Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0384(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2017

Внесени текстове :

A8-0070/2017

Разисквания :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Гласувания :

PV 13/06/2017 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0250

Приети текстове
PDF 469kWORD 45k
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург
Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I
P8_TA(2017)0250A8-0070/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0778),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0489/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2017 г.(1),

—  след като се консултира с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 24 май 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на въпросната позиция съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0070/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 38.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия
P8_TC1-COD(2016)0384

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1199.)

Правна информация - Политика за поверителност