Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0213/2016

Внесени текстове :

A8-0213/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Обяснение на вота
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Приети текстове
PDF 481kWORD 57k
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург
Етикетиране на енергийната ефективност ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0341),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0189/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 5 април 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на въпросната позиция съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0213/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 82, 3.3.2016 г., стр. 6.
(2)Тази позиция заменя измененията, приети на 6 юли 2016 г. (Приети текстове P8_TA(2016)0304).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС
P8_TC1-COD(2015)0149

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1369.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията

относно членове 290 и 291 ДФЕС

Като припомнят Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, и по-специално точка 26 от него, Европейският парламент, Съветът и Комисията заявяват, че разпоредбите на настоящия регламент не засягат евентуалните бъдещи позиции на институциите по отношение на прилагането на членове 290 и 291 ДФЕС във връзка с други законодателни досиета.

Изявление на Комисията относно паричното обезщетяване на потребителите

Като част от продължаващите усилия за по-засилено прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация във връзка с продуктите Комисията следва да проучи дали — с цел покриване на евентуални финансови щети на потребителите, дължащи се на неправилно етикетирани продукти или на продукти с по-лоша реална енергийна и екологична ефективност от посочената върху етикета — може да бъде разгледана възможността за обезщетяване на потребителите в случаи на нарушения във връзка с енергийния клас, посочен върху етикета.

Правна информация - Политика за поверителност