Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0325(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0112/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0112/2017

Debates :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Balsojumi :

PV 13/06/2017 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0249

Pieņemtie teksti
PDF 405kWORD 54k
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra
Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0662),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 185. pantu un 188. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0421/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 26. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 26. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0112/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 125, 21.4.2017., 80. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2017/... par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis
P8_TC1-COD(2016)0325

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2017/1324.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par finansiālām garantijām PRIMA īstenošanas struktūrai

1.  Uz iniciatīvu PRIMA attiecas ES Finanšu regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta vi) punkts, kurā noteikts, ka Komisija var uzticēt Savienības budžeta īstenošanu struktūrai, kura ir privāttiesību subjekts, kas veic valsts pārvaldes uzdevumus (īstenošanas struktūra — ĪS). Šādai struktūrai ir pienākums dot pietiekamas finansiālas garantijas.

2.  Lai ievērotu ES līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību, šīm garantijām — bez darbības jomas vai summas ierobežojumiem — jāsedz ikviens ĪS parāds Savienībai, saistībā ar visiem deleģēšanas līgumā paredzētiem īstenošanas uzdevumiem. Komisija parasti gaida no galvotājiem solidāru atbildību par ĪS parādiem.

3.  Tomēr, pamatojoties uz detalizētu riska novērtējumu, īpaši ja provizoriskais (ex ante) pīlāra novērtējums, ko veikusi ĪS saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu, tiek uzskatīts par atbilstīgu, Komisijas deleģētais kredītrīkotājs, kas atbild par PRIMA, paredz, ka:

–  ņemot vērā proporcionalitātes principu, finansiālās garantijas, kas pieprasītas no ĪS, var būt ierobežotas līdz Savienības ieguldījuma maksimālajai summai;

–  attiecīgi katra galvotāja atbildība var būt proporcionāla tā ieguldījuma daļai iniciatīvā PRIMA.

Galvotāji savās vēstulēs par saistību deklarāciju var vienoties par kārtību, kādā segs šīs saistības.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika