Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2304(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0201/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0201/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.1
CRE 13/06/2017 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0245

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 545kWORD 66k
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
P8_TA(2017)0245A8-0201/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2016/2304(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175 και 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) («κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τα αποτελέσματα και τα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Διασφαλίζοντας την ορατότητα της πολιτικής συνοχής: Κανόνες ενημέρωσης και επικοινωνίας 2014-2020»(8),

–  έχοντας υπόψη το Φλας Ευρωβαρόμετρο 423 του Σεπτεμβρίου 2015 που ανατέθηκε από την Επιτροπή, με τίτλο «Citizens’ awareness and perceptions of EU: Regional Policy» (Επίγνωση και αντιλήψεις των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ)(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Van den Brande, του Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Multilevel Governance and Partnership» (Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εταιρική σχέση), η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Johannes Hahn, Επιτρόπου για την Περιφερειακή και την Αστική Πολιτική(10),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το έτος 2016, με τίτλο «Connecting regions and cities for a stronger Europe» (Σύνδεση περιφερειών και πόλεων για μια ισχυρότερη Ευρώπη)(11),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουλίου 2016, η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή, με τίτλο «Implementation of the partnership principle and multi-level governance during the 2014-2020 ESI Funds» (Εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στα ΕΔΕΤ 2014-2020)(12),

–  έχοντας υπόψη την παρουσίαση της Γραμματείας του Interreg Europe, με τίτλο «Designing a project communication strategy» (Σχεδιάζοντας μια στρατηγική επικοινωνίας για έργα)(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε ως τμήμα της εκ των υστέρων αξιολόγησης και πρόβλεψης των παροχών στις χώρες της ΕΕ των 15, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ, η οποία ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, με τίτλο «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (Οφέλη από την πολιτική συνοχή στις χώρες Βίσεγκραντ για τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)(14),

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας (EAPN) του 2014, με τίτλο «Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels» (Δίνοντας φωνή στους πολίτες: προώθηση της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων φορέων για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων – Οδηγίες για τους φορείς λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο)(15),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών (Θεματικό τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής) του Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Communicating Europe to its Citizens: State of Affairs and Prospects» (Επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων στους πολίτες: Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές),

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών (Θεματικό τμήμα Β: Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής) του Απριλίου 2016, με τίτλο «Research for REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy» (Έρευνα για την επιτροπή REGI: Ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της πολιτικής συνοχής),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013 (SWD(2016)0318),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0201/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στη ζωή των πολιτών, όπως προκύπτει από πολλές εκθέσεις και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, αλλά τα αποτελέσματα δεν γνωστοποιούνταν πάντα ικανοποιητικά και η ενημέρωση σχετικά με τις θετικές της συνέπειες παραμένει μάλλον χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστιθέμενη αξία που κομίζει η πολιτική συνοχής της ΕΕ, υπερβαίνει τον αποδεδειγμένα θετικό οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό τους αντίκτυπο, φανερώνοντας και την προσήλωση των κρατών μελών και των περιφερειών στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση των τελικών χρηστών και της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τα τοπικά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα είναι κομβικής σημασίας, ανεξάρτητα από τα επίπεδα χρηματοδότησης σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης και το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που βασίζονται σε ένα ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των δημόσιων αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην καλύτερη προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων της πολιτικής της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες να υπάρχει διαρκής διάλογος και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για την εξασφάλιση της λογοδοσίας και της νομιμότητας των δημόσιων πολιτικών, δημιουργώντας την αίσθηση της κοινής ευθύνης και της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της διαφάνειας των ΕΔΕΤ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αντιλήψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και του ενδιαφέροντος των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνεκτική γραμμή επικοινωνίας είναι ουσιαστικής σημασίας, όχι μόνον στο πλαίσιο των επόμενων σταδίων όσον αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των ΕΔΕΤ, αλλά και στο προηγούμενο στάδιο, ώστε να γνωρίζουν οι φορείς υλοποίησης των έργων τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι μεθοδολογίες για την παροχή πληροφοριών και τη διαφοροποίηση των διαύλων επικοινωνίας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια δημόσια μέσα προώθησης της ανάπτυξης που, μέσω των πέντε ΕΔΕΤ, εξασφαλίζει επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών·

2.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η συνολική ενημέρωση και οι αντιλήψεις του κοινού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ έχουν μειωθεί με την πάροδο των ετών· επισημαίνει το Ευρωβαρόμετρο 423 του Σεπτεμβρίου του 2015, στο οποίο μόλις πάνω από το ένα τρίτο (34 %) των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι έχουν πληροφορηθεί ότι τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή όπου διαμένουν· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναφέρονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών υποδομών και του περιβάλλοντος ως σημαντικούς τομείς· θεωρεί ότι όχι μόνο η ποσότητα αλλά κυρίως η ποιότητα των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και η προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα αποτελούν προϋποθέσεις της θετικής επικοινωνίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η αξιολόγηση, η επιλογή, η εκτέλεση και η ολοκλήρωση των έργων πρέπει να εστιάζουν στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποφεύγονται οι μη αποδοτικές δαπάνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητική δημοσιότητα για την πολιτική συνοχής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μέτρα επικοινωνίας πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή για το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ενώ επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη μορφή διαφήμισης είναι να καταδεικνύουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των υλοποιούμενων έργων·

3.  σημειώνει ότι η μέριμνα για την προβολή των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κοινή ευθύνη της Επιτροπής και των κρατών μελών, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών στρατηγικών επικοινωνίας για να εξασφαλισθεί η προβολή των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των αρχών διαχείρισης και ειδικότερα των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών, μέσω της θεσμικής επικοινωνίας, καθώς και των δικαιούχων, δεδομένου ότι αποτελούν την πλέον αποτελεσματική διεπαφή επικοινωνίας με τους πολίτες, παρέχοντας πληροφορίες επί τόπου και να φέροντας την Ευρώπη πλησιέστερα σε αυτούς· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω αρχές γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και ανάγκες και ότι η βελτίωση της προβολής προϋποθέτει περισσότερες προσπάθειες για καλύτερη ενημέρωση και διαφάνεια σε επίπεδο βάσης·

4.  υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση της προβολής μιας πολιτικής απαιτεί μια διπλή διαδικασία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους εταίρους· τονίζει, επιπλέον, ότι, στο πλαίσιο των πολύπλοκων προκλήσεων και για να διασφαλισθεί η νομιμότητα και η παροχή αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων λύσεων, οι δημόσιες αρχές πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων διαπραγμάτευσης και εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των εταίρων και επισημαίνει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο ζήτημα αυτό·

5.  τονίζει στο πλαίσιο αυτό την άνιση πρόοδο που σημειώθηκε στα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά την ευρύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών· επισημαίνει επ’ αυτού τη σπουδαιότητα του κοινωνικού διαλόγου·

Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν

6.  επισημαίνει την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και της αντιευρωπαϊκής, λαϊκίστικης προπαγάνδας που διαστρεβλώνει τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλύσουν και να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια τους· τονίζει, συνεπώς, την επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας, που να χρησιμοποιούν φιλική για τους πολίτες γλώσσα και να αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω ποικίλων πλατφορμών μέσων ενημέρωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι σε θέση να μεταφέρουν ένα ακριβές και συνεκτικό μήνυμα προς τους πολίτες σχετικά με την προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος για την ποιότητα ζωής και την ευημερία τους·

7.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλύσουν, τόσο για το τρέχον πλαίσιο όσο και για την μετά το 2020 μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, τον αντίκτυπο στις αντιλήψεις για τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του δεσμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ·

8.  αναγνωρίζει τους περιορισμούς του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς προβολής της πολιτικής συνοχής· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η προβολή των απτών επιτευγμάτων της δεν έχει αποτελέσει πάντοτε προτεραιότητα των διαφόρων εμπλεκομένων μερών· είναι της άποψης ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με απτά επιτεύγματα θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η τεχνική βοήθεια των ΕΔΕΤ δεν περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την επικοινωνία, είτε σε ενωσιακό είτε σε επίπεδο κρατών μελών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση με τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 115 και στο παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού περί κοινών διατάξεων·

9.  επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να απλουστευθούν οι κανόνες που διέπουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και της ανάγκης να διατηρηθεί χρηστή και διαφανής δημοσιονομική διαχείριση και να καταπολεμηθεί η απάτη, ενημερώνοντας παράλληλα σωστά το κοινό· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ παρατυπιών και απάτης, έτσι ώστε να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στις διαχειριστικές αρχές και τις τοπικές αρχές· επιμένει, εξάλλου, ότι πρέπει να απλουστευθεί και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους, χωρίς να θίγονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ιδιοκτησία της ασκούμενης πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων· εκτιμά ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης προσθέτει αξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών, όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κινητοποίηση των εταίρων προκαλεί ορισμένες δυσχέρειες σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρμόζεται τυπικά και δεν επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή στη διαδικασία διακυβέρνησης· υπενθυμίζει ότι περισσότερες προσπάθειες και πόροι πρέπει να επενδυθούν στην ενεργό συμμετοχή των εταίρων και την ανταλλαγή εμπειριών μέσω πλατφορμών διαλόγου για τους εταίρους, με σκοπό, επίσης, να συμβάλλουν στη διάδοση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και των επιτυχιών της ΕΕ·

11.  υπενθυμίζει επίσης τον μακροπρόθεσμο στρατηγικά χαρακτήρα των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, γεγονός που συνεπάγεται ότι ορισμένες φορές τα αποτελέσματα δεν είναι αμέσως ορατά, πράγμα επιζήμιο για την προβολή των μέσων της πολιτικής συνοχής, ειδικά σε σύγκριση με άλλα ενωσιακά εργαλεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· ζητεί συνεπώς μετ’ επιτάσεως να συνεχιστούν οι δραστηριότητες επικοινωνίας ενδεχομένως για άλλα τέσσερα έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου· τονίζει ότι τα αποτελέσματα ορισμένων επενδύσεων (ιδίως σε ανθρώπινο κεφάλαιο) είναι λιγότερο ορατά και δυσκολότερο να προσδιοριστούν ποσοτικά απ’ ό,τι οι «υλικές» επενδύσεις και ζητεί μια πιο λεπτομερή και διαφοροποιημένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής στη ζωή των πολιτών· είναι της άποψης, εξάλλου, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες εκ των υστέρων αξιολόγησης και ενημέρωσης σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που αποτελεί μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη·

12.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των μέσων επικοινωνίας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ποικίλες πολιτικές της ΕΕ και, γενικότερα, με θέματα που άπτονται της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, για την μάλλον περιορισμένη κάλυψη, από τα μέσα ενημέρωσης, των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν εκστρατείες πληροφόρησης και στρατηγικές επικοινωνίας που στοχεύουν στα μέσα ενημέρωσης, που ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ενημέρωσης και που παρέχουν πληροφορίες σε προσβάσιμη και ελκυστική μορφή· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν η αυξανόμενη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις ψηφιακές εξελίξεις και το μείγμα των διαφόρων τύπων διαύλων επικοινωνίας που διατίθενται, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν καλύτερα για την προβολή των ευκαιριών που προσφέρουν και των επιτευγμάτων που παράγουν τα ΕΔΕΤ·

Βελτίωση της επικοινωνίας και της δέσμευσης των εταίρων κατά το δεύτερο εξάμηνο της περιόδου 2014 - 2020

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον συντονισμό και την προσβασιμότητα των υφιστάμενων μέσων και μηχανισμών επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των θεμάτων που επηρεάζουν τις τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής κατευθυντήριων γραμμών που εκθέτουν τεχνικές και μεθόδους για την αποτελεσματική κοινοποίηση του τρόπου με τον οποίο η πολιτική συνοχής προσφέρει απτά αποτελέσματα για την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ· καλεί τις αρχές διαχείρισης και τους δικαιούχους να ενημερώνουν ενεργά και συστηματικά σχετικά με τα αποτελέσματα, τα οφέλη και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της πολιτικής, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη τα διαφορετικά στάδια της υλοποίησης των έργων·

14.  υπογραμμίζει ότι, ενόψει της ποσότητας και της ποιότητας των πληροφοριών που μεταδίδονται με τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, η εμφάνιση απλώς του λογότυπου της Επιτροπής στις πινακίδες περιγραφής ενός έργου δεν είναι πλέον επαρκής· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει πιο αποτελεσματικά μέσα προβολής·

15.  χαιρετίζει τις τρέχουσες ειδικές δραστηριότητες επικοινωνίας όπως, για παράδειγμα, η εκστρατεία «Europe in My Region», η διαδικτυακή εφαρμογή της Επιτροπής «EU Budget for Results», η συνεργασία με την CIRCOM Regional(16), το πρόγραμμα «Europe for Citizens» καθώς και οι ευκαιρίες που παρέχονται από το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· επισημαίνει, επιπλέον, τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct στην αποκεντρωμένη επικοινωνία, με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης για τον αντίκτυπο της πολιτικής για τη συνοχή επί τόπου, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει εξάλλου την ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην προσέγγιση των φοιτητών και των δημοσιογράφων ως πιθανών φορέων επικοινωνίας, καθώς και στην εξασφάλιση γεωγραφικής ισορροπίας στις εκστρατείες επικοινωνίας·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προσαρμοστούν τα συστήματα επικοινωνίας που προβλέπονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση για επικοινωνία στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, καθώς και, ενδεχομένως, η αύξηση του αριθμού των δεσμευτικών απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης για έργα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφή καθοδήγηση το 2017 για το πώς ακριβώς η τεχνική βοήθεια που αφορά την ενημέρωση/επικοινωνία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους δικαιούχους· επισημαίνει, επίσης, ότι τα συνήθη πρότυπα επικοινωνίας και διαφήμισης, αν και έχουν σχεδιαστεί σωστά στην περίπτωση των διαρθρωτικών και τεχνολογικών επενδύσεων, δεν είναι εξίσου αποτελεσματικά για άυλες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη ιεράρχηση της ενημέρωσης μεταξύ των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά το έργο του προσωπικού διαχείρισης που δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για την ενημέρωση, και για ένταξη της ενημέρωσης στη συνήθη διαδικασία των ΕΔΕΤ· ζητεί μεγαλύτερο επαγγελματισμό στον τομέα της ενημέρωσης, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο και την αποφυγή της ιδιότυπης ορολογίας της ΕΕ·

18.  χαιρετίζει την εκ των υστέρων αξιολόγηση από την Επιτροπή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η οποία αποτελεί εξαιρετική πηγή ενημέρωσης για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τον αντίκτυπό τους· λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία των χωρών Βίσεγκραντ όσον αφορά τα εξωτερικά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής στην ΕΕ των 15(17) και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρύτερη αντικειμενική μελέτη σε επίπεδο ΕΕ των 28· προτρέπει, επιπλέον, την Επιτροπή να διαφοροποιήσει τις στρατηγικές επικοινωνίας της προς τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν καθαρά και είναι καθαροί δικαιούχοι, και να εξάρει τα συγκεκριμένα οφέλη που προσφέρει η πολιτική συνοχής στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών υποδομών τόσο μέσω άμεσων επενδύσεων όσο και μέσω άμεσων και έμμεσων εξαγωγών (εξωτερικά αποτελέσματα)·

19.  καλεί την Επιτροπή και τις διαχειριστικές αρχές να εντοπίσουν τρόπους για τη διευκόλυνση και την τυποποίηση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, να προωθήσουν την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών σχετικά με τις στρατηγικές επικοινωνίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η υπάρχουσα εμπειρία και να αυξηθεί η διαφάνεια και η προβολή των δυνατοτήτων χρηματοδότησης·

20.  χαιρετίζει την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνοχής στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, η οποία αποσκοπεί στην απλούστευση και στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει την ικανότητά της να συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόσβαση σε πληροφορίες, στην παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων και στη δημιουργία χρήσιμων συνδέσμων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών·

21.  θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνία μέσω νέων διαύλων ενημέρωσης, πράγμα που θα απαιτήσει μια στρατηγική για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να ενημερώνονται οι πολίτες και να τους παρέχεται η δυνατότητα να εκφράζουν τις ανάγκες τους, οι οποίοι θα απευθύνονται στους τελικούς χρήστες μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως διαδραστικά ηλεκτρονικά μέσα, ανάπτυξη πιο προσβάσιμου περιεχομένου για φορητές συσκευές και εφαρμογές, και θα διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι προσαρμοσμένες στις διάφορες ηλικιακές ομάδες και να είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες, ανάλογα με την περίπτωση· καλεί τις διαχειριστικές αρχές να παράσχουν στις σχετικές ΓΔ με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και επιτεύγματα και τις επενδύσεις, με σκοπό την απεικόνιση εύκολα αναγνώσιμων δεδομένων και χαρτών στην Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων των ΕΔΕΤ, προς όφελος των δημοσιογράφων· ζητεί την ανάληψη περιφερειακών πρωτοβουλιών ανάθεσης για τα καλύτερα έργα, εμπνευσμένη από τα βραβεία RegioStars·

22.  προτείνει, επιπλέον, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων επικοινωνίας, καθώς και να συσταθούν περιφερειακές ειδικές ομάδες για την επικοινωνία, στις οποίες να συμμετέχουν φορείς σε διάφορα επίπεδα·

23.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση και τη συμβολή της αρχής της εταιρικής σχέσης στην ενίσχυση της συλλογικής προσήλωσης και της ενεργού συμμετοχής στην πολιτική συνοχής· ζητεί να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών, των εν δυνάμει δικαιούχων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας πολιτών και των ίδιων των πολιτών μέσω του ανοικτού διαλόγου, καθώς και να προσαρμοστεί η σύνθεση όσων συμμετέχουν στην εταιρική σχέση που τυχόν θα απαιτηθεί στη διάρκεια της εφαρμογής, με στόχο να εξασφαλιστεί ο σωστός συνδυασμός των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

24.  επικροτεί το καινοτόμο μοντέλο της πολυεπίπεδης και πολυμερούς συνεργασίας που προτείνεται στο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και συνιστά την υιοθέτησή του, εφόσον είναι δυνατόν, κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνιακή διάσταση της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο των ήδη εφαρμοζόμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών, οι οποίες θα πρέπει να καταστούν πιο ορατές για τους πολίτες της ΕΕ, μέσω της διάδοσης των ορθών πρακτικών και των επιτυχημένων επενδύσεων καθώς και των ευκαιριών για την πραγματοποίηση επενδύσεων·

Προώθηση της επικοινωνίας για την πολιτική συνοχής μετά το 2020

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με την περαιτέρω απλούστευση και τον περιορισμό του κανονιστικού υπερθεματισμού, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μειώσουν την περιπλοκότητα και, κατά περίπτωση, τον αριθμό των κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ·

27.  λαμβανομένου υπόψη του τρόπου με τον οποίο η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλει στη θετική ταύτιση με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί ένα υποχρεωτικό πεδίο για την κοινοποίηση στην έντυπη αίτηση για το έργο, στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης τεχνικής βοήθειας μέσω ενός κονδυλίου που προορίζεται για την επικοινωνία, σε επίπεδο προγράμματος, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την μη αύξηση του αριθμού των περιορισμών και τη διασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας· καλεί, επιπλέον, τις διαχειριστικές, τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των έργων·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο διάλογος της Ένωσης με τους πολίτες, να επανεξεταστούν οι δίαυλοι και οι στρατηγικές επικοινωνίας και, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, να προσαρμοστούν τα μηνύματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει, επιπλέον, το δυνητικό ρόλο των κοινωνικών φορέων ως φορέων επικοινωνίας· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι εξίσου σημαντικό με τις στρατηγικές για τα μέσα ενημέρωσης και την προώθηση με τη βοήθεια διαφόρων πλατφορμών·

29.  τονίζει, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της προβολής, την ανάγκη για μεγαλύτερη απλούστευση της πολιτικής μετά το 2020, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κοινή διαχείριση και τα συστήματα οικονομικού ελέγχου, ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ μιας πολιτικής προσανατολισμένης σε αποτελέσματα, εταιρειών ελέγχων και απλούστευσης των διαδικασιών·

30.  ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020· είναι πεπεισμένο ότι η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάληψη της ευθύνης για την εφαρμογή των πολιτικών και στη διαφάνεια καθώς και στην καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή των υφιστάμενων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης, με τη συνένωση όλων των σχετικών κοινωνικών εταίρων και με την εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών σε μια συμμετοχική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, για να αποφασιστούν οι πόροι της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής συγχρηματοδότησης, όπου είναι σκόπιμο προκειμένου να επιτευχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες· προτείνει, επιπλέον, την πραγματοποίηση κοινών αξιολογήσεων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή των δικαιούχων και των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να συγκεντρώνονται πολύτιμα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής και προβολής όσον αφορά τις μελλοντικές δράσεις·

31.  επιμένει, περαιτέρω, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών με στόχο την ανάπτυξη περιφερειακών εταιρικών σχέσεων μεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών, με την πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας συνεργιών μεταξύ των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη των αστικών περιοχών και τη μεγαλύτερη ικανότητά τους στη διαχείριση των πόρων·

32.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στα οικεία τους σχέδια δράσης για την ενημέρωση, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων Γενικών Διευθύνσεων, των υπουργείων και των υπεύθυνων επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, και στην κατάρτιση ενός καταλόγου ομάδων στόχων, με σκοπό την ανάπτυξη και τη μετάδοση μηνυμάτων προσαρμοσμένων για τις ειδικές στοχευόμενες ομάδες προκειμένου να απευθυνθούν πιο άμεσα στους πολίτες επί τόπου και να τους ενημερώσουν καλύτερα·

33.  τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, τη σημασία μιας αλλαγής των αντιλήψεων, υπό την έννοια ότι η επικοινωνία αποτελεί ευθύνη όλων των δρώντων που συμμετέχουν και ότι βασικοί φορείς επικοινωνίας είναι οι ίδιοι οι δικαιούχοι·

34.  ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το ρόλο και τη θέση των ήδη υφιστάμενων δικτύων επικοινωνίας και πληροφοριών και να χρησιμοποιούν τη διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα σχετικά στοιχεία για τα έργα των ΕΔΕΤ, δίνοντας στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, πέρα από μια ανεπαρκή περιγραφή του έργου και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν· θεωρεί ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα διευκολύνει επίσης την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή·

o
o   o

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0055.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0211.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.
(7) http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_el.pdf.
(8) http://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020.
(9) http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.
(10) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf.
(11) http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf.
(12) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf.
(13)  http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf.
(14) https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf.
(15) http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf.
(16) Επαγγελματική Ένωση της Περιφερειακής Δημόσιας Υπηρεσίας Τηλεόρασης στην Ευρώπη.
(17) Έκθεση που συντάχθηκε στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης και πρόβλεψης των παροχών στην ΕΕ των 15, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ, η οποία ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και φέρει τον τίτλο «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4» (Οφέλη της πολιτικής συνοχής στις χώρες Βίσεγκραντ για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου