Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0149(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0213/2016

Předložené texty :

A8-0213/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Vysvětlení hlasování
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Přijaté texty
PDF 409kWORD 54k
Úterý, 13. června 2017 - Štrasburk
Označování energetické účinnosti štítky ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a zrušuje směrnice 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0341),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0189/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. dubna 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0213/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 82, 3.3.2016, s. 6.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 6. července 2016 (Přijaté texty P8_TA(2016)0304).


Postoj Evropského parlamentu přijetý v prvním čtení dne 13. června 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
P8_TC1-COD(2015)0149

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1369.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

ohledně článků 290 a 291 SFEU

Evropský parlament, Rada a Komise připomínají interinstitucionální dohodu ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů, zejména její odstavec 26, a prohlašují, že ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o uplatňování článků 290 a 291 SFEU v jiných legislativních návrzích.

Prohlášení Komise o finančním odškodnění spotřebitelů

V rámci současného úsilí o rozhodnější prosazování harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků by se Komise měla zabývat otázkou, zda lze za účelem řešení potenciálních finančních ztrát, které mohou spotřebitelům vzniknout z důvodu nesprávného označení výrobků nebo jejich větší energetické náročnosti a vlivu na životní prostředí v porovnání s tímto označením, řešit odškodnění spotřebitelů v případě nesouladu s energetickou třídou uvedenou na štítku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí