Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2692(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0383/2017

Pateikti tekstai :

B8-0383/2017

Debatai :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0243

Priimti tekstai
PDF 254kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 1 d. - Briuselis
Kova su antisemitizmu
P8_TA(2017)0243B8-0383/2017

2017 m. birželio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su antisemitizmu (2017/2692(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos preambulę, antrą įtrauką, ketvirtą–septintą įtraukas, 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 6 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR(2),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. priimta Europos saugumo darbotvarkė,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 20 d. Europos Tarybos rezoliuciją Nr. 2106 (2016) „Atnaujintas įsipareigojimas kovoti su antisemitizmu Europoje“,

–  atsižvelgdamas į pirmojo metinio Komisijos kolokviumo pagrindinių teisių klausimais, surengto 2015 m. spalio 1 ir 2 d. ir pavadinto „Tolerancija ir pagarba. Antisemitinės ir antimusulmoniškos neapykantos prevencija ir kova su ja Europoje“ išvadas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. gruodžio mėn. Komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. birželio mėn. įsteigta ES kovos su rasizmu, ksenofobija ir kitų formų netolerancija aukšto lygio grupė,

–  atsižvelgdamas į Kovos su neteisėtu neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą, dėl kurio 2016 m. gegužės 31 d. susitarė Komisija ir svarbiausios IT bendrovės bei kitos platformos ir socialinių tinklų bendrovės,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2012 m.)(3),

–  atsižvelgdamas į tikslinius smurtinius teroristinius išpuolius prieš žydų bendruomenės narius, per pastaruosius metus įvykdytus keliose valstybėse narėse,

–  atsižvelgdamas į tai, kad už visų piliečių saugumą ir saugą pirmiausia yra atsakingos šalių vyriausybės, todėl jos turi visų pirma užtikrinti stebėseną ir smurto, įskaitant antisemitinį smurtą, prevenciją ir vykdyti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES valstybėse narėse pastaraisiais metais labai padaugėjo antisemitinių išpuolių, kaip nurodyta Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ir kitų organizacijų pranešimuose;

B.  kadangi skelbiama, jog įgyvendintos tikslinės saugumo priemonės padėjo užkirsti kelią smurtiniams antisemitiniams išpuoliams ir sumažinti jų skaičių;

C.  kadangi kova su antisemitizmu yra visos visuomenės uždavinys;

1.  pabrėžia, kad neapykantą kurstanti kalba ir bet kokio pobūdžio smurtas prieš žydų tautybės ES piliečius yra nesuderinami su Europos Sąjungos vertybėmis;

2.  ragina valstybes nares ir Sąjungos institucijas bei agentūras perimti ir taikyti darbinę antisemitizmo apibrėžtį, taikomą Tarptautinio Holokausto aukų atminimo aljanso (angl. International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA)(4) , kad būtų remiamos teisminės ir teisėsaugos institucijos joms siekiant veiksmingiau ir efektyviau nustatyti ir patraukti atsakomybėn antisemitinių išpuolių vykdytojus, šiuo klausimu taip pat ragina valstybes nares sekti Jungtinės Karalystės ir Austrijos pavyzdžiu;

3.  ragina valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų aktyviai prisidedama prie jų žydų tautybės piliečių ir žydų religinių, švietimo ir kultūros įstaigų saugumo užtikrinimo, glaudžiai konsultuojantis ir palaikant dialogą su žydų bendruomenėmis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir NVO, kovojančiomis prieš diskriminaciją;

4.  palankiai vertina tai, kad buvo paskirtas Komisijos kovos su antisemitizmu koordinatorius, ir primygtinai ragina Komisiją teikti visas reikiamas priemones ir paramą, kad jis galėtų kuo efektyviau vykdyti veiklą;

5.  ragina valstybes nares paskirti nacionalinius kovos su antisemitizmu koordinatorius;

6.  ragina nacionalinių ir regioninių parlamentų narius ir politinius vadovus sistemingai ir viešai smerkti antisemitinius pareiškimus, parengti atkirtį duoti skirtų kalbų ir skleisti priešingas idėjas, taip pat sudaryti įvairioms partijoms priklausančių narių parlamentines kovos su antisemitizmu grupes, siekiant sustiprinti visų politinių jėgų kovą su antisemitizmu;

7.  pabrėžia svarbų pilietinės visuomenės organizacijų ir švietimo vaidmenį užkertant kelią visų formų neapykantai ir netolerancijai ir kovojant su jomis, taip pat ragina padidinti finansinę paramą;

8.  ragina valstybes nares paskatinti žiniasklaidą propaguoti pagarbą visiems tikėjimams ir branginti įvairovę, taip pat rengti žurnalistų mokymus visų formų antisemitizmo klausimais, siekiant spręsti galimų išankstinių nuostatų problemas;

9.  ragina valstybes nares, kuriose dar nelaikoma, kad su rase, tautybe ar etnine kilme, religija ar tikėjimu susiję motyvai yra nusikalstamos veikos sunkinanti aplinkybė, kuo greičiau ištaisyti šią padėtį ir visapusiškai bei tinkamai įgyvendinti ir taikyti Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, kad būtų užtikrinta, jog už antisemitinius veiksmus valstybės narės valdžios institucijos patrauktų baudžiamojon atsakomybėn tiek internete, tiek neinternetinėje aplinkoje;

10.  primygtinai teigia, kad teisėsaugos institucijoms būtina suteikti tikslinį mokymą, kaip kovoti su nusikaltimais dėl neapykantos ir su diskriminacija, kad būtina sukurti specialius kovos su neapykantos nusikaltimais policijos skyrius, jei tokių skyrių dar nėra, ir ragina ES agentūras ir tarptautines organizacijas padėti valstybėms narėms organizuoti tokius mokymus;

11.  ragina visais lygmenimis vykdyti tarpvalstybinį bendradarbiavimą persekiojant už neapykantos nusikaltimus, visų pirma persekiojant už sunkią nusikalstamą veiką, tokią kaip teroristinė veikla;

12.  ragina ES ir jos valstybes nares sustiprinti pastangas siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta visapusiška ir veiksminga sistema, kurią taikant būtų sistemingai renkami patikimi, aktualūs ir palyginami duomenys apie neapykantos nusikaltimus, suskirstyti pagal motyvus, įskaitant teroro aktus;

13.  ragina valstybes nares elgesio kodekso, dėl kurio susitarė Komisija ir pagrindinės IT bendrovės, klausimu primygtinai reikalauti, kad interneto tarpininkai ir socialinių tinklų platformos nedelsiant imtųsi veiksmų, kuriais būtų vykdoma antisemitinės neapykantos kurstymo prevencija ir su juo kovojama;

14.  pabrėžia, kad mokyklos turi unikalią galimybę skleisti tolerancijos ir pagarbos vertybes, nes jos bendrauja su vaikais nuo jauno amžiaus;

15.  ragina valstybes nares skatinti mokyti apie Holokaustą (Šoa) mokyklose ir užtikrinti, kad mokytojai būtų tinkamai parengti šiai užduočiai ir kad jie galėtų tinkamai atsižvelgti į klasės įvairovę; taip pat ragina valstybes nares išnagrinėti galimybę persvarstyti vadovėlių turinį, kad žydų istorija ir dabartinis žydų gyvenimas būtų išsamiai ir adekvačiai nušviesti be jokių formų antisemitizmo;

16.  prašo Komisiją ir valstybes nares padidinti finansinę paramą tikslinei veiklai ir mokomiesiems projektams, plėtoti ir stiprinti partnerystes su Europos žydų bendruomenėmis ir institucijomis, ir paskatinti įvairių tikėjimų vaikų ir jaunimo mainus rengiant bendrus renginius, pradedant ir remiant šios srities informuotumo kampanijas;

17.  ragina Komisiją palaikyti glaudžius ryšius su tarptautiniais veikėjais, kaip antai UNESCO, ESBO ir Europos Taryba, taip pat su tarptautiniais partneriais, kad su antisemitizmu būtų kovojama tarptautiniu lygmeniu;

18.  ragina Komisiją prašyti, kad jai būtų suteiktas konsultanto statusas IHRA;

19.  ragina visas valstybes nares sausio 27 d. oficialiai minėti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms bei parlamentams, Europos Tarybai, ESBO ir Jungtinėms Tautoms.

(1) OL L 328, 2008 12 6, p. 55.
(2) OL L 315, 2012 11 14, p. 57.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0485.
(4) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144

Teisinė informacija - Privatumo politika