Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0325(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0112/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0112/2017

Keskustelut :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Äänestykset :

PV 13/06/2017 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0249

Hyväksytyt tekstit
PDF 256kWORD 43k
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) ***I
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. kesäkuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0662),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 185 ja 188 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0421/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. tammikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 26. huhtikuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0112/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 125, 21.4.2017, s. 80.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA)
P8_TC1-COD(2016)0325

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/1324.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma PRIMA-täytäntöönpanorakenteen rahoitustakuista

1.  PRIMA-aloitteeseen liittyen EU:n varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdassa säädetään, että komissio voi siirtää unionin talousarvion toteuttamistehtäviä julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille (täytäntöönpanorakenne). Tällaisen elimen on annettava riittävät rahoitustakuut.

2.  EU:n varojen moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi näiden takuiden olisi katettava rajoituksetta ja täysimääräisesti kaikki sellaiset täytäntöönpanorakenteen velat unionille, jotka liittyvät kaikkiin valtuutussopimuksessa määrättyihin täytäntöönpanotehtäviin. Komissio odottaa tavallisesti, että takaajat hyväksyvät yhteisvastuun täytäntöönpanorakenteen veloista.

3.  PRIMAsta vastaava komission valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa kuitenkin yksityiskohtaisen riskinarvioinnin perusteella huomioon seuraavat tekijät, varsinkin jos täytäntöönpanorakenteesta varainhoitoasetuksen 61 artiklan mukaisesti tehdyn etukäteisarvioinnin tulos katsotaan riittäväksi:

–  Suhteellisuusperiaate huomioon ottaen täytäntöönpanorakenteelta vaaditut rahoitustakuut voidaan rajoittaa unionin rahoitusosuuden enimmäismäärään.

–  Tämän mukaisesti kunkin takaajan vastuu voi olla suhteessa niiden osuuteen PRIMAn rahoituksesta.

Takaajat voivat sopia vastuita koskevissa ilmoituskirjeissään yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaisesti ne kattavat tämän vastuun.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö