Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2065(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0190/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0190/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/06/2017 - 5.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0248

Usvojeni tekstovi
PDF 344kWORD 56k
Utorak, 13. lipnja 2017. - Strasbourg
Prekogranična spajanja i podjele
P8_TA(2017)0248A8-0190/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. lipnja 2017. o prekograničnim spajanjima i podjelama (2016/2065(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 49., 54. i 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Šestu direktivu Vijeća 82/891/EEZ od 17. prosinca 1982. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2005/56/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta europskoga društva u pogledu sudjelovanja radnika(4),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici(5),

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 12. prosinca 2012. naslovljenu „Akcijski plan: europsko pravo društava i korporativno upravljanje – moderni pravni okvir za angažiranije dioničare i održiva društva”(COM(2012)0740),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. lipnja 2012. o budućnosti europskog prava društava(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. ožujka 2009. s preporukama Komisiji o prekograničnom prijenosu registriranih sjedišta društva(7),

–   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 25. listopada 2016. naslovljenu „Izgradnja pravednijeg, konkurentnijeg i stabilnijeg sustava oporezivanja dobiti poduzeća u EU-u” (COM(2016)0682),

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije o slobodi poslovnog nastana, posebice u predmetima SEVIC Systems AG(8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue(9), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.(10), VALE Építési kft.(11), KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd.(13), Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(14), Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(15) i The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and Commissioners General Trust plc.(16),

–  uzimajući u obzir izjavu o povratnim informacijama Komisije iz listopada 2015. sa sažetkom odgovora s javnog savjetovanja o prekograničnim spajanjima i podjelama održanog 8. rujna 2014. i 2. veljače 2015.(17),

–  uzimajući u obzir studiju Resornog odjela C Europskog parlamenta iz područja prava građana i ustavnih pitanja iz lipnja 2016. pod naslovom „Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?” (Prekogranična spajanja i podjele, prijenosi sjedišta: postoji li potreba za donošenjem propisa?)(18),

–  uzimajući u obzir studiju Službe za istraživanje Europskog parlamenta iz prosinca 2016. pod naslovom „Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions” (Ex-post analiza okvira EU-a na području prekograničnih spajanja i podjela)(19),

–  uzimajući u obzir program rada Komisije za 2017. pod nazivom „Izgradnja Europe koja štiti, osnažuje i brani” i njegovo poglavlje II. točku 4. (COM(2016)0710),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, članak 1. stavak 1. točku (e) odluke Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku davanja odobrenja za sastavljanje izvješća o vlastitoj inicijativi te Prilog 3. priložen toj odluci,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0190/2017),

A.  budući da bi sveobuhvatna reforma prava trgovačkih društava imala znatan učinak na europsku konkurentnost, kao i na svladavanje prepreka koje stoje na putu punoj provedbi Direktive o prekograničnim spajanjima;

B.  budući da još uvijek ne postoji pravo Europske unije u području prekograničnih podjela poduzeća; budući da se predmetna poduzeća trenutačno suočavaju s očitim postupovnim, administrativnim i financijskim poteškoćama te s rizikom od zloupotrebe i dampinga;

C.  budući da Europski parlament snažno i kontinuirano poziva na donošenje europskog prava o prekograničnom prijenosu registriranog sjedišta ili sjedišta poduzeća; budući da većina dionika općenito podržava zahtjeve Parlamenta;

D.  budući da je radi poboljšanja mobilnosti poduzeća unutar EU-a važno uspostaviti zajednički pravni okvir u pogledu operacija povezanih sa spajanjem, podjelom i prijenosom poduzeća,

E.  budući da nemaju sve države članice u kojima su zabilježene aktivnosti prekograničnog spajanja i podjele poduzeća ili prijenosa registriranog sjedišta ili sjedišta propise kojima se radnicima dodjeljuju prava u pogledu savjetovanja, informiranja i suodlučivanja;

F.  budući da se prijenosom registriranog sjedišta ne bi trebali zaobilaziti pravni, socijalni i fiskalni zahtjevi predviđeni pravom Europske unije i država članica podrijetla, već bi cilj trebao biti uspostavljanje usklađenog pravnog okvira kojim se jamči maksimalna transparentnost i pojednostavnjenje postupaka te suzbijaju porezne prijevare;

G.  budući da je relevantnom pravnom stečevinom EU-a predviđen širok niz prava radnika na informiranje, savjetovanje i sudjelovanje; budući da se Direktivom 2009/38/EZ(20) i Direktivom 2005/56/EZ jamči sudjelovanje prekograničnih radnika i utvrđuje načelo postojećih prava; budući da se smatra da bi se ta prava radnika trebala zaštititi i u slučaju prijenosa sjedišta;

H.  budući da bi se nove inicijative u području europskog prava trgovačkih društava trebale temeljiti na detaljnoj evaluaciji i procjeni postojećih oblika prava društava, relevantnih presuda Suda Europske unije o prekograničnoj mobilnosti društava i na procjenama utjecaja koje odražavaju interese dionika, uključujući dioničare, vjerovnike, ulagače i radnike, uz jamčenje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

Horizontalna pitanja

1.  skreće pozornost na to da je važno utvrditi okvir kojim će se na sveobuhvatan način regulirati mobilnost poduzeća na europskoj razini kako bi se pojednostavili postupci i zahtjevi u pogledu prijenosa, podjele ili spajanja te izbjegla zloupotreba i fiktivni prijenosi kojima se nastoji prikriti socijalni ili fiskalni damping;

2.  poziva Komisiju da uzme u obzir ishode javnog savjetovanja održanog između 8. rujna 2014. i 2. veljače 2015. o mogućoj reviziji Direktive 2005/56/EZ i mogućem uvođenju zakonodavnog okvira kojim bi se regulirale prekogranične podjele; podsjeća na to da su rezultati savjetovanja ukazali na postojanje određenog konsenzusa oko prioriteta za zakonodavstvo o prekograničnim spajanjima i podjelama, a to su unaprjeđenje unutarnjeg tržišta i poticanje prava radnika;

3.  smatra da je važno da budući zakonodavni prijedlozi o mobilnosti poduzeća sadrže odredbe kojima se u najvećoj mjeri teži usklađivanju, posebno u pogledu postupovnih standarda, prava aktera u korporativnom upravljanju, a posebno manjinskih dioničara, i proširenju područja primjene na sve subjekte koji su definirani kao trgovačko društvo u smislu članka 54. UFEU-a, te da sadrže i druge propise iz tog područja, kao što su propisi o pravima radnika;

4.  smatra da bi se novim propisima o spajanjima, podjelama i prijenosu sjedišta trebala olakšati mobilnost društava unutar Unije, vodeći računa o njihovim poslovnim potrebama za restrukturiranjem radi boljeg iskorištavanja prilika koje se nude na unutarnjem tržištu, te da bi se trebala olakšati slobodna organizacija poduzeća, uz dužno poštovanje prava radnika na zastupanje; u tom smislu, podsjeća na važnost uklanjanja prepreka koje proizlaze iz sukoba prava pri određivanju mjerodavnog nacionalnog prava; smatra da bi se zaštita prava radnika mogla zajamčiti s pomoću nekoliko pravnih akata EU-a, posebno s pomoću prijedloga direktive o minimalnim standardima za radnike te o sudjelovanju zaposlenika u europskim oblicima prava trgovačkih društava i nadzornim odborima uspostavljenima u okviru europskog prava;

Prekogranična spajanja

5.  ističe pozitivan učinak Direktive 2005/56/EZ o prekograničnim spajanjima društava kapitala, kojom su se olakšala prekogranična spajanja društava kapitala u Europskoj uniji – kako je vidljivo iz službenih podataka koji svjedoče o znatnom porastu broja prekograničnih spajanja posljednjih godina – te smanjili pripadajući troškovi i administrativni postupci;

6.  smatra da je potrebno revidirati Direktivu 2005/56/EZ kako bi se poboljšala njezina provedba i kako bi se u obzir uzeo nedavni razvoj kako sudske prakse Suda Europske unije u području slobode poslovnog nastana trgovačkih društava tako i europskog prava trgovačkih društava; smatra da bi budući zakonodavni prijedlog o izmjeni Direktive 2005/56/EZ trebao sadržavati novi niz propisa o podjelama poduzeća te bi se njime trebale utvrditi smjernice za buduće zakonodavstvo u području mobilnosti trgovačkih društava;

7.  poziva Komisiju da uzme u obzir ishod savjetovanja iz listopada 2015. iz kojeg je posebno vidljiva potreba za maksimalnim usklađivanjem kriterija kojima se uređuju učinci koje spajanje ima na različite dionike u poduzećima;

8.  smatra da je prioritet utvrditi niz unaprjeđenih propisa za aktere i kategorije korporativnog upravljanja u poduzećima, koji će se koristiti i u okviru budućih zajedničkih modela prekogranične podjele i prijenosa registriranih sjedišta ili sjedišta; smatra ključnim da se postupci prekograničnih spajanja pojednostave uz pomoć jasnijeg utvrđivanja standarda pravne dokumentacije, počevši od pitanja informacija o dioničarima i prikupljanja dokumenata o spajanju, te novih praksi digitalizacije, pod uvjetom da se zadrže osnovni postupovni standardi i zahtjevi utvrđeni u Direktivi 2005/56/EZ (uključujući izdavanje potvrde koja prethodi spajanju i kontrolu zakonitosti spajanja u skladu s njezinim člancima 10. i 11.) i da se očuvaju pitanja od javnog interesa kao što su pravna sigurnost i pouzdanost sudskih registara;

9.  očekuje da će se odredbe u pogledu prava radnika formulirati na način kojim se određenim poduzećima onemogućuje da se Direktivom o prekograničnim spajanjima koriste u svrhu prijenosa registriranog sjedišta ili sjedišta isključivo zbog fiskalne, socijalne ili pravne zlouporabe; ističe da je važno izbjeći nejasnoće u primjeni nacionalnih sankcija za nepoštovanje zakonodavstva u području prava radnika;

10.  smatra da je važno poboljšati određene bitne aspekte:

   upravljanje imovinom i obvezama
   metodu vrednovanja imovine
   propise o zaštiti vjerovnika
   datum početka i trajanje razdoblja zaštite vjerovnika u skladu s načelom dodjele odgovornosti glavnoj skupštini
   priopćavanje informacija o poduzeću preko međusobno povezanih i standardiziranih registara država članica
   prava manjinskih dioničara
   uspostavu minimalnih standarda u pogledu informiranja i suodlučivanja radnika te savjetovanja s njima
   određena posebna izuzeća od postupovnih zahtjeva;

11.  pridaje veliku važnost zaštiti određenih prava manjinskih dioničara, među ostalim pravo na istragu o spajanju, pravo dioničara na naknadu u slučaju ustupanja svojeg društvenog udjela zbog protivljenja spajanju te pravo osporavanja pravednosti omjera zamjene;

12.  podržava mogućnost uvođenja ubrzanih prekograničnih postupaka u slučajevima konsenzusa među svim dioničarima, nepostojanju radnika ili zanemarivog učinka na vjerovnike;

Prekogranične podjele

13.  podsjeća da se Direktivom 82/891/EEZ reguliraju samo podjele poduzeća unutar države članice; iako se rjeđe javljaju konkretni slučajevi koji podrazumijevaju podjele poduzeća među različitim državama članicama, kako je navedeno u savjetovanju Komisije iz 2015., napominje da je iz podataka o domaćim podjelama vidljiva stvarna potreba za uspostavom posebnog okvira EU-a za prekogranične podjele; naglašava da se nijedna nova direktiva ne bi smjela koristiti kao službeni instrument za podjele poduzeća u svrhu traženja najpovoljnijeg pravnog sustava kako bi se izbjegle pravne obveze u okviru nacionalnog prava;

14.  poziva Komisiju da razmotri važne gospodarske učinke koji bi proizišli iz zakonodavstva kojim se uređuju prekogranične podjele, kao što su pojednostavnjenje organizacijske strukture, bolja sposobnost prilagodbe te nove mogućnosti na unutarnjem tržištu;

15.  prima na znanje dugotrajne i složene postupke koji su trenutačno nužni za ostvarivanje prekograničnih podjela, a koji se obično provode u dvije faze: početna podjela na nacionalnoj razini i naknadno prekogranično spajanje; smatra da bi uvođenje usklađenih standarda na razini EU-a u području prekograničnih podjela dovelo do pojednostavnjenja operacija i do smanjenja troškova i trajanja postupaka;

16.  skreće pozornost na važnost uklanjanja prepreka koje proizlaze iz sukoba prava pri određivanju mjerodavnog nacionalnog prava;

17.  podsjeća da u nekim državama članicama ne postoji nacionalno ad hoc zakonodavstvo o tome kako provesti prekograničnu podjelu;

18.  smatra da bi budući zakonodavni prijedlog o prekograničnim podjelama trebao imati uporište u načelima i zahtjevima navedenima u kontekstu Direktive o prekograničnim spajanjima:

   postupovnim pitanjima i pitanjima pojednostavnjenja, uključujući sve glavne metode podjele poduzeća koje se trenutačno primjenjuju („split-up”, „spin-off”, „hive-down”)
   pravima vjerovnika i manjinskih dioničara, u skladu s načelom zaštite i učinkovitosti
   poštovanju standarda o sudjelovanju, predstavljanju i sigurnosti radnika u cilju poboljšanja zaštite radnika, a posebno zaštite od socijalnog dampinga
   računovodstvenim pitanjima
   upravljanju imovinom i obvezama
   usklađivanju propisa i postupaka, kao što su: prava koja proizlaze iz dionica, uvjeti registracije i razmjene informacija među sudskim registrima, datum dovršetka transakcije, osnovni sadržaj uvjeta podjele, pravila većine i nadležno tijelo za nadzor usklađenosti i zakonitosti transakcije;

o
o   o

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

(1) SL L 378, 31.12.1982., str. 47.
(2) SL L 310, 25.11.2005., str. 1.
(3) SL L 294, 10.11.2001., str. 1.
(4) SL L 294, 10.11.2001., str. 22.
(5) SL L 80, 23.3.2002., str. 29.
(6) SL C 332 E, 15.11.2013., str. 78.
(7) SL C 87 E, 1.4.2010., str. 5.
(8) Predmet C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005., ECLI:EU:C:2005:762.
(9) Predmet C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006., ECLI:EU:C:2006:544.
(10) Predmet C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008., ECLI:EU:C:2008:723.
(11) Predmet C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012., ECLI:EU:C:2012:440.
(12) Predmet C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016., ECLI:EU:C:2016:205.
(13) Predmet C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., 30.9.2003., ECLI:EU:C:2003:512.
(14) Predmet C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002., ECLI:EU:C:2002:632.
(15) Predmet C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999., ECLI:EU:C:1999:126.
(16) Predmet C81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 27.9.1988, ECLI:EU:C:1988:456.
(17) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
(18) PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
(19) PE 593.796.
(20) Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika (SL L 122, 16.5.2009., str. 28).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti