Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2586(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0390/2017

Ingivna texter :

B8-0390/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0241

Antagna texter
PDF 323kWORD 44k
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
Det nya europeiska samförståndet om utveckling – vår värld, vår värdighet, vår framtid
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2017 om en gemensam förklaring från parlamentet, rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet och kommissionen om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den överenskommelse som nåddes av utrikesrådet (utvecklingsfrågor), kommissionen och Europaparlamentet om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid(1),

–  med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling från december 2005(2),

–  med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av 2030-agendan för hållbar utveckling Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i New York den 25 september 2015,

–  med beaktande av den globala strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik som offentliggjordes i juni 2016,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2016 Förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (COM(2016)0740),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, däribland resolutionen av den 22 november 2016 om ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet(3) och resolutionen av den 14 februari 2017 om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling(4),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att se över det europeiska samförståndet om utveckling från 2005 för att återspegla den nya globala utvecklingsramen efter antagandet av 2030-agendan och målen för hållbar utveckling, samt ändringarna i EU:s rättsliga och institutionella struktur sedan Lissabonfördraget antogs.

2.  Europaparlamentet betonar vikten av det nya europeiska samförståndet om utveckling som ett viktigt strategiskt dokument med en gemensam vision liksom gemensamma värderingar och principer för EU och dess medlemsstater när det gäller genomförandet av 2030-agendan i politiken för utvecklingssamarbete.

3.  Europaparlamentet välkomnar det tydliga erkännandet genom det nya samförståndet att det främsta målet för EU:s utvecklingspolitik är att minska och på lång sikt utrota fattigdomen i enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget. Parlamentet upprepar att detta bör ske helt i enlighet med principerna om ett effektivt utvecklingssamarbete, det vill säga utvecklingsländernas egenansvar för utvecklingsprioriteringar, fokus på resultat, inkluderande utvecklingspartnerskap, insyn och ansvarighet.

4.  Europaparlamentet framhåller behovet av mekanismer för ansvarsutkrävande när det gäller övervakning och genomförande av målen för hållbar utveckling och målet att avsätta 0,7 procent av bruttonationalinkomsten för offentligt utvecklingsbistånd. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att lägga fram en tidsplan för hur dessa mål och riktmärken gradvis ska uppnås, med årlig rapportering om framstegen till Europaparlamentet.

5.  Europaparlamentet ställer sig bakom den gemensamma förklaringen från parlamentet, rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet och kommissionen, om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

(1) Se rådets dokument 9456/2017.
(2) EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0437.
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0026.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy