Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2220(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0182/2017

Predkladané texty :

A8-0182/2017

Rozpravy :

PV 12/06/2017 - 19
CRE 12/06/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 13/06/2017 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0247

Prijaté texty
PDF 311kWORD 56k
Utorok, 13. júna 2017 - Štrasburg
Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii
P8_TA(2017)0247A8-0182/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 o situácii osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (2016/2220(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia nástrojov OSN v oblasti ľudských práv vrátane tých, ktoré sa týkajú práva na štátnu príslušnosť, ako je Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Dohovor o právach dieťaťa, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho opčný protokol, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín,

–  so zreteľom na iné nástroje OSN týkajúce sa osôb bez štátnej príslušnosti a práva na štátnu príslušnosť, napríklad na záver výkonného výboru Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) č. 106 o identifikácii osôb bez štátnej príslušnosti, prevencii tohto stavu a znižovaní počtu a ochrane takýchto osôb(1), ktorý bol schválený rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. A/RES/61/137 (2006),

–  so zreteľom na kampaň UNHCR zameranú na odstránenie stavu bez štátnej príslušnosti do roku 2024(2) a na celosvetovú kampaň za rovnaké práva na štátnu príslušnosť, ktorú podporujú UNHCR, orgán OSN Ženy a iné subjekty a ktorú schválila Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 15. júla 2016 o ľudských právach a svojvoľnom zbavovaní štátnej príslušnosti (A/HRC/RES/32/5),

–  so zreteľom na Viedenskú deklaráciu a akčný program(3) schválený na Svetovej konferencii o ľudských právach OSN 25. júna 1993,

–  so zreteľom na všeobecné odporúčanie č. 32 Výboru na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW), ktoré sa týka rodového rozmeru postavenia utečenca, azylu, štátnej príslušnosti a stavu bez štátnej príslušnosti v prípade žien(4),

–  so zreteľom na Deklaráciu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o ľudských právach(5),

–  so zreteľom na článok 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa stanovuje, že Únia vo vzťahoch so zvyškom sveta musí prispievať k odstráneniu chudoby a k ochrane ľudských práv, najmä práv dieťaťa, ako aj k prísnemu dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného práva, najmä k dodržiavaniu zásad Charty Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júla 2015 o akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019(6),

–  so zreteľom na strategicky rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu z 25. júna 2012(7),

–  so zreteľom na závery Rady zo 4. decembra 2015 o osobách bez štátnej príslušnosti(8),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko/Barmu(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2016 o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingyov(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti(12),

–  so zreteľom na štúdiu generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky s názvom Riešenie vplyvu stavu bez štátnej príslušnosti na ľudské práva v rámci vonkajšej činnosti EÚ z novembra 2014,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0182/2017),

A.  keďže región južnej a juhovýchodnej Ázie tvoria tieto krajiny: Afganistan, Bangladéš, Bhután, Brunej, Kambodža, India, Indonézia, Laos, Malajzia, Maldivy, Mjanmarsko, Nepál, Pakistan, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Východný Timor a Vietnam, ktoré sú všetky členmi alebo majú štatút pozorovateľa buď v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), alebo Zoskupenia južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu (SAARC);

B.  keďže vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sa uvádza, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach; keďže právo na štátnu príslušnosť, ako aj to, že nikto nesmie byť svojvoľne pozbavený svojej štátnej príslušnosti, je zakotvené v článku 15 tejto deklarácie, ako aj v ďalších medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv; keďže však medzinárodné právne nástroj ešte len musia splniť svoj hlavný cieľ, ktorým je zaistenie práva každej osoby na štátnu príslušnosť;

C.  keďže všetky ľudské práva sú všeobecne platné, nedeliteľné, vzájomne závislé a navzájom prepojené; keďže ľudské práva a základné slobody získavajú všetky ľudské bytosti už narodením a ich ochrana a podpora je najdôležitejšou úlohou vlád;

D.  keďže v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý ratifikovali všetky krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie, sa stanovuje, že dieťa musí byť ihneď po narodení zapísané do matriky a musí mať od narodenia právo získať štátnu príslušnosť; keďže sa odhaduje, že polovicu osôb bez štátnej príslušnosti na svete tvoria deti a že mnohé z nich sú bez štátnej príslušnosti od narodenia;

E.  keďže v deklarácii ľudských práv ASEAN sa vyhlasuje, že každá osoba má právo na štátnu príslušnosť, ako sa stanovuje v právnych predpisoch, a že žiadnu osobu nemožno svojvoľne zbaviť štátnej príslušnosti ani jej uprieť právo na zmenu štátnej príslušnosti;

F.  keďže osoba bez štátnej príslušnosti sa v Dohovore o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 vymedzuje ako osoba, ktorá sa nepovažuje za štátneho príslušníka žiadneho štátu podľa jeho právnych predpisov; keďže príčiny vzniku stavu bez štátnej príslušnosti sa môžu líšiť a patrí medzi ne aj nástupníctvo a rozpad štátov, v niektorých prípadoch udalosti súvisiace s núteným útekom, migrácia a obchodovanie s ľuďmi, ako aj zmeny a medzery v právnych predpisoch o štátnej príslušnosti, strata štátnej príslušnosti v dôsledku dlhodobého pobytu mimo krajiny, svojvoľné pozbavenie štátnej príslušnosti, diskriminácia na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu alebo z iných dôvodov, administratívne a byrokratické prekážky a vrátane získania alebo registrácie rodných listov; keďže väčšinu týchto príčin, ak nie všetky, možno hľadať v prípadoch osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii;

G.  keďže je dôležité poznamenať, že osoba bez štátnej príslušnosti a utečenec nie je to isté; keďže väčšina ľudí bez štátnej príslušnosti nikdy neopustila miesto, kde sa narodili, ani nikdy neprekročila medzinárodnú hranicu;

H.  keďže absencia štátnej príslušnosti je komplexným problémom a vedie k širokej škále prípadov porušovania ľudských práv, ktoré zahŕňa aj problémy týkajúce sa rodných listov a iných dokladov o osobnom stave, ako aj iných problémov týkajúcich sa vlastníckych práv, vylúčenia s programov zdravotnej starostlivosti pre deti a systémov verejných škôl, vlastníctva firmy, politického zastúpenia a voličskej účasti, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a verejným službám; keďže absencia štátnej príslušnosti môže prispievať k obchodovaniu s ľuďmi, svojvoľnému zadržiavaniu, porušovaniu slobody pohybu, vykorisťovaniu a zneužívaniu detí a k diskriminácii žien;

I.  keďže stavu bez štátnej príslušnosti sa stále venuje len obmedzená medzinárodná pozornosť napriek tomu, že má veľmi znepokojivé celosvetové a regionálne dôsledky v oblasti ľudských práv, a naďalej sa považuje za vnútornú záležitosť štátov; keďže obmedzovanie a napokon zrušenie stavu bez štátnej príslušnosti by sa malo stať prioritou v oblasti ľudských práv na medzinárodnej úrovni;

J.  keďže v krajinách južnej a juhovýchodnej Ázie, ako sú napríklad Nepál, Malajzia a Brunej, stále dochádza k právnej diskriminácii na základe pohlavia, napríklad pri získavaní štátnej príslušnosti alebo jej prenose na niečie dieťa alebo manžela/manželku;

K.  keďže podľa odhadu UNHCR v tomto regióne nebolo pri narodení zaregistrovaných 135 miliónov detí do päť rokov, ktorým hrozí, že nebudú mať štátnu príslušnosť;

L.  keďže ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti zároveň prinesie väčšiu demokraciu, pretože niekdajšie osoby bez štátnej príslušnosti budú následne zahrnuté do demokratického procesu a budú schopné k nim prispievať;

M.  keďže zložitý problém stavu bez štátnej príslušnosti zostáva na okraji medzinárodného práva a politiky, aj keď nejde o marginálnu otázku;

N.  keďže stave bez štátnej príslušnosti ohrozuje možnosti rozvoja dotknutého obyvateľstva a účinné vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

O.  keďže cieľom globálneho akčného plánu UNHCR na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti na roky 2014 – 2024 je podporiť vlády pri riešení existujúcich závažných situácií osôb bez štátnej príslušnosti, zabrániť vzniku nových prípadov a lepšie identifikovať a chrániť obyvateľstvo bez štátnej príslušnosti; keďže opatrenie 10 tohto akčného plánu poukazuje na potrebu zlepšiť kvantitatívne a kvalitatívne údaje o osobách bez štátnej príslušnosti; keďže EÚ sa zaviazala, že bude aktívne podporovať akčný plán;

P.  keďže v záveroch Rady o akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019 sa potvrdzuje význam riešenia otázky stavu bez štátnej príslušnosti vo vzťahoch s prioritnými krajinami a zamerania úsilia na predchádzanie vzniku skupín osôb bez štátnej príslušnosti v dôsledku konfliktu, vysídlenia a rozpadu štátov;

Q.  keďže vo Výročnej správe EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2015 – otázky týkajúce sa jednotlivých krajín a regiónov z 20. septembra 2016 sa potvrdzuje cieľ EÚ posilňovať jednotnosť, účinnosť a viditeľnosť ľudských práv v zahraničnej politike EÚ a cieľ posilniť profil zapojenia EÚ do mechanizmov OSN a regionálnych mechanizmov v oblasti ľudských práv s cieľom rozvíjať regionálnu zodpovednosť a podporovať univerzálnosť ľudských práv, pričom osobitne sa v nej spomína, že súčasťou týchto krokov je začatie prvého politického dialógu o ľudských právach s mechanizmami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v oblasti ľudských práv;

R.  keďže EÚ určila, že ľudské práva sa stanú jadrom jej vzťahov s tretími krajinami;

S.  keďže absencia štátnej príslušnosti podporuje pohyby obyvateľstva, vysťahovalectvo a obchodovanie s ľuďmi, čím sa destabilizujú celé subregióny;

T.  keďže mnohé z 10 miliónov osôb bez štátnej príslušnosti na svete bývajú v južnej a juhovýchodnej Ázii a Rohingyovia v Mjanmarsku sú najväčšou skupinou osôb bez štátnej príslušnosti na svete, pričom na viac ako 1 milión osôb sa vzťahuje mandát UNHCR v oblasti stavu bez štátnej príslušnosti, ale veľké komunity osôb bez štátnej príslušnosti žijú aj v Thajsku, Malajzii, Bruneji, vo Vietname, na Filipínach a inde; keďže Tibeťania bez štátnej príslušnosti žijú v krajinách, ako sú India a Nepál; keďže na niektoré z týchto skupín sa mandát UNHCR v oblasti stavu bez štátnej príslušnosti vzťahuje, ale na iné nie; keďže štatistické pokrytie a správy o skupinách osôb bez štátnej príslušnosti po celom svete sú neúplné, pretože nie všetky krajiny vedú o tomto probléme štatistiky; keďže v južnej aj juhovýchodnej Ázii existujú dlhotrvajúce a nevyriešené prípady, ako aj prípady, v ktorých sa dosiahol pokrok;

U.  keďže v posledných rokoch sa v južnej a juhovýchodnej Ázii dosiahol pokrok vďaka zmenám v právnych predpisoch o štátnej príslušnosti, ktorými sa zaviedli vhodné ustanovenia na predchádzanie stavu bez štátnej príslušnosti a na umožnenie takýmto osobám, aby získali štátnu príslušnosť; keďže toto úsilie treba zvýšiť a prijaté právne predpisy sa musia dodržiavať aj v praxi;

V.  keďže Rohingyovia patria medzi najprenasledovanejšie menšiny na svete, tvoria najväčšiu skupinu osôb bez štátnej príslušnosti na svete a oficiálne prišli o štátnu príslušnosť v roku 1982 v dôsledku barmského zákona o občianstve; keďže Rohingyovia sú neželaní tak mjanmarskými orgánmi, ako aj susednými krajinami, hoci v niektorých z týchto krajín žije veľké množstvo utečencov; keďže prebiehajú boje v Arakanskom štáte; keďže tisícky utečencov, ktorým sa podarilo dostať cez hranicu do Bangladéša, zúfalo potrebujú humanitárnu pomoc, sú násilne zatláčané späť, hoci ide o porušovanie medzinárodného práva; keďže Rohingyovia unikajú pred politikou kolektívneho trestu z Arakanského štátu, kde bezpečnostné sily stupňujú bezohľadné odvetné útoky, podľa správ strieľajú na dedinčanov z bojových vrtuľníkov, vypaľujú domy, svojvoľne zatýkajú ľudí a znásilňujú ženy a dievčatá; keďže domáce a medzinárodné reakcie na zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a humanitárunu krízu Rohingyov boli doteraz značne nedostatočné a ešte nebolo preskúmaných mnoho nástrojov na vyriešenie tejto problematiky;

W.  keďže so státisícami tzv. Biharov sa po bangladéšskej vojne o nezávislosť, keď Pakistan odmietol ich repatriáciu, nezaobchádzalo ako s občanmi Bangladéša; keďže od roku 2003 sa však v množstve súdnych rozhodnutí potvrdilo, že Biharovia sú občanmi Bangladéša; keďže veľké množstvo Biharov stále nie je naplno začlenené do bangladéšskej spoločnosti a programov v oblasti rozvoja a mnohí z nich si nedokážu naplno uplatniť svoje opätovne potvrdené práva;

X.  keďže v južnej a juhovýchodnej Ázii stále žije mnoho ďalších skupín osôb bez štátnej príslušnosti; keďže však v posledných rokoch nastal aj pozitívny vývoj, napríklad v Indonézii, ktorá zrušila rodovú diskrimináciu pri získavaní štátnej príslušnosti a v roku 2006 reformovala svoj zákon o štátnej príslušnosti, aby indonézski migranti už nemohli prísť o občianstvo, ak strávia viac ako päť rokov v zahraničí, keby to viedlo k stavu bez štátnej príslušnosti; v Kambodži, kde sa zabezpečila bezplatná registrácia narodených detí do 30 dní po pôrode; vo Vietname, kde v roku 2008 zjednodušili získavanie občianstva každej osobe bez štátnej príslušnosti, ktorá žila vo Vietname viac ako 20 rokov; a v Thajsku, kde po reforme zákonov o štátnej príslušnosti a evidencii občanov získalo od roku 2011 štátnu príslušnosť 23 000 osôb bez štátnej príslušnosti;

Y.  keďže je nesmierne dôležité, aby vlády a príslušné orgány všetkých krajín v regióne plne dodržiavali zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia a chránili utečencov v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

Z.   keďže skupiny osôb bez štátnej príslušnosti by mali mať prístup k humanitárnym programom, v rámci ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť, vzdelávanie v oblasti potravín a výživová pomoc;

1.  vyjadruje znepokojenie z miliónov prípadov osôb bez štátnej príslušnosti po celom svete, najmä v južnej a juhovýchodnej Ázii, a vyjadruje solidaritu s týmito osobami;

2.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti so situáciou menšiny Rohingyov v Mjanmarsku; vyjadruje zdesenie nad správami o rozsiahlom porušovaní ľudských práv a nepretržitom utláčaní a diskriminácii Rohingyov a tým, že nie sú uznaní za súčasť mjanmarskej spoločnosti, čo pôsobí ako koordinovaná kampaň na podporu etnických čistiek; zdôrazňuje, že Rohingyovia žijú na území Mjanmarska už mnoho generácií a majú plný nárok na mjanmarské občianstvo, tak ako ho mali v minulosti, ako aj na všetky práva a povinnosti, ktoré s ním súvisia; naliehavo vyzýva vládu a orgány Mjanmarska, aby obnovili mjanmarské občianstvo pre menšinu Rohingyov; ďalej naliehavo žiada okamžité otvorenie Arakanského štátu pre humanitárne organizácie, medzinárodných pozorovateľov, mimovládne organizácie a novinárov; vyjadruje presvedčenie, že bude potrebné zorganizovať nestranné vyšetrovanie, aby sa osoby, ktoré porušujú ľudské práva, za svoje činy zodpovedali; ďalej vyjadruje presvedčenie, že sú naliehavo potrebné opatrenia, ktorými sa zabráni ďalšej diskriminácii, prejavom nepriateľstva a násilnostiam voči menšinám alebo podnecovaniu k takémuto konaniu; očakáva, že nositeľka Nobelovej ceny za mier a laureátka Sacharovovej ceny pani Su Ťij využije rôzne svoje funkcie v myanmarskej vláde, s cieľom priblížiť sa k vyriešeniu tohto problému;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že absencia štátnej príslušnosti sa v niektorých prípadoch zneužíva ako nástroj na marginalizáciu osobitných komunít a na odobratie práv týmto komunitám; je presvedčený, že právne, politické a sociálne začlenenie menšín je kľúčovým prvkom prechodu k demokracii a že vyriešenie problematiky osôb bez štátnej príslušnosti by prispelo k lepšej sociálnej súdržnosti a politickej stabilite;

4.  upozorňuje na skutočnosť, že absencia štátnej príslušnosti môže spôsobiť významnú humanitárnu krízu, a pripomína, že osoby bez štátnej príslušnosti by mali mať prístup k programom humanitárnej pomoci; zdôrazňuje skutočnosť, že absencia štátnej príslušnosti často vedie k nedostatočnému prístupu k vzdelávaniu, zdravotným službám, práci, slobode pohybu a bezpečnosti;

5.  je znepokojený chýbajúcimi údajmi o osobách bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii, kde je k dispozícii len málo údajov alebo vôbec žiadne údaje z Bhutánu, Indie, Nepálu a Východneho Timoru; ďalej vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tím, že aj keď sú k dispozícii celkové čísla, chýbajú rozčlenené údaje napríklad o ženách, deťoch a iných zraniteľných skupinách; poukazuje na to, že v dôsledku chýbajúcich informácií je ťažšie formulovať cielené kroky, okrem iného v rámci kampane UNHCR na odstránenie problému osôb bez štátnej príslušnosti do roku 2024; dôrazne nabáda štáty v južnej a juhovýchodnej Ázii, aby o problematike osôb bez štátnej príslušnosti vypracovali a zverejnili spoľahlivé členené údaje;

6.  poukazuje na to, že sú aj pozitívne príklady, ako iniciatíva Filipín z mája 2016 na riešenie potreby údajov o miere výskytu a situácii detí bez štátnej príslušnosti v tomto regióne; vyzýva EÚ, aby ponúkla svoju spoluprácu a podporu na komplexnom zmapovaní stavu bez štátnej príslušnosti a na určení projektov na ukončenie tohto stavu v regióne;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie skutočnosťou, že Brunej, Malajzia a Nepál majú právne predpisy, ktoré vedú k diskriminácii na základe pohlavia; zdôrazňuje potrebu preskúmania ustanovení týkajúcich sa zákona o štátnej príslušnosti, najmä v spojitosti s Dohovorom o právach dieťaťa a Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

8.  víta priaznivý vývoj v regióne a úsilie, ktoré sa vyvíja na Filipínach, vo Vietname a v Thajsku, a nabáda krajiny v regióne, aby spolupracovali a aby si vymieňali osvedčené postupy a snažili sa spoločne o ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti v celom regióne;

9.  pripomína na situáciu, ku ktorej dochádza po ukončení stavu bez štátnej príslušnosti v regióne, a na zásadu účasti na dodržiavaní ľudských práv; podporuje začleňovanie komunít bez štátnej príslušnosti a ľudí, ktorí kedysi nemali štátnu príslušnosť, do projektov rozvoja a do plánovania; podporuje vlády a projekty rozvoja na odstraňovanie diskriminácie, ku ktorej dochádza po ukončení stavu bez štátnej príslušnosti, podľa vzoru článku 4 ods. 1 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý je fakticky zameraný na urýchlenie dosiahnutia rovnosti;

10.  uznáva síce národnú zvrchovanosť v otázkach, ako je občianstvo, naliehavo však vyzýva krajiny, v ktorých žijú skupiny obyvateľov bez štátnej príslušnosti, aby podnikli konkrétne kroky na vyriešenie tohto problému v súlade so zásadami zakotvenými v medzinárodných dohovoroch, ktoré ratifikovali, najmä Dohovor o právach dieťaťa; berie na vedomie viacero príkladov pozitívneho vývoja, ku ktorému došlo v regióne;

11.  naliehavo vyzýva vládu Bangladéša, aby sa zaviazala k jasnému plánu, ktorý by umožnil plné vykonávanie Mierovej dohody z Čittágonských hôr z roku 1997, čo by umožnilo rehabilitáciu Jummanov, ktorí v súčasnosti žijú v Indii a nemajú štátnu príslušnosť;

12.  dôrazne nabáda štáty, aby vykonávali doložku, ktorá je zakotvená aj v Dohovore o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961 a podľa ktorej osoba narodená v určitom štáte zároveň získa aj štátnu príslušnosť tohto štátu, ak by inak tejto osobe hrozilo, že bude bez štátnej príslušnosti;

13.  zdôrazňuje, že existuje súvislosť medzi chýbajúcou štátnou príslušnosťou osôb a ich sociálnou a ekonomickou zraniteľnosťou; nalieha na vlády v rozvojových krajinách, aby zabránili odopieraniu, strate a odoberaniu štátnej príslušnosti, prijali spravodlivé zákony o štátnej príslušnosti a uplatňovali prístupné, dostupné a nediskriminačné postupy vybavovania dokumentov týkajúcich sa štátnej príslušnosti;

14.  víta záväzok Rady riešiť problematiku osôb bez štátnej príslušnosti vo vzťahoch s prioritnými krajinami vyjadrený v jej záveroch k akčnému plánu pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019 a okrem toho víta záväzok Rady posilňovať vzťahy s ASEAN; odporúča, aby sa úsilie sústreďovalo nielen na vznik skupín osôb bez štátnej príslušnosti v dôsledku konfliktu, vysídľovania a zániku štátov, ale aj na iné významné aspekty, ako je napríklad absencia štátnej príslušnosti, ktorý vzniká v dôsledku diskriminácie, ako aj nedostatočnej registrácie narodených detí a evidencie občanov;

15.  pripomína opatrenie prisľúbené v rámci akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ktorým je vytvorenie spoločného rámca medzi Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) na riešenie problematiky osôb bez štátnej príslušnosti s tretími krajinami; zdôrazňuje, že vytvorenie a rozšírenie formálneho rámca by bolo prostriedkom, ktorým by Európska únia mohla podporiť cieľ UNHCR, ktorým je ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti vo svete do roku 2024;

16.  vyzýva EÚ, aby podporovala rozvoj globálnych riešení stavu bez štátnej príslušnosti spolu s osobitnými regionálnymi alebo miestnymi stratégiami, keďže univerzálny prístup nebude dostatočne účinný na vyriešenie tejto problematiky;

17.  domnieva sa, že EÚ by mala vo väčšej miere zdôrazňovať zásadný vplyv stavu bez štátnej príslušnosti na globálne záležitosti, ako je odstránenie chudoby, vykonávanie programu a cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, podpora práv dieťaťa a potreba riešiť problém nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi;

18.  víta prijatie cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 16.9, na základe ktorého by sa všetkým ľuďom mala poskytovať právna identita a registrácia pri pôrode; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že absencia štátnej príslušnosti nie je v programe 2030 výslovne uvedená ako dôvod diskriminácie a ani ako cieľ v oblasti znižovania chudoby; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pri plnení svojich cieľov trvalo udržateľného rozvoja zvážili začlenenie ukazovateľov o absencii štátnej príslušnosti do svojich mechanizmov sledovania a podávania správ;

19.  zdôrazňuje význam účinnej komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o osoby bez štátnej príslušnosti, s cieľom zvyšovať informovanosť o tejto problematike; vyzýva EÚ, aby v spolupráci s UNHCR a prostredníctvom svojich delegácií v dotknutých tretích krajinách informovala o osobách bez štátnej príslušnosti častejšie a podrobnejšie a aby sa zameriavala na porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v dôsledku stavu bez štátnej príslušnosti;

20.  vyzýva EÚ, aby vytvorila komplexnú stratégiu na riešenie stavu bez štátnej príslušnosti na základe dvoch súborov opatrení; domnieva sa, že prvý súbor by sa mal týkať naliehavých situácií a druhý by mal vymedzovať dlhodobé opatrenia na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti; domnieva sa, že stratégia by sa mala zameriavať na obmedzený počet priorít a že EÚ by sa mala ujať vedenia v prípade naliehavých situácií s cieľom zvyšovať informovanosť o tejto problematike na medzinárodnej úrovni;

21.  zdôrazňuje, že komplexná stratégia EÚ na riešenie stavu bez štátnej príslušnosti by sa mala dokázať prispôsobiť konkrétnym situáciám, ktorým osoby bez štátnej príslušnosti čelia; zdôrazňuje, že na vymedzenie náležitých opatrení treba rozlišovať medzi absenciou štátnej príslušnosti v dôsledku nedostatočnej administratívnej kapacity absenciou štátnej príslušnosti v dôsledku diskriminačnej štátnej politiky namierenej proti určitým komunitám alebo menšinám;

22.  pripomína, že pre členské štáty je prioritou podpora pozitívneho vývoja pri riešení situácie osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii, a navrhuje nový komplexný politický prístup zahŕňajúci:

   podnecovanie štátov, aby pristúpili k dohovorom týkajúcim sa osôb bez štátnej príslušnosti tým, že budú pri bilaterálnych kontaktoch medzi parlamentmi a ministerstvami vyzdvihovať výhody týchto dohovorov;
   podporovanie odvetvových orgánov združenia ASEAN a zoskupenia SAARC na podporu ich príslušných členských štátov s cieľom naďalej uplatňovať právo na štátnu príslušnosť a ukončiť absenciu štátnej príslušnosti;
   zdôrazňovanie hodnoty dohovorov týkajúcich sa osôb bez štátnej príslušnosti na viacstranných fórach;
   pracovať so štátmi s cieľom hájiť prínosy zhromažďovania medzisektorových, rozčlenených a overiteľných vnútroštátnych údajov o osobách bez štátnej príslušnosti a osobách s neurčenou štátnou príslušnosťou v štátoch, keďže identifikácia osôb bez štátnej príslušnosti je prvým krokom, ktorý musia dotknuté štáty urobiť, aby mohli prijať potrebné opatrenia na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti; zozbierané údaje sa následne použijú na registráciu, dokumentáciu, poskytovanie verejných služieb, udržiavanie právneho štátu a poriadku a plánovanie rozvoja;
   sústavné zdôrazňovanie skutočnosti, že registrácia narodených detí musí byť bezplatná, ľahko prístupná a musí sa vykonávať nediskriminačne;
   sústavné zdôrazňovanie skutočnosti, že národné systémy riadenia identifikácie musia zahŕňať a poskytovať preukazy totožnosti všetkým osobám na území vrátane ťažko dostupných a marginalizovaných skupín, ktorým môže hroziť, že nebudú mať štátnu príslušnosť;
   podporovanie krajín južnej a juhovýchodnej Ázie v tom, aby zabezpečovali prístup k vzdelaniu každému vrátane detí bez štátnej príslušnosti, keďže absencia štátnej príslušnosti je významnou prekážkou, ktorá deťom bráni v prístupe k rovnakým príležitostiam v oblasti vzdelávania;
   podporovanie významnej úlohy inovatívnych technológií prostredníctvom používania digitálnych programov registrácie narodených detí s cieľom zlepšiť registráciu a archiváciu záznamov;
   riešenie otázky obsahu a uplatňovania vnútroštátnych právnych predpisov a svojvoľného pozbavenia alebo upierania práva na štátnu príslušnosť na základe etnického pôvodu, čo je hlavnou príčinou stavu bez štátnej príslušnosti v regióne;
   nabádanie štátov v regióne, aby riešili potreby žien a otázky týkajúce sa sexuálneho násilia a násilia založeného na rodovej príslušnosti, a to prostredníctvom ľudských práv a komunitných prístupov, najmä v prípade obetí obchodovania s ľuďmi;
   riešenie problematiky zákonov o štátnej príslušnosti a diskriminácie na základe pohlavia, keďže v niektorých krajinách je ťažké, alebo dokonca nemožné, aby matky preniesli svoje občianstvo na svoje deti;
   zaistenie toho, aby všetky rozvojové projekty a humanitárna pomoc, na ktoré EÚ poskytuje finančné prostriedky, boli nastavené tak, aby vždy, keď je to potrebné, bolo ich súčasťou aj riešenie problematiky osôb bez štátnej príslušnosti;
   budovanie kapacít príslušných inštitúcií a subjektov EÚ na to, aby chápali problémy osôb bez štátnej príslušnosti a boli schopné vyhodnocovať situáciu, plánovať činnosť a podávať správy, a zaviesť pravidelné podávanie správ o úspechoch EÚ v boji proti stavu bez štátnej príslušnosti, a to aj zaradením oddielu o osobách bez štátnej príslušnosti do výročnej správy EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete;
   zaistenie toho, aby boli témy stavu bez štátnej príslušnosti, štátnej príslušnosti a občianstva vhodne zahrnuté do stratégií jednotlivých krajín v oblasti ľudských práv a demokracie a aby tieto stratégie vychádzali zo zásady, že každý, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru alebo náboženské vyznanie, národný pôvod alebo príslušnosť k národnej alebo etnickej menšine, má právo na štátnu príslušnosť; riešenie problematiky osôb bez štátnej príslušnosti v rámci každého politického dialógu a dialógu o ľudských právach, ktorý sa vedie s dotknutými krajinami;
   stanovenie usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, ktoré by sa týkali stavu bez štátnej príslušnosti, s cieľom určiť konkrétne merateľné ciele v rámci snahy EÚ o ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti po celom svete;
   zintenzívnenie dialógu o osobách bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii s príslušnými regionálnymi a medzinárodnými organizáciami, ako aj so susedmi krajín južnej a juhovýchodnej Ázie a inými aktívnymi štátmi v regióne;
   zaistenie toho, aby účastníci volebných pozorovateľských misií vedeli o problematike osôb bez štátnej príslušnosti v krajinách, kde tento problém existuje;
   zdôrazňovanie potreby posilňovania regionálnych orgánov pôsobiacich v oblasti ľudských práv, aby mohli zohrávať aktívnejšiu úlohu pri identifikácii a odstraňovaní stavu bez štátnej príslušnosti;
   vyhradenie primeraných finančných prostriedkov v rámci rozpočtov nástroja financovania rozvojovej spolupráce, Európskeho rozvojového fondu a európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva pre mimovládne organizácie a iné organizácie, ktoré sa snažia pomôcť komunitám osôb bez štátnej príslušnosti; podporovanie partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti a komunitami osôb bez štátnej príslušnosti, aby mohli bojovať za svoje práva;
   podnecovať krajiny ku koordinácii pri riešení problému stavu bez štátnej príslušnosti, najmä pokiaľ má cezhraničné vplyvy, a to aj výmenou najlepších postupov pri uplatňovaní medzinárodných noriem pre boj proti stavu bez štátnej príslušnosti;
   zabezpečenie následných opatrení, ako je zvyšovanie informovanosti a technická podpora pre verejné správy ako prostriedky budovania kapacít, a to aj na miestnej úrovni, ak nastal pozitívny vývoj, ktorý treba realizovať v praxi, napríklad v Thajsku, na Filipínach, vo Vietname a v Bangladéši, kde Biharovia opäť získali občianstvo vrátane svojich hlasovacích práv;

23.  vyzýva vlády Brunejsko-darussalamského štátu, Malajzie a Nepálu, aby vo svojich zákonoch o štátnej príslušnosti zrušili ustanovenia, ktoré diskriminujú na základe rodu, a aby presadzovali právo detí na štátnu príslušnosť;

24.  upozorňuje na súvislosť medzi absenciou štátnej príslušnosti a núteným vysídľovaním, a to najmä v oblastiach zasiahnutých konfliktmi; pripomína, že najmenej 1,5 milióna osôb bez štátnej príslušnosti vo svete sú utečenci alebo bývalí utečenci vrátane mnohých mladých žien a dievčat;

25.  pripomína, že absencia štátnej príslušnosti vo svete je problém, ktorý je z veľkej časti nezmapovaný a nedostatočne sa o ňom informuje, a dostupné údaje vychádzajú z rôznych definícií; nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo jednotnú definíciu a vyriešilo problém chýbajúcich údajov o absencii štátnej príslušnosti v rozvojových krajinách, a to najmä tým, že pomôže miestnym úradom pri zavádzaní náležitých metód kvantifikácie, identifikácie a registrácie osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj posilnením svojich štatistických možností;

26.  vyzýva Komisiu, aby podnietila výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, nabáda na aktívnu koordináciu vnútroštátnych kontaktných miest pre osoby bez štátnej príslušnosti a víta kampaň s názvom IBelong;

27.  poukazuje na kľúčovú úlohu Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961, v ktorých sa vyžaduje vytvorenie právnych rámcov na identifikáciu a ochranu osôb bez štátnej príslušnosti a na predchádzanie stavu bez štátnej príslušnosti a ktoré môžu slúžiť ako dôležitý počiatočný krok pre štáty, ktoré chcú dosiahnuť pokrok pri riešení problému stavu bez štátnej príslušnosti;

28.  víta podporu, ktorú EÚ pomocou rôznych nástrojov poskytuje osobám bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii, a nabáda Úniu, aby sa v rámci svojich programov rozvojovej spolupráce, a všeobecnejšie aj vo svojej vonkajšej činnosti, naďalej zameriavala na riešenie dôsledkov absencie štátnej príslušnosti pre rozvoj, mier a stabilitu.

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) http://www.unhcr.org/excom/exconc/453497302/conclusion-identification-prevention-reduction-statelessness-protection.html
(2) http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html
(3) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
(4) http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
(5) http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf
(6) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/council_conclusions_on_the_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2015_-_2019.pdf
(7) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-on-statelessness/
(9) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-myanmar-burma/
(10) Prijaté texty, P8_TA(2016)0404.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(12) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 141.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia