Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2692(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0383/2017

Внесени текстове :

B8-0383/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0243

Приети текстове
PDF 479kWORD 53k
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел
Борба с антисемитизма
P8_TA(2017)0243B8-0383/2017

Резолюция на Европейския парламент от 1 юни 2017 г. относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално — второ тире и от четвърто до седмо тире от преамбюла към него, както и член 2, член 3, параграф 3, втора алинея и член 6 от ДЕС,

—  като взе предвид член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г.,

—  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(1),

—  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(2),

—  като взе предвид приемането на Европейската програма за сигурност през 2015 г.,

—  като взе предвид Резолюция 2106 (2016) на Съвета на Европа от 20 април 2016 г., озаглавена „Обновен ангажимент в борбата срещу антисемитизма в Европа“,

—  като взе предвид заключенията от първия годишен колоквиум на Комисията относно основните права, проведен в Брюксел на 1 и 2 октомври 2015 г. под надслов „Толерантност и уважение: предотвратяване и противодействие на омразата към евреи и мюсюлмани в Европа“,

—  като взе предвид назначаването на координатор на Комисията за борба с антисемитизма през декември 2015 г.,

—  като взе предвид създаването на група на високо равнище на ЕС по въпросите на борбата с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост през юни 2016 г.;

—  като взе предвид Кодекса за поведение относно борбата с незаконни изказвания, подбуждащи към омраза, в интернет, договорен на 31 май 2016 г. между Комисията и водещи дружества в областта на информационните технологии, както и други платформи и дружества в областта на социалните медии,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно положението на основните права в Европейския съюз през 2015 г.(3),

—  като взе предвид целевите насилствени и терористични нападения срещу членове на еврейската общност, извършени през последните години в няколко държави членки,

—  като взе предвид основната отговорност на правителствата за сигурността и безопасността на всички техни граждани и следователно главната им отговорност за мониторинга и предотвратяването на насилието, включително антисемитското насилие, и наказателното преследване на извършителите;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че броят на свързаните с антисемитизъм инциденти в държавите — членки на ЕС, нарасна значително през последните години съгласно доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Агенцията на ЕС за основните права (FRA), наред с други органи;

Б.  като има предвид, че беше докладвано, че целевите мерки за сигурност след въвеждането им са спомогнали за предотвратяването и намаляването на броя на ожесточените антисемитски нападения;

В.  като има предвид, че борбата срещу антисемитизма е отговорност на обществото като цяло;

1.  подчертава, че подбуждането към омраза и всички видове насилие срещу европейски граждани с еврейски произход са несъвместими с ценностите на Европейския съюз;

2.  призовава държавите членки и институциите и агенциите на Съюза да приемат и да прилагат оперативното определение на антисемитизма, използвано от Международния съюз за почит към жертвите на Холокоста (IHRA)(4), с цел подпомагане на съдебните и правоприлагащите органи в усилията им за по-ефикасно и по-ефективно идентифициране и преследване на антисемитски нападения, и насърчава държавите членки да последват примера на Обединеното кралство и Австрия в това отношение;

3.  призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да допринесат активно за гарантирането на сигурността на своите граждани с еврейски произход и на еврейските религиозни, образователни и културни обекти в тясно сътрудничество и диалог с еврейските общности, организациите на гражданското общество и с НПО, борещи се срещу дискриминацията;

4.  приветства назначаването на координатор на Комисията за борба с антисемитизма и настоятелно призовава Комисията да предостави всички необходими средства и подкрепа, за да бъде тази функция възможно най-ефективна;

5.  призовава държавите членки да назначат национални координатори за борба с антисемитизма;

6.  насърчава членовете на национални и регионални парламенти и политическите лидери да осъждат систематично и публично антисемитски изявления и да използват послания, които противодействат на антисемитските изявления и са тяхна алтернатива, както и да създадат междупартийни парламентарни групи срещу антисемитизма, за да се засили борбата в целия политически спектър;

7.  подчертава важната роля на организациите на гражданското общество и на образованието в областта на предотвратяването и борбата с всички форми на омраза и нетърпимост и призовава за увеличаване на финансовата подкрепа;

8.  призовава държавите членки да насърчават медиите да утвърждават зачитането на всички вероизповедания и оценяването на многообразието, както и провеждането на обучение за журналисти относно всички форми на антисемитизъм с цел справяне с евентуална пристрастност;

9.  призовава онези държави членки, в които мотивите, основани на раса, национален или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, все още не се считат за утежняващо обстоятелство при извършване на престъпление, да поправят това възможно най-бързо и да предприемат действия за пълното и правилно прилагане и изпълнение на Рамковото решение на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, така че да се гарантира, че антисемитските действия се преследват наказателно от органите на държавите членки както в онлайн, така и в офлайн среда;

10.  настоява, че е необходимо на правоприлагащите органи да се предоставя целево обучение относно борбата с престъпленията от омраза и дискриминацията и че е необходимо да се създадат специални отдели за борба с престъпленията от омраза в полицейските сили, в случай че такива отдели все още не съществуват, и призовава агенциите на ЕС и международните организации да подпомагат държавите членки при предоставянето на такова обучение;

11.  насърчава трансграничното сътрудничество на всички равнища в наказателното преследване на престъпления от омраза, и преди всичко при преследването на тежки престъпления, като например терористични дейности;

12.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат усилията си, за да гарантират въвеждането на цялостна и ефикасна система за систематичното събиране на надеждни, относими и съпоставими данни за престъпленията от омраза, разделени в зависимост от мотивацията и включващи терористични актове;

13.  призовава държавите членки, във връзка с Кодекса за поведение, договорен между Комисията и водещи дружества в областта на информационните технологии, да настояват пред онлайн посредниците и платформите на социалните медии да предприемат бързи действия за предотвратяване и борба с подбуждащите омраза антисемитски изказвания в интернет;

14.  подчертава, че училищата предлагат уникална възможност за предаване на ценностите за толерантност и уважение, тъй като те достигат до децата от най-ранна възраст;

15.  насърчава държавите членки да насърчават преподаването за Холокоста (Шоа) в училищата, както и да гарантират, че учителите са подходящо обучени за тази задача и са подготвени да реагират на многообразието в класната стая; също така насърчава държавите членки да разгледат възможността за преразглеждане на учебниците, за да гарантират, че еврейската история и съвременният еврейски живот са представени по всеобхватен и балансиран начин и че се избягва всякаква форма на антисемитизъм;

16.  изисква от Комисията и държавите членки да увеличат финансовата подкрепа за целеви дейности и образователни проекти с цел изграждане и укрепване на партньорствата с еврейски общности и институции, както и насърчаване на обмена между деца и млади хора от различни вероизповедания чрез съвместни дейности, като се стартират и подкрепят кампании за повишаване на осведомеността в това отношение;

17.  призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с международни участници, като ЮНЕСКО, ОССЕ и Съвета на Европа, както и с други международни партньори, за да се води борба с антисемитизма на международно равнище;

18.  призовава Комисията да поиска статут на консултативен орган в рамките на IHRA;

19.  насърчава всяка държава членка да отбелязва официално Международния ден в памет на жертвите на Холокоста на 27 януари;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите — членки на ЕС, и на държавите кандидатки, както и на Съвета на Европа, ОССЕ и ООН.

(1) OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(2) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0485.
(4) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144

Правна информация - Политика за поверителност