Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0149(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0213/2016

Esitatud tekstid :

A8-0213/2016

Arutelud :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Vastuvõetud tekstid
PDF 247kWORD 60k
Teisipäev, 13. juuni 2017 - Strasbourg
Energiamärgistus ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 13. juuni 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (COM(2015)0341 – C8‑0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0341),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0189/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. jaanuari 2016. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 5. aprilli 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8‑0213/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(2);

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  võtab teadmiseks komisjoni avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 82, 3.3.2016, lk 6.
(2) Käesolev seisukoht asendab 6. juulil 2016. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0304).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL
P8_TC1-COD(2015)0149

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/1369) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus Euroopa Liidu toimimise lepingu

artiklite 290 ja 291 kohta

„Tuletades meelde 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet, eriti selle punkti 26, deklareerivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, et käesoleva määruse sätted ei piira institutsioonide mis tahes tulevikus võetavat seisukohta seoses ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kohaldamisega muude seadusandlike menetluste raames.“

Komisjoni avaldus tarbijatele rahalise hüvitise andmise kohta

„Pidades silmas eesmärki tagada tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise parandamine, peaks komisjon uurima, kas saaks ette näha hüvitise maksmise tarbijatele juhul, kui on tegemist toote mittevastavusega märgisel esitatud energiaklassile, et lahendada võimalikke olukordi, kus tarbijad kannavad rahalist kahju seetõttu, et tooted on valesti märgistatud või nende energia- ja keskkonnatõhusus on märgisel näidatust väiksem.“

Õigusteave - Privaatsuspoliitika