Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2065(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0190/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0190/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2017 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0248

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 54k
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Rajatylittävät sulautumiset ja jakautumiset
P8_TA(2017)0248A8-0190/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. kesäkuuta 2017 rajatylittävistä sulautumisista ja jakautumisista (2016/2065(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49, 54 ja 153 artiklan,

–  ottaa huomioon 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta 17. joulukuuta 1982 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 82/891/ETY(1),

–  ottaa huomioon pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/56/EY(2),

–  ottaa huomioon eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8. lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001(3),

–  ottaa huomioon eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8. lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY(4),

–  ottaa huomioon työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY(5),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Toimintasuunnitelma: eurooppalainen yhtiöoikeus sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä – nykyaikainen oikeudellinen kehys aiempaa sitoutuneemmille osakkeenomistajille ja kestävää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille” (COM(2012)0740),

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuudesta(6),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä jäsenvaltioiden välillä(7),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Oikeudenmukaisen, kilpailukykyisen ja vakaan yhteisöverojärjestelmän luomisesta EU:ta varten” (COM(2016)0682),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen antamat tuomiot sijoittautumisvapaudesta, erityisesti asioissa SEVIC Systems AG(8), Cadbury Schweppes plc ja Cadbury Schweppes Overseas Ltd vastaan Commissioners of Inland Revenue(9), Cartesio Oktató és Szolgáltató bt(10), Vale Építési kft(11), KA Finanz AG vastaan Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam vastaan Inspire Art Ltd(13), Überseering BV vastaan Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(14), Centros Ltd vastaan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(15) ja The Queen vastaan H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.(16),

–  ottaa huomioon lokakuussa 2015 annetun komission palauteyhteenvedon, johon on koottu 8. syyskuuta 2014 ja 2. helmikuuta 2015 välisenä aikana rajatylittävistä sulautumisista ja jakautumisista järjestetyn julkisen kuulemisen vastaukset(17),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikkö C:n kesäkuussa 2016 julkaiseman rajatylittäviä sulautumisia ja jakautumisia ja kotipaikan siirtoa käsittelevän tutkimuksen ”Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?”(18),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun joulukuussa 2016 julkaiseman rajatylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevaa unionin kehystä käsittelevän tutkimuksen ”Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions”(19),

–  ottaa huomioon komission vuoden 2017 työohjelman ”EU, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia” ja erityisesti sen II luvun 4 kohdan (COM(2016)0710),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0190/2017),

A.  ottaa huomioon yhtiöoikeuden kokonaisvaltaisen uudistuksen merkittävän vaikutuksen Euroopan kilpailukykyyn sekä esteet, jotka haittaavat rajatylittävistä sulautumisista annetun direktiivin täysipainoista täytäntöönpanoa;

B.  ottaa huomioon, että yhtiöiden rajatylittäviä jakautumisia ei ole vielä käsitelty unionin lainsäädännössä; toteaa, että vallitseva tilanne aiheuttaa asianomaisille yhtiöille ilmeisiä menettely-, hallinto- ja talousvaikeuksia ja lisää väärinkäytösten ja polkumyynnin riskiä;

C.  ottaa huomioon, että parlamentti on painokkaasti ja toistuvasti kehottanut antamaan yhtiöiden sääntömääräisen kotipaikan tai päätoimipaikan rajatylittävää siirtoa koskevaa unionin lainsäädäntöä; toteaa, että suurin osa sidosryhmistä kannattaa laajasti parlamentin pyyntöjä;

D.  ottaa huomioon yritysten sulautumis-, jakautumis- ja siirtotoimenpiteitä koskevan yhteisen lainsäädäntökehyksen merkityksen yritysten liikkuvuuden parantamiseksi EU:n sisällä;

E.  toteaa, ettei kaikilla jäsenvaltioilla, joissa on toteutettu rajatylittäviä sulautumisia ja jakautumisia taikka sääntömääräisen kotipaikan tai päätoimipaikan siirtoja, ole sääntöjä, joilla varmistetaan työntekijöille oikeus kuulemiseen, tiedonsaantiin ja yhteiseen päätöksentekoon osallistumiseen;

F.  katsoo, että yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisessä ei pitäisi kiertää unionin ja kotijäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvia oikeudellisia, sosiaalisia ja verotuksellisia vaatimuksia, vaan sen sijaan niiden tavoitteena olisi oltava yhtenäiset oikeudelliset puitteet, jotka takaavat menettelyjen mahdollisimman laajan avoimuuden ja yksinkertaistamisen ja joilla torjutaan veropetoksia;

G.  toteaa, että asiaa koskevassa unionin säännöstössä annetaan työntekijöille laajat tiedonsaantia, kuulemista ja osallistumista koskevat oikeudet; toteaa, että direktiivissä 2009/38/EY(20) ja direktiivissä 2005/56/EY turvataan rajatyöntekijöiden osallistuminen ja vahvistetaan olemassa olevia oikeuksia koskeva periaate; katsoo, että näitä työntekijöiden oikeuksia olisi suojeltava myös silloin, kun yhtiön kotipaikkaa siirretään;

H.  katsoo, että kaikkien eurooppalaista yhtiöoikeutta koskevien uusien aloitteiden olisi perustuttava olemassa olevien yhtiöoikeuden muotojen perusteelliseen arviointiin, yritysten rajatylittävää liikkumista koskeviin unionin tuomioistuimen tuomioihin ja vaikutustenarviointeihin, joissa otetaan huomioon kaikkien sidosryhmien edut, mukaan lukien osakkeenomistajat, velkojat, sijoittajat ja työntekijät, ja varmistetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattaminen;

Horisontaaliset asiat

1.  korostaa, että on tärkeää laatia puitteet, joilla säännellään kokonaisvaltaisesti yhtiöiden liikkuvuutta unionissa, yksinkertaistetaan siirto-, jakautumis- ja sulautumismenettelyjä ja niitä koskevia vaatimuksia sekä ehkäistään väärinkäytöksiä ja keksittyjä siirtoja, joilla tavoitellaan sosiaalista tai verotuksellista polkumyyntiä;

2.  kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota direktiivin 2005/56/EY mahdollista tarkistusta ja rajatylittäviä jakautumisia sääntelevän lainsäädäntökehyksen mahdollisesta käyttöönotosta 8. syyskuuta 2014 ja 2. helmikuuta 2015 välisenä aikana pidetyn kuulemisen tuloksiin; muistuttaa, että kuulemisen tuloksista kävi ilmi, että rajatylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevan lainsäädännön painopisteistä vallitsee jonkinlainen yksimielisyys sisämarkkinoiden tehostamisen ja työntekijöiden oikeuksien vahvistamisen päämäärien osalta;

3.  pitää tärkeänä, että yhtiöiden liikkuvuutta koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset sisältävät säännöksiä mahdollisimman kattavasta yhdenmukaistamisesta, joka koskee erityisesti menettelyvaatimuksia, yhtiöiden hallinnosta vastaavien toimijoiden, etenkin pienempien toimijoiden, oikeuksia sekä säännösten laajentamista koskemaan kaikkia yhteisöjä, jotka katsotaan yrityksiksi SEUT:n 54 artiklan mukaisesti, ja että tämän jälkeen laaditaan muita alakohtaisia sääntöjä, kuten työntekijöiden oikeuksia koskevia sääntöjä;

4.  katsoo, että sulautumisia, jakautumisia ja yrityksen kotipaikan siirtoa koskevilla uusilla säännöillä olisi edistettävä yritysten liikkuvuutta unionissa ottaen huomioon niiden liiketoiminnan rakenteiden muutostarpeet, jotta hyödynnetään paremmin sisämarkkinoiden mahdollisuuksia ja edistetään yritysten vapautta järjestää organisaationsa ja kunnioitetaan samalla työntekijöiden edustukseen liittyviä oikeuksia; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää poistaa lainvalintaan liittyvät esteet sovellettavan kansallisen lainsäädännön määrittämiseksi; katsoo, että työntekijöiden oikeuksia voidaan suojella erilaisilla unionin lainsäädäntötoimilla, erityisesti direktiiviehdotuksella työntekijöitä koskevista vähimmäisvaatimuksista ja työntekijöiden osallistumisesta unionin yhtiöoikeuden muotoihin ja unionin lainsäädännön nojalla perustettuihin johtokuntiin;

Rajatylittävät sulautumiset

5.  korostaa pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista annetun direktiivin 2005/56/EY myönteistä vaikutusta pääomayhtiöiden välisten rajatylittävien sulautumisten helpottamiseen Euroopan unionissa – kuten käy ilmi virallisista luvuista, joiden mukaan rajatylittävät sulautumiset ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina – ja tähän liittyvien kustannusten ja hallintomenettelyjen vähentämiseen;

6.  pitää välttämättömänä tarkistaa direktiiviä 2005/56/EY, jotta voidaan parantaa sen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon unionin tuomioistuimen yhtiöiden sijoittautumisvapautta koskevan oikeuskäytännön viimeaikainen kehitys ja eurooppalaisen yhtiöoikeuden kehitys; katsoo, että tulevaan lainsäädäntöesitykseen, jolla muutetaan direktiiviä 2005/56/EY, olisi sisällyttävä uusia sääntöjä, jotka kattavat yhtiöiden jakautumiset, ja siinä olisi vahvistettava suuntaviivoja yhtiöiden liikkuvuutta koskevaa tulevaa lainsäädäntöä varten;

7.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon lokakuussa 2015 pidetyn kuulemisen tulokset, joissa korostetaan erityisesti tarvetta yhdenmukaistaa mahdollisimman kattavasti perusteet, joilla säännellään sulautumisten vaikutuksia yhtiön eri sidosryhmiin;

8.  pitää ensisijaisen tärkeänä, että eräitä yhtiöiden hallinnon toimijoita ja kategorioita varten laaditaan kattavampia sääntöjä ja että näitä sääntöjä sovelletaan myöhemmin yhtiön rajatylittävää jakautumista ja sääntömääräisen kotipaikan tai päätoimipaikan siirtoa koskeviin tuleviin yhteisiin malleihin; pitää tärkeänä, että rajatylittäviä sulautumismenettelyjä yksinkertaistetaan määrittämällä oikeudellisia asiakirjoja, myös osakkeenomistajien tietoja ja sulautumisasiakirjojen keräämistä, sekä uusia digitalisointikäytäntöjä koskevat entistä selkeämmät normit, edellyttäen, että direktiivissä 2005/56/EY säädetyt menettelyjen perusnormit ja -vaatimukset (mukaan luettuina sulautumista edeltävä todistus ja lainmukaisuuden valvominen direktiivin 10 ja 11 artiklan mukaisesti) säilytetään ja että yleistä etua, kuten oikeusvarmuutta ja kaupallisten rekisterien luotettavuutta, suojellaan;

9.  odottaa, että työntekijöiden oikeuksia koskevat säännökset määritetään siten, että voidaan estää tiettyjä yrityksiä hyödyntämästä rajatylittävistä sulautumisista annettua direktiiviä ainoana tarkoituksenaan siirtää sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka vilpillisesti verotuksellisista, sosiaalisista tai oikeudellisista syistä; korostaa, että on tärkeää välttää monitulkintaisuutta sellaisten kansallisten seuraamusten soveltamisessa, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksia koskevan lainsäädännön noudattamatta jättämiseen;

10.  pitää tärkeänä tehdä parannuksia seuraaviin tärkeisiin näkökohtiin:

   varojen ja vastuiden hallinta
   varallisuuden arviointimenetelmä
   velkojien suojelua koskevat säännöt
   velkojien suojaamisajan alkamispäivä ja suojaamisajan kesto yhtiökokoukselle osoitetun vastuun periaatteen mukaisesti
   yritystietojen ilmoittaminen jäsenvaltioiden toisiinsa yhteydessä olevien ja yhdenmukaistettujen rekisterien välityksellä
   vähemmistöosakkaiden oikeudet
   työntekijöille tiedottamista sekä heidän kuulemistaan ja osallistumistaan yhteiseen päätöksentekoon koskevien vähimmäisnormien asettaminen
   tietyt poikkeukset menettelyjä koskeviin vaatimuksiin;

11.  pitää erityisen tärkeänä suojella eräitä vähemmistöosakkaiden oikeuksia, kuten oikeutta suorittaa sulautumista koskeva tutkimus, oikeutta korvaukseen sellaiselle osakkeenomistajalle, joka luopuu osuudestaan sulautumisen vastustamisen vuoksi, ja oikeutta riitauttaa vaihtosuhteen oikeudenmukaisuus;

12.  tukee mahdollisuutta ottaa käyttöön nopeutettuja rajatylittäviä menettelyjä, mikäli kaikkien osakkeenomistajien välillä vallitsee yksimielisyys, työntekijät puuttuvat tai menettelyillä ei ole vaikutusta velkojiin;

Rajatylittävät jakautumiset

13.  muistuttaa, että direktiivillä 82/891/ETY säännellään ainoastaan jäsenvaltion sisällä toteutettavia yhtiöiden jakautumisia; ottaa huomioon, että useamman jäsenvaltion välillä toteutettavat yhtiöiden jakautumiset ovat harvinaisempia, kuten komission vuonna 2015 järjestämässä kuulemisessa todettiin, mutta toteaa, että kotimaisten jakautumisten määrät kertovat todellisesta tarpeesta luoda erityinen EU:n kehys rajatylittäviä jakautumisia varten; korostaa, että mahdollista uutta direktiiviä ei saisi käyttää virallisena yrityksen jakautumisen välineenä oikeuspaikkakeinottelutarkoituksessa ja kansallisen lainsäädännön mukaisten oikeudellisten velvoitteiden välttämiseksi;

14.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon rajatylittävien jakautumisten sääntelystä aiheutuvat merkittävät taloudelliset vaikutukset, kuten organisaatiorakenteen yksinkertaistaminen, paremmat mukautumisvalmiudet ja uudet mahdollisuudet sisämarkkinoilla;

15.  korostaa nykyisten rajatylittävän jakautumisen toteuttamiseen tarvittavien menettelyjen kestoa ja monimutkaisuutta; toteaa, että yleensä ne toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensin kotimaisena jakautumisena ja sitten rajatylittävänä sulautumisena; katsoo, että yhdenmukaistettujen normien käyttöönottaminen EU:n tasolla rajatylittävissä jakautumisissa yksinkertaistaisi operaatioita sekä pienentäisi niiden kustannuksia ja lyhentäisi niiden kestoa;

16.  muistuttaa, että on tärkeää poistaa lainvalintaan liittyvät esteet sovellettavan kansallisen lainsäädännön määrittämiseksi;

17.  muistuttaa, että joissakin jäsenvaltioissa ei ole erityistä rajatylittäviä jakautumisia koskevaa kansallista lainsäädäntöä;

18.  katsoo, että tulevassa rajatylittäviä jakautumisia koskevassa lainsäädäntöaloitteessa olisi hyödynnettävä periaatteita ja vaatimuksia, jotka on lueteltu rajatylittävistä sulautumisista annetun direktiivin yhteydessä seuraavasti:

   menettelyihin ja yksinkertaistamiseen liittyvät kysymykset, mukaan luettuina kaikki tärkeimmät nykyisin käytössä olevat yhtiöiden jakautumismuodot (jakaminen erillisiksi yrityksiksi, yritysten eriyttäminen ja tytäryhtiöiden perustaminen)
   velkojien ja vähemmistöosakkaiden oikeudet, joilla vahvistetaan suojelun ja tehokkuuden periaatteita
   työntekijöiden osallistumista, edustamista ja suojelua koskevien normien noudattaminen, jotta voidaan parantaa työntekijöiden suojelua ja erityisesti torjua sosiaalista polkumyyntiä
   kirjanpitoasiat
   varat ja vastuut
   sääntöjen ja menettelyjen yhdenmukaistaminen, kuten osakkeisiin liittyvät oikeudet, rekisteröintiin ja yritysrekisterien väliseen tiedottamiseen liittyvät vaatimukset, liiketoimien loppuunsaattamispäivä, jakautumisehtojen vähimmäissisältö, enemmistöä koskevat säännöt ja elin, jolla on toimivalta valvoa liiketoimen säännön- ja lainmukaisuutta;

o
o   o

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

(1)EYVL L 378, 31.12.1982, s. 47.
(2)EUVL L 310, 25.11.2005, s. 1.
(3)EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.
(4)EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22.
(5)EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.
(6)EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 78.
(7)EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 5.
(8)Asia C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.
(9)Asia C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006, ECLI:EU:C:2006:544.
(10)Asia C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.
(11)Asia C-378/10, Vale Építési kft, 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440.
(12)Asia C-483/14, KA Finanz AG v. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016, ECLI:EU:C:2016:205.
(13)Asia C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd, 30.9.2003, ECLI:EU:C:2003:512.
(14)Asia C-208/00, Überseering BV v. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002, ECLI:EU:C:2002:632.
(15)Asia C-212/97, Centros Ltd v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, ECLI:EU:C:1999:126.
(16)Asia C-81/87, The Queen v. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 27.9.1988, ECLI:EU:C:1988:456.
(17)http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
(18)PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
(19)PE 593.796.
(20)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö