Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0325(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0112/2017

Texte depuse :

A8-0112/2017

Dezbateri :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Voturi :

PV 13/06/2017 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0249

Texte adoptate
PDF 346kWORD 51k
Marţi, 13 iunie 2017 - Strasbourg
Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***I
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0662),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 185 și 188 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0421/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 26 aprilie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0112/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 125, 21.4.2017, p. 80.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre
P8_TC1-COD(2016)0325

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2017/1324.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind garanțiile financiare pentru structura de punere în aplicare a PRIMA

1.  În legătură cu inițiativa PRIMA, Regulamentul financiar al UE la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (vi) stipulează că Comisia poate încredința execuția a bugetului Uniunii unui organism de drept privat investit cu o misiune de serviciu public [structură de punere în aplicare, denumită în continuare IS – (Implementation Structure)]. Un astfel de organism trebuie să ofere garanții financiare adecvate.

2.  Pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor UE, aceste garanții ar trebui să acopere, fără limitare în privința domeniului de aplicare sau a sumelor, orice datorie a IS față de Uniune legată de sarcinile de punere în aplicare, astfel cum se prevede în acordul de delegare. Comisia se așteaptă în mod normal ca garanții să accepte răspunderea în solidar pentru datoriile IS.

3.  Cu toate acestea, pe baza unei evaluări detaliate a riscurilor, în special dacă rezultatul evaluării ex-ante a pilonilor efectuate pentru IS în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul financiar este considerat adecvat, ordonatorul de credite al Comisiei responsabil cu PRIMA poate prevedea că:

–  ținând cont de principiul proporționalității, garanțiile financiare solicitate din partea IS pot fi limitate la cuantumul maxim al contribuției Uniunii;

–  în consecință, răspunderea fiecărui garant poate fi proporțională cu cota contribuției sale la PRIMA.

Garanții pot stabili, în scrisorile lor de declarație cu privire la răspundere, modalitățile prin care intenționează să acopere această răspundere.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate