Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2586(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0390/2017

Esitatud tekstid :

B8-0390/2017

Arutelud :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Hääletused :

PV 01/06/2017 - 7.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0241

Vastuvõetud tekstid
PDF 239kWORD 49k
Neljapäev, 1. juuni 2017 - Brüssel
Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

Euroopa Parlamendi 1. juuni 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb Euroopa Parlamendi, nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate ja komisjoni ühisavaldust Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta (2017/2586(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu (arenguküsimused), komisjoni ja Euroopa Parlamendi kokkulepet Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“(1) kohta,

–  võttes arvesse 2005. aasta detsembris vastu võetud Euroopa arengukonsensust(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 21 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208,

–  võttes arvesse kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“, mis võeti vastu 25. septembril 2015. aastal New Yorgis toimunud ÜRO kestliku arengu tippkohtumisel,

–  võttes arvesse 2016. aasta juunis avaldatud Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat,

–  võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2016. aasta teatist „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses. Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (COM(2016)0740),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, sealhulgas 22. novembri 2016. aasta resolutsiooni arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise kohta(3) ning 14. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa arengukonsensuse läbivaatamise kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut vaadata läbi 2005. aasta Euroopa arengukonsensus, et võtta arvesse uut ülemaailmset arengupoliitika tausta, mis on kujunenud pärast kestliku arengu tegevuskava ja eesmärkide (aastani 2030) vastuvõtmist, ning ELi õiguslikus ja institutsioonilises struktuuris Lissaboni lepingu vastuvõtmise järel toimunud muutusi;

2.  rõhutab, et uus Euroopa arengukonsensus on väga tähtis strateegiline dokument, milles sõnastatakse ELi ja selle liikmesriikide jaoks ühine visioon, väärtused ja põhimõtted seoses kestliku arengu tegevuskava (aastani 2030) rakendamisega arengukoostööpoliitikas;

3.  väljendab rahulolu, et ELi arengupoliitika peamise eesmärgina tunnistatakse uues konsensuses selgelt vaesuse vähendamist ning pikemas perspektiivis vaesuse kaotamist vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208; kordab, et seda tuleks teha täielikult kooskõlas tulemusliku arengukoostöö põhimõtetega, milleks on arenguriikide isevastutus arenguprioriteetide suhtes, tulemustele keskendumine, kaasavad partnerlused ning läbipaistvus ja aruandekohustus;

4.  rõhutab vajadust kestliku arengu eesmärkide ning 0,7 % ametliku arenguabi / kogurahvatulu eesmärgi järelevalve ja rakendamise aruandlusmehhanismide järele; nõuab, et EL ja liikmesriigid esitaksid ajakava nende eesmärkide järkjärguliseks saavutamiseks ning annaksid edusammudest Euroopa Parlamendile igal aastal aru;

5.  toetab Euroopa Parlamendi, nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate ja komisjoni ühisavaldust Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele.

(1) Vt nõukogu dokumenti 9459/2017.
(2) ELT C 46, 24.2.2006, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0437.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0026.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika