(2016)0740),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως αυτό της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(3) και της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη του 2005 προκειμένου να προσαρμοσθεί στο νέο παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά την έγκριση του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2030 και των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), καθώς και στις αλλαγές όσον αφορά τη νομική και θεσμική δομή της ΕΕ μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας·

2.  τονίζει τη σημασία που έχει η νέα «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη», ως βασικό έγγραφο στρατηγικής που ορίζει ένα κοινό όραμα, αξίες και αρχές, για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε ότι αφορά την εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030 στις πολιτικές τους στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

3.  επικροτεί τη σαφή αναγνώριση από τη νέα Συναίνεση ότι ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει ότι αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της αποτελεσματικής συνεργασίας για την ανάπτυξη: ενστερνισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, με έμφαση στα αποτελέσματα, τις εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς καθώς και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

4.  επιμένει στην ανάγκη θέσπισης μηχανισμών υπευθυνότητας για την παρακολούθηση και εφαρμογή των ΣΔΑ και των στόχων του 0,7 % ΕΑΒ/ΑΕΕ (Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια/Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρουσιάσουν χρονοδιάγραμμα σταδιακής επίτευξης αυτών των σκοπών και των στόχων και να υποβάλλουν σχετικές ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

5.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, και της Επιτροπής για τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) Βλέπε έγγραφο του Συμβουλίου 9459/2017.
(2) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου