Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0149(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0213/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0213/2016

Keskustelut :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Äänestysselitykset
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Hyväksytyt tekstit
PDF 245kWORD 57k
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Energiatehokkuusmerkintä ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. kesäkuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0341),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0189/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. tammikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 5. huhtikuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0213/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(2);

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 82, 3.3.2016, s. 6.
(2)Tämä kanta korvaa 6. heinäkuuta 2016 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0304).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta
P8_TC1-COD(2015)0149

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/1369.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma Euroopan unionin toiminnasta

tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklasta

Palauttaen mieliin paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 26 kohdan Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat, että tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta toimielinten tuleviin kantoihin, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan soveltamista muissa lainsäädäntöasioissa.

Komission lausuma kuluttajille maksettavasta korvauksesta

Komissio pyrkii jatkuvasti tehostamaan tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa, ja tästä syystä komission olisi tutkittava, voidaanko harkita kuluttajille maksettavaa korvausta, jos tuote ei ole energiamerkissä ilmoitetun energialuokan mukainen, jotta voidaan korvata taloudellinen tappio, joka kuluttajille mahdollisesti aiheutuu väärin merkityistä tuotteista tai ilmoitettua heikommasta energia- ja ympäristötehokkuudesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö