Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2692(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0383/2017

Predkladané texty :

B8-0383/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0243

Prijaté texty
PDF 175kWORD 45k
Štvrtok, 1. júna 2017 - Brusel
Boj proti antisemitizmu
P8_TA(2017)0243B8-0383/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. júna 2017 o boji proti antisemitizmu (2017/2692(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej preambulu, druhú, štvrtú až siedmu zarážku, a článok 2, článok 3 ods. 3 druhý pododsek a článok 6,

–  so zreteľom na článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000,

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV(2),

–  so zreteľom na prijatie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti v roku 2015,

–  so zreteľom na uznesenie Rady Európy 2106 (2016) z 20. apríla 2016 s názvom Obnovenie záväzku bojovať proti antisemitizmu v Európe,

–  so zreteľom na závery prvého výročného kolokvia Komisie o základných právach, ktoré sa konalo 1. a 2. októbra 2015 v Bruseli na tému Tolerancia a rešpekt: prevencia nenávisti voči židom a moslimom a boj proti nej,

–  so zreteľom na vymenovanie koordinátora Komisie pre boj proti antisemitizmu v decembri 2015,

–  so zreteľom na zriadenie skupiny EÚ na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti v júni 2016,

–  so zreteľom na kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online, na ktorom sa 31. mája 2016 dohodli Komisia a popredné IT spoločnosti, ako aj iné platformy a spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2016 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015(3),

–  so zreteľom na cielené násilné a teroristické útoky na príslušníkov židovskej komunity, ku ktorým došlo v posledných rokoch v niekoľkých členských štátoch,

–  so zreteľom na prvoradú zodpovednosť vlád za bezpečnosť a ochranu všetkých svojich občanov, a teda na jej prvoradú zodpovednosť za monitorovanie násilia, a to aj násilia namiereného proti židom, predchádzanie mu a stíhanie páchateľov,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa údajov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Agentúry EÚ pre základné práva (FRA), ako aj iných subjektov, počet protižidovsky motivovaných incidentov v posledných rokoch výrazne vzrástol;

B.  keďže existujú správy o tom, že cielené bezpečnostné opatrenia pomáhajú po zavedení do praxe predchádzať násilným protižidovským útokom a znižovať ich počet;

C.  keďže za boj proti antisemitizmu je zodpovedná celá spoločnosť;

1.  zdôrazňuje, že nenávistné prejavy a všetky druhy násilia proti európskym židovským občanom sú v rozpore s hodnotami Európskej únie;

2.  vyzýva členské štáty a inštitúcie a agentúry EÚ, aby prevzali pracovnú definíciu antisemitizmu, ktorú používa Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA)(4), a uplatňovali ju s cieľom podporiť súdne orgány a orgány presadzovania práva v ich úsilí o účinnejšie a efektívnejšie odhaľovanie a stíhanie páchateľov antisemitských útokov, a nabáda členské štáty, aby sa v tejto súvislosti inšpirovali Spojeným kráľovstvom a Rakúskom;

3.  vyzýva členské štáty, aby podnikli všetky kroky potrebné na to, aby aktívne prispievali k zaisteniu bezpečnosti svojich židovských občanov a židovských náboženských, vzdelávacích a kultúrnych priestorov prostredníctvom dôkladnej konzultácie a dialógu so židovskými obcami, organizáciami občianskej spoločnosti a mimovládnymi organizáciami bojujúcimi proti diskriminácii;

4.  víta vymenovanie koordinátora Komisie pre boj proti antisemitizmu a naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla všetky nástroje a podporu, ktoré sú potrebné na zaistenie čo najväčšej účinnosti tejto funkcie;

5.  vyzýva členské štáty, aby vymenovali národných koordinátorov pre boj proti antisemitizmu;

6.  nabáda poslancov národných a regionálnych parlamentov a politických vodcov, aby systematicky a verejne odsudzovali protižidovské vyjadrenia, prinášali protiargumenty a poskytovali alternatívny uhol pohľadu a aby vytvorili nadstranícke parlamentné skupiny zamerané na boj proti antisemitizmu, a posilnili tým boj proti tomuto javu v celom politickom spektre;

7.  vyzdvihuje dôležitú úlohu organizácií občianskej spoločnosti a vzdelávania pri predchádzaní všetkým formám nenávisti a neznášanlivosti a v boji proti nim a vyzýva na zvýšenie finančnej podpory;

8.  vyzýva členské štáty, aby nabádali médiá k tomu, aby šírili úctu k všetkým vierovyznaniam, uznanie rôznorodosti a aby podporovali odbornú prípravu novinárov zameranú na všetky formy antisemitizmu s cieľom zabrániť vzniku možných predsudkov;

9.  vyzýva členské štáty, v ktorých motívy založené na rase, národnostnom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo vierovyznaní zatiaľ nepredstavujú priťažujúcu okolnosť trestného činu, aby túto situáciu čo najrýchlejšie napravili a aby podnikli kroky na úplné a riadne vykonávanie a presadzovanie rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, a tým zaistili, že orgány členských štátov budú stíhať protižidovské prejavy v prostredí online, ako aj offline;

10.  trvá na potrebe poskytnúť orgánom presadzovania práva odbornú prípravu zameranú na boj proti trestným činom páchaným z nenávisti a diskriminácii a potrebe zriadiť v rámci policajných síl osobitné oddelenia boja proti trestným činom páchaným z nenávisti, ak takéto oddelenia ešte neexistujú, a vyzýva agentúry EÚ a medzinárodné organizácie, aby pomáhali členským štátom pri poskytovaní tejto odbornej prípravy;

11.  nabáda na cezhraničnú spoluprácu na všetkých úrovniach pri stíhaní trestných činov páchaných z nenávisti, a to najmä pri stíhaní závažných trestných činov, akými sú teroristické činnosti;

12.  žiada EÚ a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o zaistenie toho, že sa zavedie komplexný a účinný systém na systematický zber spoľahlivých, dôležitých a porovnateľných údajov o trestných činoch z nenávisti rozdelených podľa motívu a zahŕňajúcich teroristické činy;

13.  vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s kódexom správania, na ktorom sa dohodli Komisia a popredné IT spoločnosti, naliehali na online sprostredkovateľov a platformy sociálnych médií, aby prijímali okamžité opatrenia na predchádzanie protižidovským prejavom nenávisti na internete a na boj proti nim;

14.  zdôrazňuje, že školy poskytujú jedinečnú príležitosť na šírenie hodnôt tolerancie a rešpektu, keďže majú dosah na všetky deti od skorého veku;

15.  nabáda členské štáty, aby presadzovali výuku o holokauste v školách a zaistili, že učitelia budú na plnenie tejto úlohy primerane odborne pripravení a schopní adekvátne reagovať na rozmanitosť žiakov v triedach; nabáda tiež členské štáty, aby prípadne aktualizovali učebnice a zabezpečili, že židovská história a súčasný život židov v nich budú prezentované komplexne a vyvážene a bez akýchkoľvek foriem antisemitizmu;

16.  žiada Komisiu a členské štáty, aby zvýšili finančnú podporu pre cielené aktivity a vzdelávacie projekty, budovali a upevňovali partnerstvá so židovskými obcami a inštitúciami a podporovali výmeny medzi deťmi a mládežou s rôznym vierovyznaním prostredníctvom spoločných činností, zavádzaním a podporou kampaní na zvyšovanie povedomia o tejto oblasti;

17.  vyzýva Komisiu, aby v záujme boja proti antisemitizmu na medzinárodnej úrovni úzko spolupracovala s medzinárodnými aktérmi, ako sú UNESCO, OBSE a Rada Európy, ako aj s ďalšími medzinárodnými partnermi;

18.  vyzýva Komisiu, aby požiadala o štatút poradcu v IHRA;

19.  nabáda všetky členské štáty, aby si 27. januára oficiálne pripomínali Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ a kandidátskych krajín, Rade Európy, OBSE a Organizácii Spojených národov.

(1) Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.
(2) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0485.
(4) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia