Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0325(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0112/2017

Ingivna texter :

A8-0112/2017

Debatter :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Omröstningar :

PV 13/06/2017 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0249

Antagna texter
PDF 260kWORD 47k
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg
EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***I
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0662),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 185 och 188 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0421/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 januari 2017(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 26 april 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0112/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 125, 21.4.2017, s. 80.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater
P8_TC1-COD(2016)0325

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/1324.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om ekonomiska garantier för genomförandestrukturen för Prima-initiativet

1.  För Prima-initiativet gäller vad som anges i artikel 58.1 c vi i EU:s budgetförordning, dvs. att kommissionen får överlåta genomförandet av unionens budget till ett privaträttsligt organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter (nedan kallat genomförandestrukturen). Ett sådant organ måste ge tillräckliga ekonomiska garantier.

2.  För att iaktta en sund ekonomisk förvaltning av EU:s medel bör garantierna, utan begränsning av omfattning eller belopp, täcka varje eventuell skuld som genomförandestrukturen har till unionen avseende samtliga genomförandeuppgifter som fastställs i delegeringsavtalet. Kommissionen förväntar sig att garantigivarna accepterar att ta gemensamt och solidariskt ansvar för genomförandestrukturens skulder.

3.  På grundval av en detaljerad riskbedömning, särskilt om resultaten av den förhandspelarbedömning som gjorts avseende genomförandestrukturen i enlighet med artikel 61 i budgetförordningen bedöms vara tillfredsställande, kan kommissionens utanordnare med ansvar för Prima besluta följande:

—  De ekonomiska garantier som begärs av genomförandestrukturen kan, med beaktande av proportionalitetsprincipen, begränsas till det högsta belopp som utgör unionens bidrag.

—  Varje garantigivares ansvar kan i enlighet med detta begränsas så att det står i proportion till garantigivarens andel av bidraget till Prima-initiativet.

Garantigivarna får sinsemellan besluta om hur ansvaret ska fördelas och ange detta i sina respektive garantideklarationer.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy