Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0213/2016

Indgivne tekster :

A8-0213/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Vedtagne tekster
PDF 255kWORD 96k
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg
Energieffektivitetsmærkning ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2017om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0341),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0189/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 20. januar 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. april 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0213/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionen erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 82 af 3.3.2016, s. 6.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 6. juli 2016 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0304).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU
P8_TC1-COD(2015)0149

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1369.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

ad artikel 290 og 291 i TEUF

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning, navnlig dennes punkt 26, at bestemmelserne i nærværende forordning ikke vil få indflydelse på institutionernes fremtidige holdning til anvendelsen af artikel 290 og 291 i TEUF i andre lovgivningssager.

Erklæring fra Kommissionen om økonomisk kompensation for forbrugerne

I lyset af dens igangværende bestræbelser for at sikre en bedre håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning vedrørende produkter bør Kommissionen undersøge, om forbrugerne i tilfælde af manglende overensstemmelse med den energiklasse, der er angivet på mærket – til dækning af økonomiske tab, de påføres på grund af produkter, der er fejlagtigt mærkede, eller som har lavere energimæssige ydelser og miljøpræstationer end det, der er angivet på mærket – vil kunne ydes økonomisk kompensation.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik