Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0325(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0112/2017

Внесени текстове :

A8-0112/2017

Разисквания :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Гласувания :

PV 13/06/2017 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0249

Приети текстове
PDF 483kWORD 51k
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург
Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0662),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 185 и 188 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0421/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 26 април 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на въпросната позиция съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0112/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция,

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 80.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки
P8_TC1-COD(2016)0325

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2017/1324.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно финансовите гаранции във връзка с изпълнителната структура на PRIMA

1.  Във връзка с инициативата PRIMA, в член 58, параграф 1, буква в), подточка vi) от Финансовия регламент на Съюза e предвидена възможността Комисията да повери задачи по изпълнението на бюджета на Съюза на частноправен орган със задължение за обществена услуга (изпълнителна структура). Един такъв орган трябва да предоставя подходящи финансови гаранции.

2.  С цел спазване на принципа на доброто финансово управление на средствата на ЕС, тези гаранции следва да включват, без ограничение на обхвата или размера, всяко задължение на изпълнителната структура към Съюза във връзка с всички задачи по изпълнението, предвидени в Споразумението за делегиране. Комисията по принцип очаква поръчителите да приемат солидарната отговорност за задълженията на изпълнителната структура.

3.  Като се основава на обстойна оценка на риска, по-специално ако резултатът от предварителната оценка по стълбове, извършена от изпълнителната структура в съответствие с член 61 от Финансовия регламент, бъде счетен за удовлетворителен, отговарящият за PRIMA разпоредител с бюджетни кредити на Комисията обаче ще предвиди следното:

—  с оглед на принципа на пропорционалност финансовите гаранции, изисквани от изпълнителната структура, ще могат да бъдат сведени до максималния размер на участието на Съюза;

—  съответно отговорността на всеки поръчител ще може да бъде съразмерна с дела на приноса му към PRIMA.

Поръчителите могат да определят в съответните си писма-декларации относно отговорностите условията, при които ще покрият въпросната отговорност.

Правна информация - Политика за поверителност