Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0325(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0112/2017

Pateikti tekstai :

A8-0112/2017

Debatai :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Balsavimas :

PV 13/06/2017 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0249

Priimti tekstai
PDF 343kWORD 45k
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Sąjungos dalyvavimas Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) ***I
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. birželio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0662),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 185 bei 188 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0421/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. balandžio 26 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0112/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 125, 2017 4 21, p. 80.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/... dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA)
P8_TC1-COD(2016)0325

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) 2017/1324.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl iniciatyvos PRIMA įgyvendinimo struktūros finansinių garantijų

1.  Kalbant apie iniciatyvą PRIMA, ES finansinio reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktyje nustatyta, kad Komisija gali pavesti Sąjungos biudžeto vykdymą įstaigai, kurios veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančiai viešųjų paslaugų srityje (toliau – įgyvendinimo struktūra). Tokia įstaiga turi pateikti pakankamas finansines garantijas.

2.  Kad būtų laikomasi patikimo ES lėšų valdymo principo, šios garantijos, neapribojant apimties ar sumų, turėtų apimti bet kokias įgyvendinimo struktūros skolas Sąjungai, susijusias su visomis įgyvendinimo užduotimis, kaip numatyta įgaliojimo susitarime. Paprastai Komisija tikisi, kad laiduotojai prisiims solidariąją atsakomybę už įgyvendinimo struktūros skolas.

3.  Tačiau remdamasis išsamia rizikos analize, visų pirma, jeigu pagal Finansinio reglamento 61 straipsnį atlikto įgyvendinimo struktūros ex ante ramsčiais grindžiamo vertinimo rezultatas bus laikomas tinkamu, už iniciatyvą PRIMA atsakingas Komisijos leidimus suteikiantis pareigūnas numatys, kad:

–  atsižvelgiant į proporcingumo principą iš įgyvendinimo struktūros reikalaujamos finansinės garantijos gali būti ne didesnės negu didžiausia Sąjungos įnašo suma.

–  taigi kiekvieno laiduotojo atsakomybė gali būti proporcinga jų įnašo į iniciatyvą PRIMA daliai.

Laiduotojai gali susitarti dėl sąlygų, kurių laikydamiesi jie atitinkamuose atsakomybės deklaravimo raštuose nustatys savo atsakomybės dalį.

Teisinė informacija - Privatumo politika