Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2015/0149(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0213/2016

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0213/2016

Díospóireachtaí :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Vótaí :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Mínithe ar vótaí
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Téacsanna atá glactha
PDF 242kWORD 56k
Dé Máirt, 13 Meitheamh 2017 - Strasbourg
Lipéadú éifeachtúlachta fuinnimh ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Meitheamh 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú éifeachtúlachta fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2015)0341),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 194(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0189/2015),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 20 Eanáir 2016(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d'fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nóis Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle trí litir an 5 Aibreán 2017 chun seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0213/2016),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(2);

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 82, 3.3.2016, lch. 6.
(2)Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 6 Iúil 2015 (Téacsanna arna nglacadh P8_TA(2016)0304).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Meitheamh 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE
P8_TC1-COD(2015)0149

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/1369.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún

maidir le hAirteagal 290 agus Airteagal 291 CFAE

"Ag meabhrú dóibh Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016, go háirithe mír 26 de, dearbhaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún nach dochar forálacha an Rialacháin seo d'aon seasamh de chuid na n-institiúidí a bheidh ann amach anseo maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 290 agus 291 CFAE i gcomhaid reachtacha eile."

Ráiteas ón gCoimisiún maidir le cúiteamh airgeadais do thomhaltóirí

"I bhfianaise na n-iarrachtaí atá á ndéanamh le tamall aige forfheidhmiú reachtaíocht an Aontais maidir le comhchuibhiú táirgí a threisiú, ba cheart don Choimisiún – d'fhonn caillteanas airgid a d'fhéadfadh baint do thomhaltóirí de dheasca lipéadú contráilte a bheith ar tháirge nó feidhmíocht fuinnimh agus comhshaoil táirge a bheith níos ísle ná an fheidhmíocht atá tugtha ar an lipéadú – ba cheart dó féachaint cad is féidir a dhéanamh ó thaobh cúiteamh a fháil do thomhaltóirí i gcás nach bhfuil aicme fuinnimh táirge i gcomhréir leis an aicme fuinnimh atá tugtha ar an lipéadú."

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais