Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2653(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0382/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0382/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 19
CRE 31/05/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.13
CRE 01/06/2017 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0244

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 412kWORD 52k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς)
P8_TA(2017)0244B8-0382/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (2017/2653(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (κανονισμός για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική)(1) και τους στόχους του,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒΑ 14 (διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς), που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου «Our Ocean», την οποία θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μάλτα, στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική διάσκεψη με θέμα την αλιεία στη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 30 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας» (JOIN(2016)0049),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒΑ 14 (διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (O-000031/2017 – B8‑0311/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή μας, την ευημερία και το μέλλον μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή ραγδαία επιδείνωση της υγείας των ωκεανών – με την αύξηση της θερμοκρασίας και την οξίνιση των ωκεανών, τη λεύκανση των κοραλλιών, την αυξανόμενη πίεση στα αποθέματα ιχθύων και τις αυξανόμενες ποσότητες θαλάσσιων απορριμμάτων – μας προειδοποιεί ότι ήρθε η ώρα να δράσουμε ώστε να αναλάβουμε τον απαραίτητο ηγετικό ρόλο για την προστασία των ωκεανών μας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Vella έχει απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της δράσης της ΕΕ και για δέσμευση για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών μας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές για τα οικοσυστήματα και τα αλιευτικά πεδία που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την «Γαλάζια Ανάπτυξη», όπως η εξόρυξη του θαλασσίου βυθού, η αναζήτηση πετρελαίου και η παλιρροϊκή και η κυματική ενέργεια, καθώς και ότι οι κίνδυνοι που συνεπάγονται αυτές οι δραστηριότητες είναι αβέβαιοι, υπερβαίνουν τα σύνορα και επηρεάζουν τις παραδοσιακές αλιευτικές ζώνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των μικρών και βιοτεχνών αλιέων στις αγορές και τους πόρους αποτελεί προτεραιότητα του Θεματολογίου 2030 του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς πρέπει να έχουν φωνή σε όλες τις φάσεις λήψης αποφάσεων των αλιευτικών πολιτικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% των αλιέων, περίπου οι μισοί από τους οποίους είναι γυναίκες, και το 50% περίπου των παγκόσμιων αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για την εξασφάλιση βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της φτώχειας, η παραδοσιακή αλιεία αποτελεί πολύτιμη πηγή ζωικής πρωτεΐνης για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και συχνά υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες στις παράκτιες κοινότητες·

1.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη σύγκληση της υψηλού επιπέδου διάσκεψης του ΟΗΕ, ώστε να εστιαστεί η προσοχή στην ανάγκη να αναληφθεί δράση σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στους ωκεανούς·

2.  σημειώνει ότι, παρά την παγκόσμια δέσμευση για αναχαίτιση της υπεραλίευσης έως το 2015, η οποία ανελήφθη το 2002 κατά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, το 31,4 % των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων εξακολουθούν να υπεραλιεύονται· υπενθυμίζει ότι η υπεραλίευση συνιστά σοβαρή απειλή όχι μόνο για το σύνολο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων ανά τον κόσμο·

3.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η οξίνιση των ωκεανών, που προκαλείται λόγω της αύξησης των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα, έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς· τονίζει την ανάγκη να εκπονηθούν αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής και διατομεακά μέτρα μετριασμού, προκειμένου να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στην οξίνιση των ωκεανών και στις βλαβερές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τους ωκεανούς, καθώς και για τα παράκτια οικοσυστήματα·

4.  τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της διαχείρισης της αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο μια οικοσυστημική και προληπτική προσέγγιση, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, ώστε τα αποθέματα ιχθύων να μπορέσουν να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

5.  ζητεί οιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις επιδοτήσεις αλιείας να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας, τον τοπικό της χαρακτήρα και τον θεμελιώδη ρόλο της στην εξασφάλιση της επισιτιστικής κυριαρχίας και της οικονομικής και κοινωνικής επιβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη να αναλάβουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους ως κράτη σημαίας, παράκτια κράτη, κράτη λιμένος και κράτη αγοράς, πιο συγκεκριμένα ως:

   κράτη σημαίας - πλήρης εφαρμογή των διεθνών και εθνικών μέτρων διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους τηρούν τους κανόνες·
   παράκτια κράτη - διασφάλιση βιώσιμης αλιείας σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους και έλεγχος της πρόσβασης στα εν λόγω ύδατα με σκοπό την αποτροπή της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας·
   κράτη λιμένα - κύρωση και πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τα μέτρα του κράτους λιμένα του FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας)·
   κράτη αγοράς - λήψη μέτρων για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας και της πολιτικής για το εμπόριο και την αγορά·

7.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προστατευθεί τουλάχιστον το 10 % των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, σύμφωνα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ 14.5·

8.  τονίζει τη σημασία του ΣΒΑ 14.7 του ΟΗΕ όσον αφορά την αύξηση του οικονομικού οφέλους από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων για τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του τουρισμού·

9.  ζητεί να ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων διαχείρισης·

10.  ζητεί την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας για μια βιώσιμη και ισότιμη εκμετάλλευση των μεταναστευτικών ειδών, ιδίως όσον αφορά την επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων, την παρακολούθηση, την επιτήρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως ζητείται από την συμφωνία του ΟΗΕ του 1995 για τα αποθέματα ιχθύων και τις τρεις διασκέψεις αναθεώρησης το 2006, το 2010 και το 2016· πιστεύει ότι όλα τα είδη εμπορικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να καλύπτονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) με αυξημένες αρμοδιότητες, ώστε αυτές να επιβάλλουν αποτελεσματικά την εφαρμογή των αποφάσεων διαχείρισης και τις κυρώσεις·

11.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν περαιτέρω τις αρχές και τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μη μέλη της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου